John 1 (TNTIL)

1 Aho mwanduso ng'ana pfinu pfose pfilumbighwe yumwe yakemighwe Imbuli tsakabaho. Imbuli ayo tsakakala ne Imulungu, naye tsakakala Imulungu. 2 Yeye tsakakala ne Imulungu kulawa mwanduso. 3 Kubitila yeye pfinu pfose tsapfilumbighwa, kuduhu ichinu ichilumbighwe bila yeye. 4 Yeye tsakakala mwanduso wa ughima, na ughima awo tsaukala ghumwanga kwe iwanu. 5 Ghumwanga ghomwemwesela ichisi, na ichisi ng'achidaha bae kughutsima. 6 Tsakulawila imunu yumwe iyatumighwe ne Imulungu, taghwa lyake Yohane. 7 Yohane tsakatsa kuwalongela iwanu mbuli tse ghumwanga, ili iwanu wose wahulike, waghutoghole. 8 Yeye imwenyegho ng'awile bae ghumwanga, ila katsa kuwalongela iwanu imbuli ye ghumwanga. 9 Aghuno ghukala ghumwanga ghwa kweli, ghumwanga ighung'ali ghukutsa muisi kumwemwesela iwanu wose. 10 Imbuli tsakakala muisi, na hata ka Imulungu tsakalumba isi kubitila yeye, iwanu ng'awamtangile bae. 11 Tsakatsa ukaye yake, lekeni iwanu wake ng'awambokele bae. 12 Bali iwanu wose iwambokele, awala iwamtoghole, kawatenda wadahe kuwa iwana we Imulungu. 13 Iwana ing'awelekighwe bae kwa uwetso we iwanu, wala kwe ngupfu tsa lukuli au unoghelo we iwanu, ila kwa uwetso we Imulungu. 14 Na Imbuli ayo kawa imunu, naye kakala hamwe na twetwe. Na twetwe tuwona utunitso wake, utunitso we Imwana nyalimwe, iyatsile kulawa kwa Aba, kamema uluso na ukweli. 15 Yohane tsakalonga mbuli tsake. Tsakakemelela, “Ayuno iyo iyaniwalongele, ‘Ayo iyakutsa kuchughu kwangu mkulu kubita nene kwaapfila tsakabaha ng'ana nene nyelekighwe.’ ” 16 Kwa ukutimila kwa uluso wake twetwe twose tubokela ng'ani. 17 Imulungu tsakatwing'a Ghamalaghitso kubitila Musa, lekeni uluso na ukweli pfakutsa kubitila Yesu Kiristu. 18 Kuduhu imunu wowose iyamwonile Imulungu. Ila Imwana yaliyeka, yeghalile ne Imulungu iyelungile na Aba, iyo iyatulongele mbuli tse Imulungu. 19 Auno iwo ukalangama wa Yohane, iwakulu wa Wayahudi wa Yerusalemu hawawatumile iwatambika wakulu na Walawi waghende kwa Yohane, kumghutsa yeye tsakakala nani. 20 Yohane tsakatoghola na ng'alemile bae kuwedika mwatsimwatsi, tsakalonga, “Nene sili Kiristu bae, iyokombola iwanu.” 21 Wamghutsa, “Lelo ghweghwe uli nani? Pfii ghweghwe kwa Eliya?”Yohane kawedika, “Mbe, si nene bae.”Wamghutsa keli, “Lelo ghweghwe kwa ayula Nabii iyalongighwe katsakutsa?”Kawedika, “Bae.” 22 Kuya wamghutsa, “Lelo ghweghwe uli nani? Ghweghwe mwenyegho ulongatse? Tulongele lelo, na twetwe tukawalongele yawatutumile tukughutse.” 23 Yohane kawedika ka pfayalongile nabii Isaya,“Nene na ‘litsi lye imunu iyokema kunyika,Muigholose inzila ye Imtwatsa!’ ” 24 Kuya Mafarisayo wangi iwatumighwe 25 wamghutsa Yohane, “Ka ghweghwe si Kiristu, wala Eliya, wala ayula Nabii, ule kwobatitsa?” 26 Yohane kawedika, “Nene nobatitsa kwa ghamatsi, lekeni mghati mwenu kuna yumwe yang'amummanyile. 27 Ayo iyo yuyo iyakutsa kuchughu kwangu. Nene sibamighwa bae hata kudohola imitsabi ya imikwabatsa yake.” 28 Agha ghose ghalawila Betaniya, kumwambu kwa ghumto Yoridani, Yohane kwang'ali yobatitsa. 