Revelation 6 (KNFD)

1 Gu mba Sipsiva Ŋguga garim, ana mba gava mpɨrigi harathɨgi kendorir vheri, ana ntan fharigi ne daai. Gu mba ŋamki fethɨgi bigɨna mbe mbararagim, ana buna mueŋ nzuaim, gu ana kamthooŋ mbararagim, ana buip phɨreri fara muuŋgi. Gu ana mbararagim, ana khaŋ nzuai, “Ndu zɨ!” 2 Gu ana mbararagiap, mbaram garav, gu hos hura mbe garim, guma mbe mbi suirav, ana perigi. Mbe ŋgui vhɨrve gari guman pan fi khorshɨga mben ana fagim, ana ntara kambarav vui guma fara muuŋgiap, vov, Heven thav, nuianan vergap, won pana gumgi kaman za vui. 3 Mba Sipsiva Ŋguk mbaram hɨgap, mba fharigi kendorar vhera thɨgi kendorar vhera suirav ana daaŋgi. Gu mbararagim, mba fharigi ŋamki bigɨnara thɨgi ŋamki bigɨn, ana kama hegap nzuai. Ana khaŋ nzuai, “Ndu khar zɨ!” 4 Ana maaŋ na nzuaim, gu gari, harigi hos mbe kɨrar hɨgi. Mba hos, ana hosa hɨp ma. Mba hos ga perigi guma, Fhe Bakɨme ŋkasŋkar ana nɨɨŋgi. Mba ŋkasŋka, ana kha nuianan ki gumgi gu mbigir muuŋgirim, mbe panin wari ga kegɨrga ŋkasŋka ma. Mbe panan wari ga kegɨp, kha nuianan ki gumgi thari, mbe harigi ntɨɨri shogɨrim, mbe vhɨzɨrga. Mbe mba ŋaarar muun zav ntari ga mbui kos bakɨ mben ana nɨɨŋgi. 5 Gu gari mba Sipsiva Ŋguk hɨgap, mba gava mpɨrigi kendorar vhera phuni daaŋgiap, ana mbara hɨgap, khegene suirav, ana daaŋgi. Ana ana suirav, ana daaŋgim, gu mbararagim, mba ŋamki bigɨna phuni thɨgi bigɨna khegene, gu ana mbararagim, ana khaŋ nzuai, “Ndu khar zɨ.” Ana maaŋ na nzuaim, gu mbaram gari. Gu garav, gu hos phɨga mbe gari. Ana perigi guma, ana bigi ndia tuav, ntan simtɨgi gari bigɨn sker, ana ana suirigi. 6 Gu guma kamthooŋ fara muuŋgi bigɨn mbe mbararagim, ana mba ŋamki fethɨgi bigi rɨgar kav khaŋ nzuai, “Gumgi gu mbigi, mbe wari won ŋaarir muunga, mben mba vhɨra tivgirga. Maaŋ muuŋgiap, mben vhez, ra bavira ŋgargiap, nen vheza ndi. Mba vhez, ana mbe wit nda bisanera vhezɨrga o, bari nda bisaŋ mpuneni khegeneni ga vhezɨrga tuktɨgi. Ndu mben oriv khira gum wain karɨgir farfa thari. Maaŋ muuŋgip, mbe orivar mporiiŋ kɨv, mbe vhɨra wain mbɨ kɨrga.” 