Mark 9 (MAAL)

1 ሃሣ ዬሱሴ ዔያቶም ሂዚ ጌዔኔ፦ «ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ሃሢ ሃይካ ዓኣ ዓሶ ባኣካ ፆኦሲ ካኣቱማ ዎልቄና ዬዓኣና ዛጋንዳያ ሄላንዳኣና ፔቴ ፔቴ ሃይቂንዱዋ ዓሲ ዓኣኔ።» 2 ላሆ ዓቢኮ ጊንፃፓ ዬሱሴ ጴፂሮሴንታ ያይቆኦቤንታ ዮሃኒሴንታ ሌሊ ፔኤና ዎላ ዔኪ ፑኡፒ ዹካ ኬስካዛ ዔያቶኮ ቤርታ ዒዛኮ ዓውካራ ላኣሚንቲ ጴዼኔ። 3 ዓፒላ ዒዛኮ ኮሺ ቦኦሬኔ፤ ዓጪዳ ዖኦኒያ ማስኪ ጌኤሺ ቦኦሪሳያይዳፓ ዑሣ ዓኣዼ ቦኦሬኔ። 4 ዬማና ዔኤሊያሴና ሙሴና ጴዺ ዬሱሴና ዎላ ጌስታንቴ ዔያታ ዴንቄኔ። 5 ጴፂሮሴ ዬሱሴ ኮራ፦ «ዔርዛሢዮ! ሃይካ ኑ ናንጋቴ ኮሺኬ፤ ዬያሮ ፔቴ ኔኤም፥ ፔቴ ሙሴም፥ ፔቴ ዔኤሊያሴም ማዓያ ሃይሦ ዉዲ ኑኡኒ ማዦም» ጌዔኔ። 6 ዔያታ ሃይሣሢ ኮሺ ዲቃቲ ዓኣሢሮ ጴፂሮሴ ፔኤሮ ዓይጎ ጋዓቴያ ዔሪባኣሴ። 7 ሻኣሬ ዔያቶ ሙኪ ባይዜኔ፤ ባይዜ ሻኣሮይዳፓ፦ «ሃይ ታኣኮ ታኣኒ ናሽካ ናዓሢኬ፤ ዒዚ ጋዓሢ ዋይዙዋቴ» ጋዓ ዑኡሲ ዋይዚንቴኔ። 8 ቤዞማና ሺሪ ዔያታ ዛጋዖ ዬሱሴፓ ዓታዛ ሜሌ ዖናኣ ዴንቂባኣሴ። 9 ዹካፓ ዔያታ ኬዳኣና ዬሱሴ፦ «ዒንሢ ዛጌ ባኮ ዓሲኮ ናዓሢ ሃይቂ ሃይባፓ ዔቃንዳያ ሄላንዳኣና ዖኦማኣ ኬኤዚፖቴ» ጌዔኔ። 10 ዬያ ዒ ጌዔ ባኮ ዔያታ ዋይዚ ዔኬኔ፤ ጋዓንቴ፦ «ሃይቢፓ ዔቂሢ ጌይሢ ዎዚ ጌይሢዳይ?» ጌዒ ዎላ ጌስቴኔ። 11 «ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሳ ዔኤሊያሴ ቤርታ ሙካኒ ኮይሳኔ ዓይጎሮ ጋዓይ?» ጌዒ ዔያታ ዬሱሴ ኮራ ዖኦጬኔ። 12 ዒዚ ዔያቶም፦ «ጎኔኬ፤ ዔኤሊያሴ ቤርታዺ ሙካኒና ጉቤ ባኮ ጊኢጊሻኒ ኮይሳኔ፤ ማዔቶዋ ዓሲ ናይ ሜቶ ዔካንዳሢና ቦሂንታንዳሢያ ፃኣፒንቲ ባኣዓዳ? 13 ታኣኒ ዒንሢም ኬኤዛኔ፦ ዔኤሊያሴ ቤርታዺ ሙኬኔ፤ ቤርታዺ ዒዛ ዛሎ ፃኣፒንቴሢጉዴያ ዓሳ ኮዓ ባኮ ቢያ ዒዛይዳ ማዼኔ» ጌዔኔ። 14 ዬሱሴንታ ዒዛና ዎላ ዹኮ ኬስኬ፥ ዒዛ ጊንፆ ሃንታ ሃይሦንሢንታ ሃንጎ ዓቴ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ኮይላ ሙካንቴ ሚርጌ ዴሬ ዔያቶ ኮራ ቡኪ፤ ሃሣ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሳኣ ዔያቶና ዎላ ማርማኔ። 15 ዒኢካ ዓኣ ዴራ ዬሱሴ ዛጌ ዎዶና ሚርጌ ዲቃቲ ሄርሻዖ ዒዛ ባንሢ ጳሽኪ፦ «ኮሺዳ?» ጌዔኔ። 16 ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶ ኮራ፦ «ዔያቶና ዎላ ዒንሢ ማርማሢ ዓይጎዛላዳይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 17 ዴሮ ባኣካፓ ፔቴ ዓሲ ሂዚ ጌዔኔ፦ «ዔርዛሢዮ! ጌስቲሱዋ ፑርታ ዓያና ዓርቄ ናይ ታ ኔ ኮራ ዔኪ ሙኬኔ። 18 ዔቄ ዎዶና ሳዓ ዒዛ ጳዺሳኔ፤ ዻንጎና ዱባሲ ዓቺ ዻይሲሳኔ፤ ዑፆዋ ዒዛኮ ሜልዚ ሌሲጉዲ ማሃኔ፤ ዬያ ፑርቶ ዓያኖ ዒዛይዳፓ ኬሳንዳጉዲ ኔኤኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶ ታ ዖኦጬያታንቴ ዔያታ ኬሳኒ ዳንዳዒባኣሴ።» 19 ዬሱሴ ዔያቶም ሂዚ ጌዔኔ፦ «ዒንሢ ጉሙርቁዋ ዓሳ ዓይዴ ሄላንዳኣና ታ ዒንሢና ዎላ ናንጋንዳይ? ዓይዴ ሄላንዳኣና ታኣኒ ጊባንዳይ? ሂንዳ ናዖ ታ ባንሢ ዔኪ ሙኩዋቴ።» 20 ዔያታ ናዓሢ ዬሱሴ ባንሢ ዔኪ ሙኬኔ፤ ፑርቶ ዓያና ዬሱሴ ዴዴንቃዖ ናዖ ሳዓ ጳዺሳዛ ናዓሢያ ሳዓ ኮላዺ ዻንጎና ዱባ ዬይሴኔ። 21 ዬሱሴ ናዖኮ ዓዶ ኮራ፦ «ዓይዳፓ ዓርቂ ሃይ ናዓሢ ሃያይዳይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ።ናዖኮ ዓዴ ማሃዖ፦ «ዓኣላ ዓኣንቴ ዓርቃዖኬ፤ 22 ፑርቶ ዓያና ዒዛ ዎዻኒያ ሚርጌ ዎዴና ታሚዳ፥ ዋኣሢዳ ኬኤራሢሮ ኔኤም ዳንዳዒንታቴ ሃዳራ ኑና ሚጪንቲ ማኣዴ» ጌዔኔ። 23 ዬሱሴ፦ «ኔኤም ዳንዳዒንታቶ ኔኤኒ ዎይቲ ጋዓይ? ጉሙርቃሢም ቢያ ባኣዚ ዳዳንዳዒንታኔ!» ጌዔኔ። 24 ቤዞና ናዖኮ ዓዴ፦ «ጉሙርቂፆ ታ ጉሙርቃኔ፤ ጋዓንቴ ጉሙርቂሢ ፓጪሢፓ ታና ማኣዴ» ጌዒ ዒላቴኔ። 25 ዓሳ ዲርጊ ዬዓሢ ዬሱሴ ዛጋዖ ፑርቶ ዓያናሢም፦ «ሃይ ኔኤኒ ናዖኮ ዋዮና ዻንጎና ባይቄያ ማሄ ዓያናሢዮ ናዓሢዳፓ ኔኤኒ ኬስካንዳጉዲ፥ ላሚ ጊንሣ ኔኤኒ ዒዛይዳ ጌሉዋጉዲ ታ ኔና ዓይሣኔ!» ጌዒ ጎሬኔ። 