Revelation 8 (ANTPNG2D)

1 Ezɨ Sipsipɨn Nguzim akɨnafarimɨn itir kandelɨn grisɨn namba 7 adangi, ezɨ Godɨn Nguibamɨn bizitam bar mozorozir pu, ezɨ mɨgɨrɨgɨatam otivir puvatɨgha, ghua mong dughiar ruarim kamaghɨn tu. 2 Ezɨ gɨn kɨ 7 plan enselɨn gari, me Godɨn guamɨn tuifi, egha 7 pla sɨghaba ini. 3 Ezɨ enselɨn igharazim iza ofa gamir danganim boroghɨn tughav iti. A golɨn mɨner mamɨn suira, mɨner kam, me an aven paura tuazɨ a isia mɨgharir mughuriar aghuim oto. Ezɨ me pauran avɨrir maba a ganɨngi, eghtɨ a Godɨn gumazamizibar azangsɨzibar sara isafuragh, egh atrivir dabirabimɨn guamɨn mangɨva golɨn ofa gamir danganimɨn God bagh ofa damuam. 4 Ezɨ pauran isir mɨgharir mughuriar aghuim ko Godɨn gumazamizibar azangsɨziba, da uari inigha enselɨn Godɨn damazimɨn tughav itir kamɨn dafarim ategha ghuavanadi. 5 Ezɨ ensel mɨner mɨgharir mughuriar aghuim itim suiragha ghua ofa gamir danganimɨn ghua avim inigha mɨnem garu, egha mɨnem akunizɨma a nguazim girɨ. An anekunigha gɨvazɨma, arariba dagarvazima maburan nɨgɨnim oto, ezɨ overiamɨn onɨmariba taghtagha tintinibar zui, ezɨ mɨkɨmkɨzim oto. 6 Ezɨ enselɨn 7 plan, sɨghar 7 plan suighizir kaba, me dagh iviasava ami. 7 Namba 1 ensel uan sɨgham givi, ezɨ amozir ofɨzir ekiar dagɨabar mɨn gariba ko avim, aning ghuzim sara isafuragha nguazim giri. Ezɨ me nguazim ko temeba 3 plan okuruaba da tuira, dar okuruar mam avim bar an isi. Ezɨ bizir nguazimɨn aghuiba bar, da uaghan avim a dar isi. 8 Ezɨ namba 2 ensel uan sɨgham givi, ezɨ me, bizir mam mati mɨghsɨar ekiamɨn mɨn avim an isima, me anekunizɨ a ghua ongarim giraghu. Ezɨ ongarim 3 plan okuruaba uabɨ tuirazɨ, ezɨ ongarimɨn okuruar mam ghuzimɨn oto. 9 Bizir ongarimɨn angamra itiba, da uaghan me okuruar 3 plan da tuira, ezɨ dar okuruar kabar mam, da bar ariaghɨre. Ezɨ kuriba uaghan, me okuruar 3 plan da tuira, ezɨ kurir okuruar kabar mam, bar moghɨra ikufi. 10 Ezɨ namba 3 ensel uan sɨgham givi, ezɨ mɨkovezir ekiar mam adenimɨn mɨn puvɨra isia, overiam ategha irɨ. Ezɨ me faner dɨpaba okuruar 3 plan da tuira, ezɨ mɨkovezir kam dɨpar okuruar kabar mam gira, egha uaghan dɨpar atuibagh irɨ. 11 Mɨkovezir kamɨn ziam kamakɨn, Marasinɨn Bar Puvɨra Mɨsozim. A dɨpar okuruar kabar mam girɨzɨ, dɨpar kaba Marasinɨn Bar Puvɨra Mɨsozimɨn oto. Ezɨ gumazamizir avɨriba dɨpar kam apima a men navibar isizɨ me ariaghɨre. 12 Ezɨ enselɨn namba 4 uan sɨgham givi, ezɨ me aruem ko iakinim ko mɨkoveziba 3 plan okuruaba da tuira. Egha me aruemɨn okuruar mam gasɨghasɨgha, egha iakinimɨn okuruar mam gasɨghasɨgha, egha mɨkovezibar okuruar mam gasɨghasɨki. Kamaghɨn amizɨ arueba bar, dughiar mabar aruem isir puvatɨgha mɨtatangi, ezɨ dɨmagariba bar, dɨmagarir maba iakinim ko mɨkoveziba isir puvatɨgha angazangariba puvatɨ. 13 Ezɨ kɨ garima, kuarazir bagar mam overiamɨn pɨn mɨghagha arui. Ezɨ kɨ a barazi, a kamaghɨn pamten dia mɨgei, “Iavzika! Nguazimɨn itir gumazamiziba, Iavzika! Enselɨn igharazir 3 pla ua uan sɨghabagh iviam, eghtɨ osɨmtɨzir bar ekiaba gumazamiziba me bativam. Iavzika!”

