Revelation 22 (KNFD)

1 Mba enser mbɨ bakɨ mben na khɨvigi. Mba mbɨ zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndi ndɨɨi. Ana guigira ŋgara garav, gras fara muuŋgi. Mba mbɨ, ana Fhe Bakɨme gum ana Sipsiva Ŋguk, ana manin ŋgui vhɨrve gari guman pan pigi mpirmpirɨgar piin kegap hi. 2 Ana zerav, khuafuav vov, mba ŋgu bakɨmen tuav, ana rɨgɨra ana sharav veri. Mba mbɨ gaar mueŋ ndereŋ, gu khueŋ nderen mba zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndi ndɨɨi khira ki. Mba khira mpari tugɨra tɨgap, mbe 12 thɨgi kɨni tugɨra tɨgap vhɨgi mbai. Mba khirar fari, kha nuianan ki gumgi nta farir wari wo rɨmrɨɨ gum nzuua mbuim, nta vhɨzi. 3 Fhe Bakɨme mba ana buni daasui gumgi gu tɨvi mbatɨgi, ana nta thɨvigi, nta mba ŋgu bakɨmen kegɨrga tuktɨgi fhuvara.Fhe Bakɨme gum Sipsiva Ŋguk, mani ŋgui vhɨrve gari guman pan pigi mpirmpirɨk ana nduara mba ŋgu bakɨmen kɨrga. Fhe Bakɨmen ŋaari gumgi ana rotur muunga. 4 Mbe ana rotur muuŋv ana khoma ganɨnga. Ana wo zɨn mbe ŋivkɨrir kherɨrga. 5 Maaŋ wom gɨnɨnga fhuvara. Raa gum ran ŋaar wom ŋaar ki fhu. Zakɨra fhuvara! Guma Bakɨme, ana Fhe Bakɨme ma, ana nduara vhava ŋaarar gumgi gu mbigir nɨɨnga. Mbe ŋgui vhɨrve gari gumgir pani kɨv, mbe zazera mbara muuŋgip kɨrga. 6 Mba enser khaŋ na nzuai, “Kha bunai, nai guigi guarara. Kha nuianan ki gumgi gu mbigi, za ne khothɨgɨrga, ne nzerara. Fhe Bakɨme, ana Guma Bakɨme ma. Ana nduara won Ŋina Ŋaar ana won kamthooŋ gumgir ga ndɨɨv, ana won enser ga sarigim, ana zɨv, za mba vhemkora hɨgɨrga bigi ana ŋaari gumgi khɨvɨrga.” 7 Zisas khaŋ nzuai, “Mbarara! Gu vhemkora nden han zirɨrga.”Kha Fhe Bakɨme suaŋgi buni, ana kamthooŋ guma nta bun suaŋgi, nta kha gavar ki.Mba buni zɨn vui gumgi gu mbigi, mbe ndikndigɨri. 8 Gu Zon, gu mba buni mbararav, gu mba bigi gangi. Gu mba buni mbararav, mba bigi gangiap, gu mbara wo thɨpanani phɨrgiap, mba bigir na khɨvigi enser ŋkarveni nɨman fav, ana rotur muun za mbui. 9 Ana mbara khaŋ na nzuai, “Ndu maaŋ muuŋ thari! Gu ndu phorgap vhɨra harigi Fhe Bakɨme kamthooŋ gumgi, gu nde phorga ŋgari ŋaara guma mbe ma. Gu vhɨra kha gavar ki buni zɨn vui gumgi gu mbigi phorga ŋgari ŋaara guma mbe ma. Ndu Fhe Bakɨmera rotur muuŋri.” 10 Ana maaŋ na nzuav, wom khaŋ nzuai, “Kha Fhe Bakɨmen kamthooŋ guma suaŋgi buneŋ kha gavar ki, ndu ne vhaa thari. Zakɨra fhuvara! Ne khaŋ muuŋgi. Fhe Bakɨme mba bigir muunga tuk za han mbarigi. 