26 ፑርቶ ዓያናሢ ዼኤፒ ዑኡሲና ዒላታዖ ናዓሢያ ሚርጌና ባርዲሴሢኮ ጊንፃ ኬስካዛ ናዓሢ ሃይቄ ሌሲጉዲ ማሌሢሮ ሚርጌ ዓሳ ሃይቄኔ ጌዔኔ። 27 ጋዓንቴ ዬሱሴ ናዓሢኮ ኩጮ ዓርቂ ዔቂሴኔ፥ ናዓሢያ ዔቄኔ። 28 ዬካፓ ዬሱሴ ማኣሪ ጌሌሢኮ ጊንፃ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዒዛ ዱማሲ፦ «ዓይጎሮ ኑኡኒ ፑርቶ ዓያኖ ኬሳኒ ዳንዳዒባኣይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 29 ዬሱሴ ኬኤዛዖ፦ «ሃያ ጉዴሢ ሺኢጲሢና ሃሣ [ሙኡዚ ሃሺ ሺኢቂሢና] ማዒባኣታቶ ሜሌ ዓይጎና ኬስኩዋሴ» ጌዔኔ። 30 ዬሱሴና ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶና ዬኖ ቤዞ ሃሺ ጌሊላ ዓጮና ቲቂ ዴንዴኔ፤ ዬሱሴ ዒዚ ዓኣ ቤዞ ዖኦኒያ ዔራንዳጉዲ ኮዒባኣሴ። 31 ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒማና ዒዚ ፔኤኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶ፦ «ዓሲኮ ናዓሢ ዓሲ ኩሽካ ዓኣሢ ዒንጊንታንዳኔ፤ ዔያታኣ ዒዛ ዎዻንዳኔ፤ ሃይቄሢኮ ጊንፃ ሃይባፓ ሃይሣሳ ኬሎና ዔቃንዳኔ» ጌዒ ዔርዚሢዳ ዓኣሢሮኬ። 32 ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢም ዬይ ዒ ጌዔ ባካ ዔርቲባኣሴ፤ ማዔቶዋ ማሂ ዒዛ ዖኦጫኒ ዔያታ ዒጊጬኔ። 33 ዬሱሴና ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ቂፒርናሆሜ ሙኪ ማኣሪ ጌሌስካፓ ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ኮራ፦ «ዒንሢ ዎንዴ ጎይፆይዳ ዓኣዖ ዎላ ማርማሢ ዓይጌንዴዳይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 34 ዔያታ ጋዓንቴ ዚቲዮ ጌዔኔ። ዓይጎሮ ጌዔቶ ዔያታ ጎይፃ፦ «ኑ ጊዳፓ ቢያ ባሼሢ ዖናዳይ?» ጌዒ ማርሜሢሮኬ። 35 ዬሱሴ ዴዔሢኮ ጊንፃ ታጶ ላምዖንሢ ዔኤላዖ፦ «ቢያፓ ቤርታ ማዓኒ ኮዓይ ዖናታቶዋ ቢያፓ ጋፒንሢና ሃሣ ቢያም ማዻያ ማዓንዳያ ኮይሳኔ» ጌዔኔ። 