Mark 9 (SBITS)

1 அத² ஸ தாநவாதீ³த் யுஷ்மப்⁴யமஹம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ கத²யாமி, ஈஸ்²வரராஜ்யம்ʼ பராக்ரமேணோபஸ்தி²தம்ʼ ந த்³ருʼஷ்ட்வா ம்ருʼத்யும்ʼ நாஸ்வாதி³ஷ்யந்தே, அத்ர த³ண்டா³யமாநாநாம்ʼ மத்⁴யேபி தாத்³ருʼஸா² லோகா​: ஸந்தி| 2 அத² ஷட்³தி³நேப்⁴ய​: பரம்ʼ யீஸு²​: பிதரம்ʼ யாகூப³ம்ʼ யோஹநஞ்ச க்³ருʼஹீத்வா கி³ரேருச்சஸ்ய நிர்ஜநஸ்தா²நம்ʼ க³த்வா தேஷாம்ʼ ப்ரத்யக்ஷே மூர்த்யந்தரம்ʼ த³தா⁴ர| 3 ததஸ்தஸ்ய பரிதே⁴யம் ஈத்³ருʼஸ²ம் உஜ்ஜ்வலஹிமபாணட³ரம்ʼ ஜாதம்ʼ யத்³ ஜக³தி கோபி ரஜகோ ந தாத்³ருʼக் பாணட³ரம்ʼ கர்த்தாம்ʼ ஸ²க்நோதி| 4 அபரஞ்ச ஏலியோ மூஸாஸ்²ச தேப்⁴யோ த³ர்ஸ²நம்ʼ த³த்த்வா யீஸு²நா ஸஹ கத²நம்ʼ கர்த்துமாரேபா⁴தே| 5 ததா³ பிதரோ யீஸு²மவாதீ³த் ஹே கு³ரோ(அ)ஸ்மாகமத்ர ஸ்தி²திருத்தமா, ததஏவ வயம்ʼ த்வத்க்ருʼதே ஏகாம்ʼ மூஸாக்ருʼதே ஏகாம் ஏலியக்ருʼதே சைகாம்ʼ, ஏதாஸ்திஸ்ர​: குடீ ர்நிர்ம்மாம| 6 கிந்து ஸ யது³க்தவாந் தத் ஸ்வயம்ʼ ந பு³பு³தே⁴ தத​: ஸர்வ்வே பி³ப⁴யாஞ்சக்ரு​:| 7 ஏதர்ஹி பயோத³ஸ்தாந் சா²த³யாமாஸ, மமயாம்ʼ ப்ரிய​: புத்ர​: கதா²ஸு தஸ்ய மநாம்ʼஸி நிவேஸ²யதேதி நபோ⁴வாணீ தந்மேத்³யாந்நிர்யயௌ| 8 அத² ஹடா²த்தே சதுர்தி³ஸோ² த்³ருʼஷ்ட்வா யீஸு²ம்ʼ விநா ஸ்வை​: ஸஹிதம்ʼ கமபி ந த³த்³ருʼஸு²​:| 9 தத​: பரம்ʼ கி³ரேரவரோஹணகாலே ஸ தாந் கா³ட⁴ம் தூ³த்யாதி³தே³ஸ² யாவந்நரஸூநோ​: ஸ்²மஸா²நாது³த்தா²நம்ʼ ந ப⁴வதி, தாவத் த³ர்ஸ²நஸ்யாஸ்ய வார்த்தா யுஷ்மாபி⁴​: கஸ்மைசித³பி ந வக்தவ்யா| 10 ததா³ ஸ்²மஸா²நாது³த்தா²நஸ்ய கோபி⁴ப்ராய இதி விசார்ய்ய தே தத்³வாக்யம்ʼ ஸ்வேஷு கோ³பாயாஞ்சக்ரிரே| 11 அத² தே யீஸு²ம்ʼ பப்ரச்சு²​: ப்ரத²மத ஏலியேநாக³ந்தவ்யம் இதி வாக்யம்ʼ குத உபாத்⁴யாயா ஆஹு​:? 12 ததா³ ஸ ப்ரத்யுவாச , ஏலிய​: ப்ரத²மமேத்ய ஸர்வ்வகார்ய்யாணி ஸாத⁴யிஷ்யதி; நரபுத்ரே ச லிபி ர்யதா²ஸ்தே ததை²வ ஸோபி ப³ஹுது³​:க²ம்ʼ ப்ராப்யாவஜ்ஞாஸ்யதே| 13 கிந்த்வஹம்ʼ யுஷ்மாந் வதா³மி , ஏலியார்தே² லிபி ர்யதா²ஸ்தே ததை²வ ஸ ஏத்ய யயௌ, லோகா: ஸ்வேச்சா²நுரூபம்ʼ தமபி⁴வ்யவஹரந்தி ஸ்ம| 14 அநந்தரம்ʼ ஸ ஸி²ஷ்யஸமீபமேத்ய தேஷாம்ʼ சது​:பார்ஸ்²வே தை​: ஸஹ ப³ஹுஜநாந் விவத³மாநாந் அத்⁴யாபகாம்ʼஸ்²ச த்³ருʼஷ்டவாந்; 15 கிந்து ஸர்வ்வலோகாஸ்தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வைவ சமத்க்ருʼத்ய ததா³ஸந்நம்ʼ தா⁴வந்தஸ்தம்ʼ ப்ரணேமு​:| 16 ததா³ யீஸு²ரத்⁴யாபகாநப்ராக்ஷீத்³ ஏதை​: ஸஹ யூயம்ʼ கிம்ʼ விவத³த்⁴வே? 17 ததோ லோகாநாம்ʼ கஸ்²சிதே³க​: ப்ரத்யவாதீ³த் ஹே கு³ரோ மம ஸூநும்ʼ மூகம்ʼ பூ⁴தத்⁴ருʼதஞ்ச ப⁴வதா³ஸந்நம் ஆநயம்ʼ| 18 யதா³ஸௌ பூ⁴தஸ்தமாக்ரமதே ததை³வ பாதஸதி ததா² ஸ பே²ணாயதே, த³ந்தைர்த³ந்தாந் க⁴ர்ஷதி க்ஷீணோ ப⁴வதி ச; ததோ ஹேதோஸ்தம்ʼ பூ⁴தம்ʼ த்யாஜயிதும்ʼ ப⁴வச்சி²ஷ்யாந் நிவேதி³தவாந் கிந்து தே ந ஸே²கு​:| 19 ததா³ ஸ தமவாதீ³த், ரே அவிஸ்²வாஸிந​: ஸந்தாநா யுஷ்மாபி⁴​: ஸஹ கதி காலாநஹம்ʼ ஸ்தா²ஸ்யாமி? அபராந் கதி காலாந் வா வ ஆசாராந் ஸஹிஷ்யே? தம்ʼ மதா³ஸந்நமாநயத| 20 ததஸ்தத்ஸந்நிதி⁴ம்ʼ ஸ ஆநீயத கிந்து தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வைவ பூ⁴தோ பா³லகம்ʼ த்⁴ருʼதவாந்; ஸ ச பூ⁴மௌ பதித்வா பே²ணாயமாநோ லுலோட²| 21 ததா³ ஸ தத்பிதரம்ʼ பப்ரச்ச², அஸ்யேத்³ருʼஸீ² த³ஸா² கதி தி³நாநி பூ⁴தா? தத​: ஸோவாதீ³த் பா³ல்யகாலாத்| 22 பூ⁴தோயம்ʼ தம்ʼ நாஸ²யிதும்ʼ ப³ஹுவாராந் வஹ்நௌ ஜலே ச ந்யக்ஷிபத் கிந்து யதி³ ப⁴வாந கிமபி கர்த்தாம்ʼ ஸ²க்நோதி தர்ஹி த³யாம்ʼ க்ருʼத்வாஸ்மாந் உபகரோது| 23 ததா³ யீஸு²ஸ்தமவத³த் யதி³ ப்ரத்யேதும்ʼ ஸ²க்நோஷி தர்ஹி ப்ரத்யயிநே ஜநாய ஸர்வ்வம்ʼ ஸாத்⁴யம்| 24 ததஸ்தத்க்ஷணம்ʼ தத்³பா³லகஸ்ய பிதா ப்ரோச்சை ரூவந் ஸாஸ்²ருநேத்ர​: ப்ரோவாச, ப்ரபோ⁴ ப்ரத்யேமி மமாப்ரத்யயம்ʼ ப்ரதிகுரு| 25 அத² யீஸு² ர்லோகஸங்க⁴ம்ʼ தா⁴வித்வாயாந்தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா தமபூதபூ⁴தம்ʼ தர்ஜயித்வா ஜகா³த³, ரே ப³தி⁴ர மூக பூ⁴த த்வமேதஸ்மாத்³ ப³ஹிர்ப⁴வ புந​: கதா³பி மாஸ்²ரயைநம்ʼ த்வாமஹம் இத்யாதி³ஸா²மி| 26 ததா³ ஸ பூ⁴தஸ்²சீத்ஸ²ப்³த³ம்ʼ க்ருʼத்வா தமாபீட்³ய ப³ஹிர்ஜஜாம, ததோ பா³லகோ ம்ருʼதகல்போ ப³பூ⁴வ தஸ்மாத³யம்ʼ ம்ருʼதஇத்யநேகே கத²யாமாஸு​:| 27 கிந்து கரம்ʼ த்⁴ருʼத்வா யீஸு²நோத்தா²பித​: ஸ உத்தஸ்தௌ²| 28 அத² யீஸௌ² க்³ருʼஹம்ʼ ப்ரவிஷ்டே ஸி²ஷ்யா கு³ப்தம்ʼ தம்ʼ பப்ரச்சு²​:, வயமேநம்ʼ பூ⁴தம்ʼ த்யாஜயிதும்ʼ குதோ ந ஸ²க்தா​:? 29 ஸ உவாச, ப்ரார்த²நோபவாஸௌ விநா கேநாப்யந்யேந கர்ம்மணா பூ⁴தமீத்³ருʼஸ²ம்ʼ த்யாஜயிதும்ʼ ந ஸ²க்யம்ʼ| 30 அநந்தரம்ʼ ஸ தத்ஸ்தா²நாதி³த்வா கா³லீல்மத்⁴யேந யயௌ, கிந்து தத் கோபி ஜாநீயாதி³தி ஸ நைச்ச²த்| 31 அபரஞ்ச ஸ ஸி²ஷ்யாநுபதி³ஸ²ந் ப³பா⁴ஷே, நரபுத்ரோ நரஹஸ்தேஷு ஸமர்பயிஷ்யதே தே ச தம்ʼ ஹநிஷ்யந்தி தைஸ்தஸ்மிந் ஹதே த்ருʼதீயதி³நே ஸ உத்தா²ஸ்யதீதி| 32 கிந்து தத்கதா²ம்ʼ தே நாபு³த்⁴யந்த ப்ரஷ்டுஞ்ச பி³ப்⁴ய​:| 33 அத² யீஸு²​: கப²ர்நாஹூம்புரமாக³த்ய மத்⁴யேக்³ருʼஹஞ்சேத்ய தாநப்ருʼச்ச²த்³ வர்த்மமத்⁴யே யூயமந்யோந்யம்ʼ கிம்ʼ விவத³த்⁴வே ஸ்ம? 34 கிந்து தே நிருத்தராஸ்தஸ்து² ர்யஸ்மாத்தேஷாம்ʼ கோ முக்²ய இதி வர்த்மாநி தே(அ)ந்யோந்யம்ʼ வ்யவத³ந்த| 35 தத​: ஸ உபவிஸ்²ய த்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்யாந் ஆஹூய ப³பா⁴ஷே ய​: கஸ்²சித் முக்²யோ ப⁴விதுமிச்ச²தி ஸ ஸர்வ்வேப்⁴யோ கௌ³ண​: ஸர்வ்வேஷாம்ʼ ஸேவகஸ்²ச ப⁴வது| 36 ததா³ ஸ பா³லகமேகம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா மத்⁴யே ஸமுபாவேஸ²யத் ததஸ்தம்ʼ க்ரோடே³ க்ருʼத்வா தாநவாதா³த் 37 ய​: கஸ்²சிதீ³த்³ருʼஸ²ஸ்ய கஸ்யாபி பா³லஸ்யாதித்²யம்ʼ கரோதி ஸ மமாதித்²யம்ʼ கரோதி; ய​: கஸ்²சிந்மமாதித்²யம்ʼ கரோதி ஸ கேவலம் மமாதித்²யம்ʼ கரோதி தந்ந மத்ப்ரேரகஸ்யாப்யாதித்²யம்ʼ கரோதி| 38 அத² யோஹந் தமப்³ரவீத் ஹே