1 Corinthians 9 (SBIKS)

1 ಅಹಂ ಕಿಮ್ ಏಕಃ ಪ್ರೇರಿತೋ ನಾಸ್ಮಿ? ಕಿಮಹಂ ಸ್ವತನ್ತ್ರೋ ನಾಸ್ಮಿ? ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪ್ರಭು ರ್ಯೀಶುಃ ಖ್ರೀಷ್ಟಃ ಕಿಂ ಮಯಾ ನಾದರ್ಶಿ? ಯೂಯಮಪಿ ಕಿಂ ಪ್ರಭುನಾ ಮದೀಯಶ್ರಮಫಲಸ್ವರೂಪಾ ನ ಭವಥ? 2 ಅನ್ಯಲೋಕಾನಾಂ ಕೃತೇ ಯದ್ಯಪ್ಯಹಂ ಪ್ರೇರಿತೋ ನ ಭವೇಯಂ ತಥಾಚ ಯುಷ್ಮತ್ಕೃತೇ ಪ್ರೇರಿತೋಽಸ್ಮಿ ಯತಃ ಪ್ರಭುನಾ ಮಮ ಪ್ರೇರಿತತ್ವಪದಸ್ಯ ಮುದ್ರಾಸ್ವರೂಪಾ ಯೂಯಮೇವಾಧ್ವೇ| 3 ಯೇ ಲೋಕಾ ಮಯಿ ದೋಷಮಾರೋಪಯನ್ತಿ ತಾನ್ ಪ್ರತಿ ಮಮ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಮೇತತ್| 4 ಭೋಜನಪಾನಯೋಃ ಕಿಮಸ್ಮಾಕಂ ಕ್ಷಮತಾ ನಾಸ್ತಿ? 5 ಅನ್ಯೇ ಪ್ರೇರಿತಾಃ ಪ್ರಭೋ ರ್ಭ್ರಾತರೌ ಕೈಫಾಶ್ಚ ಯತ್ ಕುರ್ವ್ವನ್ತಿ ತದ್ವತ್ ಕಾಞ್ಚಿತ್ ಧರ್ಮ್ಮಭಗಿನೀಂ ವ್ಯೂಹ್ಯ ತಯಾ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಪರ್ಯ್ಯಟಿತುಂ ವಯಂ ಕಿಂ ನ ಶಕ್ನುಮಃ? 6 ಸಾಂಸಾರಿಕಶ್ರಮಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗಾತ್ ಕಿಂ ಕೇವಲಮಹಂ ಬರ್ಣಬ್ಬಾಶ್ಚ ನಿವಾರಿತೌ? 7 ನಿಜಧನವ್ಯಯೇನ ಕಃ ಸಂಗ್ರಾಮಂ ಕರೋತಿ? ಕೋ ವಾ ದ್ರಾಕ್ಷಾಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕೃತ್ವಾ ತತ್ಫಲಾನಿ ನ ಭುಙ್ಕ್ತೇ? ಕೋ ವಾ ಪಶುವ್ರಜಂ ಪಾಲಯನ್ ತತ್ಪಯೋ ನ ಪಿವತಿ? 8 ಕಿಮಹಂ ಕೇವಲಾಂ ಮಾನುಷಿಕಾಂ ವಾಚಂ ವದಾಮಿ? ವ್ಯವಸ್ಥಾಯಾಂ ಕಿಮೇತಾದೃಶಂ ವಚನಂ ನ ವಿದ್ಯತೇ? 9 ಮೂಸಾವ್ಯವಸ್ಥಾಗ್ರನ್ಥೇ ಲಿಖಿತಮಾಸ್ತೇ, ತ್ವಂ ಶಸ್ಯಮರ್ದ್ದಕವೃಷಸ್ಯಾಸ್ಯಂ ನ ಭಂತ್ಸ್ಯಸೀತಿ| ಈಶ್ವರೇಣ ಬಲೀವರ್ದ್ದಾನಾಮೇವ ಚಿನ್ತಾ ಕಿಂ ಕ್ರಿಯತೇ? 10 ಕಿಂ ವಾ ಸರ್ವ್ವಥಾಸ್ಮಾಕಂ ಕೃತೇ ತದ್ವಚನಂ ತೇನೋಕ್ತಂ? ಅಸ್ಮಾಕಮೇವ ಕೃತೇ ತಲ್ಲಿಖಿತಂ| ಯಃ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕರ್ಷತಿ ತೇನ ಪ್ರತ್ಯಾಶಾಯುಕ್ತೇನ ಕರ್ಷ್ಟವ್ಯಂ, ಯಶ್ಚ ಶಸ್ಯಾನಿ ಮರ್ದ್ದಯತಿ ತೇನ ಲಾಭಪ್ರತ್ಯಾಶಾಯುಕ್ತೇನ ಮರ್ದ್ದಿತವ್ಯಂ| 11 ಯುಷ್ಮತ್ಕೃತೇಽಸ್ಮಾಭಿಃ ಪಾರತ್ರಿಕಾಣಿ ಬೀಜಾನಿ ರೋಪಿತಾನಿ, ಅತೋ ಯುಷ್ಮಾಕಮೈಹಿಕಫಲಾನಾಂ ವಯಮ್ ಅಂಶಿನೋ ಭವಿಷ್ಯಾಮಃ ಕಿಮೇತತ್ ಮಹತ್ ಕರ್ಮ್ಮ? 12 ಯುಷ್ಮಾಸು ಯೋಽಧಿಕಾರಸ್ತಸ್ಯ ಭಾಗಿನೋ ಯದ್ಯನ್ಯೇ ಭವೇಯುಸ್ತರ್ಹ್ಯಸ್ಮಾಭಿಸ್ತತೋಽಧಿಕಂ ಕಿಂ ತಸ್ಯ ಭಾಗಿಭಿ ರ್ನ ಭವಿತವ್ಯಂ? ಅಧಿಕನ್ತು ವಯಂ ತೇನಾಧಿಕಾರೇಣ ನ ವ್ಯವಹೃತವನ್ತಃ ಕಿನ್ತು ಖ್ರೀಷ್ಟೀಯಸುಸಂವಾದಸ್ಯ ಕೋಽಪಿ ವ್ಯಾಘಾತೋಽಸ್ಮಾಭಿರ್ಯನ್ನ ಜಾಯೇತ ತದರ್ಥಂ ಸರ್ವ್ವಂ ಸಹಾಮಹೇ| 13 ಅಪರಂ ಯೇ ಪವಿತ್ರವಸ್ತೂನಾಂ ಪರಿಚರ್ಯ್ಯಾಂ ಕುರ್ವ್ವನ್ತಿ ತೇ ಪವಿತ್ರವಸ್ತುತೋ ಭಕ್ಷ್ಯಾಣಿ ಲಭನ್ತೇ, ಯೇ ಚ ವೇದ್ಯಾಃ ಪರಿಚರ್ಯ್ಯಾಂ ಕುರ್ವ್ವನ್ತಿ ತೇ ವೇದಿಸ್ಥವಸ್ತೂನಾಮ್ ಅಂಶಿನೋ ಭವನ್ತ್ಯೇತದ್ ಯೂಯಂ ಕಿಂ ನ ವಿದ? 14 ತದ್ವದ್ ಯೇ ಸುಸಂವಾದಂ ಘೋಷಯನ್ತಿ ತೈಃ ಸುಸಂವಾದೇನ ಜೀವಿತವ್ಯಮಿತಿ ಪ್ರಭುನಾದಿಷ್ಟಂ| 15 ಅಹಮೇತೇಷಾಂ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ಕಿಮಪಿ ನಾಶ್ರಿತವಾನ್ ಮಾಂ ಪ್ರತಿ ತದನುಸಾರಾತ್ ಆಚರಿತವ್ಯಮಿತ್ಯಾಶಯೇನಾಪಿ ಪತ್ರಮಿದಂ ಮಯಾ ನ ಲಿಖ್ಯತೇ ಯತಃ ಕೇನಾಪಿ ಜನೇನ ಮಮ ಯಶಸೋ ಮುಧಾಕರಣಾತ್ ಮಮ ಮರಣಂ ವರಂ| 16 ಸುಸಂವಾದಘೇಷಣಾತ್ ಮಮ ಯಶೋ ನ ಜಾಯತೇ ಯತಸ್ತದ್ಘೋಷಣಂ ಮಮಾವಶ್ಯಕಂ ಯದ್ಯಹಂ ಸುಸಂವಾದಂ ನ ಘೋಷಯೇಯಂ ತರ್ಹಿ ಮಾಂ ಧಿಕ್| 17 ಇಚ್ಛುಕೇನ ತತ್ ಕುರ್ವ್ವತಾ ಮಯಾ ಫಲಂ ಲಪ್ಸ್ಯತೇ ಕಿನ್ತ್ವನಿಚ್ಛುಕೇಽಪಿ ಮಯಿ ತತ್ಕರ್ಮ್ಮಣೋ ಭಾರೋಽರ್ಪಿತೋಽಸ್ತಿ| 18 ಏತೇನ ಮಯಾ ಲಭ್ಯಂ ಫಲಂ ಕಿಂ? ಸುಸಂವಾದೇನ ಮಮ ಯೋಽಧಿಕಾರ ಆಸ್ತೇ ತಂ ಯದಭದ್ರಭಾವೇನ ನಾಚರೇಯಂ ತದರ್ಥಂ ಸುಸಂವಾದಘೋಷಣಸಮಯೇ ತಸ್ಯ ಖ್ರೀಷ್ಟೀಯಸುಸಂವಾದಸ್ಯ ನಿರ್ವ್ಯಯೀಕರಣಮೇವ ಮಮ ಫಲಂ| 19 ಸರ್ವ್ವೇಷಾಮ್ ಅನಾಯತ್ತೋಽಹಂ ಯದ್ ಭೂರಿಶೋ ಲೋಕಾನ್ ಪ್ರತಿಪದ್ಯೇ ತದರ್ಥಂ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ದಾಸತ್ವಮಙ್ಗೀಕೃತವಾನ್| 20 ಯಿಹೂದೀಯಾನ್ ಯತ್ ಪ್ರತಿಪದ್ಯೇ ತದರ್ಥಂ ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಂ ಕೃತೇ ಯಿಹೂದೀಯಇವಾಭವಂ| ಯೇ ಚ ವ್ಯವಸ್ಥಾಯತ್ತಾಸ್ತಾನ್ ಯತ್ ಪ್ರತಿಪದ್ಯೇ ತದರ್ಥಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾನಾಯತ್ತೋ ಯೋಽಹಂ ಸೋಽಹಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಯತ್ತಾನಾಂ ಕೃತೇ ವ್ಯವಸ್ಥಾಯತ್ತಇವಾಭವಂ| 21 ಯೇ ಚಾಲಬ್ಧವ್ಯವಸ್ಥಾಸ್ತಾನ್ ಯತ್ ಪ್ರತಿಪದ್ಯೇ ತದರ್ಥಮ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಅಲಬ್ಧವ್ಯವಸ್ಥೋ ನ ಭೂತ್ವಾ ಖ್ರೀಷ್ಟೇನ ಲಬ್ಧವ್ಯವಸ್ಥೋ ಯೋಽಹಂ ಸೋಽಹಮ್ ಅಲಬ್ಧವ್ಯವಸ್ಥಾನಾಂ ಕೃತೇಽಲಬ್ಧವ್ಯವಸ್ಥ ಇವಾಭವಂ| 22 ದುರ್ಬ್ಬಲಾನ್ ಯತ್ ಪ್ರತಿಪದ್ಯೇ ತದರ್ಥಮಹಂ ದುರ್ಬ್ಬಲಾನಾಂ ಕೃತೇ ದುರ್ಬ್ಬಲಇವಾಭವಂ| ಇತ್ಥಂ ಕೇನಾಪಿ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಕತಿಪಯಾ ಲೋಕಾ ಯನ್ಮಯಾ ಪರಿತ್ರಾಣಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯುಸ್ತದರ್ಥಂ ಯೋ ಯಾದೃಶ ಆಸೀತ್ ತಸ್ಯ ಕೃತೇ ಽಹಂ ತಾದೃಶಇವಾಭವಂ| 23 ಇದೃಶ ಆಚಾರಃ ಸುಸಂವಾದಾರ್ಥಂ ಮಯಾ ಕ್ರಿಯತೇ ಯತೋಽಹಂ ತಸ್ಯ ಫಲಾನಾಂ ಸಹಭಾಗೀ ಭವಿತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ| 24 ಪಣ್ಯಲಾಭಾರ್ಥಂ ಯೇ ಧಾವನ್ತಿ ಧಾವತಾಂ ತೇಷಾಂ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ಕೇವಲ ಏಕಃ ಪಣ್ಯಂ ಲಭತೇ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಕಿಮೇತನ್ನ ಜ್ಞಾಯತೇ? ಅತೋ ಯೂಯಂ ಯಥಾ ಪಣ್ಯಂ ಲಪ್ಸ್ಯಧ್ವೇ ತಥೈವ ಧಾವತ| 25 ಮಲ್ಲಾ ಅಪಿ ಸರ್ವ್ವಭೋಗೇ ಪರಿಮಿತಭೋಗಿನೋ ಭವನ್ತಿ ತೇ ತು ಮ್ಲಾನಾಂ ಸ್ರಜಂ ಲಿಪ್ಸನ್ತೇ ಕಿನ್ತು ವಯಮ್ ಅಮ್ಲಾನಾಂ ಲಿಪ್ಸಾಮಹೇ| 26 ತಸ್ಮಾದ್ ಅಹಮಪಿ ಧಾವಾಮಿ ಕಿನ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯಮನುದ್ದಿಶ್ಯ ಧಾವಾಮಿ ತನ್ನಹಿ| ಅಹಂ ಮಲ್ಲಇವ ಯುಧ್ಯಾಮಿ ಚ ಕಿನ್ತು ಛಾಯಾಮಾಘಾತಯನ್ನಿವ ಯುಧ್ಯಾಮಿ ತನ್ನಹಿ| 27 ಇತರಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸುಸಂವಾದಂ ಘೋಷಯಿತ್ವಾಹಂ ಯತ್ ಸ್ವಯಮಗ್ರಾಹ್ಯೋ ನ ಭವಾಮಿ ತದರ್ಥಂ ದೇಹಮ್ ಆಹನ್ಮಿ ವಶೀಕುರ್ವ್ವೇ ಚ|

