1 Corinthians 4 (SBIKS)

1 ಲೋಕಾ ಅಸ್ಮಾನ್ ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ಪರಿಚಾರಕಾನ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ನಿಗೂಠವಾಕ್ಯಧನಸ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷಾಂಶ್ಚ ಮನ್ಯನ್ತಾಂ| 2 ಕಿಞ್ಚ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷೇಣ ವಿಶ್ವಸನೀಯೇನ ಭವಿತವ್ಯಮೇತದೇವ ಲೋಕೈ ರ್ಯಾಚ್ಯತೇ| 3 ಅತೋ ವಿಚಾರಯದ್ಭಿ ರ್ಯುಷ್ಮಾಭಿರನ್ಯೈಃ ಕೈಶ್ಚಿನ್ ಮನುಜೈ ರ್ವಾ ಮಮ ಪರೀಕ್ಷಣಂ ಮಯಾತೀವ ಲಘು ಮನ್ಯತೇ ಽಹಮಪ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ನ ವಿಚಾರಯಾಮಿ| 4 ಮಯಾ ಕಿಮಪ್ಯಪರಾದ್ಧಮಿತ್ಯಹಂ ನ ವೇದ್ಮಿ ಕಿನ್ತ್ವೇತೇನ ಮಮ ನಿರಪರಾಧತ್ವಂ ನ ನಿಶ್ಚೀಯತೇ ಪ್ರಭುರೇವ ಮಮ ವಿಚಾರಯಿತಾಸ್ತಿ| 5 ಅತ ಉಪಯುಕ್ತಸಮಯಾತ್ ಪೂರ್ವ್ವಮ್ ಅರ್ಥತಃ ಪ್ರಭೋರಾಗಮನಾತ್ ಪೂರ್ವ್ವಂ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ವಿಚಾರೋ ನ ಕ್ರಿಯತಾಂ| ಪ್ರಭುರಾಗತ್ಯ ತಿಮಿರೇಣ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಾನಿ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ದೀಪಯಿಷ್ಯತಿ ಮನಸಾಂ ಮನ್ತ್ರಣಾಶ್ಚ ಪ್ರಕಾಶಯಿಷ್ಯತಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಸಮಯ ಈಶ್ವರಾದ್ ಏಕೈಕಸ್ಯ ಪ್ರಶಂಸಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ| 6 ಹೇ ಭ್ರಾತರಃ ಸರ್ವ್ವಾಣ್ಯೇತಾನಿ ಮಯಾತ್ಮಾನಮ್ ಆಪಲ್ಲವಞ್ಚೋದ್ದಿಶ್ಯ ಕಥಿತಾನಿ ತಸ್ಯೈತತ್ ಕಾರಣಂ ಯುಯಂ ಯಥಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಿಧಿಮತಿಕ್ರಮ್ಯ ಮಾನವಮ್ ಅತೀವ ನಾದರಿಷ್ಯಧ್ಬ ಈತ್ಥಞ್ಚೈಕೇನ ವೈಪರೀತ್ಯಾದ್ ಅಪರೇಣ ನ ಶ್ಲಾಘಿಷ್ಯಧ್ಬ ಏತಾದೃಶೀಂ ಶಿಕ್ಷಾಮಾವಯೋರ್ದೃಷ್ಟಾನ್ತಾತ್ ಲಪ್ಸ್ಯಧ್ವೇ| 7 ಅಪರಾತ್ ಕಸ್ತ್ವಾಂ ವಿಶೇಷಯತಿ? ತುಭ್ಯಂ ಯನ್ನ ದತ್ತ ತಾದೃಶಂ ಕಿಂ ಧಾರಯಸಿ? ಅದತ್ತೇನೇವ ದತ್ತೇನ ವಸ್ತುನಾ ಕುತಃ ಶ್ಲಾಘಸೇ? 8 ಇದಾನೀಮೇವ ಯೂಯಂ ಕಿಂ ತೃಪ್ತಾ ಲಬ್ಧಧನಾ ವಾ? ಅಸ್ಮಾಸ್ವವಿದ್ಯಮಾನೇಷು ಯೂಯಂ ಕಿಂ ರಾಜತ್ವಪದಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾಃ? ಯುಷ್ಮಾಕಂ ರಾಜತ್ವಂ ಮಯಾಭಿಲಷಿತಂ ಯತಸ್ತೇನ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಸಹ ವಯಮಪಿ ರಾಜ್ಯಾಂಶಿನೋ ಭವಿಷ್ಯಾಮಃ| 9 ಪ್ರೇರಿತಾ ವಯಂ ಶೇಷಾ ಹನ್ತವ್ಯಾಶ್ಚೇವೇಶ್ವರೇಣ ನಿದರ್ಶಿತಾಃ| ಯತೋ ವಯಂ ಸರ್ವ್ವಲೋಕಾನಾಮ್ ಅರ್ಥತಃ ಸ್ವರ್ಗೀಯದೂತಾನಾಂ ಮಾನವಾನಾಞ್ಚ ಕೌತುಕಾಸ್ಪದಾನಿ ಜಾತಾಃ| 