1 Corinthians 15 (SBIKS)

1 ಹೇ ಭ್ರಾತರಃ, ಯಃ ಸುಸಂವಾದೋ ಮಯಾ ಯುಷ್ಮತ್ಸಮೀಪೇ ನಿವೇದಿತೋ ಯೂಯಞ್ಚ ಯಂ ಗೃಹೀತವನ್ತ ಆಶ್ರಿತವನ್ತಶ್ಚ ತಂ ಪುನ ರ್ಯುಷ್ಮಾನ್ ವಿಜ್ಞಾಪಯಾಮಿ| 2 ಯುಷ್ಮಾಕಂ ವಿಶ್ವಾಸೋ ಯದಿ ವಿತಥೋ ನ ಭವೇತ್ ತರ್ಹಿ ಸುಸಂವಾದಯುಕ್ತಾನಿ ಮಮ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಸ್ಮರತಾಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ತೇನ ಸುಸಂವಾದೇನ ಪರಿತ್ರಾಣಂ ಜಾಯತೇ| 3 ಯತೋಽಹಂ ಯದ್ ಯತ್ ಜ್ಞಾಪಿತಸ್ತದನುಸಾರಾತ್ ಯುಷ್ಮಾಸು ಮುಖ್ಯಾಂ ಯಾಂ ಶಿಕ್ಷಾಂ ಸಮಾರ್ಪಯಂ ಸೇಯಂ, ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರಾತ್ ಖ್ರೀಷ್ಟೋಽಸ್ಮಾಕಂ ಪಾಪಮೋಚನಾರ್ಥಂ ಪ್ರಾಣಾನ್ ತ್ಯಕ್ತವಾನ್, 4 ಶ್ಮಶಾನೇ ಸ್ಥಾಪಿತಶ್ಚ ತೃತೀಯದಿನೇ ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರಾತ್ ಪುನರುತ್ಥಾಪಿತಃ| 5 ಸ ಚಾಗ್ರೇ ಕೈಫೈ ತತಃ ಪರಂ ದ್ವಾದಶಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯೋ ದರ್ಶನಂ ದತ್ತವಾನ್| 6 ತತಃ ಪರಂ ಪಞ್ಚಶತಾಧಿಕಸಂಖ್ಯಕೇಭ್ಯೋ ಭ್ರಾತೃಭ್ಯೋ ಯುಗಪದ್ ದರ್ಶನಂ ದತ್ತವಾನ್ ತೇಷಾಂ ಕೇಚಿತ್ ಮಹಾನಿದ್ರಾಂ ಗತಾ ಬಹುತರಾಶ್ಚಾದ್ಯಾಪಿ ವರ್ತ್ತನ್ತೇ| 7 ತದನನ್ತರಂ ಯಾಕೂಬಾಯ ತತ್ಪಶ್ಚಾತ್ ಸರ್ವ್ವೇಭ್ಯಃ ಪ್ರೇರಿತೇಭ್ಯೋ ದರ್ಶನಂ ದತ್ತವಾನ್| 8 ಸರ್ವ್ವಶೇಷೇಽಕಾಲಜಾತತುಲ್ಯೋ ಯೋಽಹಂ, ಸೋಽಹಮಪಿ ತಸ್ಯ ದರ್ಶನಂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನ್| 9 ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಸಮಿತಿಂ ಪ್ರತಿ ದೌರಾತ್ಮ್ಯಾಚರಣಾದ್ ಅಹಂ ಪ್ರೇರಿತನಾಮ ಧರ್ತ್ತುಮ್ ಅಯೋಗ್ಯಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರೇರಿತಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಕ್ಷುದ್ರತಮಶ್ಚಾಸ್ಮಿ| 10 ಯಾದೃಶೋಽಸ್ಮಿ ತಾದೃಶ ಈಶ್ವರಸ್ಯಾನುಗ್ರಹೇಣೈವಾಸ್ಮಿ; ಅಪರಂ ಮಾಂ ಪ್ರತಿ ತಸ್ಯಾನುಗ್ರಹೋ ನಿಷ್ಫಲೋ ನಾಭವತ್, ಅನ್ಯೇಭ್ಯಃ ಸರ್ವ್ವೇಭ್ಯೋ ಮಯಾಧಿಕಃ ಶ್ರಮಃ ಕೃತಃ, ಕಿನ್ತು ಸ ಮಯಾ ಕೃತಸ್ತನ್ನಹಿ ಮತ್ಸಹಕಾರಿಣೇಶ್ವರಸ್ಯಾನುಗ್ರಹೇಣೈವ| 11 ಅತಏವ ಮಯಾ ಭವೇತ್ ತೈ ರ್ವಾ ಭವೇತ್ ಅಸ್ಮಾಭಿಸ್ತಾದೃಶೀ ವಾರ್ತ್ತಾ ಘೋಷ್ಯತೇ ಸೈವ ಚ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ವಿಶ್ವಾಸೇನ ಗೃಹೀತಾ| 12 ಮೃತ್ಯುದಶಾತಃ ಖ್ರೀಷ್ಟ ಉತ್ಥಾಪಿತ ಇತಿ ವಾರ್ತ್ತಾ ಯದಿ ತಮಧಿ ಘೋಷ್ಯತೇ ತರ್ಹಿ ಮೃತಲೋಕಾನಾಮ್ ಉತ್ಥಿತಿ ರ್ನಾಸ್ತೀತಿ ವಾಗ್ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯೇ ಕೈಶ್ಚಿತ್ ಕುತಃ ಕಥ್ಯತೇ? 13 ಮೃತಾನಾಮ್ ಉತ್ಥಿತಿ ರ್ಯದಿ ನ ಭವೇತ್ ತರ್ಹಿ ಖ್ರೀಷ್ಟೋಽಪಿ ನೋತ್ಥಾಪಿತಃ 14 ಖ್ರೀಷ್ಟಶ್ಚ ಯದ್ಯನುತ್ಥಾಪಿತಃ ಸ್ಯಾತ್ ತರ್ಹ್ಯಸ್ಮಾಕಂ ಘೋಷಣಂ ವಿತಥಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ವಿಶ್ವಾಸೋಽಪಿ ವಿತಥಃ| 15 ವಯಞ್ಚೇಶ್ವರಸ್ಯ ಮೃಷಾಸಾಕ್ಷಿಣೋ ಭವಾಮಃ, ಯತಃ ಖ್ರೀಷ್ಟ ಸ್ತೇನೋತ್ಥಾಪಿತಃ ಇತಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಮ್ ಅಸ್ಮಾಭಿರೀಶ್ವರಮಧಿ ದತ್ತಂ ಕಿನ್ತು ಮೃತಾನಾಮುತ್ಥಿತಿ ರ್ಯದಿ ನ ಭವೇತ್ ತರ್ಹಿ ಸ ತೇನ ನೋತ್ಥಾಪಿತಃ| 16 ಯತೋ ಮೃತಾನಾಮುತ್ಥಿತಿ ರ್ಯತಿ ನ ಭವೇತ್ ತರ್ಹಿ ಖ್ರೀಷ್ಟೋಽಪ್ಯುತ್ಥಾಪಿತತ್ವಂ ನ ಗತಃ| 17 ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ಯದ್ಯನುತ್ಥಾಪಿತಃ ಸ್ಯಾತ್ ತರ್ಹಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ವಿಶ್ವಾಸೋ ವಿತಥಃ, ಯೂಯಮ್ ಅದ್ಯಾಪಿ ಸ್ವಪಾಪೇಷು ಮಗ್ನಾಸ್ತಿಷ್ಠಥ| 18 ಅಪರಂ ಖ್ರೀಷ್ಟಾಶ್ರಿತಾ ಯೇ ಮಾನವಾ ಮಹಾನಿದ್ರಾಂ ಗತಾಸ್ತೇಽಪಿ ನಾಶಂ ಗತಾಃ| 19 ಖ್ರೀಷ್ಟೋ ಯದಿ ಕೇವಲಮಿಹಲೋಕೇ ಽಸ್ಮಾಕಂ ಪ್ರತ್ಯಾಶಾಭೂಮಿಃ ಸ್ಯಾತ್ ತರ್ಹಿ ಸರ್ವ್ವಮರ್ತ್ಯೇಭ್ಯೋ ವಯಮೇವ ದುರ್ಭಾಗ್ಯಾಃ| 20 ಇದಾನೀಂ ಖ್ರೀಷ್ಟೋ ಮೃತ್ಯುದಶಾತ ಉತ್ಥಾಪಿತೋ ಮಹಾನಿದ್ರಾಗತಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಪ್ರಥಮಫಲಸ್ವರೂಪೋ ಜಾತಶ್ಚ| 21 ಯತೋ ಯದ್ವತ್ ಮಾನುಷದ್ವಾರಾ ಮೃತ್ಯುಃ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಸ್ತದ್ವತ್ ಮಾನುಷದ್ವಾರಾ ಮೃತಾನಾಂ ಪುನರುತ್ಥಿತಿರಪಿ ಪ್ರದುರ್ಭೂತಾ| 22 ಆದಮಾ ಯಥಾ ಸರ್ವ್ವೇ ಮರಣಾಧೀನಾ ಜಾತಾಸ್ತಥಾ ಖ್ರೀಷ್ಟೇನ ಸರ್ವ್ವೇ ಜೀವಯಿಷ್ಯನ್ತೇ| 23 ಕಿನ್ತ್ವೇಕೈಕೇನ ಜನೇನ ನಿಜೇ ನಿಜೇ ಪರ್ಯ್ಯಾಯ ಉತ್ಥಾತವ್ಯಂ ಪ್ರಥಮತಃ ಪ್ರಥಮಜಾತಫಲಸ್ವರೂಪೇನ ಖ್ರೀಷ್ಟೇನ, ದ್ವಿತೀಯತಸ್ತಸ್ಯಾಗಮನಸಮಯೇ ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ಲೋಕೈಃ| 24 ತತಃ ಪರಮ್ ಅನ್ತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ತದಾನೀಂ ಸ ಸರ್ವ್ವಂ ಶಾಸನಮ್ ಅಧಿಪತಿತ್ವಂ ಪರಾಕ್ರಮಞ್ಚ ಲುಪ್ತ್ವಾ ಸ್ವಪಿತರೀಶ್ವರೇ ರಾಜತ್ವಂ ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯತಿ| 25 ಯತಃ ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ರಿಪವಃ ಸರ್ವ್ವೇ ಯಾವತ್ ತೇನ ಸ್ವಪಾದಯೋರಧೋ ನ ನಿಪಾತಯಿಷ್ಯನ್ತೇ ತಾವತ್ ತೇನೈವ ರಾಜತ್ವಂ ಕರ್ತ್ತವ್ಯಂ| 26 ತೇನ ವಿಜೇತವ್ಯೋ ಯಃ ಶೇಷರಿಪುಃ ಸ ಮೃತ್ಯುರೇವ| 27 ಲಿಖಿತಮಾಸ್ತೇ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ತಸ್ಯ ಪಾದಯೋ ರ್ವಶೀಕೃತಾನಿ| ಕಿನ್ತು ಸರ್ವ್ವಾಣ್ಯೇವ ತಸ್ಯ ವಶೀಕೃತಾನೀತ್ಯುಕ್ತೇ ಸತಿ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ಯೇನ ತಸ್ಯ ವಶೀಕೃತಾನಿ ಸ ಸ್ವಯಂ ತಸ್ಯ ವಶೀಭೂತೋ ನ ಜಾತ ಇತಿ ವ್ಯಕ್ತಂ| 28 ಸರ್ವ್ವೇಷು ತಸ್ಯ ವಶೀಭೂತೇಷು ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ಯೇನ ಪುತ್ರಸ್ಯ ವಶೀಕೃತಾನಿ ಸ್ವಯಂ ಪುತ್ರೋಽಪಿ ತಸ್ಯ ವಶೀಭೂತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ತತ ಈಶ್ವರಃ ಸರ್ವ್ವೇಷು ಸರ್ವ್ವ ಏವ ಭವಿಷ್ಯತಿ| 29 ಅಪರಂ ಪರೇತಲೋಕಾನಾಂ ವಿನಿಮಯೇನ ಯೇ ಮಜ್ಜ್ಯನ್ತೇ ತೈಃ ಕಿಂ ಲಪ್ಸ್ಯತೇ? ಯೇಷಾಂ ಪರೇತಲೋಕಾನಾಮ್ ಉತ್ಥಿತಿಃ ಕೇನಾಪಿ ಪ್ರಕಾರೇಣ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ತೇಷಾಂ ವಿನಿಮಯೇನ ಕುತೋ ಮಜ್ಜನಮಪಿ ತೈರಙ್ಗೀಕ್ರಿಯತೇ? 30 ವಯಮಪಿ ಕುತಃ ಪ್ರತಿದಣ್ಡಂ ಪ್ರಾಣಭೀತಿಮ್ ಅಙ್ಗೀಕುರ್ಮ್ಮಹೇ? 31 ಅಸ್ಮತ್ಪ್ರಭುನಾ ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟೇನ ಯುಷ್ಮತ್ತೋ ಮಮ ಯಾ ಶ್ಲಾಘಾಸ್ತೇ ತಸ್ಯಾಃ ಶಪಥಂ ಕೃತ್ವಾ ಕಥಯಾಮಿ ದಿನೇ ದಿನೇಽಹಂ ಮೃತ್ಯುಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ| 32 ಇಫಿಷನಗರೇ ವನ್ಯಪಶುಭಿಃ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಯದಿ ಲೌಕಿಕಭಾವಾತ್ ಮಯಾ ಯುದ್ಧಂ ಕೃತಂ ತರ್ಹಿ ತೇನ ಮಮ ಕೋ ಲಾಭಃ? ಮೃತಾನಾಮ್ ಉತ್ಥಿತಿ ರ್ಯದಿ ನ ಭವೇತ್ ತರ್ಹಿ, ಕುರ್ಮ್ಮೋ ಭೋಜನಪಾನೇಽದ್ಯ ಶ್ವಸ್ತು ಮೃತ್ಯು ರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ| 33 ಇತ್ಯನೇನ ಧರ್ಮ್ಮಾತ್ ಮಾ ಭ್ರಂಶಧ್ವಂ| ಕುಸಂಸರ್ಗೇಣ ಲೋಕಾನಾಂ ಸದಾಚಾರೋ ವಿನಶ್ಯತಿ| 34 ಯೂಯಂ ಯಥೋಚಿತಂ ಸಚೈತನ್ಯಾಸ್ತಿಷ್ಠತ, ಪಾಪಂ ಮಾ ಕುರುಧ್ವಂ, ಯತೋ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯ ಈಶ್ವರೀಯಜ್ಞಾನಹೀನಾಃ ಕೇಽಪಿ ವಿದ್ಯನ್ತೇ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ತ್ರಪಾಯೈ ಮಯೇದಂ ಗದ್ಯತೇ| 35 ಅಪರಂ ಮೃತಲೋಕಾಃ ಕಥಮ್ ಉತ್ಥಾಸ್ಯನ್ತಿ? ಕೀದೃಶಂ ವಾ ಶರೀರಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಪುನರೇಷ್ಯನ್ತೀತಿ ವಾಕ್ಯಂ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪ್ರಕ್ಷ್ಯತಿ| 36 ಹೇ ಅಜ್ಞ ತ್ವಯಾ ಯದ್ ಬೀಜಮ್ ಉಪ್ಯತೇ ತದ್ ಯದಿ ನ ಮ್ರಿಯೇತ ತರ್ಹಿ ನ ಜೀವಯಿಷ್ಯತೇ| 37 ಯಯಾ ಮೂರ್ತ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ಗನ್ತವ್ಯಂ ಸಾ ತ್ವಯಾ ನೋಪ್ಯತೇ ಕಿನ್ತು ಶುಷ್ಕಂ ಬೀಜಮೇವ; ತಚ್ಚ ಗೋಧೂಮಾದೀನಾಂ ಕಿಮಪಿ ಬೀಜಂ ಭವಿತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ| 38 ಈಶ್ವರೇಣೇವ ಯಥಾಭಿಲಾಷಂ ತಸ್ಮೈ ಮೂರ್ತ್ತಿ ರ್ದೀಯತೇ, ಏಕೈಕಸ್ಮೈ ಬೀಜಾಯ ಸ್ವಾ ಸ್ವಾ ಮೂರ್ತ್ತಿರೇವ ದೀಯತೇ| 39 ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ಪಲಲಾನಿ ನೈಕವಿಧಾನಿ ಸನ್ತಿ, ಮನುಷ್ಯಪಶುಪಕ್ಷಿಮತ್ಸ್ಯಾದೀನಾಂ ಭಿನ್ನರೂಪಾಣಿ ಪಲಲಾನಿ ಸನ್ತಿ| 40 ಅಪರಂ ಸ್ವರ್ಗೀಯಾ ಮೂರ್ತ್ತಯಃ ಪಾರ್ಥಿವಾ ಮೂರ್ತ್ತಯಶ್ಚ ವಿದ್ಯನ್ತೇ ಕಿನ್ತು ಸ್ವರ್ಗೀಯಾನಾಮ್ ಏಕರೂಪಂ ತೇಜಃ ಪಾರ್ಥಿವಾನಾಞ್ಚ ತದನ್ಯರೂಪಂ ತೇಜೋಽಸ್ತಿ| 41 ಸೂರ್ಯ್ಯಸ್ಯ ತೇಜ ಏಕವಿಧಂ ಚನ್ದ್ರಸ್ಯ ತೇಜಸ್ತದನ್ಯವಿಧಂ ತಾರಾಣಾಞ್ಚ ತೇಜೋಽನ್ಯವಿಧಂ, ತಾರಾಣಾಂ ಮಧ್ಯೇಽಪಿ ತೇಜಸಸ್ತಾರತಮ್ಯಂ ವಿದ್ಯತೇ| 42 ತತ್ರ ಲಿಖಿತಮಾಸ್ತೇ ಯಥಾ, ‘ಆದಿಪುರುಷ ಆದಮ್ ಜೀವತ್ಪ್ರಾಣೀ ಬಭೂವ,’ ಕಿನ್ತ್ವನ್ತಿಮ ಆದಮ್ (ಖ್ರೀಷ್ಟೋ) ಜೀವನದಾಯಕ ಆತ್ಮಾ ಬಭೂವ| 43 ಯದ್ ಉಪ್ಯತೇ ತತ್ ತುಚ್ಛಂ ಯಚ್ಚೋತ್ಥಾಸ್ಯತಿ ತದ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತಂ; ಯದ್ ಉಪ್ಯತೇ ತನ್ನಿರ್ಬ್ಬಲಂ ಯಚ್ಚೋತ್ಥಾಸ್ಯತಿ ತತ್ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತಂ| 44 ಯತ್ ಶರೀರಮ್ ಉಪ್ಯತೇ ತತ್ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಸದ್ಮ, ಯಚ್ಚ ಶರೀರಮ್ ಉತ್ಥಾಸ್ಯತಿ ತದ್ ಆತ್ಮನಃ ಸದ್ಮ| ಪ್ರಾಣಸದ್ಮಸ್ವರೂಪಂ ಶರೀರಂ ವಿದ್ಯತೇ, ಆತ್ಮಸದ್ಮಸ್ವರೂಪಮಪಿ ಶರೀರಂ ವಿದ್ಯತೇ| 45 ತತ್ರ ಲಿಖಿತಮಾಸ್ತೇ ಯಥಾ, ಆದಿಪುರುಷ ಆದಮ್ ಜೀವತ್ಪ್ರಾಣೀ ಬಭೂವ, ಕಿನ್ತ್ವನ್ತಿಮ ಆದಮ್ (ಖ್ರೀಷ್ಟೋ) ಜೀವನದಾಯಕ ಆತ್ಮಾ ಬಭೂವ| 46 ಆತ್ಮಸದ್ಮ ನ ಪ್ರಥಮಂ ಕಿನ್ತು ಪ್ರಾಣಸದ್ಮೈವ ತತ್ಪಶ್ಚಾದ್ ಆತ್ಮಸದ್ಮ| 47 ಆದ್ಯಃ ಪುರುಷೇ ಮೃದ ಉತ್ಪನ್ನತ್ವಾತ್ ಮೃಣ್ಮಯೋ ದ್ವಿತೀಯಶ್ಚ ಪುರುಷಃ ಸ್ವರ್ಗಾದ್ ಆಗತಃ ಪ್ರಭುಃ| 48 ಮೃಣ್ಮಯೋ ಯಾದೃಶ ಆಸೀತ್ ಮೃಣ್ಮಯಾಃ ಸರ್ವ್ವೇ ತಾದೃಶಾ ಭವನ್ತಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯಶ್ಚ ಯಾದೃಶೋಽಸ್ತಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯಾಃ ಸರ್ವ್ವೇ ತಾದೃಶಾ ಭವನ್ತಿ| 49 ಮೃಣ್ಮಯಸ್ಯ ರೂಪಂ ಯದ್ವದ್ ಅಸ್ಮಾಭಿ ರ್ಧಾರಿತಂ ತದ್ವತ್ ಸ್ವರ್ಗೀಯಸ್ಯ ರೂಪಮಪಿ ಧಾರಯಿಷ್ಯತೇ| 50 ಹೇ ಭ್ರಾತರಃ, ಯುಷ್ಮಾನ್ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಹರಾಮಿ, ಈಶ್ವರಸ್ಯ ರಾಜ್ಯೇ ರಕ್ತಮಾಂಸಯೋರಧಿಕಾರೋ ಭವಿತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ, ಅಕ್ಷಯತ್ವೇ ಚ ಕ್ಷಯಸ್ಯಾಧಿಕಾರೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ| 51 ಪಶ್ಯತಾಹಂ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಂ ನಿಗೂಢಾಂ ಕಥಾಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ| 52 ಸರ್ವ್ವೈರಸ್ಮಾಭಿ ರ್ಮಹಾನಿದ್ರಾ ನ ಗಮಿಷ್ಯತೇ ಕಿನ್ತ್ವನ್ತಿಮದಿನೇ ತೂರ್ಯ್ಯಾಂ ವಾದಿತಾಯಾಮ್ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ವಿಪಲೇ ನಿಮಿಷೈಕಮಧ್ಯೇ ಸರ್ವ್ವೈ ರೂಪಾನ್ತರಂ ಗಮಿಷ್ಯತೇ, ಯತಸ್ತೂರೀ ವಾದಿಷ್ಯತೇ, ಮೃತಲೋಕಾಶ್ಚಾಕ್ಷಯೀಭೂತಾ ಉತ್ಥಾಸ್ಯನ್ತಿ ವಯಞ್ಚ ರೂಪಾನ್ತರಂ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಃ| 53 ಯತಃ ಕ್ಷಯಣೀಯೇನೈತೇನ ಶರೀರೇಣಾಕ್ಷಯತ್ವಂ ಪರಿಹಿತವ್ಯಂ, ಮರಣಾಧೀನೇನೈತೇನ ದೇಹೇನ ಚಾಮರತ್ವಂ ಪರಿಹಿತವ್ಯಂ| 54 ಏತಸ್ಮಿನ್ ಕ್ಷಯಣೀಯೇ ಶರೀರೇ ಽಕ್ಷಯತ್ವಂ ಗತೇ, ಏತಸ್ಮನ್ ಮರಣಾಧೀನೇ ದೇಹೇ ಚಾಮರತ್ವಂ ಗತೇ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ಲಿಖಿತಂ ವಚನಮಿದಂ ಸೇತ್ಸ್ಯತಿ, ಯಥಾ, ಜಯೇನ ಗ್ರಸ್ಯತೇ ಮೃತ್ಯುಃ| 55 ಮೃತ್ಯೋ ತೇ ಕಣ್ಟಕಂ ಕುತ್ರ ಪರಲೋಕ ಜಯಃ ಕ್ಕ ತೇ|| 56 ಮೃತ್ಯೋಃ ಕಣ್ಟಕಂ ಪಾಪಮೇವ ಪಾಪಸ್ಯ ಚ ಬಲಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾ| 57 ಈಶ್ವರಶ್ಚ ಧನ್ಯೋ ಭವತು ಯತಃ ಸೋಽಸ್ಮಾಕಂ ಪ್ರಭುನಾ ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟೇನಾಸ್ಮಾನ್ ಜಯಯುಕ್ತಾನ್ ವಿಧಾಪಯತಿ| 58 ಅತೋ ಹೇ ಮಮ ಪ್ರಿಯಭ್ರಾತರಃ; ಯೂಯಂ ಸುಸ್ಥಿರಾ ನಿಶ್ಚಲಾಶ್ಚ ಭವತ ಪ್ರಭೋಃ ಸೇವಾಯಾಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪರಿಶ್ರಮೋ ನಿಷ್ಫಲೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತೀತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪ್ರಭೋಃ ಕಾರ್ಯ್ಯೇ ಸದಾ ತತ್ಪರಾ ಭವತ|

