1 Corinthians 8 (SBIKS)

1 ದೇವಪ್ರಸಾದೇ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಮ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಜ್ಞಾನಮಾಸ್ತೇ ತದ್ವಯಂ ವಿದ್ಮಃ| ತಥಾಪಿ ಜ್ಞಾನಂ ಗರ್ವ್ವಂ ಜನಯತಿ ಕಿನ್ತು ಪ್ರೇಮತೋ ನಿಷ್ಠಾ ಜಾಯತೇ| 2 ಅತಃ ಕಶ್ಚನ ಯದಿ ಮನ್ಯತೇ ಮಮ ಜ್ಞಾನಮಾಸ್ತ ಇತಿ ತರ್ಹಿ ತೇನ ಯಾದೃಶಂ ಜ್ಞಾನಂ ಚೇಷ್ಟಿತವ್ಯಂ ತಾದೃಶಂ ಕಿಮಪಿ ಜ್ಞಾನಮದ್ಯಾಪಿ ನ ಲಬ್ಧಂ| 3 ಕಿನ್ತು ಯ ಈಶ್ವರೇ ಪ್ರೀಯತೇ ಸ ಈಶ್ವರೇಣಾಪಿ ಜ್ಞಾಯತೇ| 4 ದೇವತಾಬಲಿಪ್ರಸಾದಭಕ್ಷಣೇ ವಯಮಿದಂ ವಿದ್ಮೋ ಯತ್ ಜಗನ್ಮಧ್ಯೇ ಕೋಽಪಿ ದೇವೋ ನ ವಿದ್ಯತೇ, ಏಕಶ್ಚೇಶ್ವರೋ ದ್ವಿತೀಯೋ ನಾಸ್ತೀತಿ| 5 ಸ್ವರ್ಗೇ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ವಾ ಯದ್ಯಪಿ ಕೇಷುಚಿದ್ ಈಶ್ವರ ಇತಿ ನಾಮಾರೋಪ್ಯತೇ ತಾದೃಶಾಶ್ಚ ಬಹವ ಈಶ್ವರಾ ಬಹವಶ್ಚ ಪ್ರಭವೋ ವಿದ್ಯನ್ತೇ 6 ತಥಾಪ್ಯಸ್ಮಾಕಮದ್ವಿತೀಯ ಈಶ್ವರಃ ಸ ಪಿತಾ ಯಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ಯದರ್ಥಞ್ಚಾಸ್ಮಾಕಂ ಸೃಷ್ಟಿ ರ್ಜಾತಾ, ಅಸ್ಮಾಕಞ್ಚಾದ್ವಿತೀಯಃ ಪ್ರಭುಃ ಸ ಯೀಶುಃ ಖ್ರೀಷ್ಟೋ ಯೇನ ಸರ್ವ್ವವಸ್ತೂನಾಂ ಯೇನಾಸ್ಮಾಕಮಪಿ ಸೃಷ್ಟಿಃ ಕೃತಾ| 7 ಅಧಿಕನ್ತು ಜ್ಞಾನಂ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ನಾಸ್ತಿ ಯತಃ ಕೇಚಿದದ್ಯಾಪಿ ದೇವತಾಂ ಸಮ್ಮನ್ಯ ದೇವಪ್ರಸಾದಮಿವ ತದ್ ಭಕ್ಷ್ಯಂ ಭುಞ್ಜತೇ ತೇನ ದುರ್ಬ್ಬಲತಯಾ ತೇಷಾಂ ಸ್ವಾನ್ತಾನಿ ಮಲೀಮಸಾನಿ ಭವನ್ತಿ| 8 ಕಿನ್ತು ಭಕ್ಷ್ಯದ್ರವ್ಯಾದ್ ವಯಮ್ ಈಶ್ವರೇಣ ಗ್ರಾಹ್ಯಾ ಭವಾಮಸ್ತನ್ನಹಿ ಯತೋ ಭುಙ್ಕ್ತ್ವಾ ವಯಮುತ್ಕೃಷ್ಟಾ ನ ಭವಾಮಸ್ತದ್ವದಭುಙ್ಕ್ತ್ವಾಪ್ಯಪಕೃಷ್ಟಾ ನ ಭವಾಮಃ| 9 ಅತೋ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಯಾ ಕ್ಷಮತಾ ಸಾ ದುರ್ಬ್ಬಲಾನಾಮ್ ಉನ್ಮಾಥಸ್ವರೂಪಾ ಯನ್ನ ಭವೇತ್ ತದರ್ಥಂ ಸಾವಧಾನಾ ಭವತ| 10 ಯತೋ ಜ್ಞಾನವಿಶಿಷ್ಟಸ್ತ್ವಂ ಯದಿ ದೇವಾಲಯೇ ಉಪವಿಷ್ಟಃ ಕೇನಾಪಿ ದೃಶ್ಯಸೇ ತರ್ಹಿ ತಸ್ಯ ದುರ್ಬ್ಬಲಸ್ಯ ಮನಸಿ ಕಿಂ ಪ್ರಸಾದಭಕ್ಷಣ ಉತ್ಸಾಹೋ ನ ಜನಿಷ್ಯತೇ? 11 ತಥಾ ಸತಿ ಯಸ್ಯ ಕೃತೇ ಖ್ರೀಷ್ಟೋ ಮಮಾರ ತವ ಸ ದುರ್ಬ್ಬಲೋ ಭ್ರಾತಾ ತವ ಜ್ಞಾನಾತ್ ಕಿಂ ನ ವಿನಂಕ್ಷ್ಯತಿ? 12 ಇತ್ಯನೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಭ್ರಾತೃಣಾಂ ವಿರುದ್ಧಮ್ ಅಪರಾಧ್ಯದ್ಭಿಸ್ತೇಷಾಂ ದುರ್ಬ್ಬಲಾನಿ ಮನಾಂಸಿ ವ್ಯಾಘಾತಯದ್ಭಿಶ್ಚ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ವೈಪರೀತ್ಯೇನಾಪರಾಧ್ಯತೇ| 13 ಅತೋ ಹೇತೋಃ ಪಿಶಿತಾಶನಂ ಯದಿ ಮಮ ಭ್ರಾತು ರ್ವಿಘ್ನಸ್ವರೂಪಂ ಭವೇತ್ ತರ್ಹ್ಯಹಂ ಯತ್ ಸ್ವಭ್ರಾತು ರ್ವಿಘ್ನಜನಕೋ ನ ಭವೇಯಂ ತದರ್ಥಂ ಯಾವಜ್ಜೀವನಂ ಪಿಶಿತಂ ನ ಭೋಕ್ಷ್ಯೇ|

