1 Corinthians 15 (SBIPS)

1 ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਯਃ ਸੁਸੰਵਾਦੋ ਮਯਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੇ ਨਿਵੇਦਿਤੋ ਯੂਯਞ੍ਚ ਯੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤਵਨ੍ਤ ਆਸ਼੍ਰਿਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਤੰ ਪੁਨ ਰ੍ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਿਜ੍ਞਾਪਯਾਮਿ| 2 ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸੋ ਯਦਿ ਵਿਤਥੋ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਰ੍ਹਿ ਸੁਸੰਵਾਦਯੁਕ੍ਤਾਨਿ ਮਮ ਵਾਕ੍ਯਾਨਿ ਸ੍ਮਰਤਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਤੇਨ ਸੁਸੰਵਾਦੇਨ ਪਰਿਤ੍ਰਾਣੰ ਜਾਯਤੇ| 3 ਯਤੋ(ਅ)ਹੰ ਯਦ੍ ਯਤ੍ ਜ੍ਞਾਪਿਤਸ੍ਤਦਨੁਸਾਰਾਤ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਮੁਖ੍ਯਾਂ ਯਾਂ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਸਮਾਰ੍ਪਯੰ ਸੇਯੰ, ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਨੁਸਾਰਾਤ੍ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਾਪਮੋਚਨਾਰ੍ਥੰ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਤ੍ਯਕ੍ਤਵਾਨ੍, 4 ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਪਿਤਸ਼੍ਚ ਤ੍ਰੁʼਤੀਯਦਿਨੇ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਨੁਸਾਰਾਤ੍ ਪੁਨਰੁੱਥਾਪਿਤਃ| 5 ਸ ਚਾਗ੍ਰੇ ਕੈਫੈ ਤਤਃ ਪਰੰ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯੇਭ੍ਯੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍| 6 ਤਤਃ ਪਰੰ ਪਞ੍ਚਸ਼ਤਾਧਿਕਸੰਖ੍ਯਕੇਭ੍ਯੋ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਭ੍ਯੋ ਯੁਗਪਦ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੇਚਿਤ੍ ਮਹਾਨਿਦ੍ਰਾਂ ਗਤਾ ਬਹੁਤਰਾਸ਼੍ਚਾਦ੍ਯਾਪਿ ਵਰ੍ੱਤਨ੍ਤੇ| 7 ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਯਾਕੂਬਾਯ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਭ੍ਯਃ ਪ੍ਰੇਰਿਤੇਭ੍ਯੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍| 8 ਸਰ੍ੱਵਸ਼ੇਸ਼਼ੇ(ਅ)ਕਾਲਜਾਤਤੁਲ੍ਯੋ ਯੋ(ਅ)ਹੰ, ਸੋ(ਅ)ਹਮਪਿ ਤਸ੍ਯ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਾਨ੍| 9 ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਮਿਤਿੰ ਪ੍ਰਤਿ ਦੌਰਾਤ੍ਮ੍ਯਾਚਰਣਾਦ੍ ਅਹੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤਨਾਮ ਧਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਅਯੋਗ੍ਯਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦ੍ਰਤਮਸ਼੍ਚਾਸ੍ਮਿ| 10 ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੋ(ਅ)ਸ੍ਮਿ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਨੁਗ੍ਰਹੇਣੈਵਾਸ੍ਮਿ; ਅਪਰੰ ਮਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਤਸ੍ਯਾਨੁਗ੍ਰਹੋ ਨਿਸ਼਼੍ਫਲੋ ਨਾਭਵਤ੍, ਅਨ੍ਯੇਭ੍ਯਃ ਸਰ੍ੱਵੇਭ੍ਯੋ ਮਯਾਧਿਕਃ ਸ਼੍ਰਮਃ ਕ੍ਰੁʼਤਃ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ ਮਯਾ ਕ੍ਰੁʼਤਸ੍ਤੰਨਹਿ ਮਤ੍ਸਹਕਾਰਿਣੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਨੁਗ੍ਰਹੇਣੈਵ| 11 ਅਤਏਵ ਮਯਾ ਭਵੇਤ੍ ਤੈ ਰ੍ਵਾ ਭਵੇਤ੍ ਅਸ੍ਮਾਭਿਸ੍ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀ ਵਾਰ੍ੱਤਾ ਘੋਸ਼਼੍ਯਤੇ ਸੈਵ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤਾ| 12 ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁਦਸ਼ਾਤਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟ ਉੱਥਾਪਿਤ ਇਤਿ ਵਾਰ੍ੱਤਾ ਯਦਿ ਤਮਧਿ ਘੋਸ਼਼੍ਯਤੇ ਤਰ੍ਹਿ ਮ੍ਰੁʼਤਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਉੱਥਿਤਿ ਰ੍ਨਾਸ੍ਤੀਤਿ ਵਾਗ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯੇ ਕੈਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਕੁਤਃ ਕਥ੍ਯਤੇ? 13 ਮ੍ਰੁʼਤਾਨਾਮ੍ ਉੱਥਿਤਿ ਰ੍ਯਦਿ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਰ੍ਹਿ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋ(ਅ)ਪਿ ਨੋੱਥਾਪਿਤਃ 14 ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਯਦ੍ਯਨੁੱਥਾਪਿਤਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਤਰ੍ਹ੍ਯਸ੍ਮਾਕੰ ਘੋਸ਼਼ਣੰ ਵਿਤਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸੋ(ਅ)ਪਿ ਵਿਤਥਃ| 15 ਵਯਞ੍ਚੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਮ੍ਰੁʼਸ਼਼ਾਸਾਕ੍ਸ਼਼ਿਣੋ ਭਵਾਮਃ, ਯਤਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟ ਸ੍ਤੇਨੋੱਥਾਪਿਤਃ ਇਤਿ ਸਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਭਿਰੀਸ਼੍ਵਰਮਧਿ ਦੱਤੰ ਕਿਨ੍ਤੁ ਮ੍ਰੁʼਤਾਨਾਮੁੱਥਿਤਿ ਰ੍ਯਦਿ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਰ੍ਹਿ ਸ ਤੇਨ ਨੋੱਥਾਪਿਤਃ| 16 ਯਤੋ ਮ੍ਰੁʼਤਾਨਾਮੁੱਥਿਤਿ ਰ੍ਯਤਿ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਰ੍ਹਿ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋ(ਅ)ਪ੍ਯੁੱਥਾਪਿਤਤ੍ਵੰ ਨ ਗਤਃ| 17 ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਯਦ੍ਯਨੁੱਥਾਪਿਤਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਤਰ੍ਹਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸੋ ਵਿਤਥਃ, ਯੂਯਮ੍ ਅਦ੍ਯਾਪਿ ਸ੍ਵਪਾਪੇਸ਼਼ੁ ਮਗ੍ਨਾਸ੍ਤਿਸ਼਼੍ਠਥ| 18 ਅਪਰੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਾਸ਼੍ਰਿਤਾ ਯੇ ਮਾਨਵਾ ਮਹਾਨਿਦ੍ਰਾਂ ਗਤਾਸ੍ਤੇ(ਅ)ਪਿ ਨਾਸ਼ੰ ਗਤਾਃ| 19 ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯਦਿ ਕੇਵਲਮਿਹਲੋਕੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾਭੂਮਿਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਤਰ੍ਹਿ ਸਰ੍ੱਵਮਰ੍ਤ੍ਯੇਭ੍ਯੋ ਵਯਮੇਵ ਦੁਰ੍ਭਾਗ੍ਯਾਃ| 20 ਇਦਾਨੀਂ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁਦਸ਼ਾਤ ਉੱਥਾਪਿਤੋ ਮਹਾਨਿਦ੍ਰਾਗਤਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਪ੍ਰਥਮਫਲਸ੍ਵਰੂਪੋ ਜਾਤਸ਼੍ਚ| 21 ਯਤੋ ਯਦ੍ਵਤ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ਦ੍ਵਾਰਾ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁਃ ਪ੍ਰਾਦੁਰ੍ਭੂਤਸ੍ਤਦ੍ਵਤ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ਦ੍ਵਾਰਾ ਮ੍ਰੁʼਤਾਨਾਂ ਪੁਨਰੁੱਥਿਤਿਰਪਿ ਪ੍ਰਦੁਰ੍ਭੂਤਾ| 22 ਆਦਮਾ ਯਥਾ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮਰਣਾਧੀਨਾ ਜਾਤਾਸ੍ਤਥਾ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਰ੍ੱਵੇ ਜੀਵਯਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ| 23 ਕਿਨ੍ਤ੍ਵੇਕੈਕੇਨ ਜਨੇਨ ਨਿਜੇ ਨਿਜੇ ਪਰ੍ੱਯਾਯ ਉੱਥਾਤਵ੍ਯੰ ਪ੍ਰਥਮਤਃ ਪ੍ਰਥਮਜਾਤਫਲਸ੍ਵਰੂਪੇਨ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ, ਦ੍ਵਿਤੀਯਤਸ੍ਤਸ੍ਯਾਗਮਨਸਮਯੇ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਲੋਕੈਃ| 24 ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਅਨ੍ਤੋ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਸਰ੍ੱਵੰ ਸ਼ਾਸਨਮ੍ ਅਧਿਪਤਿਤ੍ਵੰ ਪਰਾਕ੍ਰਮਞ੍ਚ ਲੁਪ੍ਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵਪਿਤਰੀਸ਼੍ਵਰੇ ਰਾਜਤ੍ਵੰ ਸਮਰ੍ਪਯਿਸ਼਼੍ਯਤਿ| 25 ਯਤਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਰਿਪਵਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯਾਵਤ੍ ਤੇਨ ਸ੍ਵਪਾਦਯੋਰਧੋ ਨ ਨਿਪਾਤਯਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ ਤਾਵਤ੍ ਤੇਨੈਵ ਰਾਜਤ੍ਵੰ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯੰ| 26 ਤੇਨ ਵਿਜੇਤਵ੍ਯੋ ਯਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ਰਿਪੁਃ ਸ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁਰੇਵ| 27 ਲਿਖਿਤਮਾਸ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵਾਣਿ ਤਸ੍ਯ ਪਾਦਯੋ ਰ੍ਵਸ਼ੀਕ੍ਰੁʼਤਾਨਿ| ਕਿਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵਾਣ੍ਯੇਵ ਤਸ੍ਯ ਵਸ਼ੀਕ੍ਰੁʼਤਾਨੀਤ੍ਯੁਕ੍ਤੇ ਸਤਿ ਸਰ੍ੱਵਾਣਿ ਯੇਨ ਤਸ੍ਯ ਵਸ਼ੀਕ੍ਰੁʼਤਾਨਿ ਸ ਸ੍ਵਯੰ ਤਸ੍ਯ ਵਸ਼ੀਭੂਤੋ ਨ ਜਾਤ ਇਤਿ ਵ੍ਯਕ੍ਤੰ| 28 ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਤਸ੍ਯ ਵਸ਼ੀਭੂਤੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵਾਣਿ ਯੇਨ ਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯ ਵਸ਼ੀਕ੍ਰੁʼਤਾਨਿ ਸ੍ਵਯੰ ਪੁਤ੍ਰੋ(ਅ)ਪਿ ਤਸ੍ਯ ਵਸ਼ੀਭੂਤੋ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ਤਤ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵ ਏਵ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ| 29 ਅਪਰੰ ਪਰੇਤਲੋਕਾਨਾਂ ਵਿਨਿਮਯੇਨ ਯੇ ਮੱਜ੍ਯਨ੍ਤੇ ਤੈਃ ਕਿੰ ਲਪ੍ਸ੍ਯਤੇ? ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰੇਤਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਉੱਥਿਤਿਃ ਕੇਨਾਪਿ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਨ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵਿਨਿਮਯੇਨ ਕੁਤੋ ਮੱਜਨਮਪਿ ਤੈਰਙ੍ਗੀਕ੍ਰਿਯਤੇ? 30 ਵਯਮਪਿ ਕੁਤਃ ਪ੍ਰਤਿਦਣ੍ਡੰ ਪ੍ਰਾਣਭੀਤਿਮ੍ ਅਙ੍ਗੀਕੁਰ੍ੰਮਹੇ? 31 ਅਸ੍ਮਤ੍ਪ੍ਰਭੁਨਾ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤੋ ਮਮ ਯਾ ਸ਼੍ਲਾਘਾਸ੍ਤੇ ਤਸ੍ਯਾਃ ਸ਼ਪਥੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਕਥਯਾਮਿ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ(ਅ)ਹੰ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁੰ ਗੱਛਾਮਿ| 32 ਇਫਿਸ਼਼ਨਗਰੇ ਵਨ੍ਯਪਸ਼ੁਭਿਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯਦਿ ਲੌਕਿਕਭਾਵਾਤ੍ ਮਯਾ ਯੁੱਧੰ ਕ੍ਰੁʼਤੰ ਤਰ੍ਹਿ ਤੇਨ ਮਮ ਕੋ ਲਾਭਃ? ਮ੍ਰੁʼਤਾਨਾਮ੍ ਉੱਥਿਤਿ ਰ੍ਯਦਿ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਰ੍ਹਿ, ਕੁਰ੍ੰਮੋ ਭੋਜਨਪਾਨੇ(ਅ)ਦ੍ਯ ਸ਼੍ਵਸ੍ਤੁ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁ ਰ੍ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ| 33 ਇਤ੍ਯਨੇਨ ਧਰ੍ੰਮਾਤ੍ ਮਾ ਭ੍ਰੰਸ਼ਧ੍ਵੰ| ਕੁਸੰਸਰ੍ਗੇਣ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸਦਾਚਾਰੋ ਵਿਨਸ਼੍ਯਤਿ| 34 ਯੂਯੰ ਯਥੋਚਿਤੰ ਸਚੈਤਨ੍ਯਾਸ੍ਤਿਸ਼਼੍ਠਤ, ਪਾਪੰ ਮਾ ਕੁਰੁਧ੍ਵੰ, ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਜ੍ਞਾਨਹੀਨਾਃ ਕੇ(ਅ)ਪਿ ਵਿਦ੍ਯਨ੍ਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਤ੍ਰਪਾਯੈ ਮਯੇਦੰ ਗਦ੍ਯਤੇ| 35 ਅਪਰੰ ਮ੍ਰੁʼਤਲੋਕਾਃ ਕਥਮ੍ ਉੱਥਾਸ੍ਯਨ੍ਤਿ? ਕੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਵਾ ਸ਼ਰੀਰੰ ਲਬ੍ਧ੍ਵਾ ਪੁਨਰੇਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੀਤਿ ਵਾਕ੍ਯੰ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਪ੍ਰਕ੍ਸ਼਼੍ਯਤਿ| 36 ਹੇ ਅਜ੍ਞ ਤ੍ਵਯਾ ਯਦ੍ ਬੀਜਮ੍ ਉਪ੍ਯਤੇ ਤਦ੍ ਯਦਿ ਨ ਮ੍ਰਿਯੇਤ ਤਰ੍ਹਿ ਨ ਜੀਵਯਿਸ਼਼੍ਯਤੇ| 37 ਯਯਾ ਮੂਰ੍ੱਤ੍ਯਾ ਨਿਰ੍ਗਨ੍ਤਵ੍ਯੰ ਸਾ ਤ੍ਵਯਾ ਨੋਪ੍ਯਤੇ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕੰ ਬੀਜਮੇਵ; ਤੱਚ ਗੋਧੂਮਾਦੀਨਾਂ ਕਿਮਪਿ ਬੀਜੰ ਭਵਿਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਤਿ| 38 ਈਸ਼੍ਵਰੇਣੇਵ ਯਥਾਭਿਲਾਸ਼਼ੰ ਤਸ੍ਮੈ ਮੂਰ੍ੱਤਿ ਰ੍ਦੀਯਤੇ, ਏਕੈਕਸ੍ਮੈ ਬੀਜਾਯ ਸ੍ਵਾ ਸ੍ਵਾ ਮੂਰ੍ੱਤਿਰੇਵ ਦੀਯਤੇ| 39 ਸਰ੍ੱਵਾਣਿ ਪਲਲਾਨਿ ਨੈਕਵਿਧਾਨਿ ਸਨ੍ਤਿ, ਮਨੁਸ਼਼੍ਯਪਸ਼ੁਪਕ੍ਸ਼਼ਿਮਤ੍ਸ੍ਯਾਦੀਨਾਂ ਭਿੰਨਰੂਪਾਣਿ ਪਲਲਾਨਿ ਸਨ੍ਤਿ| 40 ਅਪਰੰ ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯਾ ਮੂਰ੍ੱਤਯਃ ਪਾਰ੍ਥਿਵਾ ਮੂਰ੍ੱਤਯਸ਼੍ਚ ਵਿਦ੍ਯਨ੍ਤੇ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯਾਨਾਮ੍ ਏਕਰੂਪੰ ਤੇਜਃ ਪਾਰ੍ਥਿਵਾਨਾਞ੍ਚ ਤਦਨ੍ਯਰੂਪੰ ਤੇਜੋ(ਅ)ਸ੍ਤਿ| 41 ਸੂਰ੍ੱਯਸ੍ਯ ਤੇਜ ਏਕਵਿਧੰ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਯ ਤੇਜਸ੍ਤਦਨ੍ਯਵਿਧੰ ਤਾਰਾਣਾਞ੍ਚ ਤੇਜੋ(ਅ)ਨ੍ਯਵਿਧੰ, ਤਾਰਾਣਾਂ ਮਧ੍ਯੇ(ਅ)ਪਿ ਤੇਜਸਸ੍ਤਾਰਤਮ੍ਯੰ ਵਿਦ੍ਯਤੇ| 42 ਤਤ੍ਰ ਲਿਖਿਤਮਾਸ੍ਤੇ ਯਥਾ, ‘ਆਦਿਪੁਰੁਸ਼਼ ਆਦਮ੍ ਜੀਵਤ੍ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਭੂਵ,’ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵਨ੍ਤਿਮ ਆਦਮ੍ (ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋ) ਜੀਵਨਦਾਯਕ ਆਤ੍ਮਾ ਬਭੂਵ| 43 ਯਦ੍ ਉਪ੍ਯਤੇ ਤਤ੍ ਤੁੱਛੰ ਯੱਚੋੱਥਾਸ੍ਯਤਿ ਤਦ੍ ਗੌਰਵਾਨ੍ਵਿਤੰ; ਯਦ੍ ਉਪ੍ਯਤੇ ਤੰਨਿਰ੍ੱਬਲੰ ਯੱਚੋੱਥਾਸ੍ਯਤਿ ਤਤ੍ ਸ਼ਕ੍ਤਿਯੁਕ੍ਤੰ| 44 ਯਤ੍ ਸ਼ਰੀਰਮ੍ ਉਪ੍ਯਤੇ ਤਤ੍ ਪ੍ਰਾਣਾਨਾਂ ਸਦ੍ਮ, ਯੱਚ ਸ਼ਰੀਰਮ੍ ਉੱਥਾਸ੍ਯਤਿ ਤਦ੍ ਆਤ੍ਮਨਃ ਸਦ੍ਮ| ਪ੍ਰਾਣਸਦ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪੰ ਸ਼ਰੀਰੰ ਵਿਦ੍ਯਤੇ, ਆਤ੍ਮਸਦ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਮਪਿ ਸ਼ਰੀਰੰ ਵਿਦ੍ਯਤੇ| 45 ਤਤ੍ਰ ਲਿਖਿਤਮਾਸ੍ਤੇ ਯਥਾ, ਆਦਿਪੁਰੁਸ਼਼ ਆਦਮ੍ ਜੀਵਤ੍ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਭੂਵ, ਕਿਨ੍ਤ੍ਵਨ੍ਤਿਮ ਆਦਮ੍ (ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋ) ਜੀਵਨਦਾਯਕ ਆਤ੍ਮਾ ਬਭੂਵ| 46 ਆਤ੍ਮਸਦ੍ਮ ਨ ਪ੍ਰਥਮੰ ਕਿਨ੍ਤੁ ਪ੍ਰਾਣਸਦ੍ਮੈਵ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਤ੍ਮਸਦ੍ਮ| 47 ਆਦ੍ਯਃ ਪੁਰੁਸ਼਼ੇ ਮ੍ਰੁʼਦ ਉਤ੍ਪੰਨਤ੍ਵਾਤ੍ ਮ੍ਰੁʼਣ੍ਮਯੋ ਦ੍ਵਿਤੀਯਸ਼੍ਚ ਪੁਰੁਸ਼਼ਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਦ੍ ਆਗਤਃ ਪ੍ਰਭੁਃ| 48 ਮ੍ਰੁʼਣ੍ਮਯੋ ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ ਆਸੀਤ੍ ਮ੍ਰੁʼਣ੍ਮਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾ ਭਵਨ੍ਤਿ ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯਸ਼੍ਚ ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੋ(ਅ)ਸ੍ਤਿ ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾ ਭਵਨ੍ਤਿ| 49 ਮ੍ਰੁʼਣ੍ਮਯਸ੍ਯ ਰੂਪੰ ਯਦ੍ਵਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਧਾਰਿਤੰ ਤਦ੍ਵਤ੍ ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯਸ੍ਯ ਰੂਪਮਪਿ ਧਾਰਯਿਸ਼਼੍ਯਤੇ| 50 ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਵ੍ਯਾਹਰਾਮਿ, ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਰਾਜ੍ਯੇ ਰਕ੍ਤਮਾਂਸਯੋਰਧਿਕਾਰੋ ਭਵਿਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਤਿ, ਅਕ੍ਸ਼਼ਯਤ੍ਵੇ ਚ ਕ੍ਸ਼਼ਯਸ੍ਯਾਧਿਕਾਰੋ ਨ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ| 51 ਪਸ਼੍ਯਤਾਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭ੍ਯੰ ਨਿਗੂਢਾਂ ਕਥਾਂ ਨਿਵੇਦਯਾਮਿ| 52 ਸਰ੍ੱਵੈਰਸ੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਮਹਾਨਿਦ੍ਰਾ ਨ ਗਮਿਸ਼਼੍ਯਤੇ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵਨ੍ਤਿਮਦਿਨੇ ਤੂਰ੍ੱਯਾਂ ਵਾਦਿਤਾਯਾਮ੍ ਏਕਸ੍ਮਿਨ੍ ਵਿਪਲੇ ਨਿਮਿਸ਼਼ੈਕਮਧ੍ਯੇ ਸਰ੍ੱਵੈ ਰੂਪਾਨ੍ਤਰੰ ਗਮਿਸ਼਼੍ਯਤੇ, ਯਤਸ੍ਤੂਰੀ ਵਾਦਿਸ਼਼੍ਯਤੇ, ਮ੍ਰੁʼਤਲੋਕਾਸ਼੍ਚਾਕ੍ਸ਼਼ਯੀਭੂਤਾ ਉੱਥਾਸ੍ਯਨ੍ਤਿ ਵਯਞ੍ਚ ਰੂਪਾਨ੍ਤਰੰ ਗਮਿਸ਼਼੍ਯਾਮਃ| 53 ਯਤਃ ਕ੍ਸ਼਼ਯਣੀਯੇਨੈਤੇਨ ਸ਼ਰੀਰੇਣਾਕ੍ਸ਼਼ਯਤ੍ਵੰ ਪਰਿਹਿਤਵ੍ਯੰ, ਮਰਣਾਧੀਨੇਨੈਤੇਨ ਦੇਹੇਨ ਚਾਮਰਤ੍ਵੰ ਪਰਿਹਿਤਵ੍ਯੰ| 54 ਏਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਯਣੀਯੇ ਸ਼ਰੀਰੇ (ਅ)ਕ੍ਸ਼਼ਯਤ੍ਵੰ ਗਤੇ, ਏਤਸ੍ਮਨ੍ ਮਰਣਾਧੀਨੇ ਦੇਹੇ ਚਾਮਰਤ੍ਵੰ ਗਤੇ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਲਿਖਿਤੰ ਵਚਨਮਿਦੰ ਸੇਤ੍ਸ੍ਯਤਿ, ਯਥਾ, ਜਯੇਨ ਗ੍ਰਸ੍ਯਤੇ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁਃ| 55 ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੋ ਤੇ ਕਣ੍ਟਕੰ ਕੁਤ੍ਰ ਪਰਲੋਕ ਜਯਃ ੱਕ ਤੇ|| 56 ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੋਃ ਕਣ੍ਟਕੰ ਪਾਪਮੇਵ ਪਾਪਸ੍ਯ ਚ ਬਲੰ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾ| 57 ਈਸ਼੍ਵਰਸ਼੍ਚ ਧਨ੍ਯੋ ਭਵਤੁ ਯਤਃ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੁਨਾ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਜਯਯੁਕ੍ਤਾਨ੍ ਵਿਧਾਪਯਤਿ| 58 ਅਤੋ ਹੇ ਮਮ ਪ੍ਰਿਯਭ੍ਰਾਤਰਃ; ਯੂਯੰ ਸੁਸ੍ਥਿਰਾ ਨਿਸ਼੍ਚਲਾਸ਼੍ਚ ਭਵਤ ਪ੍ਰਭੋਃ ਸੇਵਾਯਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰਿਸ਼੍ਰਮੋ ਨਿਸ਼਼੍ਫਲੋ ਨ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤੀਤਿ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਭੋਃ ਕਾਰ੍ੱਯੇ ਸਦਾ ਤਤ੍ਪਰਾ ਭਵਤ|

