1 Corinthians 6 (SBIKS)

1 ಯುಷ್ಮಾಕಮೇಕಸ್ಯ ಜನಸ್ಯಾಪರೇಣ ಸಹ ವಿವಾದೇ ಜಾತೇ ಸ ಪವಿತ್ರಲೋಕೈ ರ್ವಿಚಾರಮಕಾರಯನ್ ಕಿಮ್ ಅಧಾರ್ಮ್ಮಿಕಲೋಕೈ ರ್ವಿಚಾರಯಿತುಂ ಪ್ರೋತ್ಸಹತೇ? 2 ಜಗತೋಽಪಿ ವಿಚಾರಣಂ ಪವಿತ್ರಲೋಕೈಃ ಕಾರಿಷ್ಯತ ಏತದ್ ಯೂಯಂ ಕಿಂ ನ ಜಾನೀಥ? ಅತೋ ಜಗದ್ ಯದಿ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ವಿಚಾರಯಿತವ್ಯಂ ತರ್ಹಿ ಕ್ಷುದ್ರತಮವಿಚಾರೇಷು ಯೂಯಂ ಕಿಮಸಮರ್ಥಾಃ? 3 ದೂತಾ ಅಪ್ಯಸ್ಮಾಭಿ ರ್ವಿಚಾರಯಿಷ್ಯನ್ತ ಇತಿ ಕಿಂ ನ ಜಾನೀಥ? ಅತ ಐಹಿಕವಿಷಯಾಃ ಕಿಮ್ ಅಸ್ಮಾಭಿ ರ್ನ ವಿಚಾರಯಿತವ್ಯಾ ಭವೇಯುಃ? 4 ಐಹಿಕವಿಷಯಸ್ಯ ವಿಚಾರೇ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಕರ್ತ್ತವ್ಯೇ ಯೇ ಲೋಕಾಃ ಸಮಿತೌ ಕ್ಷುದ್ರತಮಾಸ್ತ ಏವ ನಿಯುಜ್ಯನ್ತಾಂ| 5 ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ತ್ರಪಯಿತುಮಿಚ್ಛನ್ ವದಾಮಿ ಯೃಷ್ಮನ್ಮಧ್ಯೇ ಕಿಮೇಕೋಽಪಿ ಮನುಷ್ಯಸ್ತಾದೃಗ್ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ನಹಿ ಯೋ ಭ್ರಾತೃವಿವಾದವಿಚಾರಣೇ ಸಮರ್ಥಃ ಸ್ಯಾತ್? 6 ಕಿಞ್ಚೈಕೋ ಭ್ರಾತಾ ಭ್ರಾತ್ರಾನ್ಯೇನ ಕಿಮವಿಶ್ವಾಸಿನಾಂ ವಿಚಾರಕಾಣಾಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ವಿವದತೇ? ಯಷ್ಮನ್ಮಧ್ಯೇ ವಿವಾದಾ ವಿದ್ಯನ್ತ ಏತದಪಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ದೋಷಃ| 7 ಯೂಯಂ ಕುತೋಽನ್ಯಾಯಸಹನಂ ಕ್ಷತಿಸಹನಂ ವಾ ಶ್ರೇಯೋ ನ ಮನ್ಯಧ್ವೇ? 8 ಕಿನ್ತು ಯೂಯಮಪಿ ಭ್ರಾತೃನೇವ ಪ್ರತ್ಯನ್ಯಾಯಂ ಕ್ಷತಿಞ್ಚ ಕುರುಥ ಕಿಮೇತತ್? 9 ಈಶ್ವರಸ್ಯ ರಾಜ್ಯೇಽನ್ಯಾಯಕಾರಿಣಾಂ ಲೋಕಾನಾಮಧಿಕಾರೋ ನಾಸ್ತ್ಯೇತದ್ ಯೂಯಂ ಕಿಂ ನ ಜಾನೀಥ? ಮಾ ವಞ್ಚ್ಯಧ್ವಂ, ಯೇ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣೋ ದೇವಾರ್ಚ್ಚಿನಃ ಪಾರದಾರಿಕಾಃ ಸ್ತ್ರೀವದಾಚಾರಿಣಃ ಪುಂಮೈಥುನಕಾರಿಣಸ್ತಸ್ಕರಾ 10 ಲೋಭಿನೋ ಮದ್ಯಪಾ ನಿನ್ದಕಾ ಉಪದ್ರಾವಿಣೋ ವಾ ತ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ರಾಜ್ಯಭಾಗಿನೋ ನ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ| 11 ಯೂಯಞ್ಚೈವಂವಿಧಾ ಲೋಕಾ ಆಸ್ತ ಕಿನ್ತು ಪ್ರಭೋ ರ್ಯೀಶೋ ರ್ನಾಮ್ನಾಸ್ಮದೀಶ್ವರಸ್ಯಾತ್ಮನಾ ಚ ಯೂಯಂ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಿತಾಃ ಪಾವಿತಾಃ ಸಪುಣ್ಯೀಕೃತಾಶ್ಚ| 12 ಮದರ್ಥಂ ಸರ್ವ್ವಂ ದ್ರವ್ಯಮ್ ಅಪ್ರತಿಷಿದ್ಧಂ ಕಿನ್ತು ನ ಸರ್ವ್ವಂ ಹಿತಜನಕಂ| ಮದರ್ಥಂ ಸರ್ವ್ವಮಪ್ರತಿಷಿದ್ಧಂ ತಥಾಪ್ಯಹಂ ಕಸ್ಯಾಪಿ ದ್ರವ್ಯಸ್ಯ ವಶೀಕೃತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ| 13 ಉದರಾಯ ಭಕ್ಷ್ಯಾಣಿ ಭಕ್ಷ್ಯೇಭ್ಯಶ್ಚೋದರಂ, ಕಿನ್ತು ಭಕ್ಷ್ಯೋದರೇ ಈಶ್ವರೇಣ ನಾಶಯಿಷ್ಯೇತೇ; ಅಪರಂ ದೇಹೋ ನ ವ್ಯಭಿಚಾರಾಯ ಕಿನ್ತು ಪ್ರಭವೇ ಪ್ರಭುಶ್ಚ ದೇಹಾಯ| 14 ಯಶ್ಚೇಶ್ವರಃ ಪ್ರಭುಮುತ್ಥಾಪಿತವಾನ್ ಸ ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯಾಸ್ಮಾನಪ್ಯುತ್ಥಾಪಯಿಷ್ಯತಿ| 15 ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಯಾನಿ ಶರೀರಾಣಿ ತಾನಿ ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯಾಙ್ಗಾನೀತಿ ಕಿಂ ಯೂಯಂ ನ ಜಾನೀಥ? ಅತಃ ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ಯಾನ್ಯಙ್ಗಾನಿ ತಾನಿ ಮಯಾಪಹೃತ್ಯ ವೇಶ್ಯಾಯಾ ಅಙ್ಗಾನಿ ಕಿಂ ಕಾರಿಷ್ಯನ್ತೇ? ತನ್ನ ಭವತು| 16 ಯಃ ಕಶ್ಚಿದ್ ವೇಶ್ಯಾಯಾಮ್ ಆಸಜ್ಯತೇ ಸ ತಯಾ ಸಹೈಕದೇಹೋ ಭವತಿ ಕಿಂ ಯೂಯಮೇತನ್ನ ಜಾನೀಥ? ಯತೋ ಲಿಖಿತಮಾಸ್ತೇ, ಯಥಾ, ತೌ ದ್ವೌ ಜನಾವೇಕಾಙ್ಗೌ ಭವಿಷ್ಯತಃ| 17 ಮಾನವಾ ಯಾನ್ಯನ್ಯಾನಿ ಕಲುಷಾಣಿ ಕುರ್ವ್ವತೇ ತಾನಿ ವಪು ರ್ನ ಸಮಾವಿಶನ್ತಿ ಕಿನ್ತು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಾ ಸ್ವವಿಗ್ರಹಸ್ಯ ವಿರುದ್ಧಂ ಕಲ್ಮಷಂ ಕ್ರಿಯತೇ| 18 ಮಾನವಾ ಯಾನ್ಯನ್ಯಾನಿ ಕಲುಷಾಣಿ ಕುರ್ವ್ವತೇ ತಾನಿ ವಪು ರ್ನ ಸಮಾವಿಶನ್ತಿ ಕಿನ್ತು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಾ ಸ್ವವಿಗ್ರಹಸ್ಯ ವಿರುದ್ಧಂ ಕಲ್ಮಷಂ ಕ್ರಿಯತೇ| 19 ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಯಾನಿ ವಪೂಂಸಿ ತಾನಿ ಯುಷ್ಮದನ್ತಃಸ್ಥಿತಸ್ಯೇಶ್ವರಾಲ್ಲಬ್ಧಸ್ಯ ಪವಿತ್ರಸ್ಯಾತ್ಮನೋ ಮನ್ದಿರಾಣಿ ಯೂಯಞ್ಚ ಸ್ವೇಷಾಂ ಸ್ವಾಮಿನೋ ನಾಧ್ವೇ ಕಿಮೇತದ್ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ನ ಜ್ಞಾಯತೇ? 20 ಯೂಯಂ ಮೂಲ್ಯೇನ ಕ್ರೀತಾ ಅತೋ ವಪುರ್ಮನೋಭ್ಯಾಮ್ ಈಶ್ವರೋ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಪೂಜ್ಯತಾಂ ಯತ ಈಶ್ವರ ಏವ ತಯೋಃ ಸ್ವಾಮೀ|