7 Gu mbaram gari, mba Sipsiva Ŋguk mba gava mpɨrigi fethɨgi kendorar vhera suirav ana daaŋgi. Gu mbararagim, mba ŋamki fethɨgi bigɨn khaŋ nzuai, “Ndu zɨ!” 8 Ana maaŋ nzuaim, gu mbaram garav, gu hos ŋgurɨɨŋ tavuara gari. Mba hos ŋgurɨɨŋ tavuara perigi guma, ana zɨ khare, Vhɨzi. Gu gari, mba vhɨzgi gumgi gu mbigi ki ŋgu vhɨra mba guma zɨn zi. Mba ŋgu zɨ khare, Hedis. Fhe Bakɨme kha nuianan ki gumgi heeŋv mbe ndi fethɨgi phɨnin maanga ŋkasŋkar mani ga nɨɨŋgi. Mani mbe ndiv phɨnin maaŋgip, mani phɨna the, mani mbe shogirim, mbe vhɨzgirga. Mani ntara bakɨme khavgip ntari ga mbui kozan mba gumgi gu mbigi shogɨrim, mbe vhɨzɨrim, mani mba tivɨv, thir vhɨzɨrga tuga mbatɨgar mben nɨɨŋrim, mbe thir vhɨzɨv, mbe thari vhɨzgirga. Mani vhɨra rɨmrɨɨ bakɨvi ga sararim, nta zɨv, mben hɨv, mbe shogɨrim, mbe vhɨzgirga. Mani vhɨra kha nuianan ki ruaŋruaŋgi sɨgi ga sararim, nta zɨv, mbe shogɨrim, mbe vhɨzgirga. 9 Gu mbaram gari, mba Sipsiva Ŋguk mba gava mpɨrigi meeŋthɨgi kendorar vhera daaŋgi. Gu garav, gu fhum vhɨzgi gumgir ntuu garim, mbe Fhe Bakɨme nzuav ofa mbui artara piin ki. Mba gumgi, mbe fhum Fhe Bakɨmen buna vhuueŋ suira havhargiap, ne bun nzuaim, mbe mbe shogim, mbe vhɨzgi gumgi ma. 10 Mba gumgir ntuu khɨrɨv kaav, khaŋ nzuai, “Ndu za kha bigi gari ŋkasŋka ki Guma Bakɨme ma. Ndu zazera ŋgaravra kav, ndun tɨvi guigi guarara. Ndu rarara tugir ndu za kha nuianan ki gumgi gu mbigi muuŋgi tɨvi mbatɨgi ga suaŋv mbe suaŋv, nen rargɨ kɨrie? Ndu rasɨ tugar nza vɨzi ŋgarkararie?” 