கு³ரோ, அஸ்மாகமநநுகா³மிநம் ஏகம்ʼ த்வாந்நாம்நா பூ⁴தாந் த்யாஜயந்தம்ʼ வயம்ʼ த்³ருʼஷ்டவந்த​:, அஸ்மாகமபஸ்²சாத்³கா³மித்வாச்ச தம்ʼ ந்யஷேதா⁴ம| 39 கிந்து யீஸு²ரவத³த் தம்ʼ மா நிஷேத⁴த், யதோ ய​: கஸ்²சிந் மந்நாம்நா சித்ரம்ʼ கர்ம்ம கரோதி ஸ ஸஹஸா மாம்ʼ நிந்தி³தும்ʼ ந ஸ²க்நோதி| 40 ததா² ய​: கஸ்²சித்³ யுஷ்மாகம்ʼ விபக்ஷதாம்ʼ ந கரோதி ஸ யுஷ்மாகமேவ ஸபக்ஷ​:| 41 ய​: கஸ்²சித்³ யுஷ்மாந் க்²ரீஷ்டஸி²ஷ்யாந் ஜ்ஞாத்வா மந்நாம்நா கம்ʼஸைகேந பாநீயம்ʼ பாதும்ʼ த³தா³தி, யுஷ்மாநஹம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ வச்மி, ஸ ப²லேந வஞ்சிதோ ந ப⁴விஷ்யதி| 42 கிந்து யதி³ கஸ்²சிந் மயி விஸ்²வாஸிநாமேஷாம்ʼ க்ஷுத்³ரப்ராணிநாம் ஏகஸ்யாபி விக்⁴நம்ʼ ஜநயதி, தர்ஹி தஸ்யைதத்கர்ம்ம கரணாத் கண்ட²ப³த்³த⁴பேஷணீகஸ்ய தஸ்ய ஸாக³ராகா³த⁴ஜல மஜ்ஜநம்ʼ ப⁴த்³ரம்ʼ| 43 அத​: ஸ்வகரோ யதி³ த்வாம்ʼ பா³த⁴தே தர்ஹி தம்ʼ சி²ந்தி⁴; 44 யஸ்மாத் யத்ர கீடா ந ம்ரியந்தே வஹ்நிஸ்²ச ந நிர்வ்வாதி, தஸ்மிந் அநிர்வ்வாணாநலநரகே கரத்³வயவஸ்தவ க³மநாத் கரஹீநஸ்ய ஸ்வர்க³ப்ரவேஸ²ஸ்தவ க்ஷேமம்ʼ| 45 யதி³ தவ பாதோ³ விக்⁴நம்ʼ ஜநயதி தர்ஹி தம்ʼ சி²ந்தி⁴, 46 யதோ யத்ர கீடா ந ம்ரியந்தே வஹ்நிஸ்²ச ந நிர்வ்வாதி, தஸ்மிந் (அ)நிர்வ்வாணவஹ்நௌ நரகே த்³விபாத³வதஸ்தவ நிக்ஷேபாத் பாத³ஹீநஸ்ய ஸ்வர்க³ப்ரவேஸ²ஸ்தவ க்ஷேமம்ʼ| 47 ஸ்வநேத்ரம்ʼ யதி³ த்வாம்ʼ பா³த⁴தே தர்ஹி தத³ப்யுத்பாடய, யதோ யத்ர கீடா ந ம்ரியந்தே வஹ்நிஸ்²ச ந நிர்வ்வாதி, 48 தஸ்மிந (அ)நிர்வ்வாணவஹ்நௌ நரகே த்³விநேத்ரஸ்ய தவ நிக்ஷேபாத்³ ஏகநேத்ரவத ஈஸ்²வரராஜ்யே ப்ரவேஸ²ஸ்தவ க்ஷேமம்ʼ| 49 யதா² ஸர்வ்வோ ப³லி ர்லவணாக்த​: க்ரியதே ததா² ஸர்வ்வோ ஜநோ வஹ்நிரூபேண லவணாக்த​: காரிஷ்யதே| 50 லவணம்ʼ ப⁴த்³ரம்ʼ கிந்து யதி³ லவணே ஸ்வாது³தா ந திஷ்ட²தி, தர்ஹி கத²ம் ஆஸ்வாத்³யுக்தம்ʼ கரிஷ்யத²? யூயம்ʼ லவணயுக்தா ப⁴வத பரஸ்பரம்ʼ ப்ரேம குருத|

