Numbers 7 (YALU)

1 Musa yelin Ala Batu Bubun tiyɛ lɔxɔn naxan yi, a yi a masusan turen na a rasariɲan xinla ma e nun a muranne birin. A mɔn yi saraxa ganden nun a goronne masusan, a e rasariɲan. 2 Nayi, Isirayila mangane yi fa kiseene ra. Denbaya xunne nan yi ne ra naxanye yamaan tɛngɛ, bɔnsɔn mangane. 3 E yi fa e kiseene ra Alatala yɛtagi: Wontoro xunna soxin sennin e nun ɲinge fu nun firin. Manga firin, wontoro keden, manga keden ɲinge keden. E yi fa ne ra Ala Batu Bubun yɛtagi. 4 Alatala yi a fala Musa xa, a naxa, 5 “Kiseene rasuxu e yii alogo e xa Naralan Bubun wanla kɛ. E xa yitaxun Lewi bɔnsɔnna ra, naxan lanɲɛ e wanle ma.” 6 Nayi, Musa yi wontorone nun ɲingene rasuxu, a yi e yitaxun Lewi bɔnsɔnna ra. 7 A yi ɲinge naanin nun wontoro firin so Gɛrisɔn xabilan yii, alogo e wanla xa sɔnɔya. 8 A yi ɲinge solomasɛxɛ nun wontoro naanin so Merari xabilan yii, alogo e wanla xa sɔnɔya. E birin yi walima Itamaraa yamarin bun, saraxarali Harunaa diina. 9 Koni, a mi se so Kehati xabilan yii, amasɔtɔ e yi tixi se sariɲanxi fisamantenne maxanla nan na, naxanye tongoma tungunna ma. 10 Saraxa ganden masusan lɔxɔn naxan yi turen na alogo a wanla xa fɔlɔ, mangane yi e kiseene xali saraxa ganden yɛtagi. 11 Alatala yi a fala Musa xa, a naxa, “Lɔxɔ yo lɔxɔ manga keden xa fa a kiseene ra, alogo wanla xa fɔlɔ saraxa ganden yɛtagi.” 12 Aminadabo a dii Naxason yi fa Yuda bɔnsɔnna kiseene ra xii singe lɔxɔni. 13 A kiseene ni i ra: goronna gbeti daxin keden naxan binyen yi lanxi garamu wuli keden kɛmɛ saxan ma, wuli xuya goronna gbeti daxin keden naxan binyen lanxi garamu kɛmɛ solofere ma naxan nun yire sariɲanxin liga seen binyen lan, e birin nafexi murutu fuɲin na naxan namulanxi turen na bogise saraxan na, 14 xɛma goronna naxan lanxi garamu kɛmɛ ma, a rafexi wusulanna ra, 15 tura bulan keden e nun konton keden nun kontonna ɲɛɛ kedenna saraxa gan daxin na, 16 kɔtɔ keden yulubi xafari saraxan na, 17 ɲinge firin e nun konton suulun nun kɔtɔ suulun, e nun yɛxɛɛn ɲɛɛ keden kedenna suulun, bɔɲɛ xunbeli saraxan na. Ne nan findi Aminadabo a dii Naxason ma kiseene ra. 18 Suwari a dii Natanɛli, Isakari bɔnsɔnna mangana, na yi fa a kiseene ra xii firinde lɔxɔni. 19 A kiseene ni i ra: goronna gbeti daxin keden naxan lanxi garamu wuli keden kɛmɛ saxan ma, wuli xuya goronna gbeti daxin naxan lanxi garamu kɛmɛ solofere ma naxan nun yire sariɲanxin liga seen binyen lan, e birin nafexi murutu fuɲin na naxan namulanxi turen na bogise saraxan na, 20 xɛma goronna naxan lanxi garamu kɛmɛ ma, a rafexi wusulanna ra, 21 tura bulan keden e nun konton keden nun kontonna ɲɛɛ kedenna saraxa gan daxin na, 22 kɔtɔ keden yulubi xafari saraxan na, 23 ɲinge firin e nun konton suulun nun kɔtɔ suulun, e nun yɛxɛɛn ɲɛɛ keden kedenna suulun, bɔɲɛ xunbeli saraxan na. Ne nan findi Suwari a dii Natanɛli a kiseene ra. 24 Xelɔn ma dii Eliyabi, Sabulon bɔnsɔnna mangana, na yi fa a kiseene ra xii saxande lɔxɔni. 