11 Mbe mbara shagi huri mpeeŋmpeein mba gumgi gu mbigi, mbe bevbevira ntan mbe nɨɨŋgiap, khaŋ mbe nzuai, “Nde thaneŋ phorgɨ vhuksu. Nden pana gumgi, nde phorga ŋgari gumgi, mbe mbe shogɨp, nde phorga guigira Zisas khothɨgi gumgi, mbe vhɨra mbe shogɨrim, mbe vhɨra vhɨzgirga. Mbe nde shogim, nde vhɨzgi tɨvara, mbe mbe shogɨrim, mbe vhɨzgirga. Fhe Bakɨme mbe mba shogɨrim vhɨzɨrga gumgi gu mbigi, ana mben vhɨrve kaŋgi. Mbe za mbe shogɨ ŋgɨp, mba tugɨra thɨgɨrga, mben pana gumgi za mbe shogɨrim, mbe za vhɨzgirga. Mba tugen Fhe Bakɨme nden vɨzi ŋgarkarga.” 12 Gu mbaram garim, mba Sipsiva Ŋgu mporathɨgi kendorar vher, ana mba gava mpɨrigi, ana ana suirav, ana daaŋgi. Gu mbaram garim, khɨmkhɨga bakɨme kha nuianan hɨgi. Gu gari ra guigira phɨgiap, maaŋ gɨngi fara muuŋgi. Gu kɨni garim, ana guigira hɨvgiap, vɨzɨna fara muuŋgi. 13 Gu garim, kha buivar ki ŋkaa kora nɨɨeŋ ri. Nta bɨɨŋbɨɨŋ fik khage rɨgim, ana vhɨgi ŋamtɨri kora nɨɨeŋ ri fara muuŋgiap, kora nɨɨeŋ ri. 14 Buip, ana vhɨra mbar vugi. Buip mbe tɨ kui tue dɨɨi fara muuŋgiap ana dɨmgim, ana vugap vhɨzgi. Mba mbɨkshɨɨ gum rɨgakɨrivige nta wari wo ki ŋani thav, vov, harigi ŋaniveŋ thivgi. 15 Kha nuianan ki ŋgui vhɨrve gari gumgir pani gum, mba ŋgui vhɨrve gari gumgir pani, mba ntari ga mbui gumgir pani, mba shɨk kav, ŋkɨɨa vhɨrve ki gumgi, mba zɨri ki gumgi, mba ŋaara khɨna mbui gumgi, mba bɨkbɨɨgiap ki gumgi gu mbigi, mbe za wari tɨgɨp, rɨv, ŋgɨp, mba ŋkɨɨ bakɨvi thoorir ŋgirɨp, zomzorɨv ŋgɨp, mba mbɨkshɨɨr ki ŋkɨɨ bakɨvi piin ŋgɨp, zomzorgirga. 16 Mbe zomzorgip, mba mbɨkshɨɨ gum ŋkɨɨr kamɨv khaŋ mbe suanga, “Nde rɨv, nzan tɨ rɨv, nza vhagiri. Mba ŋgui vhɨrve gari guman pan pigi mpirmpirɨga perigi guman rɨmani nɨman nza ndi zorgɨrim, mba Sipsiva Ŋguk zɨv won ndav shirɨr bakɨmen nzan nɨɨŋv, muumbara mbatɨgar nzan muuŋgirga tuktɨgi fhuvara. 17 Ne khaŋ muuŋgi, mani kha nuianan ki gumgi gu mbigi muuŋgi tɨvi mbatɨgi ga suaŋv ndav shirɨ bakɨmen mben muuŋv, ne vheza mbatɨgar mben nɨɨnga tuga bakɨme hɨgi. The manin ndav shirɨ bakɨmen ŋkasŋka bakɨme daaŋgi mbur khɨngip, nzerara kegɨrga tuktɨgi?”

