Mark 11 (MAAL)

1 ዬሱሴና ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ዬሩሳላሜ ሙኪ ዑካዖ ዛይቶ ሪሚቶ ዹኮ ኮይላ ዓኣ ቤቴፓጌና ቢታኒያ ጌይንታ ካታሞንሢ ሙኬኔ፤ ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶይዳፓ ላምዖስኬንሢ ቤርታ ሂዚ ጌዒ ዳኬኔ፦ 2 «ሃኖ ሴኮ ጉርዴሎ ዒንሢ ቤርታዺ ዓኣዹዋቴ፤ ዒኢካ ዒንሢ ሄሄላዖ ዖኦኒያ ቶጊባኣ ሃሬ ናይ ቱኡቲ ዓኣንቴ ዴንቃንዳኔ፤ ቡሊ ሃኒ ዔኪ ዬዑዋቴ፤ 3 ዖኦኒያ ዒንሢ ዓይጎሮ ቡላይ ጌዒ ዖኦጬቶ ‹ጎዳም ኮይሳሢሮኬ፤ ዑኬና ዒዚ ማሂ ዳካንዳኔ› ጌዒ ኬኤዙዋቴ።» 4 ዔያታኣ ዴንዳዖ ሃሮ ናዖማ ጎይፆ ዓጫ፥ ማኣሪ ካርካ ቱኡቲ ዓኣንቴ ዴንቂ ቡሌኔ፤ 5 ዒማና ዒኢካ ዔቂ ዓኣ ዓሶፓ ፔቴ ፔቴ ዓሲ፦ «ሃሮ ናዖ ዎዳኒ ቡላይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 6 ዔያታኣ ዬሱሴ ጌዔሢ ዖኦጫ ዓሶም ማሂ ኬኤዛዛ ዓሳ ዔያቶ ሃሼኔ። 7 ላምዖ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶንሢ ሃሮ ናዖ ዔኪ ዬሱሴ ኮራ ሙካዖ፥ ዔያታ ፔኤኮ ዓፒሎ ሃሮ ናዖ ዙላ ጌሣዛ ዬሱሴ ቶጌኔ። 8 ሚርጌ ዓሳ ፔኤኮ ዓፒሎ ጎይፃ ሂኢሣዛ ዛሎ ዓሳ ካያፓ ዋላሺ ሜንሢ ሜንሢ ጎይፃ ሂኢሤኔ። 9 ዬሱሴኮ ቤርቶና ጊንፆናይዳ ዓኣ ዴራ ቢያ፦ «ፆኦሲ ጋላቲንቶም! ጎዳ ሱንፆና ሙካሢ ፆኦሲ ዓንጆንጎ፤ 10 ሃጊ ሙካ፥ ኑኡኮ ዓዳሢ፥ ዳውቴ ካኣቱማ ዓንጂንቴያኬ! ጋላታ ጫሪንጮይዳ ፆኦሲም ማዖንጎ!» ጌዒ ዒላቴኔ። 11 ዬሱሴ ዬሩሳላሜ ሄሊ ፆኦሲኮ ጌኤዦ ማኣሪ ጌላዖ ዓጫ ዓኣ ባኮ ቢያ ዛጌኔ፤ ሳዓ ዓሜሢሮ ታጶ ላምዖንሢና ዎላ ዬሩሳላሜፓ ኬስኪ ቢታኒያ ጎዖ ቤዞ ዓኣዼኔ። 