36 ዬካፓ ፔቴ ዻካ ናይ ዔያቶ ቤርታ ዔቂሲ ናዖ ኮንቂጋፓ ሂዚ ጌዔኔ፦ 37 «ሃያጉዴ ናኣቶይዳፓ ፔቴታዖ ታ ሱንፆና ቦንቺ ዔካሢ ታና ዔካኔ፤ ታና ዔካሢ ታና ሌሊቱዋንቴ ታና ዳኬሢያ ዔካኔ።» 38 ዮሃኒሴ ዬሱሴም፦ «ዔርዛሢዮ! ፔቴ ዓሲ ኔ ሱንፆና ፑርታ ዓያና ኬሳንቴ ኑ ዛጋዖ ዒዚ ኑኡና ዎላቱዋኣሢሮ ዒዛ ኑኡኒ ላኣጌኔ» ጌዒ ኬኤዜኔ። 39 ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ታ ሱንፆና ዓኪ ዲቃሣ ባኣዚ ማዺ ማዺ ቤዞና ታ ዑፃ ፑርታ ጌስታንዳይ ባኣሢሮ ሃሹዋቴ ላኣጊፖቴ፤ 40 ዓይጎሮ ጌዔቶ ‹ኑና ዒፁዋኣሢ ቢያ ኑ ዓሲኬ› » ጌዔኔ። 41 ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዒንሢ ታኣሮ ማዔሢሮ ፔቴ ሙርሳና ዋኣሢ ዒንሢ ዑሻ ዓሢም ዋኣፆ ዑሼሢ ዛሎሮ ዒንጊንታንዳ ባኣዚ ባይቃዓኬ። 42 ዬሱሴ ኬኤዛዖ፦ «ታና ጉሙርቃ፥ ሃንሢ ዻኮንሢፓ ፔቴማ ዻቢሳያ ዖና ማዔቶዋ ፑኡፒ ዎንሢ ሆላ ቱኪ ባዞይዳ ኬኤሪንቴቶ ቃራኬ፤ 43 ዬያሮ ኩጫ ኔና ዻቢሳቴ ቲቂ ኔኤፓ ኬኤሬ፤ ላምዖ ኩቺ ዓኣንቴ ጋኣናኣሜይዳ፥ ታሞ ባይቁዋኣሢዳ ኬኤሪንቲፃፓ ጉንዖ ማዒ ናንጎ ማኣሪ ጌሊፃ ቃራኬ። [ 44 ጋኣናኣሜ ጌይንታ ቤዛ ዒኢካ ዓኣ ፁርቃላ ሃይቁዋያ፥ ታማኣ ባይቁዋ ቤሲኬ።] 45 ቶካ ኔና ዻቢሳቴ ኔኤፓ ቲቂ ኬኤሬ፤ ላምዖ ቶኪ ቢያ ዓኣንቴ ጋኣናኣሜ ጌሊፃፓ ጉንዖ ማዒ ናንጎ ማኣሪ ጌሊፃ ቃራኬ። [ 46 ጋኣናኣሜ ጌይንታ ቤዛ ዒኢካ ዓኣ ፁርቃላ ሃይቁዋያ፥ ታማኣ ባይቁዋ ቤሲኬ።] 47 ዓኣፓ ኔና ዻቢሳቴ ኔኤፓ ኬሲ ኬኤሬ፤ ላምዖ ዓኣፒ ዓኣንቴ ጋኣናኣሜ ጌሊፃፓ ፔቴ ዓኣፒና ፆኦሲ ካኣቱሞ ጋሮ ጌሊፃ ቃራኬ። 48 ጋኣናኣሜ ጌይንታ ቤዛ ዒኢካ ዓኣ ፁርቃላ ሃይቁዋያ፥ ታማኣ ባይቁዋ ቤሲኬ። 49 «ፆኦሲም ዒንጎ ባኣዚ ሶኦጌ ዋሂ ጌኤሾሢጉዲ ዓሲ ቢያ ታሚዳ ጌሊ ጌኤሽኪ ኬስካንዳኔ፤ 50 «ሶኦጌ ኮሺኬ፤ ጋዓንቴ ሶኦጌ ሶኦጌ ማዒፆ ዓቴቴ ዓይጎና ዒንሢ ጊንሣ ሶኦጌ ማሃንዳይ? «ዒንሢኮዋ ሶኦጌ ዓኣያ ማዖንጎ፤ ሴካና ሃንጋና ዎላ ጊኢጊ ኮሺ ናንጉዋቴ።»

