John 3 (SBITS)

1 நிகதி³மநாமா யிஹூதீ³யாநாம் அதி⁴பதி​: பி²ரூஸீ² க்ஷணதா³யாம்ʼ 2 யீஸௌ²ரப்⁴யர்ணம் ஆவ்ரஜ்ய வ்யாஹார்ஷீத், ஹே கு³ரோ ப⁴வாந் ஈஸ்²வராத்³ ஆக³த் ஏக உபதே³ஷ்டா, ஏதத்³ அஸ்மாபி⁴ர்ஜ்ஞாயதே; யதோ ப⁴வதா யாந்யாஸ்²சர்ய்யகர்ம்மாணி க்ரியந்தே பரமேஸ்²வரஸ்ய ஸாஹாய்யம்ʼ விநா கேநாபி தத்தத்கர்ம்மாணி கர்த்தும்ʼ ந ஸ²க்யந்தே| 3 ததா³ யீஸு²ருத்தரம்ʼ த³த்தவாந் தவாஹம்ʼ யதா²ர்த²தரம்ʼ வ்யாஹராமி புநர்ஜந்மநி ந ஸதி கோபி மாநவ ஈஸ்²வரஸ்ய ராஜ்யம்ʼ த்³ரஷ்டும்ʼ ந ஸ²க்நோதி| 4 ததோ நிகதீ³ம​: ப்ரத்யவோசத் மநுஜோ வ்ருʼத்³தோ⁴ பூ⁴த்வா கத²ம்ʼ ஜநிஷ்யதே? ஸ கிம்ʼ புந ர்மாத்ருʼர்ஜட²ரம்ʼ ப்ரவிஸ்²ய ஜநிதும்ʼ ஸ²க்நோதி? 5 யீஸு²ரவாதீ³த்³ யதா²ர்த²தரம் அஹம்ʼ கத²யாமி மநுஜே தோயாத்மப்⁴யாம்ʼ புந ர்ந ஜாதே ஸ ஈஸ்²வரஸ்ய ராஜ்யம்ʼ ப்ரவேஷ்டும்ʼ ந ஸ²க்நோதி| 6 மாம்ʼஸாத்³ யத் ஜாயதே தந் மாம்ʼஸமேவ ததா²த்மநோ யோ ஜாயதே ஸ ஆத்மைவ| 7 யுஷ்மாபி⁴​: புந ர்ஜநிதவ்யம்ʼ மமைதஸ்யாம்ʼ கதா²யாம் ஆஸ்²சர்யம்ʼ மா மம்ʼஸ்தா²​:| 8 ஸதா³க³திர்யாம்ʼ தி³ஸ²மிச்ச²தி தஸ்யாமேவ தி³ஸி² வாதி, த்வம்ʼ தஸ்ய ஸ்வநம்ʼ ஸு²ணோஷி கிந்து ஸ குத ஆயாதி குத்ர யாதி வா கிமபி ந ஜாநாஸி தத்³வாத்³ ஆத்மந​: ஸகாஸா²த் ஸர்வ்வேஷாம்ʼ மநுஜாநாம்ʼ ஜந்ம ப⁴வதி| 9 ததா³ நிகதீ³ம​: ப்ருʼஷ்டவாந் ஏதத் கத²ம்ʼ ப⁴விதும்ʼ ஸ²க்நோதி? 10 யீஸு²​: ப்ரத்யக்தவாந் த்வமிஸ்ராயேலோ கு³ருர்பூ⁴த்வாபி கிமேதாம்ʼ கதா²ம்ʼ ந வேத்ஸி? 11 துப்⁴யம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ கத²யாமி, வயம்ʼ யத்³ வித்³மஸ்தத்³ வச்ம​: யம்ʼச்ச பஸ்²யாமஸ்தஸ்யைவ ஸாக்ஷ்யம்ʼ த³த்³ம​: கிந்து யுஷ்மாபி⁴ரஸ்மாகம்ʼ ஸாக்ஷித்வம்ʼ ந க்³ருʼஹ்யதே| 12 ஏதஸ்ய ஸம்ʼஸாரஸ்ய கதா²யாம்ʼ கதி²தாயாம்ʼ யதி³ யூயம்ʼ ந