In Other Versions

1 Corinthians 15 in the ANGEFD

1 Corinthians 15 in the ANTPNG2D

1 Corinthians 15 in the AS21

1 Corinthians 15 in the BAGH

1 Corinthians 15 in the BBPNG

1 Corinthians 15 in the BBT1E

1 Corinthians 15 in the BDS

1 Corinthians 15 in the BEV

1 Corinthians 15 in the BHAD

1 Corinthians 15 in the BIB

1 Corinthians 15 in the BLPT

1 Corinthians 15 in the BNT

1 Corinthians 15 in the BNTABOOT

1 Corinthians 15 in the BNTLV

1 Corinthians 15 in the BOATCB

1 Corinthians 15 in the BOATCB2

1 Corinthians 15 in the BOBCV

1 Corinthians 15 in the BOCNT

1 Corinthians 15 in the BOECS

1 Corinthians 15 in the BOGWICC

1 Corinthians 15 in the BOHCB

1 Corinthians 15 in the BOHCV

1 Corinthians 15 in the BOHLNT

1 Corinthians 15 in the BOHNTLTAL

1 Corinthians 15 in the BOICB

1 Corinthians 15 in the BOILNTAP

1 Corinthians 15 in the BOITCV

1 Corinthians 15 in the BOKCV

1 Corinthians 15 in the BOKCV2

1 Corinthians 15 in the BOKHWOG

1 Corinthians 15 in the BOKSSV

1 Corinthians 15 in the BOLCB

1 Corinthians 15 in the BOLCB2

1 Corinthians 15 in the BOMCV

1 Corinthians 15 in the BONAV

1 Corinthians 15 in the BONCB

1 Corinthians 15 in the BONLT

1 Corinthians 15 in the BONUT2

1 Corinthians 15 in the BOPLNT

1 Corinthians 15 in the BOSCB

1 Corinthians 15 in the BOSNC

1 Corinthians 15 in the BOTLNT

1 Corinthians 15 in the BOVCB

1 Corinthians 15 in the BOYCB

1 Corinthians 15 in the BPBB

1 Corinthians 15 in the BPH

1 Corinthians 15 in the BSB

1 Corinthians 15 in the CCB

1 Corinthians 15 in the CUV

1 Corinthians 15 in the CUVS

1 Corinthians 15 in the DBT

1 Corinthians 15 in the DGDNT

1 Corinthians 15 in the DHNT

1 Corinthians 15 in the DNT

1 Corinthians 15 in the ELBE

1 Corinthians 15 in the EMTV

1 Corinthians 15 in the ESV

1 Corinthians 15 in the FBV

1 Corinthians 15 in the FEB

1 Corinthians 15 in the GGMNT

1 Corinthians 15 in the GNT

1 Corinthians 15 in the HARY

1 Corinthians 15 in the HNT

1 Corinthians 15 in the IRVA

1 Corinthians 15 in the IRVB

1 Corinthians 15 in the IRVG

1 Corinthians 15 in the IRVH

1 Corinthians 15 in the IRVK

1 Corinthians 15 in the IRVM

1 Corinthians 15 in the IRVM2

1 Corinthians 15 in the IRVO

1 Corinthians 15 in the IRVP

1 Corinthians 15 in the IRVT

1 Corinthians 15 in the IRVT2

1 Corinthians 15 in the IRVU

1 Corinthians 15 in the ISVN

1 Corinthians 15 in the JSNT

1 Corinthians 15 in the KAPI

1 Corinthians 15 in the KBT1ETNIK

1 Corinthians 15 in the KBV

