1 Corinthians 5 (SBIKS)

1 ಅಪರಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯೇ ವ್ಯಭಿಚಾರೋ ವಿದ್ಯತೇ ಸ ಚ ವ್ಯಭಿಚಾರಸ್ತಾದೃಶೋ ಯದ್ ದೇವಪೂಜಕಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇಽಪಿ ತತ್ತುಲ್ಯೋ ನ ವಿದ್ಯತೇ ಫಲತೋ ಯುಷ್ಮಾಕಮೇಕೋ ಜನೋ ವಿಮಾತೃಗಮನಂ ಕೃರುತ ಇತಿ ವಾರ್ತ್ತಾ ಸರ್ವ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಾ| 2 ತಥಾಚ ಯೂಯಂ ದರ್ಪಧ್ಮಾತಾ ಆಧ್ಬೇ, ತತ್ ಕರ್ಮ್ಮ ಯೇನ ಕೃತಂ ಸ ಯಥಾ ಯುಷ್ಮನ್ಮಧ್ಯಾದ್ ದೂರೀಕ್ರಿಯತೇ ತಥಾ ಶೋಕೋ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ನ ಕ್ರಿಯತೇ ಕಿಮ್ ಏತತ್? 3 ಅವಿದ್ಯಮಾನೇ ಮದೀಯಶರೀರೇ ಮಮಾತ್ಮಾ ಯುಷ್ಮನ್ಮಧ್ಯೇ ವಿದ್ಯತೇ ಅತೋಽಹಂ ವಿದ್ಯಮಾನ ಇವ ತತ್ಕರ್ಮ್ಮಕಾರಿಣೋ ವಿಚಾರಂ ನಿಶ್ಚಿತವಾನ್, 4 ಅಸ್ಮತ್ಪ್ರಭೋ ರ್ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮದೀಯಾತ್ಮನಶ್ಚ ಮಿಲನೇ ಜಾತೇ ಽಸ್ಮತ್ಪ್ರಭೋ ರ್ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ಶಕ್ತೇಃ ಸಾಹಾಯ್ಯೇನ 5 ಸ ನರಃ ಶರೀರನಾಶಾರ್ಥಮಸ್ಮಾಭಿಃ ಶಯತಾನೋ ಹಸ್ತೇ ಸಮರ್ಪಯಿತವ್ಯಸ್ತತೋಽಸ್ಮಾಕಂ ಪ್ರಭೋ ರ್ಯೀಶೋ ರ್ದಿವಸೇ ತಸ್ಯಾತ್ಮಾ ರಕ್ಷಾಂ ಗನ್ತುಂ ಶಕ್ಷ್ಯತಿ| 6 ಯುಷ್ಮಾಕಂ ದರ್ಪೋ ನ ಭದ್ರಾಯ ಯೂಯಂ ಕಿಮೇತನ್ನ ಜಾನೀಥ, ಯಥಾ, ವಿಕಾರಃ ಕೃತ್ಸ್ನಶಕ್ತೂನಾಂ ಸ್ವಲ್ಪಕಿಣ್ವೇನ ಜಾಯತೇ| 7 ಯೂಯಂ ಯತ್ ನವೀನಶಕ್ತುಸ್ವರೂಪಾ ಭವೇತ ತದರ್ಥಂ ಪುರಾತನಂ ಕಿಣ್ವಮ್ ಅವಮಾರ್ಜ್ಜತ ಯತೋ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಕಿಣ್ವಶೂನ್ಯೈ ರ್ಭವಿತವ್ಯಂ| ಅಪರಮ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ನಿಸ್ತಾರೋತ್ಸವೀಯಮೇಷಶಾವಕೋ ಯಃ ಖ್ರೀಷ್ಟಃ ಸೋಽಸ್ಮದರ್ಥಂ ಬಲೀಕೃತೋ ಽಭವತ್| 8 ಅತಃ ಪುರಾತನಕಿಣ್ವೇನಾರ್ಥತೋ ದುಷ್ಟತಾಜಿಘಾಂಸಾರೂಪೇಣ ಕಿಣ್ವೇನ ತನ್ನಹಿ ಕಿನ್ತು ಸಾರಲ್ಯಸತ್ಯತ್ವರೂಪಯಾ ಕಿಣ್ವಶೂನ್ಯತಯಾಸ್ಮಾಭಿರುತ್ಸವಃ ಕರ್ತ್ತವ್ಯಃ| 9 ವ್ಯಾಭಿಚಾರಿಣಾಂ ಸಂಸರ್ಗೋ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ವಿಹಾತವ್ಯ ಇತಿ ಮಯಾ ಪತ್ರೇ ಲಿಖಿತಂ| 10 ಕಿನ್ತ್ವೈಹಿಕಲೋಕಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಯೇ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣೋ ಲೋಭಿನ ಉಪದ್ರಾವಿಣೋ ದೇವಪೂಜಕಾ ವಾ ತೇಷಾಂ ಸಂಸರ್ಗಃ ಸರ್ವ್ವಥಾ ವಿಹಾತವ್ಯ ಇತಿ ನಹಿ, ವಿಹಾತವ್ಯೇ ಸತಿ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ಜಗತೋ ನಿರ್ಗನ್ತವ್ಯಮೇವ| 11 ಕಿನ್ತು ಭ್ರಾತೃತ್ವೇನ ವಿಖ್ಯಾತಃ ಕಶ್ಚಿಜ್ಜನೋ ಯದಿ ವ್ಯಭಿಚಾರೀ ಲೋಭೀ ದೇವಪೂಜಕೋ ನಿನ್ದಕೋ ಮದ್ಯಪ ಉಪದ್ರಾವೀ ವಾ ಭವೇತ್ ತರ್ಹಿ ತಾದೃಶೇನ ಮಾನವೇನ ಸಹ ಭೋಜನಪಾನೇಽಪಿ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ನ ಕರ್ತ್ತವ್ಯೇ ಇತ್ಯಧುನಾ ಮಯಾ ಲಿಖಿತಂ| 12 ಸಮಾಜಬಹಿಃಸ್ಥಿತಾನಾಂ ಲೋಕಾನಾಂ ವಿಚಾರಕರಣೇ ಮಮ ಕೋಽಧಿಕಾರಃ? ಕಿನ್ತು ತದನ್ತರ್ಗತಾನಾಂ ವಿಚಾರಣಂ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಕಿಂ ನ ಕರ್ತ್ತವ್ಯಂ ಭವೇತ್? 13 ಬಹಿಃಸ್ಥಾನಾಂ ತು ವಿಚಾರ ಈಶ್ವರೇಣ ಕಾರಿಷ್ಯತೇ| ಅತೋ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಸ ಪಾತಕೀ ಸ್ವಮಧ್ಯಾದ್ ಬಹಿಷ್ಕ್ರಿಯತಾಂ|