10 ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ಕೃತೇ ವಯಂ ಮೂಢಾಃ ಕಿನ್ತು ಯೂಯಂ ಖ್ರೀಷ್ಟೇನ ಜ್ಞಾನಿನಃ, ವಯಂ ದುರ್ಬ್ಬಲಾ ಯೂಯಞ್ಚ ಸಬಲಾಃ, ಯೂಯಂ ಸಮ್ಮಾನಿತಾ ವಯಞ್ಚಾಪಮಾನಿತಾಃ| 11 ವಯಮದ್ಯಾಪಿ ಕ್ಷುಧಾರ್ತ್ತಾಸ್ತೃಷ್ಣಾರ್ತ್ತಾ ವಸ್ತ್ರಹೀನಾಸ್ತಾಡಿತಾ ಆಶ್ರಮರಹಿತಾಶ್ಚ ಸನ್ತಃ 12 ಕರ್ಮ್ಮಣಿ ಸ್ವಕರಾನ್ ವ್ಯಾಪಾರಯನ್ತಶ್ಚ ದುಃಖೈಃ ಕಾಲಂ ಯಾಪಯಾಮಃ| ಗರ್ಹಿತೈರಸ್ಮಾಭಿರಾಶೀಃ ಕಥ್ಯತೇ ದೂರೀಕೃತೈಃ ಸಹ್ಯತೇ ನಿನ್ದಿತೈಃ ಪ್ರಸಾದ್ಯತೇ| 13 ವಯಮದ್ಯಾಪಿ ಜಗತಃ ಸಮ್ಮಾರ್ಜನೀಯೋಗ್ಯಾ ಅವಕರಾ ಇವ ಸರ್ವ್ವೈ ರ್ಮನ್ಯಾಮಹೇ| 14 ಯುಷ್ಮಾನ್ ತ್ರಪಯಿತುಮಹಮೇತಾನಿ ಲಿಖಾಮೀತಿ ನಹಿ ಕಿನ್ತು ಪ್ರಿಯಾತ್ಮಜಾನಿವ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಪ್ರಬೋಧಯಾಮಿ| 15 ಯತಃ ಖ್ರೀಷ್ಟಧರ್ಮ್ಮೇ ಯದ್ಯಪಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ದಶಸಹಸ್ರಾಣಿ ವಿನೇತಾರೋ ಭವನ್ತಿ ತಥಾಪಿ ಬಹವೋ ಜನಕಾ ನ ಭವನ್ತಿ ಯತೋಽಹಮೇವ ಸುಸಂವಾದೇನ ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟೇ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಅಜನಯಂ| 16 ಅತೋ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವಿನಯೇಽಹಂ ಯೂಯಂ ಮದನುಗಾಮಿನೋ ಭವತ| 17 ಇತ್ಯರ್ಥಂ ಸರ್ವ್ವೇಷು ಧರ್ಮ್ಮಸಮಾಜೇಷು ಸರ್ವ್ವತ್ರ ಖ್ರೀಷ್ಟಧರ್ಮ್ಮಯೋಗ್ಯಾ ಯೇ ವಿಧಯೋ ಮಯೋಪದಿಶ್ಯನ್ತೇ ತಾನ್ ಯೋ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಸ್ಮಾರಯಿಷ್ಯತ್ಯೇವಮ್ಭೂತಂ ಪ್ರಭೋಃ ಕೃತೇ ಪ್ರಿಯಂ ವಿಶ್ವಾಸಿನಞ್ಚ ಮದೀಯತನಯಂ ತೀಮಥಿಯಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸಮೀಪಂ ಪ್ರೇಷಿತವಾನಹಂ| 18 ಅಪರಮಹಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸಮೀಪಂ ನ ಗಮಿಷ್ಯಾಮೀತಿ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕಿಯನ್ತೋ ಲೋಕಾ ಗರ್ವ್ವನ್ತಿ| 19 ಕಿನ್ತು ಯದಿ ಪ್ರಭೇರಿಚ್ಛಾ ಭವತಿ ತರ್ಹ್ಯಹಮವಿಲಮ್ಬಂ ಯುಷ್ಮತ್ಸಮೀಪಮುಪಸ್ಥಾಯ ತೇಷಾಂ ದರ್ಪಧ್ಮಾತಾನಾಂ ಲೋಕಾನಾಂ ವಾಚಂ ಜ್ಞಾಸ್ಯಾಮೀತಿ ನಹಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಮೇವ ಜ್ಞಾಸ್ಯಾಮಿ| 20 ಯಸ್ಮಾದೀಶ್ವರಸ್ಯ ರಾಜತ್ವಂ ವಾಗ್ಯುಕ್ತಂ ನಹಿ ಕಿನ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಯುಕ್ತಂ| 21 ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕಾ ವಾಞ್ಛಾ? ಯುಷ್ಮತ್ಸಮೀಪೇ ಮಯಾ ಕಿಂ ದಣ್ಡಪಾಣಿನಾ ಗನ್ತವ್ಯಮುತ ಪ್ರೇಮನಮ್ರತಾತ್ಮಯುಕ್ತೇನ ವಾ?

