3 John 1 (ANTPNG2D)

1 Kɨ Kraisɨn adarazir gumazir dapanim. Nɨ Gaius, kɨ nɨ bagh akɨnafarir kam osiri. Nɨ nan aveghbuamra, ezɨ kɨ guizbangɨra bar nɨ gifonge. 2 Nan namakar aghuim, kɨ nɨ bagha God ko mɨgɨa ghaze, nɨn duam deravɨra iti moghɨn, nɨn mɨkarzim bar deravɨra ikɨtɨ, bizir aghuaribara nɨ bativam. 3 Nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itir marazi iza nɨn gun na mɨgɨa ghaze, nɨ deravɨra guizɨn akamɨn gɨn zui. Ezɨ kɨ akar kam baregha bar akonge. Kɨ fo, nɨ zurara guizɨn akamɨn gɨn zui. 4 Kɨ orazi, nan boriba guizɨn akamɨn gɨn zuima kɨ bar akonge. Nan agoroger kam bizir mabar agorogeba bar dagh afira. 5 Namakar aghuim, zurara deravɨra guizɨn akamɨn gɨn ghua egha arazir aghuiba Kraisɨn adarazigh ami. Egha nɨ, Kraisɨn adarazir nɨ fozir puvatɨziba, nɨ uaghan arazir aghuibar me gami. 6 Gumazir kaba nɨn arazir gumazibagh ifongezimɨn gun kagh itir siosɨn mɨgei. Nɨ God ifongezir moghɨn, nɨ bizitaba ua men akuraghtɨ me da inigh tuavir me zuimɨn mangvɨra ikɨ, kamaghɨn dera. 7 E fo, me Iesusɨn ziamɨn arua ingangarir kam gamuava egha, Krais gɨfozir puvatɨzir gumaziba, me men dafaribar biziba isir puvatɨ. 8 Ezɨ e gumazir kamaghɨn amibar akurvaghsɨ bar gavgavigham. E ghaze, e me ko bar moghɨra, guizɨn akam bagh ingarsɨ, kamaghɨn e men akurvagham. 9 Kɨ sios bagha akɨnafarir mam osiris. Ezɨ Diotrefes uan ziam fava men gumazir dapanimɨn ikiasava, kamaghɨn a nan akamɨn apengan itir puvatɨ. 10 Kamaghɨn kɨ izɨva, an arazir kam aghurigham. An en gun tintinibar me mɨgɨa akar kurabar en gun me mɨgei. A kamaghɨram amir puvatɨ, a uaghan Kraisɨn adarazi isa uan dɨpenimɨn zuir puvatɨ. Ezɨ igharaz darazi me inigh uan dɨpenibar mangasava amima, ezɨ a uaghan men anogorogha siosɨn aven me batogha, me abɨsi. 11 Nan namakar aghuim, nɨ arazir kurabar gɨn mangan markɨ, nɨ arazir aghuibar gɨn mangɨ. Gumazir arazir aghuibagh amim, a Godɨn borim. Ezɨ gumazir arazir kurabagh amim, a God gɨfozir puvatɨ. 12 Gumaziba bar Demitriusɨn arazir aghuimɨn gun mɨgei. Ezɨ guizɨn akam uaghan an arazir aghuimɨn gun mɨgei. Ezɨ kɨ uaghan an arazir aghuimɨn gun mɨgei. Ezɨ ia fo nan mɨgɨrɨgɨaba da guizbangɨra. 13 Kɨ bizir avɨriba nɨ mɨkɨmasa, egha kɨ da osiran aghua. 14 Kɨ ghaze, kɨ gurumra izɨ nɨ batogh ga uaningɨn gan uaningɨn mɨkɨmam. 15 Navir amɨrɨzim nɨ ko ikɨ. Nɨn namakar kagh itiba akam amaga ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. Eghtɨ nɨ magh en namakaba vaghvagh kamaghɨn me mɨkɨm suam, Afeziam me ko ikɨ.

