Ezekiel 32 (TBIAOTANT)

1 E kalabuziabar mɨn itima, namba 12ɨn azenim otozɨ, an iakɨnir namba 12ɨn, an aruer faragha zuimɨn, Ikiavɨra Itir God kamaghɨn na mɨgei: 2 “O nguazir kamɨn gumazim, nɨ Isipɨn atrivim bagh azirakar ighiar kam bangɨva a mɨkɨm suam: “Atrivim, nɨ uabɨ mɨgɨa ghaze,nɨ mati laionɨn mam kantribar tongɨn iti.Ezɨ puvatɨ, nɨ goar ekiar mamɨn mɨn ongarim abɨghava arui.Nɨ fanebagh aruima nɨn dagariba dɨpaba dɨtima da kovakova nedi. 3 Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Ekiam kɨ kamaghɨn mɨgei:Kɨ ikɨzir igharazibar gumazamizir avɨriba inigh izɨ me akuvagh men damazimɨn,kɨ uan iver ekiam nɨ mɨkɨnigh nɨ gekuigh azenim mɨkɨnigham. 4 Egh kɨ nɨ isɨ nguazimɨn azenara nɨ akunigham.Eghtɨ kuarazir pɨn mɨghagha aruiba ko nguazir kamɨn asɨzir atiaba izɨ,nɨ amɨ bar izevegham. 5 Kɨ nɨn asɨzir nataba mɨghsɨabav kɨnigh,egh nɨn asɨzir nar ikuviba isɨ,danganir zaribav kɨnightɨ, danganir zariba bar izevegham. 6 Kɨ nɨn ghuzim ingeghtɨ, a danganiba bar dar emɨr mangam.Egh fanebagh izevegh mɨghsɨaba avegham. 7 Kɨ nɨ gasɨghasɨghamin dughiamɨn,kɨ overiam avaragh mɨkovezibar angazangariba amungegham.Egh overiamɨn ghuariabar amightɨ da aruer angazangarim apazaghtɨ a isiraghan kogham.Eghtɨ iakɨnim uaghan isiraghan kogham. 8 Guizbangɨra, kɨ overiamɨn angazangariba bar ada mungegham.Eghtɨ nɨn kantri bar mɨtarmegham. Kɨ Ikiavɨra Itir GodɨnEkiam, kɨ kamaghɨn mɨkeme. 9 “Kɨ ia amadaghtɨ ia kantrin ia fozir puvatɨzibar mangɨdar aven kalabuziabar mɨn ikiam.Eghtɨ ikɨzir igharazibar gumazamizir avɨrim,kɨ nɨ gasɨghasɨghizir biarir kam baregh bar atiatigham. 10 Kɨ nɨ gamizir bizir kam, Kantrin Igharazibar Gumazamizibar amightɨ,me dɨgavir kuram damigham.Men atriviba ian biarim baregh atiatigham.Kɨ uan mɨdorozir sabamɨn nɨ gasɨghasightɨ,atriviba ko men gumazamiziba bizir kamɨn ganigh,puvɨra atiatingɨva nɨghɨva akongam.Egh me vaghvagh uarigh nɨghnɨgh kamaghɨn mɨkɨm suam,God ti arazir kamra uaghan e damigham. 11 “Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Ekiam, kɨ Isipɨn atrivim mɨgɨa ghaze:Babilonɨn atrivim uan mɨdorozir sabamɨn nɨ mɨsoghsɨ izam. 12 Kɨ kantrin kurar kabar mɨdorozir gumazir bar gavgaviba amangightɨ,me izɨ uan mɨdorozir sababar nɨn gumazamizir avɨrim bar me mɨsoghɨrarigham.Egh me bizir aghuir, ia Isipia da bagha uan ziaba fa bar akongeziba,me bar dagh asɨghasigham. 13 Eghtɨ nɨn bulmakaun dɨpar avɨriba itir danganibar ikiava apiba,kɨ bar adav soghɨrarɨgham.Eghtɨ bulmakauba ko gumazamiziba ua ikɨ dɨpaba dɨkan kogham.Egh dar amutɨ da nengan kogham. 