In Other Versions

1 Corinthians 15 in the ANGEFD

1 Corinthians 15 in the ANTPNG2D

1 Corinthians 15 in the AS21

1 Corinthians 15 in the BAGH

1 Corinthians 15 in the BBPNG

1 Corinthians 15 in the BBT1E

1 Corinthians 15 in the BDS

1 Corinthians 15 in the BEV

1 Corinthians 15 in the BHAD

1 Corinthians 15 in the BIB

1 Corinthians 15 in the BLPT

1 Corinthians 15 in the BNT

1 Corinthians 15 in the BNTABOOT

1 Corinthians 15 in the BNTLV

1 Corinthians 15 in the BOATCB

1 Corinthians 15 in the BOATCB2

1 Corinthians 15 in the BOBCV

1 Corinthians 15 in the BOCNT

1 Corinthians 15 in the BOECS

1 Corinthians 15 in the BOGWICC

1 Corinthians 15 in the BOHCB

1 Corinthians 15 in the BOHCV

1 Corinthians 15 in the BOHLNT

1 Corinthians 15 in the BOHNTLTAL

1 Corinthians 15 in the BOICB

1 Corinthians 15 in the BOILNTAP

1 Corinthians 15 in the BOITCV

1 Corinthians 15 in the BOKCV

1 Corinthians 15 in the BOKCV2

1 Corinthians 15 in the BOKHWOG

1 Corinthians 15 in the BOKSSV

1 Corinthians 15 in the BOLCB

1 Corinthians 15 in the BOLCB2

1 Corinthians 15 in the BOMCV

1 Corinthians 15 in the BONAV

1 Corinthians 15 in the BONCB

1 Corinthians 15 in the BONLT

1 Corinthians 15 in the BONUT2

1 Corinthians 15 in the BOPLNT

1 Corinthians 15 in the BOSCB

1 Corinthians 15 in the BOSNC

1 Corinthians 15 in the BOTLNT

1 Corinthians 15 in the BOVCB

1 Corinthians 15 in the BOYCB

1 Corinthians 15 in the BPBB

1 Corinthians 15 in the BPH

1 Corinthians 15 in the BSB

1 Corinthians 15 in the CCB

1 Corinthians 15 in the CUV

1 Corinthians 15 in the CUVS

1 Corinthians 15 in the DBT

1 Corinthians 15 in the DGDNT

1 Corinthians 15 in the DHNT

1 Corinthians 15 in the DNT

1 Corinthians 15 in the ELBE

1 Corinthians 15 in the EMTV

1 Corinthians 15 in the ESV

1 Corinthians 15 in the FBV

1 Corinthians 15 in the FEB

1 Corinthians 15 in the GGMNT

1 Corinthians 15 in the GNT

1 Corinthians 15 in the HARY

1 Corinthians 15 in the HNT

1 Corinthians 15 in the IRVA

1 Corinthians 15 in the IRVB

1 Corinthians 15 in the IRVG

1 Corinthians 15 in the IRVH

1 Corinthians 15 in the IRVK

1 Corinthians 15 in the IRVM

1 Corinthians 15 in the IRVM2

1 Corinthians 15 in the IRVO

1 Corinthians 15 in the IRVP

1 Corinthians 15 in the IRVT

1 Corinthians 15 in the IRVT2

1 Corinthians 15 in the IRVU

1 Corinthians 15 in the ISVN

1 Corinthians 15 in the JSNT

1 Corinthians 15 in the KAPI

1 Corinthians 15 in the KBT1ETNIK

1 Corinthians 15 in the KBV

