Mark 7 (MAAL)

1 ፔርሴ ዓሶና ዬሩሳላሜፓ ሙኬ ፔቴ ፔቴ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ዬሱሴ ኮራ ቡኬኔ። 2 ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢዳፓ ፔቴ ፔቴዞንሢ ሙሴ ዎጋ ዓይሣ ጎይፆ ጌኤሽኪባኣ ኩቺና ሙዓንቴ ዔያታ ዛጌኔ። 3 ፔርሴ ዓሶንታ ሃሣ ዓቴ ዓይሁዶ ዓሳ ጪማ ዔያቶኮ ኬሴ ዎጎ ካፒፆና ኩጮ ፔኤኮ ኮሺ ማስቲባኣዖ ሙኡዚ ሙዑዋሴ። 4 ዬያጉዲ ቦኦካፓ ማዓዖዋ ማስቱዋዖ ሙዑዋሴ፤ ሃሣ ዑሺ ዑሽኮ ሜሄ፥ ዖቲ፥ ጎንጊ፥ ሻኣላ፤ ዬያ ቢያ ማስኮ ባኣዚና ዬያ ማላ ሜሌ ሚርጌ ዎጌ ዔያታ ካፓኔ። 5 ዬያሮ ፔርሴ ዓሶና ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና፦ «ኔኤኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዓይጎሮ ጪማ ኬሴ ዎጎኮ ዑሣ ዓኣዻይ? ዓይጎሮ ዔያታ ኩጮ ማስቱዋዖ ሙዓይ?» ሂዚ ጌዒ ዬሱሴ ዖኦጬኔ። 6 ዒዚ ዔያቶም ማሃዖ፦ «ዒንሢ ዓሲ ዓኣፒም ሄርሺንቲሮ ማዻ ዓሳ! ዒሲያሴ ጎዖ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛሢ ዒንሢ ዛሎ ኬኤዛዖ፦‹ሃይ ዴራ ዻንጎና ታና ቦንቻኔዒና ዔያቶኮ ታጊዳፓ ሚርጌ ሃኬያኬ፤ 7 ዔያታ ዓሲ ዎጌ ዔርዚ ዔርዚታና ጉሪ ሉኡዙሞና ካኣሽካያ ማላኔ› ጌዒ ኬኤዜሢ ጎኔኬ። 8 «ዬያሮ ዒንሢ ፆኦሲ ዓይሢፆ ሃሺ ዓሲ ዎጌ ካፓኔ።» 9 ላሚ ዬሱሴ ዔያቶም ሂዚ ጌዔኔ፦ «ዒንሢኮ ዎጎ ዒንሢ ካፓኒ ጌዒ ፆኦሲ ዓይሢፆ ዒንሢ ሚርጌና ቦሂ ሃሻኔ፤ 10 ሙሴ ‹ዓዶና ዒንዶና ቦንቼ፤ ዓዶና ዒንዶና ጫሽኬሢ ዎዎዺንቶንጎ› ጋዓኔ። 