Nahum 2 (TBIAOTANT)

1 1-2 Apaniba faragha Israelia gasɨghasigha, men biziba bar da inigha ghue.Ezɨ datɨrɨghɨn Ikiavɨra Itir God, Israelɨn ziar ekiam damutɨ,a faragha ikezɨ moghɨn uam otivam.O Niniven adarasi, apaniba datɨrɨghɨn ia mɨsosi.Ia gasɨghasɨghamin gumazim izegha gɨfa.Ia mɨdorozir gumaziba arɨghtɨ me ian nguibar ekiamɨn okarigham.Ia bar deravɨra tuavibar gan.Ia mɨsoghsɨ tuivigh gavgavigh gan. 3 Ian apaniba orar aghevibar suigha, mɨdorozir korotiar agheviba aghuigha,ia mɨsoghasa izi.Me mɨsoghasa ivemara izima, men karisba taghtasi,mati avim isi.Ezɨ men afuzir ruarir me painɨn temebar ingariziba,da mɨsoghasa amua dar koniba igha izi. 4 Men karisba bar pamten ivemara nguibar ekiamɨn aven izi,egha gumazamiziba uari akuvir danganibar me dar mangɨ izegh gami.Me adenir avibar mɨn isia,tintinibar ghua mati onɨmarim taghtasi. 5 Men faragha zuir gumazim, mɨdorozir gumazir dapanibar diazɨ,me ivemara asaghpora irasava amua dɨvazim bagha zui.Me zuamɨra ivemara ghua averpenimɨn aven zui,me averpenimɨn apengan, dɨvazim ginivtɨ, anekaramin temer otevir mam iti. 6 Me temer otevir kam, tiar akar fanemɨn boroghɨn itim ginivima,tiar akam akariaghɨrɨ.Ezɨ dɨpam bar puvɨra ivemara, atrivimɨn dɨpenimɨn aven izima, aperiar ekiam otozɨ,gumazamizir atrivimɨn dɨpenimɨn itiba bar atiatingi. 7 Apaniba Asirian atrivim gamizɨ, a tughav itima, me an amuimɨn korotiaba suegha,a inigha kalabusɨn ghu.Ezɨ an ingangarir amizibar naviba bar ikuvizɨ me aziava,bar an apangkuvigha uan evaribav sosi. 8 Dughiar bar ruarimɨn Niniven nguibar ekiam nɨmɨra iti, mati dɨpar akarem.Ezɨ datɨrɨghɨn an gumazamiziba ara nguibar ekiam ategha azenan zui,mati dɨpam apɨrizir dɨvazim akariaghɨrɨzɨ, dɨpam puvɨra ivemari.Men marazi pamten dɨa ghaze,“Ia mɨtifigh, ia mɨtifigh. Ia arɨ mangan markɨ.”Ezɨ tav mɨtɨgha uamategha zuir puvatɨ. Bar puvatɨ. 9 An apaniba kamaghɨn uan adaraziv gei,“Aria, ia men gol ko silvaba okemegh bar da inigh.Bizir aghuir bar avɨriba, men nguibar ekiam gizɨfa.” 10 Ninive bar ikuvigha, pura danganir kɨnir gumazamiziba puvatɨzimɨn mɨn iti.Gumazamiziba nguibar ekiam ategha tintinibar are.Me puvɨram aguava bar atiatigha, men sueroghofariba nɨsi.Men gavgaviba bar gɨvazɨma, men naviba me gɨghaghirima,men damaziba atiaghiregha guaba bar ghuari. 11 11-12 Nguibar ekiar kam faragha bar gavgafi,mati laionba itir danganim, ezɨ datɨrɨghɨn puvatɨ.Ninive fomɨra mati laionɨn igiaba ikia apir danganim, ezɨ laionɨn apuriba ko, amebaba ko, men nguziba an moga deravɨra itima,apaniba me mɨsozir puvatɨ.Laionɨn apurim asɨzibav sogh da nguemsɨrightɨ, amebam ko, nguziba deravɨra damam.Egha asɨzir naba isa dɨpenim garɨzima a izɨfa.Ezɨ datɨrɨghɨn laionɨn dɨpenim a managh iti?A ikuvigha gɨfa. 13 Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim kamaghɨn Ninivebav gei,“Kɨrara ian apanim.Kɨ ian karisba dapongtɨ da bar isigham.Eghtɨ ian mɨdorozir gumaziba,laionɨn igiabar mɨn mɨdorozimɨn aven arɨmɨghiregham.Eghtɨ bizir ia igharaz darazi da iniziba, kɨ bar uam ada inigham.Eghtɨ Kantrin Igharazibar Gumazamizibaua ian abuir gumaziba baraghan kogham.”

