John 18 (SBIPS)

1 ਤਾਃ ਕਥਾਃ ਕਥਯਿਤ੍ਵਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਨਾਦਾਯ ਕਿਦ੍ਰੋੰਨਾਮਕੰ ਸ੍ਰੋਤ ਉੱਤੀਰ੍ੱਯ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯੈਃ ਸਹ ਤਤ੍ਰਤ੍ਯੋਦ੍ਯਾਨੰ ਪ੍ਰਾਵਿਸ਼ਤ੍| 2 ਕਿਨ੍ਤੁ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਘਾਤਿਯਿਹੂਦਾਸ੍ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਪਰਿਚੀਯਤੇ ਯਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਕਦਾਚਿਤ੍ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਅਗੱਛਤ੍| 3 ਤਦਾ ਸ ਯਿਹੂਦਾਃ ਸੈਨ੍ਯਗਣੰ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾਨਾਂ ਫਿਰੂਸ਼ਿਨਾਞ੍ਚ ਪਦਾਤਿਗਣਞ੍ਚ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਦੀਪਾਨ੍ ਉਲ੍ਕਾਨ੍ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਣਿ ਚਾਦਾਯ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਸ੍ਥਾਨ ਉਪਸ੍ਥਿਤਵਾਨ੍| 4 ਸ੍ਵੰ ਪ੍ਰਤਿ ਯਦ੍ ਘਟਿਸ਼਼੍ਯਤੇ ਤਜ੍ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਯੀਸ਼ੁਰਗ੍ਰੇਸਰਃ ਸਨ੍ ਤਾਨਪ੍ਰੁʼੱਛਤ੍ ਕੰ ਗਵੇਸ਼਼ਯਥ? 5 ਤੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਨ੍, ਨਾਸਰਤੀਯੰ ਯੀਸ਼ੁੰ; ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਵਾਦੀਦ੍ ਅਹਮੇਵ ਸਃ; ਤੈਃ ਸਹ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਘਾਤੀ ਯਿਹੂਦਾਸ਼੍ਚਾਤਿਸ਼਼੍ਠਤ੍| 6 ਤਦਾਹਮੇਵ ਸ ਤਸ੍ਯੈਤਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵੈਵ ਤੇ ਪਸ਼੍ਚਾਦੇਤ੍ਯ ਭੂਮੌ ਪਤਿਤਾਃ| 7 ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰਪਿ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਠਵਾਨ੍ ਕੰ ਗਵੇਸ਼਼ਯਥ? ਤਤਸ੍ਤੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਨ੍ ਨਾਸਰਤੀਯੰ ਯੀਸ਼ੁੰ| 8 ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਦਿਤਵਾਨ੍ ਅਹਮੇਵ ਸ ਇਮਾਂ ਕਥਾਮਚਕਥਮ੍; ਯਦਿ ਮਾਮਨ੍ਵਿੱਛਥ ਤਰ੍ਹੀਮਾਨ੍ ਗਨ੍ਤੁੰ ਮਾ ਵਾਰਯਤ| 9 ਇੱਥੰ ਭੂਤੇ ਮਹ੍ਯੰ ਯਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਅਦਦਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਏਕਮਪਿ ਨਾਹਾਰਯਮ੍ ਇਮਾਂ ਯਾਂ ਕਥਾਂ ਸ ਸ੍ਵਯਮਕਥਯਤ੍ ਸਾ ਕਥਾ ਸਫਲਾ ਜਾਤਾ| 10 ਤਦਾ ਸ਼ਿਮੋਨ੍ਪਿਤਰਸ੍ਯ ਨਿਕਟੇ ਖਙ੍ਗਲ੍ਸ੍ਥਿਤੇਃ ਸ ਤੰ ਨਿਸ਼਼੍ਕੋਸ਼਼ੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਮਹਾਯਾਜਕਸ੍ਯ ਮਾਲ੍ਖਨਾਮਾਨੰ ਦਾਸਮ੍ ਆਹਤ੍ਯ ਤਸ੍ਯ ਦਕ੍ਸ਼਼ਿਣਕਰ੍ਣੰ ਛਿੰਨਵਾਨ੍| 11 ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਿਤਰਮ੍ ਅਵਦਤ੍, ਖਙ੍ਗੰ ਕੋਸ਼਼ੇ ਸ੍ਥਾਪਯ ਮਮ ਪਿਤਾ ਮਹ੍ਯੰ ਪਾਤੁੰ ਯੰ ਕੰਸਮ੍ ਅਦਦਾਤ੍ ਤੇਨਾਹੰ ਕਿੰ ਨ ਪਾਸ੍ਯਾਮਿ? 