Nahum 2 (BOSCB)

1 Murwisi anouya kuzokurwisa iwe, Ninevhe;rindai nhare,tarirai kunzira,sungai zviuno zvenyu,unganidzai simba renyu rose! 2 Jehovha achadzosa kurumbidzwa kwaJakobhosokurumbidzwa kwaIsraeri,kunyange vaparadzi vakavaparadzauye vakaparadza mizambiringa yavo. 3 Nhoo dzavarwi vake dzatsvuka;mhare dzokurwa dzapfeka nguo tsvuku.Matare engoro ovaimapazuva rokugadzirirwa kwadzo;mapfumo omupaini anovheyeswa-vheyeswa. 4 Ngoro dzovirima mumigwagwa,dzinomhanya dzichienda nokudzoka muchivara.Dzinoita samazhenje omoto;dzinomhanya-mhanya semheni. 5 Anodana mauto ake akasarudzwa,asi vanogumburwa panzira yavo.Vanomhanyira kurusvingo rweguta;nhoo yokuzvidzivirira yaiswa panzvimbo payo. 6 Masuo enzizi azarurwauye muzinda wamambo wakoromoka. 7 Shoko ratemwa rokuti gutaritapwe, uye riendeswe kure.Varandakadzi varo vanochema senjivauye vanorova zvipfuva zvavo. 8 Ninevhe rakafanana nedziva,uye mvura yaro iri kuerera ichipera.Vanochema vachiti, “Mirai! Mirai!”asi hapana anocheuka. 9 Pambai sirivha!Pambai goridhe!Kuwanda kwazvo hakuperi,ihwo upfumi hunobva pamhando dzose dzepfuma yaro! 10 Rabirwa, rapambwa, ratorerwa zvose!Mwoyo yanyungudika, mabvi odedera,miviri yobvunda, zviso zvose zvachenuruka. 11 Riripiko bako reshumba,nzvimbo yadzaipira vana vadzo zvokudya,kwaienda shumba nehadzi yayo,uye navana, pasina chokutya. 12 Shumba yaiuraya zvaikwanira vana vayouye yakadzipira hadzi yayo nyama,ichizadza mapako ayo nezvayakaurayauye mapako ayo nenyama. 13 “Ndine mhaka newe,”ndizvo zvinotaura Jehovha Wamasimba Ose.“Ndichapisa ngoro dzenyu dzive utsi,uye munondo uchaparadza shumba dzenyu duku.Ndichakusiyai musina nyama panyika.Mazwi enhume dzako haangazonzwikazve.”