In Other Versions

Revelation 8 in the ANGEFD

Revelation 8 in the AS21

Revelation 8 in the BAGH

Revelation 8 in the BBPNG

Revelation 8 in the BBT1E

Revelation 8 in the BDS

Revelation 8 in the BEV

Revelation 8 in the BHAD

Revelation 8 in the BIB

Revelation 8 in the BLPT

Revelation 8 in the BNT

Revelation 8 in the BNTABOOT

Revelation 8 in the BNTLV

Revelation 8 in the BOATCB

Revelation 8 in the BOATCB2

Revelation 8 in the BOBCV

Revelation 8 in the BOCNT

Revelation 8 in the BOECS

Revelation 8 in the BOGWICC

Revelation 8 in the BOHCB

Revelation 8 in the BOHCV

Revelation 8 in the BOHLNT

Revelation 8 in the BOHNTLTAL

Revelation 8 in the BOICB

Revelation 8 in the BOILNTAP

Revelation 8 in the BOITCV

Revelation 8 in the BOKCV

Revelation 8 in the BOKCV2

Revelation 8 in the BOKHWOG

Revelation 8 in the BOKSSV

Revelation 8 in the BOLCB

Revelation 8 in the BOLCB2

Revelation 8 in the BOMCV

Revelation 8 in the BONAV

Revelation 8 in the BONCB

Revelation 8 in the BONLT

Revelation 8 in the BONUT2

Revelation 8 in the BOPLNT

Revelation 8 in the BOSCB

Revelation 8 in the BOSNC

Revelation 8 in the BOTLNT

Revelation 8 in the BOVCB

Revelation 8 in the BOYCB

Revelation 8 in the BPBB

Revelation 8 in the BPH

Revelation 8 in the BSB

Revelation 8 in the CCB

Revelation 8 in the CUV

Revelation 8 in the CUVS

Revelation 8 in the DBT

Revelation 8 in the DGDNT

Revelation 8 in the DHNT

Revelation 8 in the DNT

Revelation 8 in the ELBE

Revelation 8 in the EMTV

Revelation 8 in the ESV

Revelation 8 in the FBV

Revelation 8 in the FEB

Revelation 8 in the GGMNT

Revelation 8 in the GNT

Revelation 8 in the HARY

Revelation 8 in the HNT

Revelation 8 in the IRVA

Revelation 8 in the IRVB

Revelation 8 in the IRVG

Revelation 8 in the IRVH

Revelation 8 in the IRVK

Revelation 8 in the IRVM

Revelation 8 in the IRVM2

Revelation 8 in the IRVO

Revelation 8 in the IRVP

Revelation 8 in the IRVT

Revelation 8 in the IRVT2

Revelation 8 in the IRVU

Revelation 8 in the ISVN

Revelation 8 in the JSNT

Revelation 8 in the KAPI

Revelation 8 in the KBT1ETNIK

Revelation 8 in the KBV

Revelation 8 in the KJV

Revelation 8 in the KNFD

Revelation 8 in the LBA

Revelation 8 in the LBLA

Revelation 8 in the LNT

Revelation 8 in the LSV

Revelation 8 in the MAAL

Revelation 8 in the MBV

Revelation 8 in the MBV2

Revelation 8 in the MHNT

Revelation 8 in the MKNFD

Revelation 8 in the MNG

Revelation 8 in the MNT

Revelation 8 in the MNT2

Revelation 8 in the MRS1T

Revelation 8 in the NAA

Revelation 8 in the NASB

Revelation 8 in the NBLA

Revelation 8 in the NBS

Revelation 8 in the NBVTP

Revelation 8 in the NET2

Revelation 8 in the NIV11

Revelation 8 in the NNT

Revelation 8 in the NNT2

Revelation 8 in the NNT3

Revelation 8 in the PDDPT

Revelation 8 in the PFNT

Revelation 8 in the RMNT

Revelation 8 in the SBIAS

Revelation 8 in the SBIBS

Revelation 8 in the SBIBS2

Revelation 8 in the SBICS

Revelation 8 in the SBIDS

Revelation 8 in the SBIGS

Revelation 8 in the SBIHS

Revelation 8 in the SBIIS

Revelation 8 in the SBIIS2

Revelation 8 in the SBIIS3

Revelation 8 in the SBIKS

Revelation 8 in the SBIKS2

Revelation 8 in the SBIMS

Revelation 8 in the SBIOS

Revelation 8 in the SBIPS

Revelation 8 in the SBISS

Revelation 8 in the SBITS

Revelation 8 in the SBITS2

Revelation 8 in the SBITS3

Revelation 8 in the SBITS4

Revelation 8 in the SBIUS

Revelation 8 in the SBIVS

Revelation 8 in the SBT

Revelation 8 in the SBT1E

Revelation 8 in the SCHL

Revelation 8 in the SNT

Revelation 8 in the SUSU

Revelation 8 in the SUSU2

Revelation 8 in the SYNO

Revelation 8 in the TBIAOTANT

Revelation 8 in the TBT1E

Revelation 8 in the TBT1E2

Revelation 8 in the TFTIP

Revelation 8 in the TFTU

Revelation 8 in the TGNTATF3T

Revelation 8 in the THAI

Revelation 8 in the TNFD

Revelation 8 in the TNT

Revelation 8 in the TNTIK

Revelation 8 in the TNTIL

Revelation 8 in the TNTIN

Revelation 8 in the TNTIP

Revelation 8 in the TNTIZ

Revelation 8 in the TOMA

Revelation 8 in the TTENT

Revelation 8 in the UBG

Revelation 8 in the UGV

Revelation 8 in the UGV2

Revelation 8 in the UGV3

Revelation 8 in the VBL

Revelation 8 in the VDCC

Revelation 8 in the YALU

Revelation 8 in the YAPE

Revelation 8 in the YBVTP

Revelation 8 in the ZBP