14 Kɨ ian dɨpabar amightɨ da dɨkɨrigh,olivɨn boremɨn mɨn amɨraghvɨra emɨr mangam.Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Ekiam kɨ mɨkemes. 15 Kɨ Isipɨn nguazim gasɨghasightɨ a ikuvigh nguazir kɨnimɨn mɨn ikiam.Egh kɨ uaghan gumazamiziba ko bizir an aven itibagh asɨghasigham.Eghtɨ me kamaghɨn fogh suam, kɨ Ikiavɨra Itir God. 16 Eghtɨ kantrin igharazibar amiziba, Isipɨn kantri ko an itir gumazamizir avɨrim bagh azirakar ighiar kam bangam.Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Ekiam, Kɨ mɨkemegha gɨfa.” 17 E kalabuziabar mɨn itima, azenir namba 12ɨn, an akɨnir faragha zuimɨn, aruer namba 15ɨn, Ikiavɨra Itir God, kamaghɨn na mɨgei: 18 “O nguazir kamɨn gumazim,nɨ Isipɨn gumazamizir avɨrir kam bagh azi.Egh nɨ me amadaghtɨ,me mangɨ kantrin gavgavir igharazibar gumazamiziba ko, Gumazamizir Oveaghuezibar Nguibamɨn magɨrɨ. 19 Nɨ kamaghɨn Isipian mɨkɨm suam,ia ghaze, ia ti bar deragha gumazamizir igharazibagh afira? Bar puvatɨ.Ia magɨrɨ gumazir Oveaghuezibar Nguibamɨn,God gɨfozir puvatɨzir gumazamiziba, me ko ikɨva avughsɨ. 20 “Isipia gumazamizir mɨdorozir sabamɨn ariaghirezibar tongɨn, me arɨmɨghiram. Kɨ me isa apanibar dafarim gatɨ, ezɨ me Isipɨn gumazamizir avɨrim mɨsoghasava ami. 21 Eghtɨ Oveaghuezibar Nguibamɨn aven, gumazir faragha mɨdorozimɨn ziar ekiaba ikeziba, Isipia ko Isipɨn akuragha mɨsoghezir darazi mɨkɨm suam: kar Gumazir God gɨfozir puvatɨziba, me mɨdorozir sabamɨn ariaghiregha izaghira Oveaghuezibar Nguibam gireghav iti. 22 “Asirian kantri uaghan Nguibar kamɨn iti, ezɨ an mɨdorozir gumazibar moziba uaghan iti. Apaniba mɨdorozimɨn aven bar moghɨra me mɨsuagharɨki. 23 Ezɨ men kuaba afir moziba, Oveaghuezibar Nguibamɨn saghuiamɨn itir danganim iti. Ezɨ Asirian kantrin mozim uabɨ, an mɨdorozir gumazibar moziba an okarizɨ, a men torimɨn iti. Asiriaba faragha angamɨra itir dughiamɨn, me gumazamizibagh amizɨ, me puvɨrama aguava atiati. 24 24-25 “Kantri Elam, ko an mɨdorozir gumaziba bar moghɨra mɨdorozimɨn ariaghire. Ezɨ an mɨdorozir gumazibar moziba bar an mozim okarizɨ, a tongɨra iti. Elamia God gɨfozir puvatɨgha, me angamɨra ikiavɨra ikia gumazamizir avɨrim gamizɨ, me aguava atiati. Me datɨrɨghɨn uaghira Oveaghuezibar Nguibamɨn ikia, gumazir aremezibar tongɨn ireghav ikia bar aghumsɨki. 