12 ਤਦਾ ਸੈਨ੍ਯਗਣਃ ਸੇਨਾਪਤਿ ਰ੍ਯਿਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਪਦਾਤਯਸ਼੍ਚ ਯੀਸ਼ੁੰ ਘ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਬੱਧ੍ਵਾ ਹਾਨੰਨਾਮ੍ਨਃ ਕਿਯਫਾਃ ਸ਼੍ਵਸ਼ੁਰਸ੍ਯ ਸਮੀਪੰ ਪ੍ਰਥਮਮ੍ ਅਨਯਨ੍| 13 ਸ ਕਿਯਫਾਸ੍ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਵਤ੍ਸਰੇ ਮਹਾਯਾਜਤ੍ਵਪਦੇ ਨਿਯੁਕ੍ਤਃ 14 ਸਨ੍ ਸਾਧਾਰਣਲੋਕਾਨਾਂ ਮਙ੍ਗਲਾਰ੍ਥਮ੍ ਏਕਜਨਸ੍ਯ ਮਰਣਮੁਚਿਤਮ੍ ਇਤਿ ਯਿਹੂਦੀਯੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਅਮਨ੍ਤ੍ਰਯਤ੍| 15 ਤਦਾ ਸ਼ਿਮੋਨ੍ਪਿਤਰੋ(ਅ)ਨ੍ਯੈਕਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਸ਼੍ਚ ਯੀਸ਼ੋਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਅਗੱਛਤਾਂ ਤਸ੍ਯਾਨ੍ਯਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਸ੍ਯ ਮਹਾਯਾਜਕੇਨ ਪਰਿਚਿਤਤ੍ਵਾਤ੍ ਸ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਸਹ ਮਹਾਯਾਜਕਸ੍ਯਾੱਟਾਲਿਕਾਂ ਪ੍ਰਾਵਿਸ਼ਤ੍| 16 ਕਿਨ੍ਤੁ ਪਿਤਰੋ ਬਹਿਰ੍ਦ੍ਵਾਰਸ੍ਯ ਸਮੀਪੇ(ਅ)ਤਿਸ਼਼੍ਠਦ੍ ਅਤਏਵ ਮਹਾਯਾਜਕੇਨ ਪਰਿਚਿਤਃ ਸ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਃ ਪੁਨਰ੍ਬਹਿਰ੍ਗਤ੍ਵਾ ਦੌਵਾਯਿਕਾਯੈ ਕਥਯਿਤ੍ਵਾ ਪਿਤਰਮ੍ ਅਭ੍ਯਨ੍ਤਰਮ੍ ਆਨਯਤ੍| 17 ਤਦਾ ਸ ਦ੍ਵਾਰਰਕ੍ਸ਼਼ਿਕਾ ਪਿਤਰਮ੍ ਅਵਦਤ੍ ਤ੍ਵੰ ਕਿੰ ਨ ਤਸ੍ਯ ਮਾਨਵਸ੍ਯ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਃ? ਤਤਃ ਸੋਵਦਦ੍ ਅਹੰ ਨ ਭਵਾਮਿ| 18 ਤਤਃ ਪਰੰ ਯਤ੍ਸ੍ਥਾਨੇ ਦਾਸਾਃ ਪਦਾਤਯਸ਼੍ਚ ਸ਼ੀਤਹੇਤੋਰਙ੍ਗਾਰੈ ਰ੍ਵਹ੍ਨਿੰ ਪ੍ਰਜ੍ਵਾਲ੍ਯ ਤਾਪੰ ਸੇਵਿਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੇ ਪਿਤਰਸ੍ਤਿਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਤੈਃ ਸਹ ਵਹ੍ਨਿਤਾਪੰ ਸੇਵਿਤੁਮ੍ ਆਰਭਤ| 19 ਤਦਾ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯੇਸ਼਼ੂਪਦੇਸ਼ੇ ਚ ਮਹਾਯਾਜਕੇਨ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਃ 20 ਸਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਕਥਾਮਕਥਯੰ ਗੁਪ੍ਤੰ ਕਾਮਪਿ ਕਥਾਂ ਨ ਕਥਯਿਤ੍ਵਾ ਯਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਯਿਹੂਦੀਯਾਃ ਸਤਤੰ ਗੱਛਨ੍ਤਿ ਤਤ੍ਰ ਭਜਨਗੇਹੇ ਮਨ੍ਦਿਰੇ ਚਾਸ਼ਿਕ੍ਸ਼਼ਯੰ| 21 ਮੱਤਃ ਕੁਤਃ ਪ੍ਰੁʼੱਛਸਿ? ਯੇ ਜਨਾ ਮਦੁਪਦੇਸ਼ਮ੍ ਅਸ਼੍ਰੁʼਣ੍ਵਨ੍ ਤਾਨੇਵ ਪ੍ਰੁʼੱਛ ਯਦ੍ਯਦ੍ ਅਵਦੰ ਤੇ ਤਤ੍ ਜਾਨਿਨ੍ਤ| 22 ਤਦੇੱਥੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਦਿਤਤ੍ਵਾਤ੍ ਨਿਕਟਸ੍ਥਪਦਾਤਿ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁੰ ਚਪੇਟੇਨਾਹਤ੍ਯ ਵ੍ਯਾਹਰਤ੍ ਮਹਾਯਾਜਕਮ੍ ਏਵੰ ਪ੍ਰਤਿਵਦਸਿ? 23 ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤਿਗਦਿਤਵਾਨ੍ ਯਦ੍ਯਯਥਾਰ੍ਥਮ੍ ਅਚਕਥੰ ਤਰ੍ਹਿ ਤਸ੍ਯਾਯਥਾਰ੍ਥਸ੍ਯ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦੇਹਿ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਯਦਿ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਤਰ੍ਹਿ ਕੁਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਮਾਮ੍ ਅਤਾਡਯਃ? 24 ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਹਾਨਨ੍ ਸਬਨ੍ਧਨੰ ਤੰ ਕਿਯਫਾਮਹਾਯਾਜਕਸ੍ਯ ਸਮੀਪੰ ਪ੍ਰੈਸ਼਼ਯਤ੍| 25 ਸ਼ਿਮੋਨ੍ਪਿਤਰਸ੍ਤਿਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਵਹ੍ਨਿਤਾਪੰ ਸੇਵਤੇ, ਏਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਸਮਯੇ ਕਿਯਨ੍ਤਸ੍ਤਮ੍ ਅਪ੍ਰੁʼੱਛਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਕਿਮ੍ ਏਤਸ੍ਯ ਜਨਸ੍ਯ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯੋ ਨ? ਤਤਃ ਸੋਪਹ੍ਨੁਤ੍ਯਾਬ੍ਰਵੀਦ੍ ਅਹੰ ਨ ਭਵਾਮਿ| 26 ਤਦਾ ਮਹਾਯਾਜਕਸ੍ਯ ਯਸ੍ਯ ਦਾਸਸ੍ਯ ਪਿਤਰਃ ਕਰ੍ਣਮੱਛਿਨਤ੍ ਤਸ੍ਯ ਕੁਟੁਮ੍ਬਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਦਿਤਵਾਨ੍ ਉਦ੍ਯਾਨੇ ਤੇਨ ਸਹ ਤਿਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੰ ਤ੍ਵਾਂ ਕਿੰ ਨਾਪਸ਼੍ਯੰ? 27 ਕਿਨ੍ਤੁ ਪਿਤਰਃ ਪੁਨਰਪਹ੍ਨੁਤ੍ਯ ਕਥਿਤਵਾਨ੍; ਤਦਾਨੀਂ ਕੁੱਕੁਟੋ(ਅ)ਰੌਤ੍| 28 ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯੂਸ਼਼ੇ ਤੇ ਕਿਯਫਾਗ੍ਰੁʼਹਾਦ੍ ਅਧਿਪਤੇ ਰ੍ਗ੍ਰੁʼਹੰ ਯੀਸ਼ੁਮ੍ ਅਨਯਨ੍ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯਸ੍ਮਿਨ੍ ਅਸ਼ੁਚਿਤ੍ਵੇ ਜਾਤੇ ਤੈ ਰ੍ਨਿਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵੇ ਨ ਭੋਕ੍ਤਵ੍ਯੰ, ਤਸ੍ਯ ਭਯਾਦ੍ ਯਿਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤਦ੍ਗ੍ਰੁʼਹੰ ਨਾਵਿਸ਼ਨ੍| 29 ਅਪਰੰ ਪੀਲਾਤੋ ਬਹਿਰਾਗਤ੍ਯ ਤਾਨ੍ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਠਵਾਨ੍ ਏਤਸ੍ਯ ਮਨੁਸ਼਼੍ਯਸ੍ਯ ਕੰ ਦੋਸ਼਼ੰ ਵਦਥ? 30 ਤਦਾ ਤੇ ਪੇਤ੍ਯਵਦਨ੍ ਦੁਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮਕਾਰਿਣਿ ਨ ਸਤਿ ਭਵਤਃ ਸਮੀਪੇ ਨੈਨੰ ਸਮਾਰ੍ਪਯਿਸ਼਼੍ਯਾਮਃ| 31 ਤਤਃ ਪੀਲਾਤੋ(ਅ)ਵਦਦ੍ ਯੂਯਮੇਨੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵੇਸ਼਼ਾਂ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਯਾ ਵਿਚਾਰਯਤ| ਤਦਾ ਯਿਹੂਦੀਯਾਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਨ੍ ਕਸ੍ਯਾਪਿ ਮਨੁਸ਼਼੍ਯਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਣਦਣ੍ਡੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਧਿਕਾਰੋ(ਅ)ਸ੍ਤਿ| 32 ਏਵੰ ਸਤਿ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ੍ਵਸ੍ਯ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੌ ਯਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਿਤਵਾਨ੍ ਸਾ ਸਫਲਾਭਵਤ੍| 33 ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਪੀਲਾਤਃ ਪੁਨਰਪਿ ਤਦ੍ ਰਾਜਗ੍ਰੁʼਹੰ ਗਤ੍ਵਾ ਯੀਸ਼ੁਮਾਹੂਯ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਕਿੰ ਯਿਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਾ? 