12 ጉቴ ቢታኒያፓ ዔያታ ማዓኣና ዬሱሴ ናይዺንቴኔ። 13 ፔቴ ዋርቂ ዓኣያ ቤሌሴ ጌይንታ ሚሢ ሃኬ ዴንቃዖ ጎዖንቴ ዒዞይዳ ዓኣፒ ናንጋንዳኔ ጌዒ ሚፄሎ ባንሢ ዓኣዼኔ። ጋዓንቴ ሚፄላ ዓኣፑዋ ዎዴ ማዔሢሮ ዒላሺፓ ዓታዛ ፔቴታዖ ዓኣፒ ዒዚ ዴንቂባኣሴ። 14 ዬያሮ ዬሱሴ ሚፄሎ፦ «ሃይፓ ሴካ ዖኦኒያ ኔጊዳፓ ዓኣፒ ሙዖፓ» ጌዔኔ።ዬያ ዒዚ ጋዓኣና ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዋይዜኔ። 15 ዬሱሴ ዬሩሳላሜ ሙካዖ ጌኤዦ ማኣሮ ጌሊ ዒኢካ ሻንቻ ዓሶና ሻንቃ ዓሶና ዳውሲሢ ዓርቄኔ። ሚኢሾ ላኣማ ዓሶኮ ሚኢሾ ጌሦሢና ዶኦሎ ሻንቻ ዓሶኮ ዖይቶና ሂዒ ዶይሴኔ። 16 ዖኦኒያ ዓይጎ ባኣዚ ኬዲ ጌኤዦ ማኣሮኮ ዲሮ ጋሮና ዓኣዻንዳጉዲ ዒ ኮዒባኣሴ። 17 ዬሱሴ ዴሮ ሂዚ ጌዒ ዔርዜኔ፦ « ‹ታኣኮ ማኣራ ዓሲ ዜርሢ ቢያኮ ሺኢጲሢ ማኣሪኬ› ጌዒንቲ ፃኣፒንቲባኣዓዳ? ዒንሢ ጋዓንቴ ዉሲ ዓኣሺንታ ቤሲ ማሄኔ» ጌዔኔ። 18 ቄኤሶኮ ሱኡጎንታ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛዞንሢንታ ዬሱሴ ዬያ ኬኤዛኣና ዋይዜኔ፤ ዒዚ ኬኤዛሢ ዴራ ቢያ ዲቃቲ ሄርሻሢሮ ዔያታ ዒጊጫዖ ዎዲ ዓርቂ ዒዛ ባይዛንዳቴያ ካራ ኮዔኔ። 19 ዬሱሴና ጊንፆ ሃንታ ናኣቶና ሳዓ ዓማዛ ካታማፓ ኬስኬኔ። 20 ዚሮ ጉቴሎ ጉቴ ዓሚ ጎይፆና ዔያታ ዴንዳዖ ቤሌሶ ሚፄላ ፃጲና ሜሊ ዓኣንቴ ዴንቄኔ፤ 21 ጴፂሮሴ ዚጊኖ ዬሱሴ ጌዔሢ ጶቂሣዖ፦ «ዔርዛሢዮ! ኔኤኒ ጋዳንቄ ሚፄላ ሃይሾ ሜሌኔ» ጌዔኔ። 22 ዬሱሴ ዔያቶም ማሃዖ፦ «ፆኦሲ ጉሙርቁዋቴ፤ 23 ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዖኦኒያ ላምዖ ዒኔና ማይባኣዖ ‹ታኣኒ ኮዓ ባካ ማዓንዳኔ› ጌዒ ጉሙርቂሢና ሃያ ዹኮ ‹ሃይፓ ዔቂ ባዞይዳ ኬኤሪንቴ› ጌዔቶ ኬኤሪንታንዳኔ። 