In Other Versions

1 Corinthians 6 in the ANGEFD

1 Corinthians 6 in the ANTPNG2D

1 Corinthians 6 in the AS21

1 Corinthians 6 in the BAGH

1 Corinthians 6 in the BBPNG

1 Corinthians 6 in the BBT1E

1 Corinthians 6 in the BDS

1 Corinthians 6 in the BEV

1 Corinthians 6 in the BHAD

1 Corinthians 6 in the BIB

1 Corinthians 6 in the BLPT

1 Corinthians 6 in the BNT

1 Corinthians 6 in the BNTABOOT

1 Corinthians 6 in the BNTLV

1 Corinthians 6 in the BOATCB

1 Corinthians 6 in the BOATCB2

1 Corinthians 6 in the BOBCV

1 Corinthians 6 in the BOCNT

1 Corinthians 6 in the BOECS

1 Corinthians 6 in the BOGWICC

1 Corinthians 6 in the BOHCB

1 Corinthians 6 in the BOHCV

1 Corinthians 6 in the BOHLNT

1 Corinthians 6 in the BOHNTLTAL

1 Corinthians 6 in the BOICB

1 Corinthians 6 in the BOILNTAP

1 Corinthians 6 in the BOITCV

1 Corinthians 6 in the BOKCV

1 Corinthians 6 in the BOKCV2

1 Corinthians 6 in the BOKHWOG

1 Corinthians 6 in the BOKSSV

1 Corinthians 6 in the BOLCB

1 Corinthians 6 in the BOLCB2

1 Corinthians 6 in the BOMCV

1 Corinthians 6 in the BONAV

1 Corinthians 6 in the BONCB

1 Corinthians 6 in the BONLT

1 Corinthians 6 in the BONUT2

1 Corinthians 6 in the BOPLNT

1 Corinthians 6 in the BOSCB

1 Corinthians 6 in the BOSNC

1 Corinthians 6 in the BOTLNT

1 Corinthians 6 in the BOVCB

1 Corinthians 6 in the BOYCB

1 Corinthians 6 in the BPBB

1 Corinthians 6 in the BPH

1 Corinthians 6 in the BSB

1 Corinthians 6 in the CCB

1 Corinthians 6 in the CUV

1 Corinthians 6 in the CUVS

1 Corinthians 6 in the DBT

1 Corinthians 6 in the DGDNT

1 Corinthians 6 in the DHNT

1 Corinthians 6 in the DNT

1 Corinthians 6 in the ELBE

1 Corinthians 6 in the EMTV

1 Corinthians 6 in the ESV

1 Corinthians 6 in the FBV

1 Corinthians 6 in the FEB

1 Corinthians 6 in the GGMNT

1 Corinthians 6 in the GNT

1 Corinthians 6 in the HARY

1 Corinthians 6 in the HNT

1 Corinthians 6 in the IRVA

1 Corinthians 6 in the IRVB

1 Corinthians 6 in the IRVG

1 Corinthians 6 in the IRVH

1 Corinthians 6 in the IRVK

1 Corinthians 6 in the IRVM

1 Corinthians 6 in the IRVM2

1 Corinthians 6 in the IRVO

1 Corinthians 6 in the IRVP

1 Corinthians 6 in the IRVT

1 Corinthians 6 in the IRVT2

1 Corinthians 6 in the IRVU

1 Corinthians 6 in the ISVN

1 Corinthians 6 in the JSNT

1 Corinthians 6 in the KAPI

1 Corinthians 6 in the KBT1ETNIK

1 Corinthians 6 in the KBV