விஸ்²வஸித² தர்ஹி ஸ்வர்கீ³யாயாம்ʼ கதா²யாம்ʼ கத²ம்ʼ விஸ்²வஸிஷ்யத²? 13 ய​: ஸ்வர்கே³(அ)ஸ்தி யம்ʼ ச ஸ்வர்கா³த்³ அவாரோஹத் தம்ʼ மாநவதநயம்ʼ விநா கோபி ஸ்வர்க³ம்ʼ நாரோஹத்| 14 அபரஞ்ச மூஸா யதா² ப்ராந்தரே ஸர்பம்ʼ ப்ரோத்தா²பிதவாந் மநுஷ்யபுத்ரோ(அ)பி ததை²வோத்தா²பிதவ்ய​:; 15 தஸ்மாத்³ ய​: கஸ்²சித் தஸ்மிந் விஸ்²வஸிஷ்யதி ஸோ(அ)விநாஸ்²ய​: ஸந் அநந்தாயு​: ப்ராப்ஸ்யதி| 16 ஈஸ்²வர இத்த²ம்ʼ ஜக³த³த³யத யத் ஸ்வமத்³விதீயம்ʼ தநயம்ʼ ப்ராத³தா³த் ததோ ய​: கஸ்²சித் தஸ்மிந் விஸ்²வஸிஷ்யதி ஸோ(அ)விநாஸ்²ய​: ஸந் அநந்தாயு​: ப்ராப்ஸ்யதி| 17 ஈஸ்²வரோ ஜக³தோ லோகாந் த³ண்ட³யிதும்ʼ ஸ்வபுத்ரம்ʼ ந ப்ரேஷ்ய தாந் பரித்ராதும்ʼ ப்ரேஷிதவாந்| 18 அதஏவ ய​: கஸ்²சித் தஸ்மிந் விஸ்²வஸிதி ஸ த³ண்டா³ர்ஹோ ந ப⁴வதி கிந்து ய​: கஸ்²சித் தஸ்மிந் ந விஸ்²வஸிதி ஸ இதா³நீமேவ த³ண்டா³ர்ஹோ ப⁴வதி,யத​: ஸ ஈஸ்²வரஸ்யாத்³விதீயபுத்ரஸ்ய நாமநி ப்ரத்யயம்ʼ ந கரோதி| 19 ஜக³தோ மத்⁴யே ஜ்யோதி​: ப்ராகாஸ²த கிந்து மநுஷ்யாணாம்ʼ கர்ம்மணாம்ʼ த்³ருʼஷ்டத்வாத் தே ஜ்யோதிஷோபி திமிரே ப்ரீயந்தே ஏததே³வ த³ண்ட³ஸ்ய காரணாம்ʼ ப⁴வதி| 20 ய​: குகர்ம்ம கரோதி தஸ்யாசாரஸ்ய த்³ருʼஷ்டத்வாத் ஸ ஜ்யோதிர்ரூʼதீயித்வா தந்நிகடம்ʼ நாயாதி; 21 கிந்து ய​: ஸத்கர்ம்ம கரோதி தஸ்ய ஸர்வ்வாணி கர்ம்மாணீஸ்²வரேண க்ருʼதாநீதி ஸதா² ப்ரகாஸ²தே தத³பி⁴ப்ராயேண ஸ ஜ்யோதிஷ​: ஸந்நிதி⁴ம் ஆயாதி| 22 தத​: பரம் யீஸு²​: ஸி²ஷ்யை​: ஸார்த்³த⁴ம்ʼ யிஹூதீ³யதே³ஸ²ம்ʼ க³த்வா தத்ர ஸ்தி²த்வா மஜ்ஜயிதும் ஆரப⁴த| 23 ததா³ ஸா²லம் நக³ரஸ்ய ஸமீபஸ்தா²யிநி ஐநந் க்³ராமே ப³ஹுதரதோயஸ்தி²தேஸ்தத்ர யோஹந் அமஜ்ஜயத் ததா² ச லோகா ஆக³த்ய தேந மஜ்ஜிதா அப⁴வந்| 24 ததா³ யோஹந் காராயாம்ʼ ந ப³த்³த⁴​:| 25 அபரஞ்ச ஸா²சகர்ம்மணி