John 9 (GNT)

1 Yesuusi bishe yelettoosappe qooqe gididi de7iya issi addiya be7is. 2 Iya tamaareti, “Asttamaariyaw, ha addey qooqe gididi yelettana mela nagara oothiday oonee? I oothideyye woykko iya yelidayssati oothidonaa?” yaagidi oychchidosona. 3 Yesuusi, “Xoossaa oosoy iya bolla qonccana melappe attin I woykko iya yelidayssati nagara oothida gisho gidenna. 4 Sa7i gallas de7ishin tana kiittidayssa oosuwa nu oothanaw bessees. Oonikka oothanaw dandda7onna qammay yees. 5 Taani alamiyan de7ashe alamiyas poo7o” yaagis. 6 Yesuusi hessa gidi sa7an cuttis. Ba cuchchan guutha biitta laakothidi he urqqan qooqe addiya ayfiyaa tiyis. 7 Yaatidi, “Bada Salihoome (Salihoome guussay Kiitettidayssa guussu) giya teqettida haathan ne ayfiyaa meecetta” yaagis. Hessa gisho, addey bidi ba ayfiyaa meecettidi xeellishe simmis. 8 Addiya shoorotinne addey kase woossishin be7ida asay, “Hayssi uttidi woossiya addiya gidenneyye?” yaagidosona. 9 Issi issi asay, “Hayssi iya” yaagidosona.Harati qassi, “Akkay, hayssi iya daaneesippe attin iya gidenna” yaagidosona.Shin addey, “Ee, tana” yaagis. 10 Entti iyaakko, “Yaatin ne ayfey waanidi xeellide?” yaagidi oychchidosona. 11 I zaaridi, “Yesuusa giya addey guutha urqqa laakothidi ta ayfiyaa tiyidi, ‘Salihoome bada ne ayfiyaa meecetta’ yaagin, taani bada meecettada xeella aggas” yaagis. 12 Entti iyaakko, “I awun de7ii?” yaagidi oychchidosona.Addey, “Taani erikke” yaagis. 13 Entti kase qooqe, shin ha77i xeellida addiya Farisaawetakko efidosona. 14 Yesuusi urqqa laakothidi addiya ayfiyaa pathida gallasay Sambbaata gallas. 15 Hessa gisho, addey waanidi xeellidaakko Farisaaweti iya zaari oychchidosona. Addey enttako, “I ta ayfiyaan guutha urqqa tiyis. Ta ayfiyaa meecettada ha77i xeellays” yaagis. 16 Farisaaweteppe issoti issoti, “Hayssa oothida addey Sambbaata higgiya naagonna gisho Xoossaa matappe yibeenna” yaagidosona.Shin harati, “Nagaranchcho asi hayssa mela malaata waati oothanaw dandda7ii?” yaagidi bantta giddon shaakettidosona. 17 Hessa gisho, Farisaaweti addiyako, “I ne ayfiyaa xeelisida gisho ne iyabaa woygay?” yaagidosona.Addey, “I nabe” yaagis. 18 Ayhude halaqati, iya aayiwunne aawa xeegidi oychchana gakkanaw, addey kase qooqe gididayssanne ha77i I xeelleyssa ammanibookkona. 19 Entti iya aayiwunne iya aawakko, “Hintte ‘Qooqe gididi yelettis’ giya hintte na7ay hayssee? Yaatin, ha77i waanidi xeellide?” yaagidi oychchidosona. 20 Iya yelidayssati, “Hayssi nu na7aa gididayssanne qooqe gididi I yelettidayssa nu eroos. 21 Shin ha77i I waanidi xeellidaakko qassi iya ayfiyaa ooni pathidaakko nuuni erokko. Iya oychchite. I bana erida asi gidiya gisho babaa odanaw dandda7ees” yaagidosona. 22 Iya yelidayssati hessa giday Ayhudetas yayyida gishossa. Ays giikko, Ayhudeti, Yesuusi I Kiristtoosa yaagidi markkattiya asi de7ikko he uraa Ayhude Woosa Keethafe hilanaw koyrottidi zore qachchidosona. 23 Iya yelidayssati, “I bana erida asi; iya oychchite” yaagiday hessassa. 24 Hessa gisho, qooqe gididi yelettida addiya entti zaari xeegidi, “Tumaa odanaw Xoossan caaqqa; ha addey nagaranchcho gideyssa nu eroos” yaagidosona. 25 Addey zaaridi, “I nagaranchcho gidin, gidonna ixxin ta erikke. Taani qooqe gideyssanne ha77i xeelleyssa he issibaa erays” yaagis. 26 Entti zaaridi, “I new ay oothidee? I ne ayfiyaa waati pathidee?” yaagidosona. 27 I enttako, “Taani hinttew odas, shin si7ibeekketa. Ays zaari si7anaw koyeetii? Hintteka iya tamaare gidanaw koyeetiyye?” yaagis. 28 Entti iya cayidi, “Ne he uraa tamaare gida; nuuni Muse tamaare. 29 Xoossay Muses odidayssa nuuni eroos, shin hari attoshin ha uray I awuppe yidaakkoka nu erokko” yaagidosona. 30 Addey enttako, “I awuppe yidaakko hintte eronayssi malaalisiyabaa, shin I ta ayfiyaa pathis. 31 Xoossaa bonchcheyssanne I koyabaa oothiya uraa Xoossay si7eesippe attin nagaranchchota si7enna. 32 Saloy sa7i medhettosappe qooqe gididi yelettida asa ayfe pathiday oonikka baawa. 33 Ha addey Xoossafe kiitettiboonnabaa gidiyakko issibaakka oothanaw dandda7enna” yaagis. 34 Entti zaaridi, “Neeni nagaran yelettada diccidayssi nuna tamaarssanaw koyay?” yaagidosona. Iya Ayhude Woosa Keethafe hilidosona. 35 Yesuusi entti addiya kessidayssa si7ida wode iya demmidi, “Asa Na7aa ammanay?” yaagidi oychchis. 36 Addey Yesuusakko, “Godaw, taani iya ammanana mela I oonee? Taw odarkkii?” yaagis. 37 Yesuusi addiyako, “Neeni iya be7adasa; ha neera odetteyssi iya” yaagis. 38 Addey zaaridi, “Godaw, ammanays” yaagidi Yesuusas goynnis. 39 Yesuusi, “Qooqeti xeellana melanne xeelleyssati qooqana mela taani pirddanaw ha alamiya yas” yaagis. 40 Iyara de7iya guutha Farisaaweti hessa si7idi, “Nu qooqeyye?” yaagidi oychchidosona. 41 Yesuusi, “Hintte qooqe gidiyakko hinttew nagara gidenna. Shin ha77i hintte xeellos giya gisho hinttee, hintte nagaran de7eeta” yaagis.