25 A kiseene ni i ra: goronna gbeti daxin keden naxan lanxi garamu wuli keden kɛmɛ saxan ma, wuli xuya goronna gbeti daxin naxan lanxi garamu kɛmɛ solofere ma naxan nun yire sariɲanxin liga seen binyen lan, e birin nafexi murutu fuɲin na naxan namulanxi turen na bogise saraxan na, 26 xɛma goronna naxan lanxi garamu kɛmɛ ma, a rafexi wusulanna ra, 27 tura bulan keden e nun konton keden nun kontonna ɲɛɛ kedenna saraxa gan daxin na, 28 kɔtɔ keden yulubi xafari saraxan na, 29 ɲinge firin e nun konton suulun nun kɔtɔ suulun, e nun yɛxɛɛn ɲɛɛ keden kedenna suulun, bɔɲɛ xunbeli saraxan na. Ne nan findi Xelɔn ma dii Eliyabi a kiseene ra. 30 Sedewuri a dii Elisuri, Rubɛn bɔnsɔnna mangana, na yi fa a kiseene ra xii naaninde lɔxɔni. 31 A kiseene ni i ra: goronna gbeti daxin keden naxan lanxi garamu wuli keden kɛmɛ saxan ma, wuli xuya goronna gbeti daxin naxan lanxi garamu kɛmɛ solofere ma naxan nun yire sariɲanxin liga seen binyen lan, e birin nafexi murutu fuɲin na naxan namulanxi turen na bogise saraxan na, 32 xɛma goronna naxan lanxi garamu kɛmɛ ma, a rafexi wusulanna ra, 33 tura bulan keden e nun konton keden nun kontonna ɲɛɛ kedenna saraxa gan daxin na, 34 kɔtɔ keden yulubi xafari saraxan na, 35 ɲinge firin e nun konton suulun nun kɔtɔ suulun, e nun yɛxɛɛn ɲɛɛ keden kedenna suulun, bɔɲɛ xunbeli saraxan na. Ne nan findi Sedewuri a dii Elisuri a kiseene ra. 36 Surisadayi a dii Selumiyɛli, Simeyɔn bɔnsɔnna mangana, na yi fa a kiseene ra xii suulunde lɔxɔni. 37 A kiseene ni i ra: goronna gbeti daxin keden naxan lanxi garamu wuli keden kɛmɛ saxan ma, wuli xuya goronna gbeti daxin naxan lanxi garamu kɛmɛ solofere ma naxan nun yire sariɲanxin liga seen binyen lan, e birin nafexi murutu fuɲin na naxan namulanxi turen na bogise saraxan na, 38 xɛma goronna naxan lanxi garamu kɛmɛ ma, a rafexi wusulanna ra, 39 tura bulan keden e nun konton keden nun kontonna ɲɛɛ kedenna saraxa gan daxin na, 40 kɔtɔ keden yulubi xafari saraxan na, 41 ɲinge firin e nun konton suulun nun kɔtɔ suulun, e nun yɛxɛɛn ɲɛɛ keden kedenna suulun, bɔɲɛ xunbeli saraxan na. Ne nan findi Surisadayi a dii Selumiyɛli a kiseene ra. 42 Dewuyɛli a dii Eliyasafi, Gadi bɔnsɔnna mangana, na yi fa a kiseene ra xii senninde lɔxɔni. 43 A kiseene ni i ra: goronna gbeti daxin keden naxan lanxi garamu wuli keden kɛmɛ saxan ma, wuli xuya goronna gbeti daxin naxan lanxi garamu kɛmɛ solofere ma naxan nun yire sariɲanxin liga seen binyen lan, e birin nafexi murutu fuɲin na naxan namulanxi turen na bogise saraxan na, 44 xɛma goronna naxan lanxi garamu kɛmɛ ma, a rafexi wusulanna ra, 45 tura bulan keden e nun konton keden nun kontonna ɲɛɛ kedenna saraxa gan daxin na, 46 kɔtɔ keden yulubi xafari saraxan na, 47 ɲinge firin e nun konton suulun nun kɔtɔ suulun, e nun yɛxɛɛn ɲɛɛ keden kedenna suulun, bɔɲɛ xunbeli saraxan na. Ne nan findi Dewuyɛli a dii Eliyasafi a kiseene ra. 48 Amixudi a dii Elisama, Efirami bɔnsɔnna mangana, na yi fa a kiseene ra xii soloferede lɔxɔni. 