In Other Versions

Nahum 2 in the ANGEFD

Nahum 2 in the ANTPNG2D

Nahum 2 in the AS21

Nahum 2 in the BAGH

Nahum 2 in the BBPNG

Nahum 2 in the BBT1E

Nahum 2 in the BDS

Nahum 2 in the BEV

Nahum 2 in the BHAD

Nahum 2 in the BIB

Nahum 2 in the BLPT

Nahum 2 in the BNT

Nahum 2 in the BNTABOOT

Nahum 2 in the BNTLV

Nahum 2 in the BOATCB

Nahum 2 in the BOATCB2

Nahum 2 in the BOBCV

Nahum 2 in the BOCNT

Nahum 2 in the BOECS

Nahum 2 in the BOGWICC

Nahum 2 in the BOHCB

Nahum 2 in the BOHCV

Nahum 2 in the BOHLNT

Nahum 2 in the BOHNTLTAL

Nahum 2 in the BOICB

Nahum 2 in the BOILNTAP

Nahum 2 in the BOITCV

Nahum 2 in the BOKCV

Nahum 2 in the BOKCV2

Nahum 2 in the BOKHWOG

Nahum 2 in the BOKSSV

Nahum 2 in the BOLCB

Nahum 2 in the BOLCB2

Nahum 2 in the BOMCV

Nahum 2 in the BONAV

Nahum 2 in the BONCB

Nahum 2 in the BONLT

Nahum 2 in the BONUT2

Nahum 2 in the BOPLNT

Nahum 2 in the BOSNC

Nahum 2 in the BOTLNT

Nahum 2 in the BOVCB

Nahum 2 in the BOYCB

Nahum 2 in the BPBB

Nahum 2 in the BPH

Nahum 2 in the BSB

Nahum 2 in the CCB

Nahum 2 in the CUV

Nahum 2 in the CUVS

Nahum 2 in the DBT

Nahum 2 in the DGDNT

Nahum 2 in the DHNT

Nahum 2 in the DNT

Nahum 2 in the ELBE

Nahum 2 in the EMTV

Nahum 2 in the ESV

Nahum 2 in the FBV

Nahum 2 in the FEB

Nahum 2 in the GGMNT

Nahum 2 in the GNT

Nahum 2 in the HARY

Nahum 2 in the HNT

Nahum 2 in the IRVA

Nahum 2 in the IRVB

Nahum 2 in the IRVG

Nahum 2 in the IRVH

Nahum 2 in the IRVK

Nahum 2 in the IRVM

Nahum 2 in the IRVM2

Nahum 2 in the IRVO

Nahum 2 in the IRVP

Nahum 2 in the IRVT

Nahum 2 in the IRVT2

Nahum 2 in the IRVU

Nahum 2 in the ISVN

Nahum 2 in the JSNT

Nahum 2 in the KAPI

Nahum 2 in the KBT1ETNIK

Nahum 2 in the KBV

Nahum 2 in the KJV

Nahum 2 in the KNFD

Nahum 2 in the LBA

Nahum 2 in the LBLA

Nahum 2 in the LNT

Nahum 2 in the LSV

Nahum 2 in the MAAL

Nahum 2 in the MBV

Nahum 2 in the MBV2

Nahum 2 in the MHNT

Nahum 2 in the MKNFD

Nahum 2 in the MNG

Nahum 2 in the MNT

Nahum 2 in the MNT2

Nahum 2 in the MRS1T

Nahum 2 in the NAA

Nahum 2 in the NASB

Nahum 2 in the NBLA

Nahum 2 in the NBS

Nahum 2 in the NBVTP

Nahum 2 in the NET2

Nahum 2 in the NIV11

Nahum 2 in the NNT

Nahum 2 in the NNT2

Nahum 2 in the NNT3

Nahum 2 in the PDDPT

Nahum 2 in the PFNT

Nahum 2 in the RMNT

Nahum 2 in the SBIAS

Nahum 2 in the SBIBS

Nahum 2 in the SBIBS2

Nahum 2 in the SBICS

Nahum 2 in the SBIDS

Nahum 2 in the SBIGS

Nahum 2 in the SBIHS

Nahum 2 in the SBIIS

Nahum 2 in the SBIIS2

Nahum 2 in the SBIIS3

Nahum 2 in the SBIKS

Nahum 2 in the SBIKS2

Nahum 2 in the SBIMS

Nahum 2 in the SBIOS

Nahum 2 in the SBIPS

Nahum 2 in the SBISS

Nahum 2 in the SBITS

Nahum 2 in the SBITS2

Nahum 2 in the SBITS3

Nahum 2 in the SBITS4

Nahum 2 in the SBIUS

Nahum 2 in the SBIVS

Nahum 2 in the SBT

Nahum 2 in the SBT1E

Nahum 2 in the SCHL

Nahum 2 in the SNT

Nahum 2 in the SUSU

Nahum 2 in the SUSU2

Nahum 2 in the SYNO

Nahum 2 in the TBIAOTANT

Nahum 2 in the TBT1E

Nahum 2 in the TBT1E2

Nahum 2 in the TFTIP

Nahum 2 in the TFTU

Nahum 2 in the TGNTATF3T

Nahum 2 in the THAI

Nahum 2 in the TNFD

Nahum 2 in the TNT

Nahum 2 in the TNTIK

Nahum 2 in the TNTIL

Nahum 2 in the TNTIN

Nahum 2 in the TNTIP

Nahum 2 in the TNTIZ

Nahum 2 in the TOMA

Nahum 2 in the TTENT

Nahum 2 in the UBG

Nahum 2 in the UGV

Nahum 2 in the UGV2

Nahum 2 in the UGV3

Nahum 2 in the VBL

Nahum 2 in the VDCC

Nahum 2 in the YALU

Nahum 2 in the YAPE

Nahum 2 in the YBVTP

Nahum 2 in the ZBP