யோஹாந​: ஸி²ஷ்யை​: ஸஹ யிஹூதீ³யலோகாநாம்ʼ விவாதே³ ஜாதே, தே யோஹந​: ஸம்ʼந்நிதி⁴ம்ʼ க³த்வாகத²யந், 26 ஹே கு³ரோ யர்த்³த³நநத்³யா​: பாரே ப⁴வதா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ய ஆஸீத் யஸ்மிம்ʼஸ்²ச ப⁴வாந் ஸாக்ஷ்யம்ʼ ப்ரத³தா³த் பஸ்²யது ஸோபி மஜ்ஜயதி ஸர்வ்வே தஸ்ய ஸமீபம்ʼ யாந்தி ச| 27 ததா³ யோஹந் ப்ரத்யவோசத்³ ஈஸ்²வரேண ந த³த்தே கோபி மநுஜ​: கிமபி ப்ராப்தும்ʼ ந ஸ²க்நோதி| 28 அஹம்ʼ அபி⁴ஷிக்தோ ந ப⁴வாமி கிந்து தத³க்³ரே ப்ரேஷிதோஸ்மி யாமிமாம்ʼ கதா²ம்ʼ கதி²தவாநாஹம்ʼ தத்ர யூயம்ʼ ஸர்வ்வே ஸாக்ஷிண​: ஸ்த²| 29 யோ ஜந​: கந்யாம்ʼ லப⁴தே ஸ ஏவ வர​: கிந்து வரஸ்ய ஸந்நிதௌ⁴ த³ண்டா³யமாநம்ʼ தஸ்ய யந்மித்ரம்ʼ தேந வரஸ்ய ஸ²ப்³தே³ ஸ்²ருதே(அ)தீவாஹ்லாத்³யதே மமாபி தத்³வத்³ ஆநந்த³ஸித்³தி⁴ர்ஜாதா| 30 தேந க்ரமஸோ² வர்த்³தி⁴தவ்யம்ʼ கிந்து மயா ஹ்ஸிதவ்யம்ʼ| 31 ய ஊர்த்⁴வாதா³க³ச்ச²த் ஸ ஸர்வ்வேஷாம்ʼ முக்²யோ யஸ்²ச ஸம்ʼஸாராத்³ உத³பத்³யத ஸ ஸாம்ʼஸாரிக​: ஸம்ʼஸாரீயாம்ʼ கதா²ஞ்ச கத²யதி யஸ்து ஸ்வர்கா³தா³க³ச்ச²த் ஸ ஸர்வ்வேஷாம்ʼ முக்²ய​:| 32 ஸ யத³பஸ்²யத³ஸ்²ருʼணோச்ச தஸ்மிந்நேவ ஸாக்ஷ்யம்ʼ த³தா³தி ததா²பி ப்ராயஸ²​: கஸ்²சித் தஸ்ய ஸாக்ஷ்யம்ʼ ந க்³ருʼஹ்லாதி; 33 கிந்து யோ க்³ருʼஹ்லாதி ஸ ஈஸ்²வரஸ்ய ஸத்யவாதி³த்வம்ʼ முத்³ராங்கி³தம்ʼ கரோதி| 34 ஈஸ்²வரேண ய​: ப்ரேரித​: ஸஏவ ஈஸ்²வரீயகதா²ம்ʼ கத²யதி யத ஈஸ்²வர ஆத்மாநம்ʼ தஸ்மை அபரிமிதம் அத³தா³த்| 35 பிதா புத்ரே ஸ்நேஹம்ʼ க்ருʼத்வா தஸ்ய ஹஸ்தே ஸர்வ்வாணி ஸமர்பிதவாந்| 36 ய​: கஸ்²சித் புத்ரே விஸ்²வஸிதி ஸ ஏவாநந்தம் பரமாயு​: ப்ராப்நோதி கிந்து ய​: கஸ்²சித் புத்ரே ந விஸ்²வஸிதி ஸ பரமாயுஷோ த³ர்ஸ²நம்ʼ ந ப்ராப்நோதி கிந்த்வீஸ்²வரஸ்ய கோபபா⁴ஜநம்ʼ பூ⁴த்வா திஷ்ட²தி|