49 A kiseene ni i ra: goronna gbeti daxin keden naxan lanxi garamu wuli keden kɛmɛ saxan ma, wuli xuya goronna gbeti daxin naxan lanxi garamu kɛmɛ solofere ma naxan nun yire sariɲanxin liga seen binyen lan, e birin nafexi murutu fuɲin na naxan namulanxi turen na bogise saraxan na, 50 xɛma goronna naxan lanxi garamu kɛmɛ ma, a rafexi wusulanna ra, 51 tura bulan keden e nun konton keden nun kontonna ɲɛɛ kedenna saraxa gan daxin na, 52 kɔtɔ keden yulubi xafari saraxan na, 53 ɲinge firin e nun konton suulun nun kɔtɔ suulun, e nun yɛxɛɛn ɲɛɛ keden kedenna suulun, bɔɲɛ xunbeli saraxan na. Ne nan findi Amixudi a dii Elisama kiseene ra. 54 Pedasuri a dii Gamaliyɛli, Manase bɔnsɔnna mangana, na yi fa a kiseene ra xii solomasɛxɛde lɔxɔni. 55 A kiseene ni i ra: goronna gbeti daxin keden naxan lanxi garamu wuli keden kɛmɛ saxan ma, wuli xuya goronna gbeti daxin naxan lanxi garamu kɛmɛ solofere ma naxan nun yire sariɲanxin liga seen binyen lan, e birin nafexi murutu fuɲin na naxan namulanxi turen na bogise saraxan na, 56 xɛma goronna naxan lanxi garamu kɛmɛ ma, a rafexi wusulanna ra, 57 tura bulan keden e nun konton keden nun kontonna ɲɛɛ kedenna saraxa gan daxin na, 58 kɔtɔ keden yulubi xafari saraxan na, 59 ɲinge firin e nun konton suulun nun kɔtɔ suulun, e nun yɛxɛɛn ɲɛɛ keden kedenna suulun, bɔɲɛ xunbeli saraxan na. Ne nan findi Pedasuri a dii Gamaliyɛli a kiseene ra. 60 Gidewoni a dii Abidan, Bunyamin bɔnsɔnna mangana, na yi fa a kiseene ra xii solomanaaninde lɔxɔni. 61 A kiseene ni i ra: goronna gbeti daxin keden naxan lanxi garamu wuli keden kɛmɛ saxan ma, wuli xuya goronna gbeti daxin naxan lanxi garamu kɛmɛ solofere ma naxan nun yire sariɲanxin liga seen binyen lan, e birin nafexi murutu fuɲin na naxan namulanxi turen na bogise saraxan na, 62 xɛma goronna naxan lanxi garamu kɛmɛ ma, a rafexi wusulanna ra, 63 tura bulan keden e nun konton keden nun kontonna ɲɛɛ kedenna saraxa gan daxin na, 64 kɔtɔ keden yulubi xafari saraxan na, 65 ɲinge firin e nun konton suulun nun kɔtɔ suulun, e nun yɛxɛɛn ɲɛɛ keden kedenna suulun, bɔɲɛ xunbeli saraxan na. Ne nan findi Gidewoni a dii Abidan ma kiseene ra. 66 Amisadayi a dii Axiyeseri, Dan bɔnsɔnna mangana, na yi fa a kiseene ra xii fude lɔxɔni. 67 A kiseene ni i ra: goronna gbeti daxin keden naxan lanxi garamu wuli keden kɛmɛ saxan ma, wuli xuya goronna gbeti daxin naxan lanxi garamu kɛmɛ solofere ma naxan nun yire sariɲanxin liga seen binyen lan, e birin nafexi murutu fuɲin na naxan namulanxi turen na bogise saraxan na, 68 xɛma goronna naxan lanxi garamu kɛmɛ ma, a rafexi wusulanna ra, 69 tura bulan keden e nun konton keden nun kontonna ɲɛɛ kedenna saraxa gan daxin na, 70 kɔtɔ keden yulubi xafari saraxan na, 71 ɲinge firin e nun konton suulun nun kɔtɔ suulun, e nun yɛxɛɛn ɲɛɛ keden kedenna suulun, bɔɲɛ xunbeli saraxan na. Ne nan findi Amisadayi a dii Axiyeseri a kiseene ra. 72 Okiran ma dii Pagiyɛli, Aseri bɔnsɔnna mangana, na yi fa a kiseene ra xii fu nun kedende lɔxɔni. 