In Other Versions

1 Corinthians 4 in the ANGEFD

1 Corinthians 4 in the ANTPNG2D

1 Corinthians 4 in the AS21

1 Corinthians 4 in the BAGH

1 Corinthians 4 in the BBPNG

1 Corinthians 4 in the BBT1E

1 Corinthians 4 in the BDS

1 Corinthians 4 in the BEV

1 Corinthians 4 in the BHAD

1 Corinthians 4 in the BIB

1 Corinthians 4 in the BLPT

1 Corinthians 4 in the BNT

1 Corinthians 4 in the BNTABOOT

1 Corinthians 4 in the BNTLV

1 Corinthians 4 in the BOATCB

1 Corinthians 4 in the BOATCB2

1 Corinthians 4 in the BOBCV

1 Corinthians 4 in the BOCNT

1 Corinthians 4 in the BOECS

1 Corinthians 4 in the BOGWICC

1 Corinthians 4 in the BOHCB

1 Corinthians 4 in the BOHCV

1 Corinthians 4 in the BOHLNT

1 Corinthians 4 in the BOHNTLTAL

1 Corinthians 4 in the BOICB

1 Corinthians 4 in the BOILNTAP

1 Corinthians 4 in the BOITCV

1 Corinthians 4 in the BOKCV

1 Corinthians 4 in the BOKCV2

1 Corinthians 4 in the BOKHWOG

1 Corinthians 4 in the BOKSSV

1 Corinthians 4 in the BOLCB

1 Corinthians 4 in the BOLCB2

1 Corinthians 4 in the BOMCV

1 Corinthians 4 in the BONAV

1 Corinthians 4 in the BONCB

1 Corinthians 4 in the BONLT

1 Corinthians 4 in the BONUT2

1 Corinthians 4 in the BOPLNT

1 Corinthians 4 in the BOSCB

1 Corinthians 4 in the BOSNC

1 Corinthians 4 in the BOTLNT

1 Corinthians 4 in the BOVCB

1 Corinthians 4 in the BOYCB

1 Corinthians 4 in the BPBB

1 Corinthians 4 in the BPH

1 Corinthians 4 in the BSB

1 Corinthians 4 in the CCB

1 Corinthians 4 in the CUV

1 Corinthians 4 in the CUVS

1 Corinthians 4 in the DBT

1 Corinthians 4 in the DGDNT

1 Corinthians 4 in the DHNT

1 Corinthians 4 in the DNT

1 Corinthians 4 in the ELBE

1 Corinthians 4 in the EMTV

1 Corinthians 4 in the ESV

1 Corinthians 4 in the FBV

1 Corinthians 4 in the FEB

1 Corinthians 4 in the GGMNT

1 Corinthians 4 in the GNT

1 Corinthians 4 in the HARY

1 Corinthians 4 in the HNT

1 Corinthians 4 in the IRVA

1 Corinthians 4 in the IRVB

1 Corinthians 4 in the IRVG

1 Corinthians 4 in the IRVH

1 Corinthians 4 in the IRVK

1 Corinthians 4 in the IRVM

1 Corinthians 4 in the IRVM2

1 Corinthians 4 in the IRVO

1 Corinthians 4 in the IRVP

1 Corinthians 4 in the IRVT

1 Corinthians 4 in the IRVT2

1 Corinthians 4 in the IRVU

1 Corinthians 4 in the ISVN

1 Corinthians 4 in the JSNT

1 Corinthians 4 in the KAPI

1 Corinthians 4 in the KBT1ETNIK

1 Corinthians 4 in the KBV