11 Mba tugar, mba gumgi gu mbigir farfagi tɨvi mbatɨgi ga mbui gumgi gu mbigi, mbe mbar mba tɨvir mbatɨgir muuŋ. Mba mberi tɨvi guarira mbui gumgi gu mbigi, mbe mbar mba tɨvir mbatɨgir muuŋ. Mba tɨvir vhuuiaŋ mbui gumgi gu mbigi, mbe mba tɨvir vhuuin muuŋv kɨri. Mba Fhe Bakɨme wora mbuigi gumgi gu mbigi, mbe vhɨra ŋgaravra kɨri.” 12 Zisas khaŋ nzuai, “Mbarara! Gu vhemkora nden han zirɨrga. Gu vhezar za kha gumgi gu mbigir nɨɨnga. Gu vhezar za mba gumgi gu mbigi bevbevira mbe muuŋgi tɨv ga suaŋv mben nɨɨnga. 13 Gu nduara, gu Guigira Fharav Ki, gu vhɨra Guigira Zɨn Ki. Gu Za Kha Bigir Nɨɨŋge ma. Gu wo muuŋgi ŋaari, gu nduara nta vhɨzgi. 14 “Mba za wari won shagi ruagi gumgi gu mbigi, mbe ndikndigɨri. Mbe maaŋ muuŋgip, mbe mba zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndi ndɨɨi khan vhɨgar mbegɨrga. Mbe vhɨra mba ŋgu bakɨmen thɨmkamanin vhen ŋgirgɨrga. 15 Mba feiŋ mbui tɨvi mbatɨgi ga mbui gumgi gu mbigi, mba kugi ga mbui gumgi gum, mba mbarkɨrga tori ga mbuav, ruarir gumgi gu mbigi wari kɨɨv, wari ndi gumgi gu mbigi gum, gumgi gu mbigi shogim, mbe vhɨzi gumgi gum, mba mbarɨvi gu tori rotu mbui gumgi gu bigi, guiguigi gumgi mba guiguigi tɨvi zɨn vui gumgi, mbe Fhe Bakɨmen ŋgu bakɨme vhen ŋgirgɨrga tuktɨgi fhu. Mbe anan ŋgun kɨrar kegɨrga. 16 Gu Zisas, gu won enser ga sarigim, ana nden han zi. Ana zav nde siosan vhen ki gumgi gu mbigi, ana nde nzuai. Gu nduara mba ŋgui vhɨrve gari guman pan Devitan nzɨgir shɨgar hɨgi nzɨk ma. Gu mba Mɨn Gorɨr Zav Mbuim Manera Ndai Kama Ŋaara Bakɨme” ma. 17 Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar gum Sipsivar Ŋgugar Muuŋ, mani khaŋ nzuai, “Ndu zɨ!” Mba buni mbararagi gumgi, mbe vhɨra khaŋ suaŋ, “Ndu zɨ!” Maaŋgi guma, ana fhɨr khigi, ana zɨ. Guma fhɨr khigip, mbɨr mbɨr saŋv ana zɨv, ana zazera mbarara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndi ndɨɨi mbɨ, ana anan mbɨri. Fhe Bakɨme fhura ana ndi ndɨɨi. 18 Fhe Bakɨme zumgum hɨrga bigi bun nzuaim, nta kha gavar kim, nde nta mbararagi gumgi gu mbigi, gu kama havharar nde nzuai. Maaŋ muuŋgip, guma the harigi kama thuen Fhe Bakɨme kamthooŋ guma kha gavar suaŋgi buneŋ ga phevarga, Fhe Bakɨme kha gavar mba hɨr za suaŋgi bigi mbatɨgi, Fhe Bakɨme mba bigi mbatɨgir mba guman hɨrga bigir mbatɨgi ga phevarga. 19 Guma the maaŋ muuŋgip kha gavar Fhe Bakɨme zumgum hɨrga bigi bun nzuai buni thari, ana nta vharav nta thugɨrga, Fhe Bakɨme vhɨra mba guma zɨ thugɨp ana vhararga. Ana vhɨra Fhe Bakɨmen ŋgu kha gap ana bun nzuai, ana mba ŋgu bakɨmen kegɨrga tuktɨgi fhuvara. 20 Mba guma ana za mba bigi bun nzuav, ana khaŋ nzuai,“Guigi guarara, gu vhemkora zirɨrga.”Ne guigira, Guma Bakɨme Zisas, ndu zirɨ. 21 Guma Bakɨme Zisas, ana fhura kora mbui korar muumbar Fhe Bakɨme za kha gumgi gu mbigi phorgɨ kɨri.

