Titus 1 (ANTPNG2D)

1 Kɨ Pol, kɨ Godɨn ingangarir gumazim, egha Krais Iesusɨn aposel. Kɨ, God ua bagha mɨsevezir gumazir nɨghnɨzir gavgavir an itiba, gavgavim me danɨngasa, God na amada. Egh men akuraghtɨ me guizɨn akam gɨfogh egh Godɨn arazim gɨn mangam. 2 Kɨ me damutɨ, me nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikɨva, egh God me danɨngamin zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim mɨzuamam. Fomɨra fomɨra nguazir kam otozir puvatɨzir dughiam, an akar dɨkɨrɨzim e ganigha gɨvagha ghaze, a ikɨrɨmɨrir kam e danɨngam. A Godɨn ifarir puvatɨzim. 3 Egha a uabɨ inabazir dughiamɨn an mɨgɨrɨgɨam bar azenim girɨ. God en Akurvazir Gumazim, a uabɨ na amɨsevegha akar gavgavim na ganiga egha kamaghɨn uan akam akurir ingangarim na ganɨngi. 4 Taitus, kɨ nɨ bagha akɨnafarir kam osiri. Nɨ na ko nɨghnɨzir gavgavir vamɨra iti, kamaghɨn nɨ guizbangɨra nan otarimɨn mɨn iti. Kɨ kamaghɨn Afeziamɨn azai, Afeziar Ekiam God ko Krais Iesus, en Akurvazir Gumazimɨn apangkuvim ko navir amɨrɨzim nɨ ko ikɨ. 5 Kɨ kamaghɨn nɨghnɨsi, nɨ uan ingangarir otevir nɨ amua gɨvazir puvatɨziba a gɨvagh, egh kɨ nɨ mɨkemezir moghɨn nɨ vaghvagh nguibar ekiabar siosbar gumazir dapaniba amɨsɨv. Egha kamagh sua, Kritɨn arighatɨzimɨn nɨ ataki. 6 Siosɨn gumazir dapaniba, me gumazamizibar damazibar deraghavɨra ikiam. Egh me amuir vabara ikɨ. Egh men boriba nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn ikɨ, egh gumazamizibar damazimɨn arazir kurabar amu mangvɨra ikian markiam. Egh uan afeziaba ko amebabar akaba munasan kogham. 7 E fo, Kraisɨn adarazir garir gumazir dapanim, a Godɨn ingangaribar garir gumazim. Kamaghɨn amizɨ a deraghvɨra daru, a gumazamizibar damazimɨn deraghvɨra ikɨ, a kamaghɨn nɨghnɨghan markɨ suam, a ziar ekiam inisɨ me gativagh men ganam. Egh a zuamram anɨngaghan markɨ. Egh dɨpar onganir avɨribar aman markɨ. Egh a tintinibar gumazibav soghan markɨ, egh a ua baghɨvɨra dagɨar avɨriba inisɨ, nɨghnɨghan markɨ. 