In Other Versions

3 John 1 in the ANGEFD

3 John 1 in the AS21

3 John 1 in the BAGH

3 John 1 in the BBPNG

3 John 1 in the BBT1E

3 John 1 in the BDS

3 John 1 in the BEV

3 John 1 in the BHAD

3 John 1 in the BIB

3 John 1 in the BLPT

3 John 1 in the BNT

3 John 1 in the BNTABOOT

3 John 1 in the BNTLV

3 John 1 in the BOATCB

3 John 1 in the BOATCB2

3 John 1 in the BOBCV

3 John 1 in the BOCNT

3 John 1 in the BOECS

3 John 1 in the BOGWICC

3 John 1 in the BOHCB

3 John 1 in the BOHCV

3 John 1 in the BOHLNT

3 John 1 in the BOHNTLTAL

3 John 1 in the BOICB

3 John 1 in the BOILNTAP

3 John 1 in the BOITCV

3 John 1 in the BOKCV

3 John 1 in the BOKCV2

3 John 1 in the BOKHWOG

3 John 1 in the BOKSSV

3 John 1 in the BOLCB

3 John 1 in the BOLCB2

3 John 1 in the BOMCV

3 John 1 in the BONAV

3 John 1 in the BONCB

3 John 1 in the BONLT

3 John 1 in the BONUT2

3 John 1 in the BOPLNT

3 John 1 in the BOSCB

3 John 1 in the BOSNC

3 John 1 in the BOTLNT

3 John 1 in the BOVCB

3 John 1 in the BOYCB

3 John 1 in the BPBB

3 John 1 in the BPH

3 John 1 in the BSB

3 John 1 in the CCB

3 John 1 in the CUV

3 John 1 in the CUVS

3 John 1 in the DBT

3 John 1 in the DGDNT

3 John 1 in the DHNT

3 John 1 in the DNT

3 John 1 in the ELBE

3 John 1 in the EMTV

3 John 1 in the ESV

3 John 1 in the FBV

3 John 1 in the FEB

3 John 1 in the GGMNT

3 John 1 in the GNT

3 John 1 in the HARY

3 John 1 in the HNT

3 John 1 in the IRVA

3 John 1 in the IRVB

3 John 1 in the IRVG

3 John 1 in the IRVH

3 John 1 in the IRVK

3 John 1 in the IRVM

3 John 1 in the IRVM2

3 John 1 in the IRVO

3 John 1 in the IRVP

3 John 1 in the IRVT

3 John 1 in the IRVT2

3 John 1 in the IRVU

3 John 1 in the ISVN

3 John 1 in the JSNT

3 John 1 in the KAPI

3 John 1 in the KBT1ETNIK

3 John 1 in the KBV

3 John 1 in the KJV

3 John 1 in the KNFD

3 John 1 in the LBA

3 John 1 in the LBLA

3 John 1 in the LNT

3 John 1 in the LSV

3 John 1 in the MAAL

3 John 1 in the MBV

3 John 1 in the MBV2

3 John 1 in the MHNT

3 John 1 in the MKNFD

3 John 1 in the MNG

3 John 1 in the MNT

3 John 1 in the MNT2

3 John 1 in the MRS1T

3 John 1 in the NAA

3 John 1 in the NASB

3 John 1 in the NBLA

3 John 1 in the NBS

3 John 1 in the NBVTP

3 John 1 in the NET2

3 John 1 in the NIV11

3 John 1 in the NNT

3 John 1 in the NNT2

3 John 1 in the NNT3

3 John 1 in the PDDPT

3 John 1 in the PFNT

3 John 1 in the RMNT

3 John 1 in the SBIAS

3 John 1 in the SBIBS

3 John 1 in the SBIBS2

3 John 1 in the SBICS

3 John 1 in the SBIDS

3 John 1 in the SBIGS

3 John 1 in the SBIHS

3 John 1 in the SBIIS

3 John 1 in the SBIIS2

3 John 1 in the SBIIS3

3 John 1 in the SBIKS

3 John 1 in the SBIKS2

3 John 1 in the SBIMS

3 John 1 in the SBIOS

3 John 1 in the SBIPS

3 John 1 in the SBISS

3 John 1 in the SBITS

3 John 1 in the SBITS2

3 John 1 in the SBITS3

3 John 1 in the SBITS4

3 John 1 in the SBIUS

3 John 1 in the SBIVS

3 John 1 in the SBT

3 John 1 in the SBT1E

3 John 1 in the SCHL

3 John 1 in the SNT

3 John 1 in the SUSU

3 John 1 in the SUSU2

3 John 1 in the SYNO

3 John 1 in the TBIAOTANT

3 John 1 in the TBT1E

3 John 1 in the TBT1E2

3 John 1 in the TFTIP

3 John 1 in the TFTU

3 John 1 in the TGNTATF3T

3 John 1 in the THAI

3 John 1 in the TNFD

3 John 1 in the TNT

3 John 1 in the TNTIK

3 John 1 in the TNTIL

3 John 1 in the TNTIN

3 John 1 in the TNTIP

3 John 1 in the TNTIZ

3 John 1 in the TOMA

3 John 1 in the TTENT

3 John 1 in the UBG

3 John 1 in the UGV

3 John 1 in the UGV2

3 John 1 in the UGV3

3 John 1 in the VBL

3 John 1 in the VDCC

3 John 1 in the YALU

3 John 1 in the YAPE

3 John 1 in the YBVTP

3 John 1 in the ZBP