73 A kiseene ni i ra: goronna gbeti daxin keden naxan lanxi garamu wuli keden kɛmɛ saxan ma, wuli xuya goronna gbeti daxin naxan lanxi garamu kɛmɛ solofere ma naxan nun yire sariɲanxin liga seen binyen lan, e birin nafexi murutu fuɲin na naxan namulanxi turen na bogise saraxan na, 74 xɛma goronna naxan lanxi garamu kɛmɛ ma, a rafexi wusulanna ra, 75 tura bulan keden e nun konton keden nun kontonna ɲɛɛ kedenna saraxa gan daxin na, 76 kɔtɔ keden yulubi xafari saraxan na, 77 ɲinge firin e nun konton suulun nun kɔtɔ suulun, e nun yɛxɛɛn ɲɛɛ keden kedenna suulun, bɔɲɛ xunbeli saraxan na. Ne nan findi Okiran ma dii Pagiyɛli a kiseene ra. 78 Enan ma dii Axira, Nafatali bɔnsɔnna mangana, na yi fa a kiseene ra xii fu nun firinde lɔxɔni. 79 A kiseene ni i ra: goronna gbeti daxin keden naxan lanxi garamu wuli keden kɛmɛ saxan ma, wuli xuya goronna gbeti daxin naxan lanxi garamu kɛmɛ solofere ma naxan nun yire sariɲanxin liga seen binyen lan, e birin nafexi murutu fuɲin na naxan namulanxi turen na bogise saraxan na, 80 xɛma goronna naxan lanxi garamu kɛmɛ ma, a rafexi wusulanna ra, 81 tura bulan keden e nun konton keden nun kontonna ɲɛɛ kedenna saraxa gan daxin na, 82 kɔtɔ keden yulubi xafari saraxan na, 83 ɲinge firin e nun konton suulun nun kɔtɔ suulun, e nun yɛxɛɛn ɲɛɛ keden kedenna suulun, bɔɲɛ xunbeli saraxan na. Ne nan findi Enan ma dii Axira a kiseene ra. 84 Isirayila denbaya xunne birin ma kiseene ni i ra, e naxanye fi saraxa ganden masusan lɔxɔni alogo a wanla xa fɔlɔ: goronna gbeti daxin fu nun firin, wuli xuya goronna gbeti daxin fu nun firin, xɛma goronna fu nun firin. 85 Goronna gbeti daxin keden kedenne birin yi lanxi garamu wuli keden kɛmɛ saxan ma, wuli xuya goronne fan, garamu kɛmɛ solofere. Na seene birin malanxin lanxi gbeti kilo mɔxɔɲɛn nun naanin nan ma naxan nun yire sariɲanxin liga seen binyen lan. 86 Goronna xɛma daxin keden kedenne birin yi lanxi garamu kɛmɛ nan ma. E fu nun firinne malanxina, garamu wuli keden kɛmɛ firin. E yi rafexi wusulanna ra. 87 E fa xuruseen naxanye ra saraxa gan daxin na: tura bulan fu nun firin, konton fu nun firin, yɛxɛɛn ɲɛɛ kedenna fu nun firin, e nun e bogise saraxane. E yi fa kɔtɔ fu nun firin na yulubi xafari saraxan na. 88 E fa xuruseen naxanye ra bɔɲɛ xunbeli saraxan na: tura mɔxɔɲɛn nun naanin, konton tonge sennin, kɔtɔ tonge sennin e nun yɛxɛɛn ɲɛɛ keden kedenna tonge sennin. Ne nan findi kiseene ra alogo saraxa ganden wanla xa fɔlɔ a masusan xanbini. 89 Musa nɛma yi soɛ Naralan Bubuni falatideni Ala xa, a yi Ala xuiin mɛma maleka gubugubu kan sawura firinne nan longori ra Layiri Sereya Kankiraan dɛraganla xun ma, Ala solonadena. A yi falan tima a xa.