11 ጋዓንቴ ፔቴ ዓሲ ዓዶና ዒንዶና ማኣዶንዶሢ ሃሺ ዒንሢም፦ ‹ዓዶና ዒንዶናም ማዾንዶ ባኮ ዛሎ ቢያ ፆኦሲም ታ ዒንጎ ባኣዚ ዒንጌኔ› ጋዓዛ፥ 12 ዬይ ዓሢ ዓዶና ዒንዶና ማኣዱዋጉዲ ዒንሢ ዓይሣኔ፤ 13 ሂዲፆና ዒንሢ ዒንሢኮ ዔርዚፆ ካፓኒ ጌዒ ፆኦሲኮ ቃኣሎ ሃሻኔ፤ ሃሣ ዬያጉዴ ባኣዚ ሚርጌ ዒንሢ ማዻኔ።» 14 ዬሱሴ ዴሮ ፔ ባንሢ ላሚ ዔኤሊ ሂዚ ጌዔኔ፦ «ቢያሢ ዒንሢ ኮሺ ዋይዙዋቴ፤ 15 ዓሲ ኪንሢና ዓኣያ ማሃ ባኣዚ ዓሲዳፓ ኬስካ ባኣዚ ማዓንዳኣፓዓቴም ዙልካፓ ጌላ ባኣዚ ዓሲ ኪንሢና ዓኣያ ማሁዋሴ። 16 [ሃያ ዋይዛሢ ኮሺ ዋይዞንጎ!»] 17 ዬካፓ ዬሱሴ ዴሮ ሃሺ ኬኤፆ ጌላዛ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዬኖ ጌይፄሎኮ ቡሊፆ ኬኤዛንዳጉዲ ዖኦጬኔ። 18 ዒዚያ ዔያቶም ሂዚ ጌዒ ማሄኔ፦ «ዒንሢያ ሃሣ ዬያ ዔሩዋዓዳ? ዙልካፓ ዓሲኮ ዻንጋና ጎጲ ጌላ ባኣዚ ዓሲ ኪንሢና ዓኣያ ማሁዋኣሢ ዒንሢም ዔርቱዓዳ? 19 ዓይጎሮ ጌዔቶ ዻንጎና ጎጶ ጌሌዜላ ዙሎ ጊንሣ ኬስካኣፓዓቴም ዒና ባንሢ ጌሉዋሴ።» ዬያሮ ዬሱሴ ሙኡዚ ቢያ ሙዒንታኒ ዳንዳዓያ ማዔሢ ኬኤዜኔ። 20 ዬሱሴ ላሚ ሂዚ ጌዔኔ፦ «ዓሲ ኪንሢና ዓኣያ ማሃ ባኣዚ ዓሲዳፓ ኬስካ ባኣዚኬ፤ 21 ዓሲኮ ጋርሲ ዒናፓ ኬስካ ፑርታ ባኣዚ፦ ኮይሱዋ ጎይሢና ዞኦስካ ኮኦሚሢ፥ ዉሱሞ፥ ዓሲ ዎዺሢ፥ 22 ዓኒ ሃሣ ማቾ ማዒባኣያና ላሂሢ፥ ታዻቆ ጌዒሢ፥ ፑርቱሞ፥ ጌሺሢ፥ ዓኒ ሃሣ ማቾ ማዒባኣያና ላሃኒ ዑሢ ዓርቂ ዓማሊሢ፥ ፔ ሼኔና ሃንቲሢ፥ ቂኢሩሞ፥ ፑሽኪሢ፥ ዖቶርሞ፥ ማሊሢ ባይሱሞኬ። 23 ዓካሪ ዬይ ፑርቶ ባካ ጉቤ ዓሲ ዒኔፓ ኬስኪ ዓሲ ጎማሳኔ።» 24 ዬካፓ ዬሱሴ ዔቂ ፂሮሴ ካታሞ ኮይሎይዳ ዓኣ ጉርዳ ዴንዲ ፔቴ ዓሲ ማኣሪ ጌላዖ ዒኢካ ዒ ዓኣሢ ዖኦኒያ ዔሩዋጉዲ ኮዔኔ፤ ጋዓንቴ ዒ ዓኣሺንታኒ ዳንዳዒባኣሴ። 