Proverbs 3 (IRVM2)

1 മകനേ, എന്റെ ഉപദേശം മറക്കരുത്;നിന്റെ ഹൃദയം എന്റെ കല്പനകൾ കാത്തുകൊള്ളട്ടെ. 2 അവ ദീർഘായുസ്സും ജീവകാലവുംസമാധാനവും നിനക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചുതരും. 3 ദയയും വിശ്വസ്തതയും നിന്നെ വിട്ടുപോകരുത്;അവയെ നിന്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിക്കൊള്ളുക;നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ പലകയിൽ എഴുതിക്കൊള്ളുക. 4 അങ്ങനെ നീ ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽലാവണ്യവും സൽബുദ്ധിയും പ്രാപിക്കും. 5 പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുക;സ്വന്ത വിവേകത്തിൽ ആശ്രയിക്കരുത്. 6 നിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും അവിടുത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊള്ളുക;അവിടുന്ന് നിന്റെ പാതകളെ നേരെയാക്കും; 7 നിനക്ക് തന്നെ നീ ജ്ഞാനിയായി തോന്നരുത്;യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് ദോഷം വിട്ടകലുക. 8 അത് നിന്റെ നാഭിക്ക് ആരോഗ്യവുംഅസ്ഥികൾക്ക് തണുപ്പും ആയിരിക്കും. 9 യഹോവയെ നിന്റെ ധനംകൊണ്ടുംഎല്ലാ വിളവിന്റെയും ആദ്യഫലംകൊണ്ടും ബഹുമാനിക്കുക. 10 അങ്ങനെ നിന്റെ കളപ്പുരകൾ സമൃദ്ധിയായി നിറയും;നിന്റെ ചക്കുകളിൽ വീഞ്ഞ് കവിഞ്ഞൊഴുകും. 11 മകനേ, യഹോവയുടെ ശിക്ഷ നിരസിക്കരുത്;അവിടുത്തെ ശാസനയിൽ മുഷിയുകയും അരുത്. 12 അപ്പൻ ഇഷ്ടപുത്രനോട് ചെയ്യുന്നതുപോലെയഹോവ താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു. 13 ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുന്ന മനുഷ്യനുംവിവേകം ലഭിക്കുന്ന മനുഷ്യനും ഭാഗ്യവാൻ. 14 അതിന്റെ ആദായം വെള്ളിയെക്കാളുംഅതിന്റെ ലാഭം തങ്കത്തെക്കാളും നല്ലത്. 15 അത് മുത്തുകളിലും വിലയേറിയത്;നിന്റെ മനോഹരവസ്തുക്കൾ ഒന്നും അതിന് തുല്യമാകുകയില്ല. 16 അതിന്റെ വലങ്കയ്യിൽ ദീർഘായുസ്സുംഇടങ്കയ്യിൽ ധനവും മാനവും ഇരിക്കുന്നു. 17 അതിന്റെ വഴികൾ സന്തുഷ്ടവുംഅതിന്റെ പാതകളെല്ലാം സമാധാനവും ആകുന്നു. 