24 ዬያሮ ሺኢጲሢና ዓይጎ ባኣዚታቶዋ ዒንሢ ሺኢቄቶ ዒንሢም ማዔያጉዲ ጉሙርቁዋቴ፤ ዒንሢ ሺኢቃ ባካ ቢያ ዒንሢም ዒንጊንታንዳኔ። 25 ጫሪንጫ ዓኣ ዓዳሢ ዒንሢ ጎሞ ዓቶም ጋዓንዳጉዲ ዒንሢ ሺኢቃኒ ዔቃ ዎዶና ዓሲዳ ዒንሢ ዓርቄ ኮሜ ዓኣቶ ሃሹዋቴ። [ 26 ዒንሢ ሜሌ ዓሶኮ ዻቢንቶ ዓቶም ጌዒባኣቶ ጫሪንጫ ዓኣ ዓዳሢ ዒንሢ ጎሞ ዓቶም ጌዒንዱዋሴ» ጌዔኔ።] 27 ዔያታ ላሚ ዬሩሳላሜ ማዒ ሙኬኔ፤ ዬሱሴ ጌኤዦ ማኣሮ ጌሊ ሃንታንቴ ቄኤሶኮ ሱኡጋ፥ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛዞንሢንታ ጪማኣ ዒዛ ኮይላ ሙካዖ፦ 28 «ሃያ ባኮ ቢያ ኔኤኒ ማዻሢ ዓይጎ ቢታንቶናዳይ? ሃሣ ሃያ ባኮ ማዻንዳጉዲ ቢታንቶ ኔኤም ዒንጌሢ ዖናዳይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 29 ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ታኣኒያ ዒንሢ ፔቴ ባኣዚ ዖኦጫንዳኔ፤ ዒንሢ ታኣም ማሄቶ ታኣኒ ዓይጎ ቢታንቶና ሃያ ባኮ ማዻቴያ ዒንሢም ኬኤዛንዳኔ፤ 30 ዮሃኒሴኮ ማስኪፃ ፆኦሲፓሞ ዓሲፓዳይ? ሂንዳ ታኣም ኬኤዙዋቴ» ጌዔኔ። 31 ዔያታ፦ « ‹ዓካሪ ኑ ዎዚ ጋዓንዳይ?› ጌዒ ዎላ ዞርታዖ፥ ‹ፆኦሲፓኬ› ጌዒ ኑኡኒ ማሄቶ ‹ሂዳዖ ዒንሢ ዓይጎሮ ዮሃኒሴ ኬኤዛሢ ጉሙርቂባኣይ?› ዒዚ ጋዓንዳኔ። 32 ‹ዓሲፓኬ› ኑኡኒ ጌዔቶሽ?» ዓሲፓኬ ዔያታ ጎዑዋጉዲ ዴራ ቢያ ማስካ ዮሃኒሴ «ጎኔና ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛ ዓሲኬ» ጋዓሢሮ ዒጊጬኔ። 33 ዬያሮ፦ «ኑኡኒ ዔሩዋሴ» ጌዒ ማሄኔ።ዬሱሴያ፦ «ያዒታቶ ታኣኒያ ዓይጎ ቢታንቶና ሃያ ባኮ ማዻቶ ዒንሢም ኬኤዛዓ» ጌዔኔ።

