2 Thessalonians 1 (TNTIN)

1 Nenga Pauli pamu na Silivanusi na Timotewu kwa vandu yivamjumilili Kilistu va Tesaloniki, yivaveli vandu vaki Tati wetu Chapanga na Bambu wetu Yesu Kilistu. 2 Tukuvaluvila usangi na kusika kwa Chapanga Tati wetu na kwa Bambu wetu Yesu Kilistu. 3 Valongu, tukudayiliwa kumulumba Chapanga majuva vosi kwanongwa ya yumwi. Yufwi tukudayiliwa kugola nahawu kwanongwa ya ujumilwa na utami wenu ukukula munu. 4 Ndi nongwa yufwi tukwidumbila yumwi mipinga ya vandu yivamjumilili Kilistu. Tukuwona nyanyi ndambu yimuyendilela kujumila na kuyiwunishila mufindu fya wafu fyosi na gobuleku simupata. 5 Fyosi afi fikumanyisha kucha highilu ya Chapanga yiva ya nakaka, fyosi afi fimugola mujumiliwi ili muyingili muwutwa wa kumbindi kwa Chapanga kwanongwa yaki yumwi mukugobuleka. 6 Chapanga dagoli chindu cha nakaka, davahombi gobuleku vala yivavagobola yumwi, 7 na datugayili mbumulilu yufwi na yumwi yimugobuleka. Dagoli chilongu achi chipindi Bambu Yesu payisa kufuma kumbindi kwa Chapanga pamu na makungu vaki yivavelili na liwovi, 8 na davahighi vala yivamulema Chapanga na yivangajila kujumila Chilongu cha Nyanyi cha Bambu wetu Yesu na kuvadangila mumotu. 9 Duliwilu yawu dayivi kubajangiwa jola na kuvikiwa patali na wushu wa Bambu na ukomi waki mkomi, 10 chipindi payisa lijuva lila lya kupokela ukomi kwa vandu vaki na kutundamila kufuma kwa vandu vang'alili. Na yumwi wuwowu damuvi gati ya veni, kwanongwa mulujumila lulayilayi lula lutuvatovilili yumwi. 11 Ndi nongwa tukudadava majuva vosi, tukumuluva Chapanga wetu avapi ujumilu wavakemilili mwikali nawu. Tukumluva, kwa uwesu waki dagoli natilu yenu ya kugola finofu na kumalilila chichuku chenu cha ujumilwa. 12 Tukuluva naha ili litawa lya Bambu wetu Yesu lipati ukomi kufuma kwa yumwi na yumwi damupati ukomi kwa kwilumba pamu na mweni kwa usangi wa Chapanga wetu na Bambu wetu Yesu Kilistu.