In Other Versions

Mark 9 in the ANGEFD

Mark 9 in the ANTPNG2D

Mark 9 in the AS21

Mark 9 in the BAGH

Mark 9 in the BBPNG

Mark 9 in the BBT1E

Mark 9 in the BDS

Mark 9 in the BEV

Mark 9 in the BHAD

Mark 9 in the BIB

Mark 9 in the BLPT

Mark 9 in the BNT

Mark 9 in the BNTABOOT

Mark 9 in the BNTLV

Mark 9 in the BOATCB

Mark 9 in the BOATCB2

Mark 9 in the BOBCV

Mark 9 in the BOCNT

Mark 9 in the BOECS

Mark 9 in the BOGWICC

Mark 9 in the BOHCB

Mark 9 in the BOHCV

Mark 9 in the BOHLNT

Mark 9 in the BOHNTLTAL

Mark 9 in the BOICB

Mark 9 in the BOILNTAP

Mark 9 in the BOITCV

Mark 9 in the BOKCV

Mark 9 in the BOKCV2

Mark 9 in the BOKHWOG

Mark 9 in the BOKSSV

Mark 9 in the BOLCB

Mark 9 in the BOLCB2

Mark 9 in the BOMCV

Mark 9 in the BONAV

Mark 9 in the BONCB

Mark 9 in the BONLT

Mark 9 in the BONUT2

Mark 9 in the BOPLNT

Mark 9 in the BOSCB

Mark 9 in the BOSNC

Mark 9 in the BOTLNT

Mark 9 in the BOVCB

Mark 9 in the BOYCB

Mark 9 in the BPBB

Mark 9 in the BPH

Mark 9 in the BSB

Mark 9 in the CCB

Mark 9 in the CUV

Mark 9 in the CUVS

Mark 9 in the DBT

Mark 9 in the DGDNT

Mark 9 in the DHNT

Mark 9 in the DNT

Mark 9 in the ELBE

Mark 9 in the EMTV

Mark 9 in the ESV

Mark 9 in the FBV

Mark 9 in the FEB

Mark 9 in the GGMNT

Mark 9 in the GNT

Mark 9 in the HARY

Mark 9 in the HNT

Mark 9 in the IRVA

Mark 9 in the IRVB

Mark 9 in the IRVG

Mark 9 in the IRVH

Mark 9 in the IRVK

Mark 9 in the IRVM

Mark 9 in the IRVM2

Mark 9 in the IRVO

Mark 9 in the IRVP

Mark 9 in the IRVT

Mark 9 in the IRVT2

Mark 9 in the IRVU

Mark 9 in the ISVN

Mark 9 in the JSNT

Mark 9 in the KAPI

Mark 9 in the KBT1ETNIK

Mark 9 in the KBV

Mark 9 in the KJV

Mark 9 in the KNFD

Mark 9 in the LBA

Mark 9 in the LBLA

Mark 9 in the LNT

Mark 9 in the LSV

Mark 9 in the MBV

Mark 9 in the MBV2

Mark 9 in the MHNT

Mark 9 in the MKNFD

Mark 9 in the MNG

Mark 9 in the MNT

Mark 9 in the MNT2

Mark 9 in the MRS1T

Mark 9 in the NAA

Mark 9 in the NASB

Mark 9 in the NBLA

Mark 9 in the NBS

Mark 9 in the NBVTP

Mark 9 in the NET2

Mark 9 in the NIV11

Mark 9 in the NNT

Mark 9 in the NNT2

Mark 9 in the NNT3

Mark 9 in the PDDPT

Mark 9 in the PFNT

Mark 9 in the RMNT

Mark 9 in the SBIAS

Mark 9 in the SBIBS

Mark 9 in the SBIBS2

Mark 9 in the SBICS

Mark 9 in the SBIDS

Mark 9 in the SBIGS

Mark 9 in the SBIHS

Mark 9 in the SBIIS

Mark 9 in the SBIIS2

Mark 9 in the SBIIS3

Mark 9 in the SBIKS

Mark 9 in the SBIKS2

Mark 9 in the SBIMS

Mark 9 in the SBIOS

Mark 9 in the SBIPS

Mark 9 in the SBISS

Mark 9 in the SBITS

Mark 9 in the SBITS2

Mark 9 in the SBITS3

Mark 9 in the SBITS4

Mark 9 in the SBIUS

Mark 9 in the SBIVS

Mark 9 in the SBT

Mark 9 in the SBT1E

Mark 9 in the SCHL

Mark 9 in the SNT

Mark 9 in the SUSU

Mark 9 in the SUSU2

Mark 9 in the SYNO

Mark 9 in the TBIAOTANT

Mark 9 in the TBT1E

Mark 9 in the TBT1E2

Mark 9 in the TFTIP

Mark 9 in the TFTU

Mark 9 in the TGNTATF3T

Mark 9 in the THAI

Mark 9 in the TNFD

Mark 9 in the TNT

Mark 9 in the TNTIK

Mark 9 in the TNTIL

Mark 9 in the TNTIN

Mark 9 in the TNTIP

Mark 9 in the TNTIZ

Mark 9 in the TOMA

Mark 9 in the TTENT

Mark 9 in the UBG

Mark 9 in the UGV

Mark 9 in the UGV2

Mark 9 in the UGV3

Mark 9 in the VBL

Mark 9 in the VDCC

Mark 9 in the YALU

Mark 9 in the YAPE

Mark 9 in the YBVTP

Mark 9 in the ZBP