25 ናይስኬና ዒዞኮ ፑርታ ዓያናና ዓርቂንቴ ላኣሊስኬና ዬሱሴ ዒኢካ ዓኣሢ ዋይዚ ዑኬና ሙካዖ ቶካ ዒዛኮ ሎኦሜኔ። 26 ላኣሌላ ሶኦሪያ ዓጪዳ ፖኖቄ ጌይንታ ቤስካ ሾይንቴ ጊሪኬ ዜርፃፓ ማዔያኬ፤ ዒዛ ዒዞኮ ናዔሎይዳፓ ፑርቶ ዓያኖ ዬሱሴ ኬሳንዳጉዲ ሺኢቄኔ። 27 ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ «ናኣቶ ሙዖ ዔኪ ካናቶም ዒንጊሢ ኮይሱዋሴ፤ ሂንዳ ቤርታዺ ናኣታ ሙዒ ሚሽኮንጎ» ዒዞም ጌዔኔ። 28 ዒዛ፦ «ጎኔኬ ጎዳሢዮ፤ ያዺ ማዔቶዋ ካናታ ጎንጎ ዴማ ናኣቶይዳፓ ዲኢኔሢ ሙሙዓያቱዓዳ» ጌዒ ዒዛም ማሄኔ። 29 ዬያሮ ዬሱሴ፦ «ዬያ ኔ ጌይፆና ፑርቶ ዓያና ኔኤኮ ናዔሎይዳፓ ኬስኬኔ፤ ማኣሪ ማዒ ዓኣዼ» ዒዞም ጌዔኔ። 30 ዒዛ ማኣሪ ማዒ ሙካንቴ ፑርቶ ዓያና ናዔሎይዳፓ ኬስኬሢሮ ናዔላ ኮሺ ሻኣሎይዳ ላሂ ዓኣንቴ ዛጌኔ። 31 ዬሱሴ ፂሮሴ ዓጫፓ ኬስካዖ ሲዶና ጌይንታ ዓጮና ታጶ ካታሞ ጌይንታ ዓጮይዴና ጌዒ ጌሊላ ባዞ ሙኬኔ። 32 ዒማና ዒኢካ ዒዛ ባንሢ ዋይዚና ዻንጋና ባይቄ ዓሲ ዓሳ ዔኪ ሙካዖ ዬሱሴ ዒዛ ዑፃ ኩጮ ጌሣንዳጉዲ ሺኢቄኔ። 33 ዬሱሴ ዓሶ ባኣካፓ ዓሢ ዱማሲ ኬሳዖ ዓሢኮ ዋዮይዳ ኬኤሎ ዳኬኔ፤ ሃሣ ጩቺያ ጩቲ ዒዛኮ ዒንዲርዞ ካኣሜኔ። 34 ዬማፓ ዬሱሴ ሌካ ጫሪንጮ ባንሢ ዛጊ፥ ሚጪንቲ «ዪይያ!» ጋዓዖ፦ «ዔፓታ» ጌዔኔ። ዬኖ ጌይፃ «ቡሊንቴ» ጌይሢኬ። 35 ዬማ ጋዓኣና ዓሢኮ ዋዮና ዒንዲርዞና ቡሊንቴም ሜታባኣያ ጌኤሺ ጌስቲሢ ዓርቄኔ። 36 ዬሱሴ ዬያ ዖኦማኣ ኬኤዙዋጉዲ ዓሶ ዓይሤኔ፤ ጋዓንቴ ዔያቶም ኬኤዙዋጉዲ ዓይሤሢዳፓ ባሼ ዔያታ ኬኤዜኔ። 37 ዬያ ዋይዜሢ ቢያ ሚርጌና «ሃያጉዴ ባኣዚ» ጌዒ ዲቃቲ ሄርሺሢና፦ «ጉቤ ባኣዚ ኮሺ ማዻኔ፥ ዋያ ባይቄሢ ዋይዛንዳጉዲ፤ ዻንጋ ባይቄሢያ ጌስታንዳጉዲ ማሃኔ» ጌዔኔ።

