John 14 (SBITS)

1 மநோது³​:கி²நோ மா பூ⁴த; ஈஸ்²வரே விஸ்²வஸித மயி ச விஸ்²வஸித| 2 மம பிது க்³ருʼஹே ப³ஹூநி வாஸஸ்தா²நி ஸந்தி நோ சேத் பூர்வ்வம்ʼ யுஷ்மாந் அஜ்ஞாபயிஷ்யம்ʼ யுஷ்மத³ர்த²ம்ʼ ஸ்தா²நம்ʼ ஸஜ்ஜயிதும்ʼ க³ச்சா²மி| 3 யதி³ க³த்வாஹம்ʼ யுஷ்மந்நிமித்தம்ʼ ஸ்தா²நம்ʼ ஸஜ்ஜயாமி தர்ஹி பநராக³த்ய யுஷ்மாந் ஸ்வஸமீபம்ʼ நேஷ்யாமி, ததோ யத்ராஹம்ʼ திஷ்டா²மி தத்ர யூயமபி ஸ்தா²ஸ்யத²| 4 அஹம்ʼ யத்ஸ்தா²நம்ʼ ப்³ரஜாமி தத்ஸ்தா²நம்ʼ யூயம்ʼ ஜாநீத² தஸ்ய பந்தா²நமபி ஜாநீத²| 5 ததா³ தோ²மா அவத³த், ஹே ப்ரபோ⁴ ப⁴வாந் குத்ர யாதி தத்³வயம்ʼ ந ஜாநீம​:, தர்ஹி கத²ம்ʼ பந்தா²நம்ʼ ஜ்ஞாதும்ʼ ஸ²க்நும​:? 6 யீஸு²ரகத²யத்³ அஹமேவ ஸத்யஜீவநரூபபதோ² மயா ந க³ந்தா கோபி பிது​: ஸமீபம்ʼ க³ந்தும்ʼ ந ஸ²க்நோதி| 7 யதி³ மாம் அஜ்ஞாஸ்யத தர்ஹி மம பிதரமப்யஜ்ஞாஸ்யத கிந்த்வது⁴நாதஸ்தம்ʼ ஜாநீத² பஸ்²யத² ச| 8 ததா³ பி²லிப​: கதி²தவாந், ஹே ப்ரபோ⁴ பிதரம்ʼ த³ர்ஸ²ய தஸ்மாத³ஸ்மாகம்ʼ யதே²ஷ்டம்ʼ ப⁴விஷ்யதி| 9 ததோ யீஸு²​: ப்ரத்யாவாதீ³த், ஹே பி²லிப யுஷ்மாபி⁴​: ஸார்த்³த⁴ம் ஏதாவத்³தி³நாநி ஸ்தி²தமபி மாம்ʼ கிம்ʼ ந ப்ரத்யபி⁴ஜாநாஸி? யோ ஜநோ மாம் அபஸ்²யத் ஸ பிதரமப்யபஸ்²யத் தர்ஹி பிதரம் அஸ்மாந் த³ர்ஸ²யேதி கதா²ம்ʼ கத²ம்ʼ கத²யஸி? 10 அஹம்ʼ பிதரி திஷ்டா²மி பிதா மயி திஷ்ட²தீதி கிம்ʼ த்வம்ʼ ந ப்ரத்யஷி? அஹம்ʼ யத்³வாக்யம்ʼ வதா³மி தத் ஸ்வதோ ந வதா³மி கிந்து ய​: பிதா மயி விராஜதே ஸ ஏவ ஸர்வ்வகர்ம்மாணி கராதி| 11 அதஏவ பிதர்ய்யஹம்ʼ திஷ்டா²மி பிதா ச மயி திஷ்ட²தி மமாஸ்யாம்ʼ கதா²யாம்ʼ ப்ரத்யயம்ʼ குருத, நோ சேத் கர்ம்மஹேதோ​: ப்ரத்யயம்ʼ குருத| 12 அஹம்ʼ யுஷ்மாநதியதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி, யோ ஜநோ மயி விஸ்²வஸிதி ஸோஹமிவ கர்ம்மாணி கரிஷ்யதி வரம்ʼ ததோபி மஹாகர்ம்மாணி கரிஷ்யதி யதோ ஹேதோரஹம்ʼ பிது​: ஸமீபம்ʼ க³ச்சா²மி| 13 யதா² புத்ரேண பிது ர்மஹிமா ப்ரகாஸ²தே தத³ர்த²ம்ʼ மம நாம ப்ரோச்ய யத் ப்ரார்த²யிஷ்யத்⁴வே தத் ஸப²லம்ʼ கரிஷ்யாமி| 14 யதி³ மம நாம்நா யத் கிஞ்சித்³ யாசத்⁴வே தர்ஹி தத³ஹம்ʼ ஸாத⁴யிஷ்யாமி| 15 யதி³ மயி ப்ரீயத்⁴வே தர்ஹி மமாஜ்ஞா​: ஸமாசரத| 16 ததோ மயா பிது​: ஸமீபே ப்ரார்தி²தே பிதா நிரந்தரம்ʼ யுஷ்மாபி⁴​: ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ஸ்தா²தும் இதரமேகம்ʼ ஸஹாயம் அர்தா²த் ஸத்யமயம் ஆத்மாநம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ நிகடம்ʼ ப்ரேஷயிஷ்யதி| 17 ஏதஜ்ஜக³தோ லோகாஸ்தம்ʼ க்³ரஹீதும்ʼ ந ஸ²க்நுவந்தி யதஸ்தே தம்ʼ நாபஸ்²யந் நாஜநம்ʼஸ்²ச கிந்து யூயம்ʼ ஜாநீத² யதோ ஹேதோ​: ஸ யுஷ்மாகமந்த ர்நிவஸதி யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴யே ஸ்தா²ஸ்யதி ச| 18 அஹம்ʼ யுஷ்மாந் அநாதா²ந் க்ருʼத்வா ந யாஸ்யாமி புநரபி யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபம் ஆக³மிஷ்யாமி| 19 கியத்காலரத் பரம் அஸ்ய ஜக³தோ லோகா மாம்ʼ புந ர்ந த்³ரக்ஷ்யந்தி கிந்து யூயம்ʼ த்³ரக்ஷ்யத²;அஹம்ʼ ஜீவிஷ்யாமி தஸ்மாத் காரணாத்³ யூயமபி ஜீவிஷ்யத²| 20 பிதர்ய்யஹமஸ்மி மயி ச யூயம்ʼ ஸ்த², ததா²ஹம்ʼ யுஷ்மாஸ்வஸ்மி தத³பி ததா³ ஜ்ஞாஸ்யத²| 21 யோ ஜநோ மமாஜ்ஞா க்³ருʼஹீத்வா தா ஆசரதி ஸஏவ மயி ப்ரீயதே; யோ ஜநஸ்²ச மயி ப்ரீயதே ஸஏவ மம பிது​: ப்ரியபாத்ரம்ʼ ப⁴விஷ்யதி, ததா²ஹமபி தஸ்மிந் ப்ரீத்வா தஸ்மை ஸ்வம்ʼ ப்ரகாஸ²யிஷ்யாமி| 22 ததா³ ஈஷ்கரியோதீயாத்³ அந்யோ யிஹூதா³ஸ்தமவத³த், ஹே ப்ரபோ⁴ ப⁴வாந் ஜக³தோ லோகாநாம்ʼ ஸந்நிதௌ⁴ ப்ரகாஸி²தோ ந பூ⁴த்வாஸ்மாகம்ʼ ஸந்நிதௌ⁴ குத​: ப்ரகாஸி²தோ ப⁴விஷ்யதி? 23 ததோ யீஸு²​: ப்ரத்யுதி³தவாந், யோ ஜநோ மயி ப்ரீயதே ஸ மமாஜ்ஞா அபி க்³ருʼஹ்லாதி, தேந மம பிதாபி தஸ்மிந் ப்ரேஷ்யதே, ஆவாஞ்ச தந்நிகடமாக³த்ய தேந ஸஹ நிவத்ஸ்யாவ​:| 24 யோ ஜநோ மயி ந ப்ரீயதே ஸ மம கதா² அபி ந க்³ருʼஹ்லாதி புநஸ்²ச யாமிமாம்ʼ கதா²ம்ʼ யூயம்ʼ ஸ்²ருʼணுத² ஸா கதா² கேவலஸ்ய மம ந கிந்து மம ப்ரேரகோ ய​: பிதா தஸ்யாபி கதா²| 25 இதா³நீம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ நிகடே வித்³யமாநோஹம் ஏதா​: ஸகலா​: கதா²​: கத²யாமி| 26 கிந்த்வித​: பரம்ʼ பித்ரா ய​: ஸஹாயோ(அ)ர்தா²த் பவித்ர ஆத்மா மம நாம்நி ப்ரேரயிஷ்யதி ஸ ஸர்வ்வம்ʼ ஸி²க்ஷயித்வா மயோக்தா​: ஸமஸ்தா​: கதா² யுஷ்மாந் ஸ்மாரயிஷ்யதி| 27 அஹம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ நிகடே ஸா²ந்திம்ʼ ஸ்தா²பயித்வா யாமி, நிஜாம்ʼ ஸா²ந்திம்ʼ யுஷ்மப்⁴யம்ʼ த³தா³மி, ஜக³தோ லோகா யதா² த³தா³தி ததா²ஹம்ʼ ந த³தா³மி; யுஷ்மாகம் அந்த​:கரணாநி து³​:கி²தாநி பீ⁴தாநி ச ந ப⁴வந்து| 28 அஹம்ʼ க³த்வா புநரபி யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபம் ஆக³மிஷ்யாமி மயோக்தம்ʼ வாக்யமித³ம்ʼ யூயம் அஸ்²ரௌஷ்ட; யதி³ மய்யப்ரேஷ்யத்⁴வம்ʼ தர்ஹ்யஹம்ʼ பிது​: ஸமீபம்ʼ க³ச்சா²மி மமாஸ்யாம்ʼ கதா²யாம்ʼ யூயம் அஹ்லாதி³ஷ்யத்⁴வம்ʼ யதோ மம பிதா மத்தோபி மஹாந்| 29 தஸ்யா க⁴டநாயா​: ஸமயே யதா² யுஷ்மாகம்ʼ ஸ்²ரத்³தா⁴ ஜாயதே தத³ர்த²ம் அஹம்ʼ தஸ்யா க⁴டநாயா​: பூர்வ்வம் இதா³நீம்ʼ யுஷ்மாந் ஏதாம்ʼ வார்த்தாம்ʼ வதா³மி| 30 இத​: பரம்ʼ யுஷ்மாபி⁴​: ஸஹ மம ப³ஹவ ஆலாபா ந ப⁴விஷ்யந்தி யத​: காரணாத்³ ஏதஸ்ய ஜக³த​: பதிராக³ச்ச²தி கிந்து மயா ஸஹ தஸ்ய கோபி ஸம்ப³ந்தோ⁴ நாஸ்தி| 31 அஹம்ʼ பிதரி ப்ரேம கரோமி ததா² பிது ர்விதி⁴வத் கர்ம்மாணி கரோமீதி யேந ஜக³தோ லோகா ஜாநந்தி தத³ர்த²ம் உத்திஷ்ட²த வயம்ʼ ஸ்தா²நாத³ஸ்மாத்³ க³ச்சா²ம|