26 “Kantri Mesek ko kantri Tubal, ko aningɨn mɨdorozir gumazir avɨrim uaghan danganir kamɨn iti. Ezɨ aningɨn mɨdorozir gumazibar moziba bar aningɨn mozimning okarizɨ, aning tongɨra iti. Kantrin kamningɨn gumaziba God gɨfozir puvatɨgha, mɨdorozimɨn aven bar ariaghire. Aning angamɨra ikiavɨra itir dughiamɨn, aning kantrin avɨribar gumazamizibagh amizɨ me aguava atiati. 27 Me nguibar kamningɨn mɨdorozir gumazir kaba, mozibagh arɨgha gumazir onganarazibagh amibar mɨn pura me afi. Me fomɨra mɨdorozir gumaziba mozibagh arɨzir arazibar gɨn ghua me afir puvatɨ. Me men arazir kurar me fomɨram amizibar gɨn ghua, men mɨdorozir sababa men dapanibar aghonegha, men oraba men agharibagh isɨn arɨki, ezɨ me Gumazamizir Oveaghuezibar Nguibamɨn ghuaghiri. Mesek ko Tubal angamɨra itir dughiamɨn, aning gumazamizir bar avɨrim atiatim me ganɨngi. Kamaghɨn amizɨ, aningɨn arazir kurabar osɨmtɨzim aningɨn ikiavɨra itima aning areme. 28 “Eghtɨ kantri Isip uaghan ikuvigh mangɨ, apaniba mɨdorozimɨn mɨsuagharɨghizir gumazibar tongɨn ikiam. Gumazir kaba, me God gɨfozir puvatɨ. 29 “Ezɨ kantri Idom uaghan Oveaghuezibar Nguibamɨn iti. A uan atriviba ko gumazir dapaniba ko iti. Fomɨra Idomia mɨdorozir gumazir bar gavgavibar mɨn ike. Egha datɨrɨghɨn, me ariaghiregha ghua apaniba mɨdorozimɨn mɨsoagharɨghizɨ gumaziba ko iti. Gumazir kaba God gɨfozir puvatɨ. 30 “Ezɨ notɨn amadaghan itir atriviba uaghan bar danganir kamɨn iti. Ezɨ Saidonia me ko iti. Idomia fomɨra bar gavgavigha gumazamizir avɨriba atiatim me ganɨdi. Egha datɨrɨghɨn me ariaghiregha, ghua gumazir igharazir apaniba mɨdorozimɨn aven mɨsoagharɨghɨziba ko iti. Gumazamizir kaba God gɨfozir puvatɨ. Egha me gumazamizir faragha Oveaghuezibar Nguibamɨn itiba ko, vɨrara ivezir kurar magh garim inigha, men mɨn bar aghumsɨki. 31 “Isipɨn atrivim, danganir kamɨn izegh gantɨma, gumazir igharazir aremeziba danganir kamɨn ikiam. Eghtɨ a navim deragham, egh uan mɨdorozir gumazir avɨrir ovengeziba bagh bar aghumsɨghan kogham. Kar an mɨdorozir gumazir apaniba mɨsogheziba. Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Ekiam, kɨ kamaghɨn mɨkeme. 32 Kɨ uabɨ Isipɨn atrivim gamizɨ, a uan mɨdorozir gumaziba ko gumazamizir avɨrim atiatim me ganɨngi. Ezɨ datɨrɨghɨn, apaniba mɨdorozimɨn an mɨdorozir gumazir avɨrim mɨsoghɨrarightɨ, me mangɨ Oveaghuezibar Nguibamɨn ikɨ apaniba mɨdorozimɨn mɨsuagharɨghizir gumazibar tongɨn ikiam. Gumazir kaba me God gɨfozir puvatɨ. Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Ekiam, kɨ kamaghɨn mɨkemegha gɨfa.”