In Other Versions

Mark 7 in the ANGEFD

Mark 7 in the ANTPNG2D

Mark 7 in the AS21

Mark 7 in the BAGH

Mark 7 in the BBPNG

Mark 7 in the BBT1E

Mark 7 in the BDS

Mark 7 in the BEV

Mark 7 in the BHAD

Mark 7 in the BIB

Mark 7 in the BLPT

Mark 7 in the BNT

Mark 7 in the BNTABOOT

Mark 7 in the BNTLV

Mark 7 in the BOATCB

Mark 7 in the BOATCB2

Mark 7 in the BOBCV

Mark 7 in the BOCNT

Mark 7 in the BOECS

Mark 7 in the BOGWICC

Mark 7 in the BOHCB

Mark 7 in the BOHCV

Mark 7 in the BOHLNT

Mark 7 in the BOHNTLTAL

Mark 7 in the BOICB

Mark 7 in the BOILNTAP

Mark 7 in the BOITCV

Mark 7 in the BOKCV

Mark 7 in the BOKCV2

Mark 7 in the BOKHWOG

Mark 7 in the BOKSSV

Mark 7 in the BOLCB

Mark 7 in the BOLCB2

Mark 7 in the BOMCV

Mark 7 in the BONAV

Mark 7 in the BONCB

Mark 7 in the BONLT

Mark 7 in the BONUT2

Mark 7 in the BOPLNT

Mark 7 in the BOSCB

Mark 7 in the BOSNC

Mark 7 in the BOTLNT

Mark 7 in the BOVCB

Mark 7 in the BOYCB

Mark 7 in the BPBB

Mark 7 in the BPH

Mark 7 in the BSB

Mark 7 in the CCB

Mark 7 in the CUV

Mark 7 in the CUVS

Mark 7 in the DBT

Mark 7 in the DGDNT

Mark 7 in the DHNT

Mark 7 in the DNT

Mark 7 in the ELBE

Mark 7 in the EMTV

Mark 7 in the ESV

Mark 7 in the FBV

Mark 7 in the FEB

Mark 7 in the GGMNT

Mark 7 in the GNT

Mark 7 in the HARY

Mark 7 in the HNT

Mark 7 in the IRVA

Mark 7 in the IRVB

Mark 7 in the IRVG

Mark 7 in the IRVH

Mark 7 in the IRVK

Mark 7 in the IRVM

Mark 7 in the IRVM2

Mark 7 in the IRVO

Mark 7 in the IRVP

Mark 7 in the IRVT

Mark 7 in the IRVT2

Mark 7 in the IRVU

Mark 7 in the ISVN

Mark 7 in the JSNT

Mark 7 in the KAPI

Mark 7 in the KBT1ETNIK

Mark 7 in the KBV

Mark 7 in the KJV

Mark 7 in the KNFD

Mark 7 in the LBA

Mark 7 in the LBLA

Mark 7 in the LNT

Mark 7 in the LSV

Mark 7 in the MBV

Mark 7 in the MBV2

Mark 7 in the MHNT

Mark 7 in the MKNFD

Mark 7 in the MNG

Mark 7 in the MNT

Mark 7 in the MNT2

Mark 7 in the MRS1T

Mark 7 in the NAA

Mark 7 in the NASB

Mark 7 in the NBLA

Mark 7 in the NBS

Mark 7 in the NBVTP

Mark 7 in the NET2

Mark 7 in the NIV11

Mark 7 in the NNT

Mark 7 in the NNT2

Mark 7 in the NNT3

Mark 7 in the PDDPT

Mark 7 in the PFNT

Mark 7 in the RMNT

Mark 7 in the SBIAS

Mark 7 in the SBIBS

Mark 7 in the SBIBS2

Mark 7 in the SBICS

Mark 7 in the SBIDS

Mark 7 in the SBIGS

Mark 7 in the SBIHS

Mark 7 in the SBIIS

Mark 7 in the SBIIS2

Mark 7 in the SBIIS3

Mark 7 in the SBIKS

Mark 7 in the SBIKS2

Mark 7 in the SBIMS

Mark 7 in the SBIOS

Mark 7 in the SBIPS

Mark 7 in the SBISS

Mark 7 in the SBITS

Mark 7 in the SBITS2

Mark 7 in the SBITS3

Mark 7 in the SBITS4

Mark 7 in the SBIUS

Mark 7 in the SBIVS

Mark 7 in the SBT

Mark 7 in the SBT1E

Mark 7 in the SCHL

Mark 7 in the SNT

Mark 7 in the SUSU

Mark 7 in the SUSU2

Mark 7 in the SYNO

Mark 7 in the TBIAOTANT

Mark 7 in the TBT1E

Mark 7 in the TBT1E2

Mark 7 in the TFTIP

Mark 7 in the TFTU

Mark 7 in the TGNTATF3T

Mark 7 in the THAI

Mark 7 in the TNFD

Mark 7 in the TNT

Mark 7 in the TNTIK

Mark 7 in the TNTIL

Mark 7 in the TNTIN

Mark 7 in the TNTIP

Mark 7 in the TNTIZ

Mark 7 in the TOMA

Mark 7 in the TTENT

Mark 7 in the UBG

Mark 7 in the UGV

Mark 7 in the UGV2

Mark 7 in the UGV3

Mark 7 in the VBL

Mark 7 in the VDCC

Mark 7 in the YALU

Mark 7 in the YAPE

Mark 7 in the YBVTP

Mark 7 in the ZBP