In Other Versions

1 Corinthians 8 in the ANGEFD

1 Corinthians 8 in the ANTPNG2D

1 Corinthians 8 in the AS21

1 Corinthians 8 in the BAGH

1 Corinthians 8 in the BBPNG

1 Corinthians 8 in the BBT1E

1 Corinthians 8 in the BDS

1 Corinthians 8 in the BEV

1 Corinthians 8 in the BHAD

1 Corinthians 8 in the BIB

1 Corinthians 8 in the BLPT

1 Corinthians 8 in the BNT

1 Corinthians 8 in the BNTABOOT

1 Corinthians 8 in the BNTLV

1 Corinthians 8 in the BOATCB

1 Corinthians 8 in the BOATCB2

1 Corinthians 8 in the BOBCV

1 Corinthians 8 in the BOCNT

1 Corinthians 8 in the BOECS

1 Corinthians 8 in the BOGWICC

1 Corinthians 8 in the BOHCB

1 Corinthians 8 in the BOHCV

1 Corinthians 8 in the BOHLNT

1 Corinthians 8 in the BOHNTLTAL

1 Corinthians 8 in the BOICB

1 Corinthians 8 in the BOILNTAP

1 Corinthians 8 in the BOITCV

1 Corinthians 8 in the BOKCV

1 Corinthians 8 in the BOKCV2

1 Corinthians 8 in the BOKHWOG

1 Corinthians 8 in the BOKSSV

1 Corinthians 8 in the BOLCB

1 Corinthians 8 in the BOLCB2

1 Corinthians 8 in the BOMCV

1 Corinthians 8 in the BONAV

1 Corinthians 8 in the BONCB

1 Corinthians 8 in the BONLT

1 Corinthians 8 in the BONUT2

1 Corinthians 8 in the BOPLNT

1 Corinthians 8 in the BOSCB

1 Corinthians 8 in the BOSNC

1 Corinthians 8 in the BOTLNT

1 Corinthians 8 in the BOVCB

1 Corinthians 8 in the BOYCB

1 Corinthians 8 in the BPBB

1 Corinthians 8 in the BPH

1 Corinthians 8 in the BSB

1 Corinthians 8 in the CCB

1 Corinthians 8 in the CUV

1 Corinthians 8 in the CUVS

1 Corinthians 8 in the DBT

1 Corinthians 8 in the DGDNT

1 Corinthians 8 in the DHNT

1 Corinthians 8 in the DNT

1 Corinthians 8 in the ELBE

1 Corinthians 8 in the EMTV

1 Corinthians 8 in the ESV

1 Corinthians 8 in the FBV

1 Corinthians 8 in the FEB

1 Corinthians 8 in the GGMNT

1 Corinthians 8 in the GNT

1 Corinthians 8 in the HARY

1 Corinthians 8 in the HNT

1 Corinthians 8 in the IRVA

1 Corinthians 8 in the IRVB

1 Corinthians 8 in the IRVG

1 Corinthians 8 in the IRVH

1 Corinthians 8 in the IRVK

1 Corinthians 8 in the IRVM

1 Corinthians 8 in the IRVM2

1 Corinthians 8 in the IRVO

1 Corinthians 8 in the IRVP

1 Corinthians 8 in the IRVT

1 Corinthians 8 in the IRVT2

1 Corinthians 8 in the IRVU

1 Corinthians 8 in the ISVN

1 Corinthians 8 in the JSNT

1 Corinthians 8 in the KAPI

1 Corinthians 8 in the KBT1ETNIK

1 Corinthians 8 in the KBV