1 Corinthians 15 in the KJV

1 Corinthians 15 in the KNFD

1 Corinthians 15 in the LBA

1 Corinthians 15 in the LBLA

1 Corinthians 15 in the LNT

1 Corinthians 15 in the LSV

1 Corinthians 15 in the MAAL

1 Corinthians 15 in the MBV

1 Corinthians 15 in the MBV2

1 Corinthians 15 in the MHNT

1 Corinthians 15 in the MKNFD

1 Corinthians 15 in the MNG

1 Corinthians 15 in the MNT

1 Corinthians 15 in the MNT2

1 Corinthians 15 in the MRS1T

1 Corinthians 15 in the NAA

1 Corinthians 15 in the NASB

1 Corinthians 15 in the NBLA

1 Corinthians 15 in the NBS

1 Corinthians 15 in the NBVTP

1 Corinthians 15 in the NET2

1 Corinthians 15 in the NIV11

1 Corinthians 15 in the NNT

1 Corinthians 15 in the NNT2

1 Corinthians 15 in the NNT3

1 Corinthians 15 in the PDDPT

1 Corinthians 15 in the PFNT

1 Corinthians 15 in the RMNT

1 Corinthians 15 in the SBIAS

1 Corinthians 15 in the SBIBS

1 Corinthians 15 in the SBIBS2

1 Corinthians 15 in the SBICS

1 Corinthians 15 in the SBIDS

1 Corinthians 15 in the SBIGS

1 Corinthians 15 in the SBIHS

1 Corinthians 15 in the SBIIS

1 Corinthians 15 in the SBIIS2

1 Corinthians 15 in the SBIIS3

1 Corinthians 15 in the SBIKS

1 Corinthians 15 in the SBIKS2

1 Corinthians 15 in the SBIMS

1 Corinthians 15 in the SBIOS

1 Corinthians 15 in the SBISS

1 Corinthians 15 in the SBITS

1 Corinthians 15 in the SBITS2

1 Corinthians 15 in the SBITS3

1 Corinthians 15 in the SBITS4

1 Corinthians 15 in the SBIUS

1 Corinthians 15 in the SBIVS

1 Corinthians 15 in the SBT

1 Corinthians 15 in the SBT1E

1 Corinthians 15 in the SCHL

1 Corinthians 15 in the SNT

1 Corinthians 15 in the SUSU

1 Corinthians 15 in the SUSU2

1 Corinthians 15 in the SYNO

1 Corinthians 15 in the TBIAOTANT

1 Corinthians 15 in the TBT1E

1 Corinthians 15 in the TBT1E2

1 Corinthians 15 in the TFTIP

1 Corinthians 15 in the TFTU

1 Corinthians 15 in the TGNTATF3T

1 Corinthians 15 in the THAI

1 Corinthians 15 in the TNFD

1 Corinthians 15 in the TNT

1 Corinthians 15 in the TNTIK

1 Corinthians 15 in the TNTIL

1 Corinthians 15 in the TNTIN

1 Corinthians 15 in the TNTIP

1 Corinthians 15 in the TNTIZ

1 Corinthians 15 in the TOMA

1 Corinthians 15 in the TTENT

1 Corinthians 15 in the UBG

1 Corinthians 15 in the UGV

1 Corinthians 15 in the UGV2

1 Corinthians 15 in the UGV3

1 Corinthians 15 in the VBL

1 Corinthians 15 in the VDCC

1 Corinthians 15 in the YALU

1 Corinthians 15 in the YAPE

1 Corinthians 15 in the YBVTP

1 Corinthians 15 in the ZBP