In Other Versions

1 Corinthians 5 in the ANGEFD

1 Corinthians 5 in the ANTPNG2D

1 Corinthians 5 in the AS21

1 Corinthians 5 in the BAGH

1 Corinthians 5 in the BBPNG

1 Corinthians 5 in the BBT1E

1 Corinthians 5 in the BDS

1 Corinthians 5 in the BEV

1 Corinthians 5 in the BHAD

1 Corinthians 5 in the BIB

1 Corinthians 5 in the BLPT

1 Corinthians 5 in the BNT

1 Corinthians 5 in the BNTABOOT

1 Corinthians 5 in the BNTLV

1 Corinthians 5 in the BOATCB

1 Corinthians 5 in the BOATCB2

1 Corinthians 5 in the BOBCV

1 Corinthians 5 in the BOCNT

1 Corinthians 5 in the BOECS

1 Corinthians 5 in the BOGWICC

1 Corinthians 5 in the BOHCB

1 Corinthians 5 in the BOHCV

1 Corinthians 5 in the BOHLNT

1 Corinthians 5 in the BOHNTLTAL

1 Corinthians 5 in the BOICB

1 Corinthians 5 in the BOILNTAP

1 Corinthians 5 in the BOITCV

1 Corinthians 5 in the BOKCV

1 Corinthians 5 in the BOKCV2

1 Corinthians 5 in the BOKHWOG

1 Corinthians 5 in the BOKSSV

1 Corinthians 5 in the BOLCB

1 Corinthians 5 in the BOLCB2

1 Corinthians 5 in the BOMCV

1 Corinthians 5 in the BONAV

1 Corinthians 5 in the BONCB

1 Corinthians 5 in the BONLT

1 Corinthians 5 in the BONUT2

1 Corinthians 5 in the BOPLNT

1 Corinthians 5 in the BOSCB

1 Corinthians 5 in the BOSNC

1 Corinthians 5 in the BOTLNT

1 Corinthians 5 in the BOVCB

1 Corinthians 5 in the BOYCB

1 Corinthians 5 in the BPBB

1 Corinthians 5 in the BPH

1 Corinthians 5 in the BSB

1 Corinthians 5 in the CCB

1 Corinthians 5 in the CUV

1 Corinthians 5 in the CUVS

1 Corinthians 5 in the DBT

1 Corinthians 5 in the DGDNT

1 Corinthians 5 in the DHNT

1 Corinthians 5 in the DNT

1 Corinthians 5 in the ELBE

1 Corinthians 5 in the EMTV

1 Corinthians 5 in the ESV

1 Corinthians 5 in the FBV

1 Corinthians 5 in the FEB

1 Corinthians 5 in the GGMNT

1 Corinthians 5 in the GNT

1 Corinthians 5 in the HARY

1 Corinthians 5 in the HNT

1 Corinthians 5 in the IRVA

1 Corinthians 5 in the IRVB

1 Corinthians 5 in the IRVG

1 Corinthians 5 in the IRVH

1 Corinthians 5 in the IRVK

1 Corinthians 5 in the IRVM

1 Corinthians 5 in the IRVM2

1 Corinthians 5 in the IRVO

1 Corinthians 5 in the IRVP

1 Corinthians 5 in the IRVT

1 Corinthians 5 in the IRVT2

1 Corinthians 5 in the IRVU

1 Corinthians 5 in the ISVN

1 Corinthians 5 in the JSNT

1 Corinthians 5 in the KAPI

1 Corinthians 5 in the KBT1ETNIK

1 Corinthians 5 in the KBV