1 Corinthians 15 in the KJV

1 Corinthians 15 in the KNFD

1 Corinthians 15 in the LBA

1 Corinthians 15 in the LBLA

1 Corinthians 15 in the LNT

1 Corinthians 15 in the LSV

1 Corinthians 15 in the MAAL

1 Corinthians 15 in the MBV

1 Corinthians 15 in the MBV2

1 Corinthians 15 in the MHNT

1 Corinthians 15 in the MKNFD

1 Corinthians 15 in the MNG

1 Corinthians 15 in the MNT

1 Corinthians 15 in the MNT2

1 Corinthians 15 in the MRS1T

1 Corinthians 15 in the NAA

1 Corinthians 15 in the NASB

1 Corinthians 15 in the NBLA

1 Corinthians 15 in the NBS

1 Corinthians 15 in the NBVTP

1 Corinthians 15 in the NET2

1 Corinthians 15 in the NIV11

1 Corinthians 15 in the NNT

1 Corinthians 15 in the NNT2

1 Corinthians 15 in the NNT3

1 Corinthians 15 in the PDDPT

1 Corinthians 15 in the PFNT

1 Corinthians 15 in the RMNT

1 Corinthians 15 in the SBIAS

1 Corinthians 15 in the SBIBS

1 Corinthians 15 in the SBIBS2

1 Corinthians 15 in the SBICS

1 Corinthians 15 in the SBIDS

1 Corinthians 15 in the SBIGS

1 Corinthians 15 in the SBIHS

1 Corinthians 15 in the SBIIS

1 Corinthians 15 in the SBIIS2

1 Corinthians 15 in the SBIIS3

1 Corinthians 15 in the SBIKS2

1 Corinthians 15 in the SBIMS

1 Corinthians 15 in the SBIOS

1 Corinthians 15 in the SBIPS

1 Corinthians 15 in the SBISS

1 Corinthians 15 in the SBITS

1 Corinthians 15 in the SBITS2

1 Corinthians 15 in the SBITS3

1 Corinthians 15 in the SBITS4

1 Corinthians 15 in the SBIUS

1 Corinthians 15 in the SBIVS

1 Corinthians 15 in the SBT

1 Corinthians 15 in the SBT1E

1 Corinthians 15 in the SCHL

1 Corinthians 15 in the SNT

1 Corinthians 15 in the SUSU

1 Corinthians 15 in the SUSU2

1 Corinthians 15 in the SYNO

1 Corinthians 15 in the TBIAOTANT

1 Corinthians 15 in the TBT1E

1 Corinthians 15 in the TBT1E2

1 Corinthians 15 in the TFTIP

1 Corinthians 15 in the TFTU

1 Corinthians 15 in the TGNTATF3T

1 Corinthians 15 in the THAI

1 Corinthians 15 in the TNFD

1 Corinthians 15 in the TNT

1 Corinthians 15 in the TNTIK

1 Corinthians 15 in the TNTIL

1 Corinthians 15 in the TNTIN

1 Corinthians 15 in the TNTIP

1 Corinthians 15 in the TNTIZ

1 Corinthians 15 in the TOMA

1 Corinthians 15 in the TTENT

1 Corinthians 15 in the UBG

1 Corinthians 15 in the UGV

1 Corinthians 15 in the UGV2

1 Corinthians 15 in the UGV3

1 Corinthians 15 in the VBL

1 Corinthians 15 in the VDCC

1 Corinthians 15 in the YALU

1 Corinthians 15 in the YAPE

1 Corinthians 15 in the YBVTP

1 Corinthians 15 in the ZBP