In Other Versions

Revelation 22 in the ANGEFD

Revelation 22 in the ANTPNG2D

Revelation 22 in the AS21

Revelation 22 in the BAGH

Revelation 22 in the BBPNG

Revelation 22 in the BBT1E

Revelation 22 in the BDS

Revelation 22 in the BEV

Revelation 22 in the BHAD

Revelation 22 in the BIB

Revelation 22 in the BLPT

Revelation 22 in the BNT

Revelation 22 in the BNTABOOT

Revelation 22 in the BNTLV

Revelation 22 in the BOATCB

Revelation 22 in the BOATCB2

Revelation 22 in the BOBCV

Revelation 22 in the BOCNT

Revelation 22 in the BOECS

Revelation 22 in the BOGWICC

Revelation 22 in the BOHCB

Revelation 22 in the BOHCV

Revelation 22 in the BOHLNT

Revelation 22 in the BOHNTLTAL

Revelation 22 in the BOICB

Revelation 22 in the BOILNTAP

Revelation 22 in the BOITCV

Revelation 22 in the BOKCV

Revelation 22 in the BOKCV2

Revelation 22 in the BOKHWOG

Revelation 22 in the BOKSSV

Revelation 22 in the BOLCB

Revelation 22 in the BOLCB2

Revelation 22 in the BOMCV

Revelation 22 in the BONAV

Revelation 22 in the BONCB

Revelation 22 in the BONLT

Revelation 22 in the BONUT2

Revelation 22 in the BOPLNT

Revelation 22 in the BOSCB

Revelation 22 in the BOSNC

Revelation 22 in the BOTLNT

Revelation 22 in the BOVCB

Revelation 22 in the BOYCB

Revelation 22 in the BPBB

Revelation 22 in the BPH

Revelation 22 in the BSB

Revelation 22 in the CCB

Revelation 22 in the CUV

Revelation 22 in the CUVS

Revelation 22 in the DBT

Revelation 22 in the DGDNT

Revelation 22 in the DHNT

Revelation 22 in the DNT

Revelation 22 in the ELBE

Revelation 22 in the EMTV

Revelation 22 in the ESV

Revelation 22 in the FBV

Revelation 22 in the FEB

Revelation 22 in the GGMNT

Revelation 22 in the GNT

Revelation 22 in the HARY

Revelation 22 in the HNT

Revelation 22 in the IRVA

Revelation 22 in the IRVB

Revelation 22 in the IRVG

Revelation 22 in the IRVH

Revelation 22 in the IRVK

Revelation 22 in the IRVM

Revelation 22 in the IRVM2

Revelation 22 in the IRVO

Revelation 22 in the IRVP

Revelation 22 in the IRVT

Revelation 22 in the IRVT2

Revelation 22 in the IRVU

Revelation 22 in the ISVN

Revelation 22 in the JSNT

Revelation 22 in the KAPI

Revelation 22 in the KBT1ETNIK

Revelation 22 in the KBV

Revelation 22 in the KJV

Revelation 22 in the LBA

Revelation 22 in the LBLA

Revelation 22 in the LNT

Revelation 22 in the LSV

Revelation 22 in the MAAL

Revelation 22 in the MBV

Revelation 22 in the MBV2

Revelation 22 in the MHNT

Revelation 22 in the MKNFD

Revelation 22 in the MNG

Revelation 22 in the MNT

Revelation 22 in the MNT2

Revelation 22 in the MRS1T

Revelation 22 in the NAA

Revelation 22 in the NASB

Revelation 22 in the NBLA

Revelation 22 in the NBS

Revelation 22 in the NBVTP

Revelation 22 in the NET2

Revelation 22 in the NIV11

Revelation 22 in the NNT

Revelation 22 in the NNT2

Revelation 22 in the NNT3

Revelation 22 in the PDDPT

Revelation 22 in the PFNT

Revelation 22 in the RMNT

Revelation 22 in the SBIAS

Revelation 22 in the SBIBS

Revelation 22 in the SBIBS2

Revelation 22 in the SBICS

Revelation 22 in the SBIDS

Revelation 22 in the SBIGS

Revelation 22 in the SBIHS

Revelation 22 in the SBIIS

Revelation 22 in the SBIIS2

Revelation 22 in the SBIIS3

Revelation 22 in the SBIKS

Revelation 22 in the SBIKS2

Revelation 22 in the SBIMS

Revelation 22 in the SBIOS

Revelation 22 in the SBIPS

Revelation 22 in the SBISS

Revelation 22 in the SBITS

Revelation 22 in the SBITS2

Revelation 22 in the SBITS3

Revelation 22 in the SBITS4

Revelation 22 in the SBIUS

Revelation 22 in the SBIVS

Revelation 22 in the SBT

Revelation 22 in the SBT1E

Revelation 22 in the SCHL

Revelation 22 in the SNT

Revelation 22 in the SUSU

Revelation 22 in the SUSU2

Revelation 22 in the SYNO

Revelation 22 in the TBIAOTANT

Revelation 22 in the TBT1E

Revelation 22 in the TBT1E2

Revelation 22 in the TFTIP

Revelation 22 in the TFTU

Revelation 22 in the TGNTATF3T

Revelation 22 in the THAI

Revelation 22 in the TNFD

Revelation 22 in the TNT

Revelation 22 in the TNTIK

Revelation 22 in the TNTIL

Revelation 22 in the TNTIN

Revelation 22 in the TNTIP

Revelation 22 in the TNTIZ

Revelation 22 in the TOMA

Revelation 22 in the TTENT

Revelation 22 in the UBG

Revelation 22 in the UGV

Revelation 22 in the UGV2

Revelation 22 in the UGV3

Revelation 22 in the VBL

Revelation 22 in the VDCC

Revelation 22 in the YALU

Revelation 22 in the YAPE

Revelation 22 in the YBVTP

Revelation 22 in the ZBP