Proverbs 19 (IRVM2)

1 വികടാധരം ഉള്ള മൂഢനെക്കാൾപരമാർത്ഥതയിൽ നടക്കുന്ന ദരിദ്രൻ ഉത്തമൻ. 2 പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത മനസ്സ് നല്ലതല്ല;തിടുക്കത്തോടെ ചുവട് വയ്ക്കുന്നവൻ തെറ്റിപ്പോകുന്നു. 3 മനുഷ്യന്റെ ഭോഷത്തം അവന്റെ വഴിയെ മറിച്ചുകളയുന്നു;അവന്റെ ഹൃദയം യഹോവയോട് കോപിക്കുന്നു. 4 സമ്പത്ത് സ്നേഹിതന്മാരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു;എളിയവന്റെ കൂട്ടുകാരനോ അവനോട് അകന്നിരിക്കുന്നു. 5 കള്ളസ്സാക്ഷിക്ക് ശിക്ഷ വരാതിരിക്കുകയില്ല;ഭോഷ്ക്ക് പറയുന്നവൻ രക്ഷപെടുകയുമില്ല. 6 പ്രഭുവിന്റെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കുവാൻ പലരും നോക്കുന്നു;ദാനം ചെയ്യുന്നവന് ഏവനും സ്നേഹിതൻ. 7 ദരിദ്രന്റെ സഹോദരന്മാരെല്ലാം അവനെ പകക്കുന്നു;അവന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ എത്രയധികം അകന്നുനില്ക്കും?അവൻ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് അവരെ പിന്തുടർന്നാലും അവർ അവനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. 8 ബുദ്ധി സമ്പാദിക്കുന്നവൻ തന്റെ പ്രാണനെ സ്നേഹിക്കുന്നു;വിവേകം കാത്തുകൊള്ളുന്നവൻ നന്മ പ്രാപിക്കും. 9 കള്ളസ്സാക്ഷിക്ക് ശിക്ഷ വരാതിരിക്കുകയില്ല;ഭോഷ്ക്ക് പറയുന്നവൻ നശിച്ചുപോകും. 10 സുഖജീവിതം ഭോഷന് യോഗ്യമല്ല;പ്രഭുക്കന്മാരുടെമേൽ ദാസൻ എങ്ങനെ ഭരണം നടത്തും? 11 വിവേകബുദ്ധിയാൽ മനുഷ്യന് ദീർഘക്ഷമ വരുന്നു;ലംഘനം ക്ഷമിക്കുന്നത് അവന് ഭൂഷണം. 12 രാജാവിന്റെ ക്രോധം സിംഹഗർജ്ജനത്തിനു തുല്യം;അവന്റെ പ്രസാദമോ പുല്ലിന്മേലുള്ള മഞ്ഞുപോലെ. 13 മൂഢനായ മകൻ അപ്പന് നിർഭാഗ്യം;ഭാര്യയുടെ കലഹം തീരാത്ത ചോർച്ച പോലെ. 14 ഭവനവും സമ്പത്തും പിതാക്കന്മാരിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അവകാശം;ബുദ്ധിയുള്ള ഭാര്യയോ യഹോവയുടെ ദാനം. 