8 A uan dɨpenimɨn izir gumazamiziba deraghvɨra men gan. Egh arazir aghuiba bar dagh ifongegh, egh navir ghurimɨn araziba dɨkabɨragh. An arazir aghuibar amuva, Godɨn damazimɨn zuezir arazibara gɨn tɨgh. Egh a uan ikɨrɨmɨrim deravɨram an gan. 9 Egh a gumazamizibar sure damutɨ, me nɨghnɨzir gavgavim guizɨn akabar ikɨtɨ, da men naviba fɨtɨ, me guizɨn akar kabar gɨn mangɨ. Egh a uaghan gumazir guizɨn akaba batoziba, pamtemɨn me mɨkɨmtɨma, me suam, a guizbangɨra mɨgei. A kamaghɨn damusɨ, a guizɨn akar e an sure gamizim, an an suiragh gavgafigh. 10 E fo, Kritɨn arighatɨzimɨn itir darasi, gumazir akar aghuiba munasir avɨriba iti. Me pura akar avɨribav gɨa, gumazibar nɨghnɨzibagh ifari. Gumazir kaba men avɨriba, me Judaba, me gumazibar mɨkarzir mogomebar iniba aghorasa gavgafi. Kamaghɨn amizɨ nɨ Godɨn ingangarir gumazir aruaba amɨsefegh. 11 Gumazir kurar kaba arazir kuram damuva gumazamizibar biziba ko men dagɨaba uari bagh da iniasa. Kamaghɨn amizɨ, me arazir e damuan koghamibar men sure gami. Egha arazir kamɨn me gumazamizir mabar men adarasi sara, men nɨghnɨzir gavgavibagh asɨghasɨsi. Kamaghɨn amizɨ nɨ me mɨkemeghtɨ me akar katam mɨkɨman markɨ. 12 Fomɨra, Kritɨn gumazir fofozir mam, anarɨra kamaghɨn mɨkeme, “Kritɨn gumaziba, me zurara ifarir gumaziba, me gumazir bar kuraba. Me puv damasavɨra nɨghnɨgha ikiava, bar ingangaribar amɨra. Me mati asɨzir atiaba.” 13 13-14 Akar kam guizbangɨra. Kamaghɨn amizɨ, me nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikɨva, egh uaghan Judabar eghaghanir avɨriba baraghan koghɨva, egh guizɨn akamɨn munasir gumazibar mɨgeir akar gavgaviba, da baraghan koghsɨ, kamaghɨn nɨ men araziba akɨrsɨ, akar bar gavgavimra me mɨkɨm. 15 Gumazamizir Godɨn damazimɨn zueziba, me ghaze, dagheba ko biziba bar uaghan zuegham, eghtɨ me da iniam. Egh gumazamiziba Godɨn damazimɨn zuezir puvatɨzir arazibar gɨn tɨgh, egh me nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikian koghtɨ, bizitam zueghan kogham. Men nɨghnɨziba ko naviba Godɨn damazimɨn bar zuezir puvatɨ, egha uan araziba deravɨra da tuisɨgha arazir aghuibar gɨn mangan aghua. 16 Men akaba kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Kɨ God gɨfo.” Ezɨ men araziba men akakagha ghaze, me akɨrim ragha God gasaragha gɨfa. God bar me gifongezir puvatɨ. Me Godɨn akaba munasir gumaziba, egha me bar arazir aghuitam damighan kogham.