In Other Versions

1 Corinthians 9 in the ANGEFD

1 Corinthians 9 in the ANTPNG2D

1 Corinthians 9 in the AS21

1 Corinthians 9 in the BAGH

1 Corinthians 9 in the BBPNG

1 Corinthians 9 in the BBT1E

1 Corinthians 9 in the BDS

1 Corinthians 9 in the BEV

1 Corinthians 9 in the BHAD

1 Corinthians 9 in the BIB

1 Corinthians 9 in the BLPT

1 Corinthians 9 in the BNT

1 Corinthians 9 in the BNTABOOT

1 Corinthians 9 in the BNTLV

1 Corinthians 9 in the BOATCB

1 Corinthians 9 in the BOATCB2

1 Corinthians 9 in the BOBCV

1 Corinthians 9 in the BOCNT

1 Corinthians 9 in the BOECS

1 Corinthians 9 in the BOGWICC

1 Corinthians 9 in the BOHCB

1 Corinthians 9 in the BOHCV

1 Corinthians 9 in the BOHLNT

1 Corinthians 9 in the BOHNTLTAL

1 Corinthians 9 in the BOICB

1 Corinthians 9 in the BOILNTAP

1 Corinthians 9 in the BOITCV

1 Corinthians 9 in the BOKCV

1 Corinthians 9 in the BOKCV2

1 Corinthians 9 in the BOKHWOG

1 Corinthians 9 in the BOKSSV

1 Corinthians 9 in the BOLCB

1 Corinthians 9 in the BOLCB2

1 Corinthians 9 in the BOMCV

1 Corinthians 9 in the BONAV

1 Corinthians 9 in the BONCB

1 Corinthians 9 in the BONLT

1 Corinthians 9 in the BONUT2

1 Corinthians 9 in the BOPLNT

1 Corinthians 9 in the BOSCB

1 Corinthians 9 in the BOSNC

1 Corinthians 9 in the BOTLNT

1 Corinthians 9 in the BOVCB

1 Corinthians 9 in the BOYCB

1 Corinthians 9 in the BPBB

1 Corinthians 9 in the BPH

1 Corinthians 9 in the BSB

1 Corinthians 9 in the CCB

1 Corinthians 9 in the CUV

1 Corinthians 9 in the CUVS

1 Corinthians 9 in the DBT

1 Corinthians 9 in the DGDNT

1 Corinthians 9 in the DHNT

1 Corinthians 9 in the DNT

1 Corinthians 9 in the ELBE

1 Corinthians 9 in the EMTV

1 Corinthians 9 in the ESV

1 Corinthians 9 in the FBV

1 Corinthians 9 in the FEB

1 Corinthians 9 in the GGMNT

1 Corinthians 9 in the GNT

1 Corinthians 9 in the HARY

1 Corinthians 9 in the HNT

1 Corinthians 9 in the IRVA

1 Corinthians 9 in the IRVB

1 Corinthians 9 in the IRVG

1 Corinthians 9 in the IRVH

1 Corinthians 9 in the IRVK

1 Corinthians 9 in the IRVM

1 Corinthians 9 in the IRVM2

1 Corinthians 9 in the IRVO

1 Corinthians 9 in the IRVP

1 Corinthians 9 in the IRVT

1 Corinthians 9 in the IRVT2

1 Corinthians 9 in the IRVU

1 Corinthians 9 in the ISVN

1 Corinthians 9 in the JSNT

1 Corinthians 9 in the KAPI

1 Corinthians 9 in the KBT1ETNIK

1 Corinthians 9 in the KBV