34 ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਤ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਸ੍ਵਤਃ ਕਥਯਸਿ ਕਿਮਨ੍ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਨ੍ ਮਯਿ ਕਥਿਤਵਾਨ੍? 35 ਪੀਲਾਤੋ(ਅ)ਵਦਦ੍ ਅਹੰ ਕਿੰ ਯਿਹੂਦੀਯਃ? ਤਵ ਸ੍ਵਦੇਸ਼ੀਯਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼਼ਤਃ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾ ਮਮ ਨਿਕਟੇ ਤ੍ਵਾਂ ਸਮਾਰ੍ਪਯਨ, ਤ੍ਵੰ ਕਿੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍? 36 ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਤ੍ ਮਮ ਰਾਜ੍ਯਮ੍ ਏਤੱਜਗਤ੍ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯੰ ਨ ਭਵਤਿ ਯਦਿ ਮਮ ਰਾਜ੍ਯੰ ਜਗਤ੍ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯਮ੍ ਅਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤ੍ ਤਰ੍ਹਿ ਯਿਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਹਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਯਥਾ ਸਮਰ੍ਪਿਤੋ ਨਾਭਵੰ ਤਦਰ੍ਥੰ ਮਮ ਸੇਵਕਾ ਅਯੋਤ੍ਸ੍ਯਨ੍ ਕਿਨ੍ਤੁ ਮਮ ਰਾਜ੍ਯਮ੍ ਐਹਿਕੰ ਨ| 37 ਤਦਾ ਪੀਲਾਤਃ ਕਥਿਤਵਾਨ੍, ਤਰ੍ਹਿ ਤ੍ਵੰ ਰਾਜਾ ਭਵਸਿ? ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਸਤ੍ਯੰ ਕਥਯਸਿ, ਰਾਜਾਹੰ ਭਵਾਮਿ; ਸਤ੍ਯਤਾਯਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯੰ ਦਾਤੁੰ ਜਨਿੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਜਗਤ੍ਯਸ੍ਮਿਨ੍ ਅਵਤੀਰ੍ਣਵਾਨ੍, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਤ੍ਯਧਰ੍ੰਮਪਕ੍ਸ਼਼ਪਾਤਿਨੋ ਮਮ ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁʼਣ੍ਵਨ੍ਤਿ| 38 ਤਦਾ ਸਤ੍ਯੰ ਕਿੰ? ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਪਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਪੀਲਾਤਃ ਪੁਨਰਪਿ ਬਹਿਰ੍ਗਤ੍ਵਾ ਯਿਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਅਭਾਸ਼਼ਤ, ਅਹੰ ਤਸ੍ਯ ਕਮਪ੍ਯਪਰਾਧੰ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਮਿ| 39 ਨਿਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸਮਯੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਰਭਿਰੁਚਿਤ ਏਕੋ ਜਨੋ ਮਯਾ ਮੋਚਯਿਤਵ੍ਯ ਏਸ਼਼ਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਰੀਤਿਰਸ੍ਤਿ, ਅਤਏਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਨਿਕਟੇ ਯਿਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਾਨੰ ਕਿੰ ਮੋਚਯਾਮਿ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਇੱਛਾ ਕਾ? 40 ਤਦਾ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਰੁਵਨ੍ਤੋ ਵ੍ਯਾਹਰਨ੍ ਏਨੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ੰ ਨਹਿ ਬਰੱਬਾਂ ਮੋਚਯ| ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ ਬਰੱਬਾ ਦਸ੍ਯੁਰਾਸੀਤ੍|