In Other Versions

Nahum 2 in the ANGEFD

Nahum 2 in the ANTPNG2D

Nahum 2 in the AS21

Nahum 2 in the BAGH

Nahum 2 in the BBPNG

Nahum 2 in the BBT1E

Nahum 2 in the BDS

Nahum 2 in the BEV

Nahum 2 in the BHAD

Nahum 2 in the BIB

Nahum 2 in the BLPT

Nahum 2 in the BNT

Nahum 2 in the BNTABOOT

Nahum 2 in the BNTLV

Nahum 2 in the BOATCB

Nahum 2 in the BOATCB2

Nahum 2 in the BOBCV

Nahum 2 in the BOCNT

Nahum 2 in the BOECS

Nahum 2 in the BOGWICC

Nahum 2 in the BOHCB

Nahum 2 in the BOHCV

Nahum 2 in the BOHLNT

Nahum 2 in the BOHNTLTAL

Nahum 2 in the BOICB

Nahum 2 in the BOILNTAP

Nahum 2 in the BOITCV

Nahum 2 in the BOKCV

Nahum 2 in the BOKCV2

Nahum 2 in the BOKHWOG

Nahum 2 in the BOKSSV

Nahum 2 in the BOLCB

Nahum 2 in the BOLCB2

Nahum 2 in the BOMCV

Nahum 2 in the BONAV

Nahum 2 in the BONCB

Nahum 2 in the BONLT

Nahum 2 in the BONUT2

Nahum 2 in the BOPLNT

Nahum 2 in the BOSCB

Nahum 2 in the BOSNC

Nahum 2 in the BOTLNT

Nahum 2 in the BOVCB

Nahum 2 in the BOYCB

Nahum 2 in the BPBB

Nahum 2 in the BPH

Nahum 2 in the BSB

Nahum 2 in the CCB

Nahum 2 in the CUV

Nahum 2 in the CUVS

Nahum 2 in the DBT

Nahum 2 in the DGDNT

Nahum 2 in the DHNT

Nahum 2 in the DNT

Nahum 2 in the ELBE

Nahum 2 in the EMTV

Nahum 2 in the ESV

Nahum 2 in the FBV

Nahum 2 in the FEB

Nahum 2 in the GGMNT

Nahum 2 in the GNT

Nahum 2 in the HARY

Nahum 2 in the HNT

Nahum 2 in the IRVA

Nahum 2 in the IRVB

Nahum 2 in the IRVG

Nahum 2 in the IRVH

Nahum 2 in the IRVK

Nahum 2 in the IRVM

Nahum 2 in the IRVM2

Nahum 2 in the IRVO

Nahum 2 in the IRVP

Nahum 2 in the IRVT

Nahum 2 in the IRVT2

Nahum 2 in the IRVU

Nahum 2 in the ISVN

Nahum 2 in the JSNT

Nahum 2 in the KAPI

Nahum 2 in the KBT1ETNIK

Nahum 2 in the KBV

Nahum 2 in the KJV

Nahum 2 in the KNFD

Nahum 2 in the LBA

Nahum 2 in the LBLA

Nahum 2 in the LNT

Nahum 2 in the LSV

Nahum 2 in the MAAL

Nahum 2 in the MBV

Nahum 2 in the MBV2

Nahum 2 in the MHNT

Nahum 2 in the MKNFD

Nahum 2 in the MNG

Nahum 2 in the MNT

Nahum 2 in the MNT2

Nahum 2 in the MRS1T

Nahum 2 in the NAA

Nahum 2 in the NASB

Nahum 2 in the NBLA

Nahum 2 in the NBS

Nahum 2 in the NBVTP

Nahum 2 in the NET2

Nahum 2 in the NIV11

Nahum 2 in the NNT

Nahum 2 in the NNT2

Nahum 2 in the NNT3

Nahum 2 in the PDDPT

Nahum 2 in the PFNT

Nahum 2 in the RMNT

Nahum 2 in the SBIAS

Nahum 2 in the SBIBS

Nahum 2 in the SBIBS2

Nahum 2 in the SBICS

Nahum 2 in the SBIDS

Nahum 2 in the SBIGS

Nahum 2 in the SBIHS

Nahum 2 in the SBIIS

Nahum 2 in the SBIIS2

Nahum 2 in the SBIIS3

Nahum 2 in the SBIKS

Nahum 2 in the SBIKS2

Nahum 2 in the SBIMS

Nahum 2 in the SBIOS

Nahum 2 in the SBIPS

Nahum 2 in the SBISS

Nahum 2 in the SBITS

Nahum 2 in the SBITS2

Nahum 2 in the SBITS3

Nahum 2 in the SBITS4

Nahum 2 in the SBIUS

Nahum 2 in the SBIVS

Nahum 2 in the SBT

Nahum 2 in the SBT1E

Nahum 2 in the SCHL

Nahum 2 in the SNT

Nahum 2 in the SUSU

Nahum 2 in the SUSU2

Nahum 2 in the SYNO

Nahum 2 in the TBT1E

Nahum 2 in the TBT1E2

Nahum 2 in the TFTIP

Nahum 2 in the TFTU

Nahum 2 in the TGNTATF3T

Nahum 2 in the THAI

Nahum 2 in the TNFD

Nahum 2 in the TNT

Nahum 2 in the TNTIK

Nahum 2 in the TNTIL

Nahum 2 in the TNTIN

Nahum 2 in the TNTIP

Nahum 2 in the TNTIZ

Nahum 2 in the TOMA

Nahum 2 in the TTENT

Nahum 2 in the UBG

Nahum 2 in the UGV

Nahum 2 in the UGV2

Nahum 2 in the UGV3

Nahum 2 in the VBL

Nahum 2 in the VDCC

Nahum 2 in the YALU

Nahum 2 in the YAPE

Nahum 2 in the YBVTP

Nahum 2 in the ZBP