In Other Versions

2 Thessalonians 1 in the ANGEFD

2 Thessalonians 1 in the ANTPNG2D

2 Thessalonians 1 in the AS21

2 Thessalonians 1 in the BAGH

2 Thessalonians 1 in the BBPNG

2 Thessalonians 1 in the BBT1E

2 Thessalonians 1 in the BDS

2 Thessalonians 1 in the BEV

2 Thessalonians 1 in the BHAD

2 Thessalonians 1 in the BIB

2 Thessalonians 1 in the BLPT

2 Thessalonians 1 in the BNT

2 Thessalonians 1 in the BNTABOOT

2 Thessalonians 1 in the BNTLV

2 Thessalonians 1 in the BOATCB

2 Thessalonians 1 in the BOATCB2

2 Thessalonians 1 in the BOBCV

2 Thessalonians 1 in the BOCNT

2 Thessalonians 1 in the BOECS

2 Thessalonians 1 in the BOGWICC

2 Thessalonians 1 in the BOHCB

2 Thessalonians 1 in the BOHCV

2 Thessalonians 1 in the BOHLNT

2 Thessalonians 1 in the BOHNTLTAL

2 Thessalonians 1 in the BOICB

2 Thessalonians 1 in the BOILNTAP

2 Thessalonians 1 in the BOITCV

2 Thessalonians 1 in the BOKCV

2 Thessalonians 1 in the BOKCV2

2 Thessalonians 1 in the BOKHWOG

2 Thessalonians 1 in the BOKSSV

2 Thessalonians 1 in the BOLCB

2 Thessalonians 1 in the BOLCB2

2 Thessalonians 1 in the BOMCV

2 Thessalonians 1 in the BONAV

2 Thessalonians 1 in the BONCB

2 Thessalonians 1 in the BONLT

2 Thessalonians 1 in the BONUT2

2 Thessalonians 1 in the BOPLNT

2 Thessalonians 1 in the BOSCB

2 Thessalonians 1 in the BOSNC

2 Thessalonians 1 in the BOTLNT

2 Thessalonians 1 in the BOVCB

2 Thessalonians 1 in the BOYCB

2 Thessalonians 1 in the BPBB

2 Thessalonians 1 in the BPH

2 Thessalonians 1 in the BSB

2 Thessalonians 1 in the CCB

2 Thessalonians 1 in the CUV

2 Thessalonians 1 in the CUVS

2 Thessalonians 1 in the DBT

2 Thessalonians 1 in the DGDNT

2 Thessalonians 1 in the DHNT

2 Thessalonians 1 in the DNT

2 Thessalonians 1 in the ELBE

2 Thessalonians 1 in the EMTV

2 Thessalonians 1 in the ESV

2 Thessalonians 1 in the FBV

2 Thessalonians 1 in the FEB

2 Thessalonians 1 in the GGMNT

2 Thessalonians 1 in the GNT

2 Thessalonians 1 in the HARY

2 Thessalonians 1 in the HNT

2 Thessalonians 1 in the IRVA

2 Thessalonians 1 in the IRVB

2 Thessalonians 1 in the IRVG

2 Thessalonians 1 in the IRVH

2 Thessalonians 1 in the IRVK

2 Thessalonians 1 in the IRVM

2 Thessalonians 1 in the IRVM2

2 Thessalonians 1 in the IRVO

2 Thessalonians 1 in the IRVP

2 Thessalonians 1 in the IRVT

2 Thessalonians 1 in the IRVT2

2 Thessalonians 1 in the IRVU

2 Thessalonians 1 in the ISVN

2 Thessalonians 1 in the JSNT

2 Thessalonians 1 in the KAPI

2 Thessalonians 1 in the KBT1ETNIK

2 Thessalonians 1 in the KBV

2 Thessalonians 1 in the KJV

2 Thessalonians 1 in the KNFD

2 Thessalonians 1 in the LBA

2 Thessalonians 1 in the LBLA

2 Thessalonians 1 in the LNT

2 Thessalonians 1 in the LSV

2 Thessalonians 1 in the MAAL

2 Thessalonians 1 in the MBV

2 Thessalonians 1 in the MBV2

2 Thessalonians 1 in the MHNT

2 Thessalonians 1 in the MKNFD

2 Thessalonians 1 in the MNG

2 Thessalonians 1 in the MNT

2 Thessalonians 1 in the MNT2

2 Thessalonians 1 in the MRS1T

2 Thessalonians 1 in the NAA

2 Thessalonians 1 in the NASB

2 Thessalonians 1 in the NBLA

2 Thessalonians 1 in the NBS

2 Thessalonians 1 in the NBVTP

2 Thessalonians 1 in the NET2

2 Thessalonians 1 in the NIV11

2 Thessalonians 1 in the NNT

2 Thessalonians 1 in the NNT2

2 Thessalonians 1 in the NNT3

2 Thessalonians 1 in the PDDPT

2 Thessalonians 1 in the PFNT

2 Thessalonians 1 in the RMNT

2 Thessalonians 1 in the SBIAS

2 Thessalonians 1 in the SBIBS

2 Thessalonians 1 in the SBIBS2

2 Thessalonians 1 in the SBICS

2 Thessalonians 1 in the SBIDS

2 Thessalonians 1 in the SBIGS

2 Thessalonians 1 in the SBIHS

2 Thessalonians 1 in the SBIIS

2 Thessalonians 1 in the SBIIS2

2 Thessalonians 1 in the SBIIS3

2 Thessalonians 1 in the SBIKS

2 Thessalonians 1 in the SBIKS2

2 Thessalonians 1 in the SBIMS

2 Thessalonians 1 in the SBIOS

2 Thessalonians 1 in the SBIPS

2 Thessalonians 1 in the SBISS

2 Thessalonians 1 in the SBITS

2 Thessalonians 1 in the SBITS2

2 Thessalonians 1 in the SBITS3

2 Thessalonians 1 in the SBITS4

2 Thessalonians 1 in the SBIUS

2 Thessalonians 1 in the SBIVS

2 Thessalonians 1 in the SBT

2 Thessalonians 1 in the SBT1E

2 Thessalonians 1 in the SCHL

2 Thessalonians 1 in the SNT

2 Thessalonians 1 in the SUSU

2 Thessalonians 1 in the SUSU2

2 Thessalonians 1 in the SYNO

2 Thessalonians 1 in the TBIAOTANT

2 Thessalonians 1 in the TBT1E

2 Thessalonians 1 in the TBT1E2

2 Thessalonians 1 in the TFTIP

2 Thessalonians 1 in the TFTU

2 Thessalonians 1 in the TGNTATF3T

2 Thessalonians 1 in the THAI

2 Thessalonians 1 in the TNFD

2 Thessalonians 1 in the TNT

2 Thessalonians 1 in the TNTIK

2 Thessalonians 1 in the TNTIL

2 Thessalonians 1 in the TNTIP

2 Thessalonians 1 in the TNTIZ

2 Thessalonians 1 in the TOMA

2 Thessalonians 1 in the TTENT

2 Thessalonians 1 in the UBG

2 Thessalonians 1 in the UGV

2 Thessalonians 1 in the UGV2

2 Thessalonians 1 in the UGV3

2 Thessalonians 1 in the VBL

2 Thessalonians 1 in the VDCC

2 Thessalonians 1 in the YALU

2 Thessalonians 1 in the YAPE

2 Thessalonians 1 in the YBVTP

2 Thessalonians 1 in the ZBP