1 Corinthians 4 in the KJV

1 Corinthians 4 in the KNFD

1 Corinthians 4 in the LBA

1 Corinthians 4 in the LBLA

1 Corinthians 4 in the LNT

1 Corinthians 4 in the LSV

1 Corinthians 4 in the MAAL

1 Corinthians 4 in the MBV

1 Corinthians 4 in the MBV2

1 Corinthians 4 in the MHNT

1 Corinthians 4 in the MKNFD

1 Corinthians 4 in the MNG

1 Corinthians 4 in the MNT

1 Corinthians 4 in the MNT2

1 Corinthians 4 in the MRS1T

1 Corinthians 4 in the NAA

1 Corinthians 4 in the NASB

1 Corinthians 4 in the NBLA

1 Corinthians 4 in the NBS

1 Corinthians 4 in the NBVTP

1 Corinthians 4 in the NET2

1 Corinthians 4 in the NIV11

1 Corinthians 4 in the NNT

1 Corinthians 4 in the NNT2

1 Corinthians 4 in the NNT3

1 Corinthians 4 in the PDDPT

1 Corinthians 4 in the PFNT

1 Corinthians 4 in the RMNT

1 Corinthians 4 in the SBIAS

1 Corinthians 4 in the SBIBS

1 Corinthians 4 in the SBIBS2

1 Corinthians 4 in the SBICS

1 Corinthians 4 in the SBIDS

1 Corinthians 4 in the SBIGS

1 Corinthians 4 in the SBIHS

1 Corinthians 4 in the SBIIS

1 Corinthians 4 in the SBIIS2

1 Corinthians 4 in the SBIIS3

1 Corinthians 4 in the SBIKS2

1 Corinthians 4 in the SBIMS

1 Corinthians 4 in the SBIOS

1 Corinthians 4 in the SBIPS

1 Corinthians 4 in the SBISS

1 Corinthians 4 in the SBITS

1 Corinthians 4 in the SBITS2

1 Corinthians 4 in the SBITS3

1 Corinthians 4 in the SBITS4

1 Corinthians 4 in the SBIUS

1 Corinthians 4 in the SBIVS

1 Corinthians 4 in the SBT

1 Corinthians 4 in the SBT1E

1 Corinthians 4 in the SCHL

1 Corinthians 4 in the SNT

1 Corinthians 4 in the SUSU

1 Corinthians 4 in the SUSU2

1 Corinthians 4 in the SYNO

1 Corinthians 4 in the TBIAOTANT

1 Corinthians 4 in the TBT1E

1 Corinthians 4 in the TBT1E2

1 Corinthians 4 in the TFTIP

1 Corinthians 4 in the TFTU

1 Corinthians 4 in the TGNTATF3T

1 Corinthians 4 in the THAI

1 Corinthians 4 in the TNFD

1 Corinthians 4 in the TNT

1 Corinthians 4 in the TNTIK

1 Corinthians 4 in the TNTIL

1 Corinthians 4 in the TNTIN

1 Corinthians 4 in the TNTIP

1 Corinthians 4 in the TNTIZ

1 Corinthians 4 in the TOMA

1 Corinthians 4 in the TTENT

1 Corinthians 4 in the UBG

1 Corinthians 4 in the UGV

1 Corinthians 4 in the UGV2

1 Corinthians 4 in the UGV3

1 Corinthians 4 in the VBL

1 Corinthians 4 in the VDCC

1 Corinthians 4 in the YALU

1 Corinthians 4 in the YAPE

1 Corinthians 4 in the YBVTP

1 Corinthians 4 in the ZBP