In Other Versions

John 14 in the ANGEFD

John 14 in the ANTPNG2D

John 14 in the AS21

John 14 in the BAGH

John 14 in the BBPNG

John 14 in the BBT1E

John 14 in the BDS

John 14 in the BEV

John 14 in the BHAD

John 14 in the BIB

John 14 in the BLPT

John 14 in the BNT

John 14 in the BNTABOOT

John 14 in the BNTLV

John 14 in the BOATCB

John 14 in the BOATCB2

John 14 in the BOBCV

John 14 in the BOCNT

John 14 in the BOECS

John 14 in the BOGWICC

John 14 in the BOHCB

John 14 in the BOHCV

John 14 in the BOHLNT

John 14 in the BOHNTLTAL

John 14 in the BOICB

John 14 in the BOILNTAP

John 14 in the BOITCV

John 14 in the BOKCV

John 14 in the BOKCV2

John 14 in the BOKHWOG

John 14 in the BOKSSV

John 14 in the BOLCB

John 14 in the BOLCB2

John 14 in the BOMCV

John 14 in the BONAV

John 14 in the BONCB

John 14 in the BONLT

John 14 in the BONUT2

John 14 in the BOPLNT

John 14 in the BOSCB

John 14 in the BOSNC

John 14 in the BOTLNT

John 14 in the BOVCB

John 14 in the BOYCB

John 14 in the BPBB

John 14 in the BPH

John 14 in the BSB

John 14 in the CCB

John 14 in the CUV

John 14 in the CUVS

John 14 in the DBT

John 14 in the DGDNT

John 14 in the DHNT

John 14 in the DNT

John 14 in the ELBE

John 14 in the EMTV

John 14 in the ESV

John 14 in the FBV

John 14 in the FEB

John 14 in the GGMNT

John 14 in the GNT

John 14 in the HARY

John 14 in the HNT

John 14 in the IRVA

John 14 in the IRVB

John 14 in the IRVG

John 14 in the IRVH

John 14 in the IRVK

John 14 in the IRVM

John 14 in the IRVM2

John 14 in the IRVO

John 14 in the IRVP

John 14 in the IRVT

John 14 in the IRVT2

John 14 in the IRVU

John 14 in the ISVN

John 14 in the JSNT

John 14 in the KAPI

John 14 in the KBT1ETNIK

John 14 in the KBV

John 14 in the KJV

John 14 in the KNFD

John 14 in the LBA

John 14 in the LBLA

John 14 in the LNT

John 14 in the LSV

John 14 in the MAAL

John 14 in the MBV

John 14 in the MBV2

John 14 in the MHNT

John 14 in the MKNFD

John 14 in the MNG

John 14 in the MNT

John 14 in the MNT2

John 14 in the MRS1T

John 14 in the NAA

John 14 in the NASB

John 14 in the NBLA

John 14 in the NBS

John 14 in the NBVTP

John 14 in the NET2

John 14 in the NIV11

John 14 in the NNT

John 14 in the NNT2

John 14 in the NNT3

John 14 in the PDDPT

John 14 in the PFNT

John 14 in the RMNT

John 14 in the SBIAS

John 14 in the SBIBS

John 14 in the SBIBS2

John 14 in the SBICS

John 14 in the SBIDS

John 14 in the SBIGS

John 14 in the SBIHS

John 14 in the SBIIS

John 14 in the SBIIS2

John 14 in the SBIIS3

John 14 in the SBIKS

John 14 in the SBIKS2

John 14 in the SBIMS

John 14 in the SBIOS

John 14 in the SBIPS

John 14 in the SBISS

John 14 in the SBITS2

John 14 in the SBITS3

John 14 in the SBITS4

John 14 in the SBIUS

John 14 in the SBIVS

John 14 in the SBT

John 14 in the SBT1E

John 14 in the SCHL

John 14 in the SNT

John 14 in the SUSU

John 14 in the SUSU2

John 14 in the SYNO

John 14 in the TBIAOTANT

John 14 in the TBT1E

John 14 in the TBT1E2

John 14 in the TFTIP

John 14 in the TFTU

John 14 in the TGNTATF3T

John 14 in the THAI

John 14 in the TNFD

John 14 in the TNT

John 14 in the TNTIK

John 14 in the TNTIL

John 14 in the TNTIN

John 14 in the TNTIP

John 14 in the TNTIZ

John 14 in the TOMA

John 14 in the TTENT

John 14 in the UBG

John 14 in the UGV

John 14 in the UGV2

John 14 in the UGV3

John 14 in the VBL

John 14 in the VDCC

John 14 in the YALU

John 14 in the YAPE

John 14 in the YBVTP

John 14 in the ZBP