1 Corinthians 9 in the KJV

1 Corinthians 9 in the KNFD

1 Corinthians 9 in the LBA

1 Corinthians 9 in the LBLA

1 Corinthians 9 in the LNT

1 Corinthians 9 in the LSV

1 Corinthians 9 in the MAAL

1 Corinthians 9 in the MBV

1 Corinthians 9 in the MBV2

1 Corinthians 9 in the MHNT

1 Corinthians 9 in the MKNFD

1 Corinthians 9 in the MNG

1 Corinthians 9 in the MNT

1 Corinthians 9 in the MNT2

1 Corinthians 9 in the MRS1T

1 Corinthians 9 in the NAA

1 Corinthians 9 in the NASB

1 Corinthians 9 in the NBLA

1 Corinthians 9 in the NBS

1 Corinthians 9 in the NBVTP

1 Corinthians 9 in the NET2

1 Corinthians 9 in the NIV11

1 Corinthians 9 in the NNT

1 Corinthians 9 in the NNT2

1 Corinthians 9 in the NNT3

1 Corinthians 9 in the PDDPT

1 Corinthians 9 in the PFNT

1 Corinthians 9 in the RMNT

1 Corinthians 9 in the SBIAS

1 Corinthians 9 in the SBIBS

1 Corinthians 9 in the SBIBS2

1 Corinthians 9 in the SBICS

1 Corinthians 9 in the SBIDS

1 Corinthians 9 in the SBIGS

1 Corinthians 9 in the SBIHS

1 Corinthians 9 in the SBIIS

1 Corinthians 9 in the SBIIS2

1 Corinthians 9 in the SBIIS3

1 Corinthians 9 in the SBIKS2

1 Corinthians 9 in the SBIMS

1 Corinthians 9 in the SBIOS

1 Corinthians 9 in the SBIPS

1 Corinthians 9 in the SBISS

1 Corinthians 9 in the SBITS

1 Corinthians 9 in the SBITS2

1 Corinthians 9 in the SBITS3

1 Corinthians 9 in the SBITS4

1 Corinthians 9 in the SBIUS

1 Corinthians 9 in the SBIVS

1 Corinthians 9 in the SBT

1 Corinthians 9 in the SBT1E

1 Corinthians 9 in the SCHL

1 Corinthians 9 in the SNT

1 Corinthians 9 in the SUSU

1 Corinthians 9 in the SUSU2

1 Corinthians 9 in the SYNO

1 Corinthians 9 in the TBIAOTANT

1 Corinthians 9 in the TBT1E

1 Corinthians 9 in the TBT1E2

1 Corinthians 9 in the TFTIP

1 Corinthians 9 in the TFTU

1 Corinthians 9 in the TGNTATF3T

1 Corinthians 9 in the THAI

1 Corinthians 9 in the TNFD

1 Corinthians 9 in the TNT

1 Corinthians 9 in the TNTIK

1 Corinthians 9 in the TNTIL

1 Corinthians 9 in the TNTIN

1 Corinthians 9 in the TNTIP

1 Corinthians 9 in the TNTIZ

1 Corinthians 9 in the TOMA

1 Corinthians 9 in the TTENT

1 Corinthians 9 in the UBG

1 Corinthians 9 in the UGV

1 Corinthians 9 in the UGV2

1 Corinthians 9 in the UGV3

1 Corinthians 9 in the VBL

1 Corinthians 9 in the VDCC

1 Corinthians 9 in the YALU

1 Corinthians 9 in the YAPE

1 Corinthians 9 in the YBVTP

1 Corinthians 9 in the ZBP