15 മടി ഗാഢനിദ്രയിൽ വീഴിക്കുന്നു;അലസചിത്തൻ പട്ടിണികിടക്കും. 16 കല്പന പ്രമാണിക്കുന്നവൻ പ്രാണനെ കാക്കുന്നു;നടപ്പ് സൂക്ഷിക്കാത്തവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കും. 17 എളിയവനോട് കൃപ കാണിക്കുന്നവൻ യഹോവയ്ക്ക് വായ്പ കൊടുക്കുന്നു;അവൻ ചെയ്ത നന്മയ്ക്ക് അവിടുന്ന് പകരം കൊടുക്കും. 18 പ്രത്യാശയുള്ളേടത്തോളം നിന്റെ മകനെ ശിക്ഷിക്കുക;എങ്കിലും അവനെ കൊല്ലുവാൻ തക്കവണ്ണം ഭാവിക്കരുത്. 19 മുൻകോപി പിഴ കൊടുക്കേണ്ടിവരും;നീ അവനെ വിടുവിച്ചാൽ അത് പിന്നെയും ചെയ്യേണ്ടിവരും. 20 പില്‍ക്കാലത്ത് നീ ജ്ഞാനിയാകേണ്ടതിന്ആലോചന കേട്ട് പ്രബോധനം കൈക്കൊള്ളുക. 21 മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പല വിചാരങ്ങളും ഉണ്ട്;യഹോവയുടെ ആലോചനയോ നിവൃത്തിയാകും. 22 ആരിലും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതു വിശ്വസ്തതയാണ്.ദരിദ്രനാണു വ്യാജം പറയുന്നവനെക്കാൾ ഉത്തമൻ. 23 യഹോവാഭക്തി ജീവനിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്നു;അതുള്ളവൻ തൃപ്തനായി വസിക്കും;അനർത്ഥം അവന് നേരിടുകയില്ല. 24 മടിയൻ തന്റെ കൈ തളികയിൽ പൂഴ്ത്തുന്നു;വായിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുകയില്ല. 25 പരിഹാസിയെ അടിച്ചാൽ അല്പബുദ്ധി വിവേകം പഠിക്കും;ബുദ്ധിമാനെ ശാസിച്ചാൽ അവൻ പരിജ്ഞാനം പ്രാപിക്കും. 26 അപ്പനോട് അതിക്രമം കാണിക്കുകയും അമ്മയെ ഓടിച്ചുകളയുകയും ചെയ്യുന്നവൻലജ്ജയും അപമാനവും വരുത്തുന്ന മകനാകുന്നു. 27 മകനേ, പ്രബോധനം കേൾക്കുന്നത് മതിയാക്കിയാൽ നീ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വചനങ്ങളിൽ നിന്ന്അകന്നുപോകും. 28 അയോഗ്യനായ സാക്ഷി ന്യായത്തെ പരിഹസിക്കുന്നു;ദുഷ്ടന്മാരുടെ വായ് അകൃത്യത്തെ വിഴുങ്ങുന്നു. 29 പരിഹാസികൾക്കായി ശിക്ഷാവിധിയുംമൂഢന്മാരുടെ മുതുകിന് തല്ലും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