1 Corinthians 8 in the KJV

1 Corinthians 8 in the KNFD

1 Corinthians 8 in the LBA

1 Corinthians 8 in the LBLA

1 Corinthians 8 in the LNT

1 Corinthians 8 in the LSV

1 Corinthians 8 in the MAAL

1 Corinthians 8 in the MBV

1 Corinthians 8 in the MBV2

1 Corinthians 8 in the MHNT

1 Corinthians 8 in the MKNFD

1 Corinthians 8 in the MNG

1 Corinthians 8 in the MNT

1 Corinthians 8 in the MNT2

1 Corinthians 8 in the MRS1T

1 Corinthians 8 in the NAA

1 Corinthians 8 in the NASB

1 Corinthians 8 in the NBLA

1 Corinthians 8 in the NBS

1 Corinthians 8 in the NBVTP

1 Corinthians 8 in the NET2

1 Corinthians 8 in the NIV11

1 Corinthians 8 in the NNT

1 Corinthians 8 in the NNT2

1 Corinthians 8 in the NNT3

1 Corinthians 8 in the PDDPT

1 Corinthians 8 in the PFNT

1 Corinthians 8 in the RMNT

1 Corinthians 8 in the SBIAS

1 Corinthians 8 in the SBIBS

1 Corinthians 8 in the SBIBS2

1 Corinthians 8 in the SBICS

1 Corinthians 8 in the SBIDS

1 Corinthians 8 in the SBIGS

1 Corinthians 8 in the SBIHS

1 Corinthians 8 in the SBIIS

1 Corinthians 8 in the SBIIS2

1 Corinthians 8 in the SBIIS3

1 Corinthians 8 in the SBIKS2

1 Corinthians 8 in the SBIMS

1 Corinthians 8 in the SBIOS

1 Corinthians 8 in the SBIPS

1 Corinthians 8 in the SBISS

1 Corinthians 8 in the SBITS

1 Corinthians 8 in the SBITS2

1 Corinthians 8 in the SBITS3

1 Corinthians 8 in the SBITS4

1 Corinthians 8 in the SBIUS

1 Corinthians 8 in the SBIVS

1 Corinthians 8 in the SBT

1 Corinthians 8 in the SBT1E

1 Corinthians 8 in the SCHL

1 Corinthians 8 in the SNT

1 Corinthians 8 in the SUSU

1 Corinthians 8 in the SUSU2

1 Corinthians 8 in the SYNO

1 Corinthians 8 in the TBIAOTANT

1 Corinthians 8 in the TBT1E

1 Corinthians 8 in the TBT1E2

1 Corinthians 8 in the TFTIP

1 Corinthians 8 in the TFTU

1 Corinthians 8 in the TGNTATF3T

1 Corinthians 8 in the THAI

1 Corinthians 8 in the TNFD

1 Corinthians 8 in the TNT

1 Corinthians 8 in the TNTIK

1 Corinthians 8 in the TNTIL

1 Corinthians 8 in the TNTIN

1 Corinthians 8 in the TNTIP

1 Corinthians 8 in the TNTIZ

1 Corinthians 8 in the TOMA

1 Corinthians 8 in the TTENT

1 Corinthians 8 in the UBG

1 Corinthians 8 in the UGV

1 Corinthians 8 in the UGV2

1 Corinthians 8 in the UGV3

1 Corinthians 8 in the VBL

1 Corinthians 8 in the VDCC

1 Corinthians 8 in the YALU

1 Corinthians 8 in the YAPE

1 Corinthians 8 in the YBVTP

1 Corinthians 8 in the ZBP