1 Corinthians 5 in the KJV

1 Corinthians 5 in the KNFD

1 Corinthians 5 in the LBA

1 Corinthians 5 in the LBLA

1 Corinthians 5 in the LNT

1 Corinthians 5 in the LSV

1 Corinthians 5 in the MAAL

1 Corinthians 5 in the MBV

1 Corinthians 5 in the MBV2

1 Corinthians 5 in the MHNT

1 Corinthians 5 in the MKNFD

1 Corinthians 5 in the MNG

1 Corinthians 5 in the MNT

1 Corinthians 5 in the MNT2

1 Corinthians 5 in the MRS1T

1 Corinthians 5 in the NAA

1 Corinthians 5 in the NASB

1 Corinthians 5 in the NBLA

1 Corinthians 5 in the NBS

1 Corinthians 5 in the NBVTP

1 Corinthians 5 in the NET2

1 Corinthians 5 in the NIV11

1 Corinthians 5 in the NNT

1 Corinthians 5 in the NNT2

1 Corinthians 5 in the NNT3

1 Corinthians 5 in the PDDPT

1 Corinthians 5 in the PFNT

1 Corinthians 5 in the RMNT

1 Corinthians 5 in the SBIAS

1 Corinthians 5 in the SBIBS

1 Corinthians 5 in the SBIBS2

1 Corinthians 5 in the SBICS

1 Corinthians 5 in the SBIDS

1 Corinthians 5 in the SBIGS

1 Corinthians 5 in the SBIHS

1 Corinthians 5 in the SBIIS

1 Corinthians 5 in the SBIIS2

1 Corinthians 5 in the SBIIS3

1 Corinthians 5 in the SBIKS2

1 Corinthians 5 in the SBIMS

1 Corinthians 5 in the SBIOS

1 Corinthians 5 in the SBIPS

1 Corinthians 5 in the SBISS

1 Corinthians 5 in the SBITS

1 Corinthians 5 in the SBITS2

1 Corinthians 5 in the SBITS3

1 Corinthians 5 in the SBITS4

1 Corinthians 5 in the SBIUS

1 Corinthians 5 in the SBIVS

1 Corinthians 5 in the SBT

1 Corinthians 5 in the SBT1E

1 Corinthians 5 in the SCHL

1 Corinthians 5 in the SNT

1 Corinthians 5 in the SUSU

1 Corinthians 5 in the SUSU2

1 Corinthians 5 in the SYNO

1 Corinthians 5 in the TBIAOTANT

1 Corinthians 5 in the TBT1E

1 Corinthians 5 in the TBT1E2

1 Corinthians 5 in the TFTIP

1 Corinthians 5 in the TFTU

1 Corinthians 5 in the TGNTATF3T

1 Corinthians 5 in the THAI

1 Corinthians 5 in the TNFD

1 Corinthians 5 in the TNT

1 Corinthians 5 in the TNTIK

1 Corinthians 5 in the TNTIL

1 Corinthians 5 in the TNTIN

1 Corinthians 5 in the TNTIP

1 Corinthians 5 in the TNTIZ

1 Corinthians 5 in the TOMA

1 Corinthians 5 in the TTENT

1 Corinthians 5 in the UBG

1 Corinthians 5 in the UGV

1 Corinthians 5 in the UGV2

1 Corinthians 5 in the UGV3

1 Corinthians 5 in the VBL

1 Corinthians 5 in the VDCC

1 Corinthians 5 in the YALU

1 Corinthians 5 in the YAPE

1 Corinthians 5 in the YBVTP

1 Corinthians 5 in the ZBP