18 അതിനെ പിടിച്ചുകൊള്ളുന്നവർക്ക് അത് ജീവവൃക്ഷം;അതിനെ കരസ്ഥമാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. 19 ജ്ഞാനത്താൽ യഹോവ ഭൂമിയെ സ്ഥാപിച്ചു;വിവേകത്താൽ അവിടുന്ന് ആകാശത്തെ ഉറപ്പിച്ചു. 20 അവിടുത്തെ പരിജ്ഞാനത്താൽ ആഴങ്ങൾ പിളർന്നു;മേഘങ്ങൾ മഞ്ഞ് പൊഴിക്കുന്നു. 21 മകനേ, ജ്ഞാനവും വകതിരിവും കാത്തുകൊള്ളുക;അവ നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽനിന്ന് മാറിപ്പോകരുത്. 22 അവ നിനക്ക് ജീവനുംനിന്റെ കഴുത്തിന് അലങ്കാരവും ആയിരിക്കും. 23 അങ്ങനെ നീ നിർഭയമായി വഴിയിൽ നടക്കും;നിന്റെ കാൽ ഇടറുകയുമില്ല. 24 നീ കിടക്കുവാൻ പോകുമ്പോൾ നിനക്ക് പേടി ഉണ്ടാകുകയില്ല;കിടക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഉറക്കം സുഖകരമായിരിക്കും. 25 പെട്ടെന്നുള്ള വിപത്ത് ഹേതുവായുംദുഷ്ടന്മാർക്ക് വരുന്ന നാശംനിമിത്തവും നീ ഭയപ്പെടുകയില്ല. 26 യഹോവ നിന്റെ ആശ്രയമായിരിക്കും;അവിടുന്ന് നിന്റെ കാൽ കെണിയിൽപ്പെടാതെ കാക്കും. 27 നന്മ ചെയ്യുവാൻ നിനക്ക് പ്രാപ്തിയുള്ളപ്പോൾഅതിന് യോഗ്യന്മാരായിരിക്കുന്നവർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. 28 നിന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളപ്പോൾ കൂട്ടുകാരനോട്:“പോയിവരുക, നാളെത്തരാം” എന്ന് പറയരുത്. 29 കൂട്ടുകാരൻ സമീപത്ത് നിർഭയം വസിക്കുമ്പോൾ,അവന്റെനേരെ ദോഷം നിരൂപിക്കരുത്. 30 നിനക്ക് ഒരു ദോഷവും ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യനോട്നീ വെറുതെ കലഹിക്കരുത്. 31 സാഹസക്കാരനോട് നീ അസൂയപ്പെടരുത്;അവന്റെ വഴികൾ ഒന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുമരുത്. 32 വക്രതയുള്ളവൻ യഹോവയ്ക്ക് വെറുപ്പാകുന്നു;നീതിമാന്മാരോട് അവിടുത്തേയ്ക്ക് സഖ്യത ഉണ്ട്. 33 യഹോവയുടെ ശാപം ദുഷ്ടന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ട്;നീതിമാന്മാരുടെ വാസസ്ഥലത്തെയോ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. 34 പരിഹാസികളെ അവിടുന്ന് പരിഹസിക്കുന്നു;എളിയവർക്കോ അവിടുന്ന് കൃപ നല്കുന്നു. 35 ജ്ഞാനികൾ ബഹുമാനത്തെ അവകാശമാക്കും;ഭോഷന്മാരുടെ ഉയർച്ചയോ അപമാനം തന്നേ.