In Other Versions

Mark 11 in the ANGEFD

Mark 11 in the ANTPNG2D

Mark 11 in the AS21

Mark 11 in the BAGH

Mark 11 in the BBPNG

Mark 11 in the BBT1E

Mark 11 in the BDS

Mark 11 in the BEV

Mark 11 in the BHAD

Mark 11 in the BIB

Mark 11 in the BLPT

Mark 11 in the BNT

Mark 11 in the BNTABOOT

Mark 11 in the BNTLV

Mark 11 in the BOATCB

Mark 11 in the BOATCB2

Mark 11 in the BOBCV

Mark 11 in the BOCNT

Mark 11 in the BOECS

Mark 11 in the BOGWICC

Mark 11 in the BOHCB

Mark 11 in the BOHCV

Mark 11 in the BOHLNT

Mark 11 in the BOHNTLTAL

Mark 11 in the BOICB

Mark 11 in the BOILNTAP

Mark 11 in the BOITCV

Mark 11 in the BOKCV

Mark 11 in the BOKCV2

Mark 11 in the BOKHWOG

Mark 11 in the BOKSSV

Mark 11 in the BOLCB

Mark 11 in the BOLCB2

Mark 11 in the BOMCV

Mark 11 in the BONAV

Mark 11 in the BONCB

Mark 11 in the BONLT

Mark 11 in the BONUT2

Mark 11 in the BOPLNT

Mark 11 in the BOSCB

Mark 11 in the BOSNC

Mark 11 in the BOTLNT

Mark 11 in the BOVCB

Mark 11 in the BOYCB

Mark 11 in the BPBB

Mark 11 in the BPH

Mark 11 in the BSB

Mark 11 in the CCB

Mark 11 in the CUV

Mark 11 in the CUVS

Mark 11 in the DBT

Mark 11 in the DGDNT

Mark 11 in the DHNT

Mark 11 in the DNT

Mark 11 in the ELBE

Mark 11 in the EMTV

Mark 11 in the ESV

Mark 11 in the FBV

Mark 11 in the FEB

Mark 11 in the GGMNT

Mark 11 in the GNT

Mark 11 in the HARY

Mark 11 in the HNT

Mark 11 in the IRVA

Mark 11 in the IRVB

Mark 11 in the IRVG

Mark 11 in the IRVH

Mark 11 in the IRVK

Mark 11 in the IRVM

Mark 11 in the IRVM2

Mark 11 in the IRVO

Mark 11 in the IRVP

Mark 11 in the IRVT

Mark 11 in the IRVT2

Mark 11 in the IRVU

Mark 11 in the ISVN

Mark 11 in the JSNT

Mark 11 in the KAPI

Mark 11 in the KBT1ETNIK

Mark 11 in the KBV

Mark 11 in the KJV

Mark 11 in the KNFD

Mark 11 in the LBA

Mark 11 in the LBLA

Mark 11 in the LNT

Mark 11 in the LSV

Mark 11 in the MBV

Mark 11 in the MBV2

Mark 11 in the MHNT

Mark 11 in the MKNFD

Mark 11 in the MNG

Mark 11 in the MNT

Mark 11 in the MNT2

Mark 11 in the MRS1T

Mark 11 in the NAA

Mark 11 in the NASB

Mark 11 in the NBLA

Mark 11 in the NBS

Mark 11 in the NBVTP

Mark 11 in the NET2

Mark 11 in the NIV11

Mark 11 in the NNT

Mark 11 in the NNT2

Mark 11 in the NNT3

Mark 11 in the PDDPT

Mark 11 in the PFNT

Mark 11 in the RMNT

Mark 11 in the SBIAS

Mark 11 in the SBIBS

Mark 11 in the SBIBS2

Mark 11 in the SBICS

Mark 11 in the SBIDS

Mark 11 in the SBIGS

Mark 11 in the SBIHS

Mark 11 in the SBIIS

Mark 11 in the SBIIS2

Mark 11 in the SBIIS3

Mark 11 in the SBIKS

Mark 11 in the SBIKS2

Mark 11 in the SBIMS

Mark 11 in the SBIOS

Mark 11 in the SBIPS

Mark 11 in the SBISS

Mark 11 in the SBITS

Mark 11 in the SBITS2

Mark 11 in the SBITS3

Mark 11 in the SBITS4

Mark 11 in the SBIUS

Mark 11 in the SBIVS

Mark 11 in the SBT

Mark 11 in the SBT1E

Mark 11 in the SCHL

Mark 11 in the SNT

Mark 11 in the SUSU

Mark 11 in the SUSU2

Mark 11 in the SYNO

Mark 11 in the TBIAOTANT

Mark 11 in the TBT1E

Mark 11 in the TBT1E2

Mark 11 in the TFTIP

Mark 11 in the TFTU

Mark 11 in the TGNTATF3T

Mark 11 in the THAI

Mark 11 in the TNFD

Mark 11 in the TNT

Mark 11 in the TNTIK

Mark 11 in the TNTIL

Mark 11 in the TNTIN

Mark 11 in the TNTIP

Mark 11 in the TNTIZ

Mark 11 in the TOMA

Mark 11 in the TTENT

Mark 11 in the UBG

Mark 11 in the UGV

Mark 11 in the UGV2

Mark 11 in the UGV3

Mark 11 in the VBL

Mark 11 in the VDCC

Mark 11 in the YALU

Mark 11 in the YAPE

Mark 11 in the YBVTP

Mark 11 in the ZBP