29 Litsuwa lya keli Yohane kamwona Yesu komtsila, kalonga, “Mlole! Imwana Ing'olo we Imulungu iyosola nzambi tse isi yose! 30 Ayuno iyo yuyo yanilongile mbuli tsake, haniwalongele pfino, ‘Imunu iyakutsa kuchughu kwangu mkulu kubita nene kwaapfila tsakabaha nene ng'ana nyelekighwe.’ 31 Nene imwenyegho tsasimmanyile bae, ila nitsa kubatitsa kwa ghamatsi, ili iwanu wa Isiraeli wammanye.” 32 Kuya Yohane kalapfa ukalangama, “Nimwona Ghumuhe Mwenzeluka kohulumka kulawa kulanga ka injiwa, kakala mchanya mwake. 33 Nene tsasimmanyile bae, lekeni ayula iyanitumile kubatitsa kwa ghamatsi kanongela, ‘Imunu yutsomwona Ghumuhe Mwenzeluka komhulumkila na kukala mchanya mwake, ayo katsobatitsa kwa Ghumuhe Mwenzeluka.’ ” 34 Kuya Yohane kalonga, “Nichona chinu acho, na nene nowalongela ghendo, ayuno iyo yuyo Imwana we Imulungu.” 35 Litsuwa iliwinzile, Yohane tsakabahala keli ne iwanang'ina wake weli. 36 Hayamwonile Yesu koluta, kalonga, “Mlole! Imwana Ng'olo we Imulungu!” 37 Iwanang'ina weli hawamuhulike Yohane kolonga apfi, wamuwinza Yesu. 38 Yesu kahunduka, kawona womuwinza, kawaghutsa, “Angu mbama choni?”Wedika, “Rabi, angu ukala kwani?” Rabi mana yake Mlangulitsi. 39 Kawedika, “Mtse mwone.” Waghenda, wona hanu hang'ali yokala Yesu. Tsaikala ka saa kumi nemihe. Nawo wakala na Yesu nemihe yose ila. 40 Andereya, ndughu yake Simoni Petiri, kakala yumwe mna iwanu iwahulike achila chayalongile Yohane, na iwamuwinzile Yesu. 41 Bahala, Andereya kambama ndughu yake Simoni, kamlongela, “Tumwona Mkombotsi iyasaghulighwe ne Imulungu!” Ayo iyo Kiristu. 42 Kuya Andereya kamsola Simoni kamghala kwa Yesu.Yesu kamlola kalonga, “Ghweghwe kwa Simoni imwana wa Yohane. Kutsokemighwa Kefa.” Kefa kwa Chigiriki Petiri, Petiri mana yake bambalawe. 43 L itsuwa liwinzile Yesu kalamla kughenda Galilaya. Kamwona Filipi, kamlongela, “Niwinze!” 44 Filipi, tsakakala imunu wa isi ya Betisaida, isi yawang'ali wokala Andereya na Petiri. 45 Filipi kamwona Nasanaeli, kamlongela, “Tumwona imunu yula iyandikighwe mbuli tsake na Musa mne chitabu cha Ghamalaghitso, pfipfila manabii wandika mbuli tsake. Ayo iyo Yesu wa Natsareti, imwana wa Yosefu.” 46 Nasanaeli kaghutsa, “Apfi yodahika ichinu chochose chinoghile chilawile Natsareti?”Filipi kamwidika, “Utse wone.” 47 Yesu hamwonile Nasanaeli komtsila, kalonga, “Ayuno ka Muisiraeli ghendo, mghati mwake mduhu ughutsu.” 48 Nasanaeli kamghutsa, “Angu unimanyiletse?”Yesu kamwidika, “Ng'ana Filipi yakukeme, tsanikwona haukalile hasi mwe mkuyu.” 49 Kuya Nasanaeli kalonga, “Mlangulitsi, ghweghwe kwa Imwana we Imulungu! Ghweghwe kwa Imndewa wa Isiraeli!” 50 Yesu kalonga, “Kwotoghola kwaapfila tsanikulongela nikwona kukala hasi he mkuyu? Kutsakwona makulu kubita agho.” 51 Kuya kaghendelela kuwalongela, “Nolongesa ghendo, mtsakona lilanga lyopfughuka ne wamalaika we Imulungu wogheluka na kuhulumka mchanya mwe Imwana we Imunu.”