In Other Versions

Numbers 7 in the ANGEFD

Numbers 7 in the ANTPNG2D

Numbers 7 in the AS21

Numbers 7 in the BAGH

Numbers 7 in the BBPNG

Numbers 7 in the BBT1E

Numbers 7 in the BDS

Numbers 7 in the BEV

Numbers 7 in the BHAD

Numbers 7 in the BIB

Numbers 7 in the BLPT

Numbers 7 in the BNT

Numbers 7 in the BNTABOOT

Numbers 7 in the BNTLV

Numbers 7 in the BOATCB

Numbers 7 in the BOATCB2

Numbers 7 in the BOBCV

Numbers 7 in the BOCNT

Numbers 7 in the BOECS

Numbers 7 in the BOGWICC

Numbers 7 in the BOHCB

Numbers 7 in the BOHCV

Numbers 7 in the BOHLNT

Numbers 7 in the BOHNTLTAL

Numbers 7 in the BOICB

Numbers 7 in the BOILNTAP

Numbers 7 in the BOITCV

Numbers 7 in the BOKCV

Numbers 7 in the BOKCV2

Numbers 7 in the BOKHWOG

Numbers 7 in the BOKSSV

Numbers 7 in the BOLCB

Numbers 7 in the BOLCB2

Numbers 7 in the BOMCV

Numbers 7 in the BONAV

Numbers 7 in the BONCB

Numbers 7 in the BONLT

Numbers 7 in the BONUT2

Numbers 7 in the BOPLNT

Numbers 7 in the BOSCB

Numbers 7 in the BOSNC

Numbers 7 in the BOTLNT

Numbers 7 in the BOVCB

Numbers 7 in the BOYCB

Numbers 7 in the BPBB

Numbers 7 in the BPH

Numbers 7 in the BSB

Numbers 7 in the CCB

Numbers 7 in the CUV

Numbers 7 in the CUVS

Numbers 7 in the DBT

Numbers 7 in the DGDNT

Numbers 7 in the DHNT

Numbers 7 in the DNT

Numbers 7 in the ELBE

Numbers 7 in the EMTV

Numbers 7 in the ESV

Numbers 7 in the FBV

Numbers 7 in the FEB

Numbers 7 in the GGMNT

Numbers 7 in the GNT

Numbers 7 in the HARY

Numbers 7 in the HNT

Numbers 7 in the IRVA

Numbers 7 in the IRVB

Numbers 7 in the IRVG

Numbers 7 in the IRVH

Numbers 7 in the IRVK

Numbers 7 in the IRVM

Numbers 7 in the IRVM2

Numbers 7 in the IRVO

Numbers 7 in the IRVP

Numbers 7 in the IRVT

Numbers 7 in the IRVT2

Numbers 7 in the IRVU

Numbers 7 in the ISVN

Numbers 7 in the JSNT

Numbers 7 in the KAPI

Numbers 7 in the KBT1ETNIK

Numbers 7 in the KBV

Numbers 7 in the KJV

Numbers 7 in the KNFD

Numbers 7 in the LBA

Numbers 7 in the LBLA

Numbers 7 in the LNT

Numbers 7 in the LSV

Numbers 7 in the MAAL

Numbers 7 in the MBV

Numbers 7 in the MBV2

Numbers 7 in the MHNT

Numbers 7 in the MKNFD

Numbers 7 in the MNG

Numbers 7 in the MNT

Numbers 7 in the MNT2

Numbers 7 in the MRS1T

Numbers 7 in the NAA

Numbers 7 in the NASB

Numbers 7 in the NBLA

Numbers 7 in the NBS

Numbers 7 in the NBVTP

Numbers 7 in the NET2

Numbers 7 in the NIV11

Numbers 7 in the NNT

Numbers 7 in the NNT2

Numbers 7 in the NNT3

Numbers 7 in the PDDPT

Numbers 7 in the PFNT

Numbers 7 in the RMNT

Numbers 7 in the SBIAS

Numbers 7 in the SBIBS

Numbers 7 in the SBIBS2

Numbers 7 in the SBICS

Numbers 7 in the SBIDS

Numbers 7 in the SBIGS

Numbers 7 in the SBIHS

Numbers 7 in the SBIIS

Numbers 7 in the SBIIS2

Numbers 7 in the SBIIS3

Numbers 7 in the SBIKS

Numbers 7 in the SBIKS2

Numbers 7 in the SBIMS

Numbers 7 in the SBIOS

Numbers 7 in the SBIPS

Numbers 7 in the SBISS

Numbers 7 in the SBITS

Numbers 7 in the SBITS2

Numbers 7 in the SBITS3

Numbers 7 in the SBITS4

Numbers 7 in the SBIUS

Numbers 7 in the SBIVS

Numbers 7 in the SBT

Numbers 7 in the SBT1E

Numbers 7 in the SCHL

Numbers 7 in the SNT

Numbers 7 in the SUSU

Numbers 7 in the SUSU2

Numbers 7 in the SYNO

Numbers 7 in the TBIAOTANT

Numbers 7 in the TBT1E

Numbers 7 in the TBT1E2

Numbers 7 in the TFTIP

Numbers 7 in the TFTU

Numbers 7 in the TGNTATF3T

Numbers 7 in the THAI

Numbers 7 in the TNFD

Numbers 7 in the TNT

Numbers 7 in the TNTIK

Numbers 7 in the TNTIL

Numbers 7 in the TNTIN

Numbers 7 in the TNTIP

Numbers 7 in the TNTIZ

Numbers 7 in the TOMA

Numbers 7 in the TTENT

Numbers 7 in the UBG

Numbers 7 in the UGV

Numbers 7 in the UGV2

Numbers 7 in the UGV3

Numbers 7 in the VBL

Numbers 7 in the VDCC

Numbers 7 in the YAPE

Numbers 7 in the YBVTP

Numbers 7 in the ZBP