In Other Versions

Revelation 6 in the ANGEFD

Revelation 6 in the ANTPNG2D

Revelation 6 in the AS21

Revelation 6 in the BAGH

Revelation 6 in the BBPNG

Revelation 6 in the BBT1E

Revelation 6 in the BDS

Revelation 6 in the BEV

Revelation 6 in the BHAD

Revelation 6 in the BIB

Revelation 6 in the BLPT

Revelation 6 in the BNT

Revelation 6 in the BNTABOOT

Revelation 6 in the BNTLV

Revelation 6 in the BOATCB

Revelation 6 in the BOATCB2

Revelation 6 in the BOBCV

Revelation 6 in the BOCNT

Revelation 6 in the BOECS

Revelation 6 in the BOGWICC

Revelation 6 in the BOHCB

Revelation 6 in the BOHCV

Revelation 6 in the BOHLNT

Revelation 6 in the BOHNTLTAL

Revelation 6 in the BOICB

Revelation 6 in the BOILNTAP

Revelation 6 in the BOITCV

Revelation 6 in the BOKCV

Revelation 6 in the BOKCV2

Revelation 6 in the BOKHWOG

Revelation 6 in the BOKSSV

Revelation 6 in the BOLCB

Revelation 6 in the BOLCB2

Revelation 6 in the BOMCV

Revelation 6 in the BONAV

Revelation 6 in the BONCB

Revelation 6 in the BONLT

Revelation 6 in the BONUT2

Revelation 6 in the BOPLNT

Revelation 6 in the BOSCB

Revelation 6 in the BOSNC

Revelation 6 in the BOTLNT

Revelation 6 in the BOVCB

Revelation 6 in the BOYCB

Revelation 6 in the BPBB

Revelation 6 in the BPH

Revelation 6 in the BSB

Revelation 6 in the CCB

Revelation 6 in the CUV

Revelation 6 in the CUVS

Revelation 6 in the DBT

Revelation 6 in the DGDNT

Revelation 6 in the DHNT

Revelation 6 in the DNT

Revelation 6 in the ELBE

Revelation 6 in the EMTV

Revelation 6 in the ESV

Revelation 6 in the FBV

Revelation 6 in the FEB

Revelation 6 in the GGMNT

Revelation 6 in the GNT

Revelation 6 in the HARY

Revelation 6 in the HNT

Revelation 6 in the IRVA

Revelation 6 in the IRVB

Revelation 6 in the IRVG

Revelation 6 in the IRVH

Revelation 6 in the IRVK

Revelation 6 in the IRVM

Revelation 6 in the IRVM2

Revelation 6 in the IRVO

Revelation 6 in the IRVP

Revelation 6 in the IRVT

Revelation 6 in the IRVT2

Revelation 6 in the IRVU

Revelation 6 in the ISVN

Revelation 6 in the JSNT

Revelation 6 in the KAPI

Revelation 6 in the KBT1ETNIK

Revelation 6 in the KBV

Revelation 6 in the KJV

Revelation 6 in the LBA

Revelation 6 in the LBLA

Revelation 6 in the LNT

Revelation 6 in the LSV

Revelation 6 in the MAAL

Revelation 6 in the MBV

Revelation 6 in the MBV2

Revelation 6 in the MHNT

Revelation 6 in the MKNFD

Revelation 6 in the MNG

Revelation 6 in the MNT

Revelation 6 in the MNT2

Revelation 6 in the MRS1T

Revelation 6 in the NAA

Revelation 6 in the NASB

Revelation 6 in the NBLA

Revelation 6 in the NBS

Revelation 6 in the NBVTP

Revelation 6 in the NET2

Revelation 6 in the NIV11

Revelation 6 in the NNT

Revelation 6 in the NNT2

Revelation 6 in the NNT3

Revelation 6 in the PDDPT

Revelation 6 in the PFNT

Revelation 6 in the RMNT

Revelation 6 in the SBIAS

Revelation 6 in the SBIBS

Revelation 6 in the SBIBS2

Revelation 6 in the SBICS

Revelation 6 in the SBIDS

Revelation 6 in the SBIGS

Revelation 6 in the SBIHS

Revelation 6 in the SBIIS

Revelation 6 in the SBIIS2

Revelation 6 in the SBIIS3

Revelation 6 in the SBIKS

Revelation 6 in the SBIKS2

Revelation 6 in the SBIMS

Revelation 6 in the SBIOS

Revelation 6 in the SBIPS

Revelation 6 in the SBISS

Revelation 6 in the SBITS

Revelation 6 in the SBITS2

Revelation 6 in the SBITS3

Revelation 6 in the SBITS4

Revelation 6 in the SBIUS

Revelation 6 in the SBIVS

Revelation 6 in the SBT

Revelation 6 in the SBT1E

Revelation 6 in the SCHL

Revelation 6 in the SNT

Revelation 6 in the SUSU

Revelation 6 in the SUSU2

Revelation 6 in the SYNO

Revelation 6 in the TBIAOTANT

Revelation 6 in the TBT1E

Revelation 6 in the TBT1E2

Revelation 6 in the TFTIP

Revelation 6 in the TFTU

Revelation 6 in the TGNTATF3T

Revelation 6 in the THAI

Revelation 6 in the TNFD

Revelation 6 in the TNT

Revelation 6 in the TNTIK

Revelation 6 in the TNTIL

Revelation 6 in the TNTIN

Revelation 6 in the TNTIP

Revelation 6 in the TNTIZ

Revelation 6 in the TOMA

Revelation 6 in the TTENT

Revelation 6 in the UBG

Revelation 6 in the UGV

Revelation 6 in the UGV2

Revelation 6 in the UGV3

Revelation 6 in the VBL

Revelation 6 in the VDCC

Revelation 6 in the YALU

Revelation 6 in the YAPE

Revelation 6 in the YBVTP

Revelation 6 in the ZBP