1 Corinthians 6 in the KJV

1 Corinthians 6 in the KNFD

1 Corinthians 6 in the LBA

1 Corinthians 6 in the LBLA

1 Corinthians 6 in the LNT

1 Corinthians 6 in the LSV

1 Corinthians 6 in the MAAL

1 Corinthians 6 in the MBV

1 Corinthians 6 in the MBV2

1 Corinthians 6 in the MHNT

1 Corinthians 6 in the MKNFD

1 Corinthians 6 in the MNG

1 Corinthians 6 in the MNT

1 Corinthians 6 in the MNT2

1 Corinthians 6 in the MRS1T

1 Corinthians 6 in the NAA

1 Corinthians 6 in the NASB

1 Corinthians 6 in the NBLA

1 Corinthians 6 in the NBS

1 Corinthians 6 in the NBVTP

1 Corinthians 6 in the NET2

1 Corinthians 6 in the NIV11

1 Corinthians 6 in the NNT

1 Corinthians 6 in the NNT2

1 Corinthians 6 in the NNT3

1 Corinthians 6 in the PDDPT

1 Corinthians 6 in the PFNT

1 Corinthians 6 in the RMNT

1 Corinthians 6 in the SBIAS

1 Corinthians 6 in the SBIBS

1 Corinthians 6 in the SBIBS2

1 Corinthians 6 in the SBICS

1 Corinthians 6 in the SBIDS

1 Corinthians 6 in the SBIGS

1 Corinthians 6 in the SBIHS

1 Corinthians 6 in the SBIIS

1 Corinthians 6 in the SBIIS2

1 Corinthians 6 in the SBIIS3

1 Corinthians 6 in the SBIKS2

1 Corinthians 6 in the SBIMS

1 Corinthians 6 in the SBIOS

1 Corinthians 6 in the SBIPS

1 Corinthians 6 in the SBISS

1 Corinthians 6 in the SBITS

1 Corinthians 6 in the SBITS2

1 Corinthians 6 in the SBITS3

1 Corinthians 6 in the SBITS4

1 Corinthians 6 in the SBIUS

1 Corinthians 6 in the SBIVS

1 Corinthians 6 in the SBT

1 Corinthians 6 in the SBT1E

1 Corinthians 6 in the SCHL

1 Corinthians 6 in the SNT

1 Corinthians 6 in the SUSU

1 Corinthians 6 in the SUSU2

1 Corinthians 6 in the SYNO

1 Corinthians 6 in the TBIAOTANT

1 Corinthians 6 in the TBT1E

1 Corinthians 6 in the TBT1E2

1 Corinthians 6 in the TFTIP

1 Corinthians 6 in the TFTU

1 Corinthians 6 in the TGNTATF3T

1 Corinthians 6 in the THAI

1 Corinthians 6 in the TNFD

1 Corinthians 6 in the TNT

1 Corinthians 6 in the TNTIK

1 Corinthians 6 in the TNTIL

1 Corinthians 6 in the TNTIN

1 Corinthians 6 in the TNTIP

1 Corinthians 6 in the TNTIZ

1 Corinthians 6 in the TOMA

1 Corinthians 6 in the TTENT

1 Corinthians 6 in the UBG

1 Corinthians 6 in the UGV

1 Corinthians 6 in the UGV2

1 Corinthians 6 in the UGV3

1 Corinthians 6 in the VBL

1 Corinthians 6 in the VDCC

1 Corinthians 6 in the YALU

1 Corinthians 6 in the YAPE

1 Corinthians 6 in the YBVTP

1 Corinthians 6 in the ZBP