In Other Versions

Titus 1 in the ANGEFD

Titus 1 in the AS21

Titus 1 in the BAGH

Titus 1 in the BBPNG

Titus 1 in the BBT1E

Titus 1 in the BDS

Titus 1 in the BEV

Titus 1 in the BHAD

Titus 1 in the BIB

Titus 1 in the BLPT

Titus 1 in the BNT

Titus 1 in the BNTABOOT

Titus 1 in the BNTLV

Titus 1 in the BOATCB

Titus 1 in the BOATCB2

Titus 1 in the BOBCV

Titus 1 in the BOCNT

Titus 1 in the BOECS

Titus 1 in the BOGWICC

Titus 1 in the BOHCB

Titus 1 in the BOHCV

Titus 1 in the BOHLNT

Titus 1 in the BOHNTLTAL

Titus 1 in the BOICB

Titus 1 in the BOILNTAP

Titus 1 in the BOITCV

Titus 1 in the BOKCV

Titus 1 in the BOKCV2

Titus 1 in the BOKHWOG

Titus 1 in the BOKSSV

Titus 1 in the BOLCB

Titus 1 in the BOLCB2

Titus 1 in the BOMCV

Titus 1 in the BONAV

Titus 1 in the BONCB

Titus 1 in the BONLT

Titus 1 in the BONUT2

Titus 1 in the BOPLNT

Titus 1 in the BOSCB

Titus 1 in the BOSNC

Titus 1 in the BOTLNT

Titus 1 in the BOVCB

Titus 1 in the BOYCB

Titus 1 in the BPBB

Titus 1 in the BPH

Titus 1 in the BSB

Titus 1 in the CCB

Titus 1 in the CUV

Titus 1 in the CUVS

Titus 1 in the DBT

Titus 1 in the DGDNT

Titus 1 in the DHNT

Titus 1 in the DNT

Titus 1 in the ELBE

Titus 1 in the EMTV

Titus 1 in the ESV

Titus 1 in the FBV

Titus 1 in the FEB

Titus 1 in the GGMNT

Titus 1 in the GNT

Titus 1 in the HARY

Titus 1 in the HNT

Titus 1 in the IRVA

Titus 1 in the IRVB

Titus 1 in the IRVG

Titus 1 in the IRVH

Titus 1 in the IRVK

Titus 1 in the IRVM

Titus 1 in the IRVM2

Titus 1 in the IRVO

Titus 1 in the IRVP

Titus 1 in the IRVT

Titus 1 in the IRVT2

Titus 1 in the IRVU

Titus 1 in the ISVN

Titus 1 in the JSNT

Titus 1 in the KAPI

Titus 1 in the KBT1ETNIK

Titus 1 in the KBV

Titus 1 in the KJV

Titus 1 in the KNFD

Titus 1 in the LBA

Titus 1 in the LBLA

Titus 1 in the LNT

Titus 1 in the LSV

Titus 1 in the MAAL

Titus 1 in the MBV

Titus 1 in the MBV2

Titus 1 in the MHNT

Titus 1 in the MKNFD

Titus 1 in the MNG

Titus 1 in the MNT

Titus 1 in the MNT2

Titus 1 in the MRS1T

Titus 1 in the NAA

Titus 1 in the NASB

Titus 1 in the NBLA

Titus 1 in the NBS

Titus 1 in the NBVTP

Titus 1 in the NET2

Titus 1 in the NIV11

Titus 1 in the NNT

Titus 1 in the NNT2

Titus 1 in the NNT3

Titus 1 in the PDDPT

Titus 1 in the PFNT

Titus 1 in the RMNT

Titus 1 in the SBIAS

Titus 1 in the SBIBS

Titus 1 in the SBIBS2

Titus 1 in the SBICS

Titus 1 in the SBIDS

Titus 1 in the SBIGS

Titus 1 in the SBIHS

Titus 1 in the SBIIS

Titus 1 in the SBIIS2

Titus 1 in the SBIIS3

Titus 1 in the SBIKS

Titus 1 in the SBIKS2

Titus 1 in the SBIMS

Titus 1 in the SBIOS

Titus 1 in the SBIPS

Titus 1 in the SBISS

Titus 1 in the SBITS

Titus 1 in the SBITS2

Titus 1 in the SBITS3

Titus 1 in the SBITS4

Titus 1 in the SBIUS

Titus 1 in the SBIVS

Titus 1 in the SBT

Titus 1 in the SBT1E

Titus 1 in the SCHL

Titus 1 in the SNT

Titus 1 in the SUSU

Titus 1 in the SUSU2

Titus 1 in the SYNO

Titus 1 in the TBIAOTANT

Titus 1 in the TBT1E

Titus 1 in the TBT1E2

Titus 1 in the TFTIP

Titus 1 in the TFTU

Titus 1 in the TGNTATF3T

Titus 1 in the THAI

Titus 1 in the TNFD

Titus 1 in the TNT

Titus 1 in the TNTIK

Titus 1 in the TNTIL

Titus 1 in the TNTIN

Titus 1 in the TNTIP

Titus 1 in the TNTIZ

Titus 1 in the TOMA

Titus 1 in the TTENT

Titus 1 in the UBG

Titus 1 in the UGV

Titus 1 in the UGV2

Titus 1 in the UGV3

Titus 1 in the VBL

Titus 1 in the VDCC

Titus 1 in the YALU

Titus 1 in the YAPE

Titus 1 in the YBVTP

Titus 1 in the ZBP