In Other Versions

John 18 in the ANGEFD

John 18 in the ANTPNG2D

John 18 in the AS21

John 18 in the BAGH

John 18 in the BBPNG

John 18 in the BBT1E

John 18 in the BDS

John 18 in the BEV

John 18 in the BHAD

John 18 in the BIB

John 18 in the BLPT

John 18 in the BNT

John 18 in the BNTABOOT

John 18 in the BNTLV

John 18 in the BOATCB

John 18 in the BOATCB2

John 18 in the BOBCV

John 18 in the BOCNT

John 18 in the BOECS

John 18 in the BOGWICC

John 18 in the BOHCB

John 18 in the BOHCV

John 18 in the BOHLNT

John 18 in the BOHNTLTAL

John 18 in the BOICB

John 18 in the BOILNTAP

John 18 in the BOITCV

John 18 in the BOKCV

John 18 in the BOKCV2

John 18 in the BOKHWOG

John 18 in the BOKSSV

John 18 in the BOLCB

John 18 in the BOLCB2

John 18 in the BOMCV

John 18 in the BONAV

John 18 in the BONCB

John 18 in the BONLT

John 18 in the BONUT2

John 18 in the BOPLNT

John 18 in the BOSCB

John 18 in the BOSNC

John 18 in the BOTLNT

John 18 in the BOVCB

John 18 in the BOYCB

John 18 in the BPBB

John 18 in the BPH

John 18 in the BSB

John 18 in the CCB

John 18 in the CUV

John 18 in the CUVS

John 18 in the DBT

John 18 in the DGDNT

John 18 in the DHNT

John 18 in the DNT

John 18 in the ELBE

John 18 in the EMTV

John 18 in the ESV

John 18 in the FBV

John 18 in the FEB

John 18 in the GGMNT

John 18 in the GNT

John 18 in the HARY

John 18 in the HNT

John 18 in the IRVA

John 18 in the IRVB

John 18 in the IRVG

John 18 in the IRVH

John 18 in the IRVK

John 18 in the IRVM

John 18 in the IRVM2

John 18 in the IRVO

John 18 in the IRVP

John 18 in the IRVT

John 18 in the IRVT2

John 18 in the IRVU

John 18 in the ISVN

John 18 in the JSNT

John 18 in the KAPI

John 18 in the KBT1ETNIK

John 18 in the KBV

John 18 in the KJV

John 18 in the KNFD

John 18 in the LBA

John 18 in the LBLA

John 18 in the LNT

John 18 in the LSV

John 18 in the MAAL

John 18 in the MBV

John 18 in the MBV2

John 18 in the MHNT

John 18 in the MKNFD

John 18 in the MNG

John 18 in the MNT

John 18 in the MNT2

John 18 in the MRS1T

John 18 in the NAA

John 18 in the NASB

John 18 in the NBLA

John 18 in the NBS

John 18 in the NBVTP

John 18 in the NET2

John 18 in the NIV11

John 18 in the NNT

John 18 in the NNT2

John 18 in the NNT3

John 18 in the PDDPT

John 18 in the PFNT

John 18 in the RMNT

John 18 in the SBIAS

John 18 in the SBIBS

John 18 in the SBIBS2

John 18 in the SBICS

John 18 in the SBIDS

John 18 in the SBIGS

John 18 in the SBIHS

John 18 in the SBIIS

John 18 in the SBIIS2

John 18 in the SBIIS3

John 18 in the SBIKS

John 18 in the SBIKS2

John 18 in the SBIMS

John 18 in the SBIOS

John 18 in the SBISS

John 18 in the SBITS

John 18 in the SBITS2

John 18 in the SBITS3

John 18 in the SBITS4

John 18 in the SBIUS

John 18 in the SBIVS

John 18 in the SBT

John 18 in the SBT1E

John 18 in the SCHL

John 18 in the SNT

John 18 in the SUSU

John 18 in the SUSU2

John 18 in the SYNO

John 18 in the TBIAOTANT

John 18 in the TBT1E

John 18 in the TBT1E2

John 18 in the TFTIP

John 18 in the TFTU

John 18 in the TGNTATF3T

John 18 in the THAI

John 18 in the TNFD

John 18 in the TNT

John 18 in the TNTIK

John 18 in the TNTIL

John 18 in the TNTIN

John 18 in the TNTIP

John 18 in the TNTIZ

John 18 in the TOMA

John 18 in the TTENT

John 18 in the UBG

John 18 in the UGV

John 18 in the UGV2

John 18 in the UGV3

John 18 in the VBL

John 18 in the VDCC

John 18 in the YALU

John 18 in the YAPE

John 18 in the YBVTP

John 18 in the ZBP