In Other Versions

John 1 in the ANGEFD

John 1 in the ANTPNG2D

John 1 in the AS21

John 1 in the BAGH

John 1 in the BBPNG

John 1 in the BBT1E

John 1 in the BDS

John 1 in the BEV

John 1 in the BHAD

John 1 in the BIB

John 1 in the BLPT

John 1 in the BNT

John 1 in the BNTABOOT

John 1 in the BNTLV

John 1 in the BOATCB

John 1 in the BOATCB2

John 1 in the BOBCV

John 1 in the BOCNT

John 1 in the BOECS

John 1 in the BOGWICC

John 1 in the BOHCB

John 1 in the BOHCV

John 1 in the BOHLNT

John 1 in the BOHNTLTAL

John 1 in the BOICB

John 1 in the BOILNTAP

John 1 in the BOITCV

John 1 in the BOKCV

John 1 in the BOKCV2

John 1 in the BOKHWOG

John 1 in the BOKSSV

John 1 in the BOLCB

John 1 in the BOLCB2

John 1 in the BOMCV

John 1 in the BONAV

John 1 in the BONCB

John 1 in the BONLT

John 1 in the BONUT2

John 1 in the BOPLNT

John 1 in the BOSCB

John 1 in the BOSNC

John 1 in the BOTLNT

John 1 in the BOVCB

John 1 in the BOYCB

John 1 in the BPBB

John 1 in the BPH

John 1 in the BSB

John 1 in the CCB

John 1 in the CUV

John 1 in the CUVS

John 1 in the DBT

John 1 in the DGDNT

John 1 in the DHNT

John 1 in the DNT

John 1 in the ELBE

John 1 in the EMTV

John 1 in the ESV

John 1 in the FBV

John 1 in the FEB

John 1 in the GGMNT

John 1 in the GNT

John 1 in the HARY

John 1 in the HNT

John 1 in the IRVA

John 1 in the IRVB

John 1 in the IRVG

John 1 in the IRVH

John 1 in the IRVK

John 1 in the IRVM

John 1 in the IRVM2

John 1 in the IRVO

John 1 in the IRVP

John 1 in the IRVT

John 1 in the IRVT2

John 1 in the IRVU

John 1 in the ISVN

John 1 in the JSNT

John 1 in the KAPI

John 1 in the KBT1ETNIK

John 1 in the KBV

John 1 in the KJV

John 1 in the KNFD

John 1 in the LBA

John 1 in the LBLA

John 1 in the LNT

John 1 in the LSV

John 1 in the MAAL

John 1 in the MBV

John 1 in the MBV2

John 1 in the MHNT

John 1 in the MKNFD

John 1 in the MNG

John 1 in the MNT

John 1 in the MNT2

John 1 in the MRS1T

John 1 in the NAA

John 1 in the NASB

John 1 in the NBLA

John 1 in the NBS

John 1 in the NBVTP

John 1 in the NET2

John 1 in the NIV11

John 1 in the NNT

John 1 in the NNT2

John 1 in the NNT3

John 1 in the PDDPT

John 1 in the PFNT

John 1 in the RMNT

John 1 in the SBIAS

John 1 in the SBIBS

John 1 in the SBIBS2

John 1 in the SBICS

John 1 in the SBIDS

John 1 in the SBIGS

John 1 in the SBIHS

John 1 in the SBIIS

John 1 in the SBIIS2

John 1 in the SBIIS3

John 1 in the SBIKS

John 1 in the SBIKS2

John 1 in the SBIMS

John 1 in the SBIOS

John 1 in the SBIPS

John 1 in the SBISS

John 1 in the SBITS

John 1 in the SBITS2

John 1 in the SBITS3

John 1 in the SBITS4

John 1 in the SBIUS

John 1 in the SBIVS

John 1 in the SBT

John 1 in the SBT1E

John 1 in the SCHL

John 1 in the SNT

John 1 in the SUSU

John 1 in the SUSU2

John 1 in the SYNO

John 1 in the TBIAOTANT

John 1 in the TBT1E

John 1 in the TBT1E2

John 1 in the TFTIP

John 1 in the TFTU

John 1 in the TGNTATF3T

John 1 in the THAI

John 1 in the TNFD

John 1 in the TNT

John 1 in the TNTIK

John 1 in the TNTIN

John 1 in the TNTIP

John 1 in the TNTIZ

John 1 in the TOMA

John 1 in the TTENT

John 1 in the UBG

John 1 in the UGV

John 1 in the UGV2

John 1 in the UGV3

John 1 in the VBL

John 1 in the VDCC

John 1 in the YALU

John 1 in the YAPE

John 1 in the YBVTP

John 1 in the ZBP