In Other Versions

Proverbs 3 in the ANGEFD

Proverbs 3 in the ANTPNG2D

Proverbs 3 in the AS21

Proverbs 3 in the BAGH

Proverbs 3 in the BBPNG

Proverbs 3 in the BBT1E

Proverbs 3 in the BDS

Proverbs 3 in the BEV

Proverbs 3 in the BHAD

Proverbs 3 in the BIB

Proverbs 3 in the BLPT

Proverbs 3 in the BNT

Proverbs 3 in the BNTABOOT

Proverbs 3 in the BNTLV

Proverbs 3 in the BOATCB

Proverbs 3 in the BOATCB2

Proverbs 3 in the BOBCV

Proverbs 3 in the BOCNT

Proverbs 3 in the BOECS

Proverbs 3 in the BOGWICC

Proverbs 3 in the BOHCB

Proverbs 3 in the BOHCV

Proverbs 3 in the BOHLNT

Proverbs 3 in the BOHNTLTAL

Proverbs 3 in the BOICB

Proverbs 3 in the BOILNTAP

Proverbs 3 in the BOITCV

Proverbs 3 in the BOKCV

Proverbs 3 in the BOKCV2

Proverbs 3 in the BOKHWOG

Proverbs 3 in the BOKSSV

Proverbs 3 in the BOLCB

Proverbs 3 in the BOLCB2

Proverbs 3 in the BOMCV

Proverbs 3 in the BONAV

Proverbs 3 in the BONCB

Proverbs 3 in the BONLT

Proverbs 3 in the BONUT2

Proverbs 3 in the BOPLNT

Proverbs 3 in the BOSCB

Proverbs 3 in the BOSNC

Proverbs 3 in the BOTLNT

Proverbs 3 in the BOVCB

Proverbs 3 in the BOYCB

Proverbs 3 in the BPBB

Proverbs 3 in the BPH

Proverbs 3 in the BSB

Proverbs 3 in the CCB

Proverbs 3 in the CUV

Proverbs 3 in the CUVS

Proverbs 3 in the DBT

Proverbs 3 in the DGDNT

Proverbs 3 in the DHNT

Proverbs 3 in the DNT

Proverbs 3 in the ELBE

Proverbs 3 in the EMTV

Proverbs 3 in the ESV

Proverbs 3 in the FBV

Proverbs 3 in the FEB

Proverbs 3 in the GGMNT

Proverbs 3 in the GNT

Proverbs 3 in the HARY

Proverbs 3 in the HNT

Proverbs 3 in the IRVA

Proverbs 3 in the IRVB

Proverbs 3 in the IRVG

Proverbs 3 in the IRVH

Proverbs 3 in the IRVK

Proverbs 3 in the IRVM

Proverbs 3 in the IRVO

Proverbs 3 in the IRVP

Proverbs 3 in the IRVT

Proverbs 3 in the IRVT2

Proverbs 3 in the IRVU

Proverbs 3 in the ISVN

Proverbs 3 in the JSNT

Proverbs 3 in the KAPI

Proverbs 3 in the KBT1ETNIK

Proverbs 3 in the KBV

Proverbs 3 in the KJV

Proverbs 3 in the KNFD

Proverbs 3 in the LBA

Proverbs 3 in the LBLA

Proverbs 3 in the LNT

Proverbs 3 in the LSV

Proverbs 3 in the MAAL

Proverbs 3 in the MBV

Proverbs 3 in the MBV2

Proverbs 3 in the MHNT

Proverbs 3 in the MKNFD

Proverbs 3 in the MNG

Proverbs 3 in the MNT

Proverbs 3 in the MNT2

Proverbs 3 in the MRS1T

Proverbs 3 in the NAA

Proverbs 3 in the NASB

Proverbs 3 in the NBLA

Proverbs 3 in the NBS

Proverbs 3 in the NBVTP

Proverbs 3 in the NET2

Proverbs 3 in the NIV11

Proverbs 3 in the NNT

Proverbs 3 in the NNT2

Proverbs 3 in the NNT3

Proverbs 3 in the PDDPT

Proverbs 3 in the PFNT

Proverbs 3 in the RMNT

Proverbs 3 in the SBIAS

Proverbs 3 in the SBIBS

Proverbs 3 in the SBIBS2

Proverbs 3 in the SBICS

Proverbs 3 in the SBIDS

Proverbs 3 in the SBIGS

Proverbs 3 in the SBIHS

Proverbs 3 in the SBIIS

Proverbs 3 in the SBIIS2

Proverbs 3 in the SBIIS3

Proverbs 3 in the SBIKS

Proverbs 3 in the SBIKS2

Proverbs 3 in the SBIMS

Proverbs 3 in the SBIOS

Proverbs 3 in the SBIPS

Proverbs 3 in the SBISS

Proverbs 3 in the SBITS

Proverbs 3 in the SBITS2

Proverbs 3 in the SBITS3

Proverbs 3 in the SBITS4

Proverbs 3 in the SBIUS

Proverbs 3 in the SBIVS

Proverbs 3 in the SBT

Proverbs 3 in the SBT1E

Proverbs 3 in the SCHL

Proverbs 3 in the SNT

Proverbs 3 in the SUSU

Proverbs 3 in the SUSU2

Proverbs 3 in the SYNO

Proverbs 3 in the TBIAOTANT

Proverbs 3 in the TBT1E

Proverbs 3 in the TBT1E2

Proverbs 3 in the TFTIP

Proverbs 3 in the TFTU

Proverbs 3 in the TGNTATF3T

Proverbs 3 in the THAI

Proverbs 3 in the TNFD

Proverbs 3 in the TNT

Proverbs 3 in the TNTIK

Proverbs 3 in the TNTIL

Proverbs 3 in the TNTIN

Proverbs 3 in the TNTIP

Proverbs 3 in the TNTIZ

Proverbs 3 in the TOMA

Proverbs 3 in the TTENT

Proverbs 3 in the UBG

Proverbs 3 in the UGV

Proverbs 3 in the UGV2

Proverbs 3 in the UGV3

Proverbs 3 in the VBL

Proverbs 3 in the VDCC

Proverbs 3 in the YALU

Proverbs 3 in the YAPE

Proverbs 3 in the YBVTP

Proverbs 3 in the ZBP