In Other Versions

John 9 in the ANGEFD

John 9 in the ANTPNG2D

John 9 in the AS21

John 9 in the BAGH

John 9 in the BBPNG

John 9 in the BBT1E

John 9 in the BDS

John 9 in the BEV

John 9 in the BHAD

John 9 in the BIB

John 9 in the BLPT

John 9 in the BNT

John 9 in the BNTABOOT

John 9 in the BNTLV

John 9 in the BOATCB

John 9 in the BOATCB2

John 9 in the BOBCV

John 9 in the BOCNT

John 9 in the BOECS

John 9 in the BOGWICC

John 9 in the BOHCB

John 9 in the BOHCV

John 9 in the BOHLNT

John 9 in the BOHNTLTAL

John 9 in the BOICB

John 9 in the BOILNTAP

John 9 in the BOITCV

John 9 in the BOKCV

John 9 in the BOKCV2

John 9 in the BOKHWOG

John 9 in the BOKSSV

John 9 in the BOLCB

John 9 in the BOLCB2

John 9 in the BOMCV

John 9 in the BONAV

John 9 in the BONCB

John 9 in the BONLT

John 9 in the BONUT2

John 9 in the BOPLNT

John 9 in the BOSCB

John 9 in the BOSNC

John 9 in the BOTLNT

John 9 in the BOVCB

John 9 in the BOYCB

John 9 in the BPBB

John 9 in the BPH

John 9 in the BSB

John 9 in the CCB

John 9 in the CUV

John 9 in the CUVS

John 9 in the DBT

John 9 in the DGDNT

John 9 in the DHNT

John 9 in the DNT

John 9 in the ELBE

John 9 in the EMTV

John 9 in the ESV

John 9 in the FBV

John 9 in the FEB

John 9 in the GGMNT

John 9 in the HARY

John 9 in the HNT

John 9 in the IRVA

John 9 in the IRVB

John 9 in the IRVG

John 9 in the IRVH

John 9 in the IRVK

John 9 in the IRVM

John 9 in the IRVM2

John 9 in the IRVO

John 9 in the IRVP

John 9 in the IRVT

John 9 in the IRVT2

John 9 in the IRVU

John 9 in the ISVN

John 9 in the JSNT

John 9 in the KAPI

John 9 in the KBT1ETNIK

John 9 in the KBV

John 9 in the KJV

John 9 in the KNFD

John 9 in the LBA

John 9 in the LBLA

John 9 in the LNT

John 9 in the LSV

John 9 in the MAAL

John 9 in the MBV

John 9 in the MBV2

John 9 in the MHNT

John 9 in the MKNFD

John 9 in the MNG

John 9 in the MNT

John 9 in the MNT2

John 9 in the MRS1T

John 9 in the NAA

John 9 in the NASB

John 9 in the NBLA

John 9 in the NBS

John 9 in the NBVTP

John 9 in the NET2

John 9 in the NIV11

John 9 in the NNT

John 9 in the NNT2

John 9 in the NNT3

John 9 in the PDDPT

John 9 in the PFNT

John 9 in the RMNT

John 9 in the SBIAS

John 9 in the SBIBS

John 9 in the SBIBS2

John 9 in the SBICS

John 9 in the SBIDS

John 9 in the SBIGS

John 9 in the SBIHS

John 9 in the SBIIS

John 9 in the SBIIS2

John 9 in the SBIIS3

John 9 in the SBIKS

John 9 in the SBIKS2

John 9 in the SBIMS

John 9 in the SBIOS

John 9 in the SBIPS

John 9 in the SBISS

John 9 in the SBITS

John 9 in the SBITS2

John 9 in the SBITS3

John 9 in the SBITS4

John 9 in the SBIUS

John 9 in the SBIVS

John 9 in the SBT

John 9 in the SBT1E

John 9 in the SCHL

John 9 in the SNT

John 9 in the SUSU

John 9 in the SUSU2

John 9 in the SYNO

John 9 in the TBIAOTANT

John 9 in the TBT1E

John 9 in the TBT1E2

John 9 in the TFTIP

John 9 in the TFTU

John 9 in the TGNTATF3T

John 9 in the THAI

John 9 in the TNFD

John 9 in the TNT

John 9 in the TNTIK

John 9 in the TNTIL

John 9 in the TNTIN

John 9 in the TNTIP

John 9 in the TNTIZ

John 9 in the TOMA

John 9 in the TTENT

John 9 in the UBG

John 9 in the UGV

John 9 in the UGV2

John 9 in the UGV3

John 9 in the VBL

John 9 in the VDCC

John 9 in the YALU

John 9 in the YAPE

John 9 in the YBVTP

John 9 in the ZBP