In Other Versions

Proverbs 19 in the ANGEFD

Proverbs 19 in the ANTPNG2D

Proverbs 19 in the AS21

Proverbs 19 in the BAGH

Proverbs 19 in the BBPNG

Proverbs 19 in the BBT1E

Proverbs 19 in the BDS

Proverbs 19 in the BEV

Proverbs 19 in the BHAD

Proverbs 19 in the BIB

Proverbs 19 in the BLPT

Proverbs 19 in the BNT

Proverbs 19 in the BNTABOOT

Proverbs 19 in the BNTLV

Proverbs 19 in the BOATCB

Proverbs 19 in the BOATCB2

Proverbs 19 in the BOBCV

Proverbs 19 in the BOCNT

Proverbs 19 in the BOECS

Proverbs 19 in the BOGWICC

Proverbs 19 in the BOHCB

Proverbs 19 in the BOHCV

Proverbs 19 in the BOHLNT

Proverbs 19 in the BOHNTLTAL

Proverbs 19 in the BOICB

Proverbs 19 in the BOILNTAP

Proverbs 19 in the BOITCV

Proverbs 19 in the BOKCV

Proverbs 19 in the BOKCV2

Proverbs 19 in the BOKHWOG

Proverbs 19 in the BOKSSV

Proverbs 19 in the BOLCB

Proverbs 19 in the BOLCB2

Proverbs 19 in the BOMCV

Proverbs 19 in the BONAV

Proverbs 19 in the BONCB

Proverbs 19 in the BONLT

Proverbs 19 in the BONUT2

Proverbs 19 in the BOPLNT

Proverbs 19 in the BOSCB

Proverbs 19 in the BOSNC

Proverbs 19 in the BOTLNT

Proverbs 19 in the BOVCB

Proverbs 19 in the BOYCB

Proverbs 19 in the BPBB

Proverbs 19 in the BPH

Proverbs 19 in the BSB

Proverbs 19 in the CCB

Proverbs 19 in the CUV

Proverbs 19 in the CUVS

Proverbs 19 in the DBT

Proverbs 19 in the DGDNT

Proverbs 19 in the DHNT

Proverbs 19 in the DNT

Proverbs 19 in the ELBE

Proverbs 19 in the EMTV

Proverbs 19 in the ESV

Proverbs 19 in the FBV

Proverbs 19 in the FEB

Proverbs 19 in the GGMNT

Proverbs 19 in the GNT

Proverbs 19 in the HARY

Proverbs 19 in the HNT

Proverbs 19 in the IRVA

Proverbs 19 in the IRVB

Proverbs 19 in the IRVG

Proverbs 19 in the IRVH

Proverbs 19 in the IRVK

Proverbs 19 in the IRVM

Proverbs 19 in the IRVO

Proverbs 19 in the IRVP

Proverbs 19 in the IRVT

Proverbs 19 in the IRVT2

Proverbs 19 in the IRVU

Proverbs 19 in the ISVN

Proverbs 19 in the JSNT

Proverbs 19 in the KAPI

Proverbs 19 in the KBT1ETNIK

Proverbs 19 in the KBV

Proverbs 19 in the KJV

Proverbs 19 in the KNFD

Proverbs 19 in the LBA

Proverbs 19 in the LBLA

Proverbs 19 in the LNT

Proverbs 19 in the LSV

Proverbs 19 in the MAAL

Proverbs 19 in the MBV

Proverbs 19 in the MBV2

Proverbs 19 in the MHNT

Proverbs 19 in the MKNFD

Proverbs 19 in the MNG

Proverbs 19 in the MNT

Proverbs 19 in the MNT2

Proverbs 19 in the MRS1T

Proverbs 19 in the NAA

Proverbs 19 in the NASB

Proverbs 19 in the NBLA

Proverbs 19 in the NBS

Proverbs 19 in the NBVTP

Proverbs 19 in the NET2

Proverbs 19 in the NIV11

Proverbs 19 in the NNT

Proverbs 19 in the NNT2

Proverbs 19 in the NNT3

Proverbs 19 in the PDDPT

Proverbs 19 in the PFNT

Proverbs 19 in the RMNT

Proverbs 19 in the SBIAS

Proverbs 19 in the SBIBS

Proverbs 19 in the SBIBS2

Proverbs 19 in the SBICS

Proverbs 19 in the SBIDS

Proverbs 19 in the SBIGS

Proverbs 19 in the SBIHS

Proverbs 19 in the SBIIS

Proverbs 19 in the SBIIS2

Proverbs 19 in the SBIIS3

Proverbs 19 in the SBIKS

Proverbs 19 in the SBIKS2

Proverbs 19 in the SBIMS

Proverbs 19 in the SBIOS

Proverbs 19 in the SBIPS

Proverbs 19 in the SBISS

Proverbs 19 in the SBITS

Proverbs 19 in the SBITS2

Proverbs 19 in the SBITS3

Proverbs 19 in the SBITS4

Proverbs 19 in the SBIUS

Proverbs 19 in the SBIVS

Proverbs 19 in the SBT

Proverbs 19 in the SBT1E

Proverbs 19 in the SCHL

Proverbs 19 in the SNT

Proverbs 19 in the SUSU

Proverbs 19 in the SUSU2

Proverbs 19 in the SYNO

Proverbs 19 in the TBIAOTANT

Proverbs 19 in the TBT1E

Proverbs 19 in the TBT1E2

Proverbs 19 in the TFTIP

Proverbs 19 in the TFTU

Proverbs 19 in the TGNTATF3T

Proverbs 19 in the THAI

Proverbs 19 in the TNFD

Proverbs 19 in the TNT

Proverbs 19 in the TNTIK

Proverbs 19 in the TNTIL

Proverbs 19 in the TNTIN

Proverbs 19 in the TNTIP

Proverbs 19 in the TNTIZ

Proverbs 19 in the TOMA

Proverbs 19 in the TTENT

Proverbs 19 in the UBG

Proverbs 19 in the UGV

Proverbs 19 in the UGV2

Proverbs 19 in the UGV3

Proverbs 19 in the VBL

Proverbs 19 in the VDCC

Proverbs 19 in the YALU

Proverbs 19 in the YAPE

Proverbs 19 in the YBVTP

Proverbs 19 in the ZBP