In Other Versions

John 3 in the ANGEFD

John 3 in the ANTPNG2D

John 3 in the AS21

John 3 in the BAGH

John 3 in the BBPNG

John 3 in the BBT1E

John 3 in the BDS

John 3 in the BEV

John 3 in the BHAD

John 3 in the BIB

John 3 in the BLPT

John 3 in the BNT

John 3 in the BNTABOOT

John 3 in the BNTLV

John 3 in the BOATCB

John 3 in the BOATCB2

John 3 in the BOBCV

John 3 in the BOCNT

John 3 in the BOECS

John 3 in the BOGWICC

John 3 in the BOHCB

John 3 in the BOHCV

John 3 in the BOHLNT

John 3 in the BOHNTLTAL

John 3 in the BOICB

John 3 in the BOILNTAP

John 3 in the BOITCV

John 3 in the BOKCV

John 3 in the BOKCV2

John 3 in the BOKHWOG

John 3 in the BOKSSV

John 3 in the BOLCB

John 3 in the BOLCB2

John 3 in the BOMCV

John 3 in the BONAV

John 3 in the BONCB

John 3 in the BONLT

John 3 in the BONUT2

John 3 in the BOPLNT

John 3 in the BOSCB

John 3 in the BOSNC

John 3 in the BOTLNT

John 3 in the BOVCB

John 3 in the BOYCB

John 3 in the BPBB

John 3 in the BPH

John 3 in the BSB

John 3 in the CCB

John 3 in the CUV

John 3 in the CUVS

John 3 in the DBT

John 3 in the DGDNT

John 3 in the DHNT

John 3 in the DNT

John 3 in the ELBE

John 3 in the EMTV

John 3 in the ESV

John 3 in the FBV

John 3 in the FEB

John 3 in the GGMNT

John 3 in the GNT

John 3 in the HARY

John 3 in the HNT

John 3 in the IRVA

John 3 in the IRVB

John 3 in the IRVG

John 3 in the IRVH

John 3 in the IRVK

John 3 in the IRVM

John 3 in the IRVM2

John 3 in the IRVO

John 3 in the IRVP

John 3 in the IRVT

John 3 in the IRVT2

John 3 in the IRVU

John 3 in the ISVN

John 3 in the JSNT

John 3 in the KAPI

John 3 in the KBT1ETNIK

John 3 in the KBV

John 3 in the KJV

John 3 in the KNFD

John 3 in the LBA

John 3 in the LBLA

John 3 in the LNT

John 3 in the LSV

John 3 in the MAAL

John 3 in the MBV

John 3 in the MBV2

John 3 in the MHNT

John 3 in the MKNFD

John 3 in the MNG

John 3 in the MNT

John 3 in the MNT2

John 3 in the MRS1T

John 3 in the NAA

John 3 in the NASB

John 3 in the NBLA

John 3 in the NBS

John 3 in the NBVTP

John 3 in the NET2

John 3 in the NIV11

John 3 in the NNT

John 3 in the NNT2

John 3 in the NNT3

John 3 in the PDDPT

John 3 in the PFNT

John 3 in the RMNT

John 3 in the SBIAS

John 3 in the SBIBS

John 3 in the SBIBS2

John 3 in the SBICS

John 3 in the SBIDS

John 3 in the SBIGS

John 3 in the SBIHS

John 3 in the SBIIS

John 3 in the SBIIS2

John 3 in the SBIIS3

John 3 in the SBIKS

John 3 in the SBIKS2

John 3 in the SBIMS

John 3 in the SBIOS

John 3 in the SBIPS

John 3 in the SBISS

John 3 in the SBITS2

John 3 in the SBITS3

John 3 in the SBITS4

John 3 in the SBIUS

John 3 in the SBIVS

John 3 in the SBT

John 3 in the SBT1E

John 3 in the SCHL

John 3 in the SNT

John 3 in the SUSU

John 3 in the SUSU2

John 3 in the SYNO

John 3 in the TBIAOTANT

John 3 in the TBT1E

John 3 in the TBT1E2

John 3 in the TFTIP

John 3 in the TFTU

John 3 in the TGNTATF3T

John 3 in the THAI

John 3 in the TNFD

John 3 in the TNT

John 3 in the TNTIK

John 3 in the TNTIL

John 3 in the TNTIN

John 3 in the TNTIP

John 3 in the TNTIZ

John 3 in the TOMA

John 3 in the TTENT

John 3 in the UBG

John 3 in the UGV

John 3 in the UGV2

John 3 in the UGV3

John 3 in the VBL

John 3 in the VDCC

John 3 in the YALU

John 3 in the YAPE

John 3 in the YBVTP

John 3 in the ZBP