In Other Versions

Mark 9 in the ANGEFD

Mark 9 in the ANTPNG2D

Mark 9 in the AS21

Mark 9 in the BAGH

Mark 9 in the BBPNG

Mark 9 in the BBT1E

Mark 9 in the BDS

Mark 9 in the BEV

Mark 9 in the BHAD

Mark 9 in the BIB

Mark 9 in the BLPT

Mark 9 in the BNT

Mark 9 in the BNTABOOT

Mark 9 in the BNTLV

Mark 9 in the BOATCB

Mark 9 in the BOATCB2

Mark 9 in the BOBCV

Mark 9 in the BOCNT

Mark 9 in the BOECS

Mark 9 in the BOGWICC

Mark 9 in the BOHCB

Mark 9 in the BOHCV

Mark 9 in the BOHLNT

Mark 9 in the BOHNTLTAL

Mark 9 in the BOICB

Mark 9 in the BOILNTAP

Mark 9 in the BOITCV

Mark 9 in the BOKCV

Mark 9 in the BOKCV2

Mark 9 in the BOKHWOG

Mark 9 in the BOKSSV

Mark 9 in the BOLCB

Mark 9 in the BOLCB2

Mark 9 in the BOMCV

Mark 9 in the BONAV

Mark 9 in the BONCB

Mark 9 in the BONLT

Mark 9 in the BONUT2

Mark 9 in the BOPLNT

Mark 9 in the BOSCB

Mark 9 in the BOSNC

Mark 9 in the BOTLNT

Mark 9 in the BOVCB

Mark 9 in the BOYCB

Mark 9 in the BPBB

Mark 9 in the BPH

Mark 9 in the BSB

Mark 9 in the CCB

Mark 9 in the CUV

Mark 9 in the CUVS

Mark 9 in the DBT

Mark 9 in the DGDNT

Mark 9 in the DHNT

Mark 9 in the DNT

Mark 9 in the ELBE

Mark 9 in the EMTV

Mark 9 in the ESV

Mark 9 in the FBV

Mark 9 in the FEB

Mark 9 in the GGMNT

Mark 9 in the GNT

Mark 9 in the HARY

Mark 9 in the HNT

Mark 9 in the IRVA

Mark 9 in the IRVB

Mark 9 in the IRVG

Mark 9 in the IRVH

Mark 9 in the IRVK

Mark 9 in the IRVM

Mark 9 in the IRVM2

Mark 9 in the IRVO

Mark 9 in the IRVP

Mark 9 in the IRVT

Mark 9 in the IRVT2

Mark 9 in the IRVU

Mark 9 in the ISVN

Mark 9 in the JSNT

Mark 9 in the KAPI

Mark 9 in the KBT1ETNIK

Mark 9 in the KBV

Mark 9 in the KJV

Mark 9 in the KNFD

Mark 9 in the LBA

Mark 9 in the LBLA

Mark 9 in the LNT

Mark 9 in the LSV

Mark 9 in the MAAL

Mark 9 in the MBV

Mark 9 in the MBV2

Mark 9 in the MHNT

Mark 9 in the MKNFD

Mark 9 in the MNG

Mark 9 in the MNT

Mark 9 in the MNT2

Mark 9 in the MRS1T

Mark 9 in the NAA

Mark 9 in the NASB

Mark 9 in the NBLA

Mark 9 in the NBS

Mark 9 in the NBVTP

Mark 9 in the NET2

Mark 9 in the NIV11

Mark 9 in the NNT

Mark 9 in the NNT2

Mark 9 in the NNT3

Mark 9 in the PDDPT

Mark 9 in the PFNT

Mark 9 in the RMNT

Mark 9 in the SBIAS

Mark 9 in the SBIBS

Mark 9 in the SBIBS2

Mark 9 in the SBICS

Mark 9 in the SBIDS

Mark 9 in the SBIGS

Mark 9 in the SBIHS

Mark 9 in the SBIIS

Mark 9 in the SBIIS2

Mark 9 in the SBIIS3

Mark 9 in the SBIKS

Mark 9 in the SBIKS2

Mark 9 in the SBIMS

Mark 9 in the SBIOS

Mark 9 in the SBIPS

Mark 9 in the SBISS

Mark 9 in the SBITS2

Mark 9 in the SBITS3

Mark 9 in the SBITS4

Mark 9 in the SBIUS

Mark 9 in the SBIVS

Mark 9 in the SBT

Mark 9 in the SBT1E

Mark 9 in the SCHL

Mark 9 in the SNT

Mark 9 in the SUSU

Mark 9 in the SUSU2

Mark 9 in the SYNO

Mark 9 in the TBIAOTANT

Mark 9 in the TBT1E

Mark 9 in the TBT1E2

Mark 9 in the TFTIP

Mark 9 in the TFTU

Mark 9 in the TGNTATF3T

Mark 9 in the THAI

Mark 9 in the TNFD

Mark 9 in the TNT

Mark 9 in the TNTIK

Mark 9 in the TNTIL

Mark 9 in the TNTIN

Mark 9 in the TNTIP

Mark 9 in the TNTIZ

Mark 9 in the TOMA

Mark 9 in the TTENT

Mark 9 in the UBG

Mark 9 in the UGV

Mark 9 in the UGV2

Mark 9 in the UGV3

Mark 9 in the VBL

Mark 9 in the VDCC

Mark 9 in the YALU

Mark 9 in the YAPE

Mark 9 in the YBVTP

Mark 9 in the ZBP