In Other Versions

Ezekiel 32 in the ANGEFD

Ezekiel 32 in the ANTPNG2D

Ezekiel 32 in the AS21

Ezekiel 32 in the BAGH

Ezekiel 32 in the BBPNG

Ezekiel 32 in the BBT1E

Ezekiel 32 in the BDS

Ezekiel 32 in the BEV

Ezekiel 32 in the BHAD

Ezekiel 32 in the BIB

Ezekiel 32 in the BLPT

Ezekiel 32 in the BNT

Ezekiel 32 in the BNTABOOT

Ezekiel 32 in the BNTLV

Ezekiel 32 in the BOATCB

Ezekiel 32 in the BOATCB2

Ezekiel 32 in the BOBCV

Ezekiel 32 in the BOCNT

Ezekiel 32 in the BOECS

Ezekiel 32 in the BOGWICC

Ezekiel 32 in the BOHCB

Ezekiel 32 in the BOHCV

Ezekiel 32 in the BOHLNT

Ezekiel 32 in the BOHNTLTAL

Ezekiel 32 in the BOICB

Ezekiel 32 in the BOILNTAP

Ezekiel 32 in the BOITCV

Ezekiel 32 in the BOKCV

Ezekiel 32 in the BOKCV2

Ezekiel 32 in the BOKHWOG

Ezekiel 32 in the BOKSSV

Ezekiel 32 in the BOLCB

Ezekiel 32 in the BOLCB2

Ezekiel 32 in the BOMCV

Ezekiel 32 in the BONAV

Ezekiel 32 in the BONCB

Ezekiel 32 in the BONLT

Ezekiel 32 in the BONUT2

Ezekiel 32 in the BOPLNT

Ezekiel 32 in the BOSCB

Ezekiel 32 in the BOSNC

Ezekiel 32 in the BOTLNT

Ezekiel 32 in the BOVCB

Ezekiel 32 in the BOYCB

Ezekiel 32 in the BPBB

Ezekiel 32 in the BPH

Ezekiel 32 in the BSB

Ezekiel 32 in the CCB

Ezekiel 32 in the CUV

Ezekiel 32 in the CUVS

Ezekiel 32 in the DBT

Ezekiel 32 in the DGDNT

Ezekiel 32 in the DHNT

Ezekiel 32 in the DNT

Ezekiel 32 in the ELBE

Ezekiel 32 in the EMTV

Ezekiel 32 in the ESV

Ezekiel 32 in the FBV

Ezekiel 32 in the FEB

Ezekiel 32 in the GGMNT

Ezekiel 32 in the GNT

Ezekiel 32 in the HARY

Ezekiel 32 in the HNT

Ezekiel 32 in the IRVA

Ezekiel 32 in the IRVB

Ezekiel 32 in the IRVG

Ezekiel 32 in the IRVH

Ezekiel 32 in the IRVK

Ezekiel 32 in the IRVM

Ezekiel 32 in the IRVM2

Ezekiel 32 in the IRVO

Ezekiel 32 in the IRVP

Ezekiel 32 in the IRVT

Ezekiel 32 in the IRVT2

Ezekiel 32 in the IRVU

Ezekiel 32 in the ISVN

Ezekiel 32 in the JSNT

Ezekiel 32 in the KAPI

Ezekiel 32 in the KBT1ETNIK

Ezekiel 32 in the KBV

Ezekiel 32 in the KJV

Ezekiel 32 in the KNFD

Ezekiel 32 in the LBA

Ezekiel 32 in the LBLA

Ezekiel 32 in the LNT

Ezekiel 32 in the LSV

Ezekiel 32 in the MAAL

Ezekiel 32 in the MBV

Ezekiel 32 in the MBV2

Ezekiel 32 in the MHNT

Ezekiel 32 in the MKNFD

Ezekiel 32 in the MNG

Ezekiel 32 in the MNT

Ezekiel 32 in the MNT2

Ezekiel 32 in the MRS1T

Ezekiel 32 in the NAA

Ezekiel 32 in the NASB

Ezekiel 32 in the NBLA

Ezekiel 32 in the NBS

Ezekiel 32 in the NBVTP

Ezekiel 32 in the NET2

Ezekiel 32 in the NIV11

Ezekiel 32 in the NNT

Ezekiel 32 in the NNT2

Ezekiel 32 in the NNT3

Ezekiel 32 in the PDDPT

Ezekiel 32 in the PFNT

Ezekiel 32 in the RMNT

Ezekiel 32 in the SBIAS

Ezekiel 32 in the SBIBS

Ezekiel 32 in the SBIBS2

Ezekiel 32 in the SBICS

Ezekiel 32 in the SBIDS

Ezekiel 32 in the SBIGS

Ezekiel 32 in the SBIHS

Ezekiel 32 in the SBIIS

Ezekiel 32 in the SBIIS2

Ezekiel 32 in the SBIIS3

Ezekiel 32 in the SBIKS

Ezekiel 32 in the SBIKS2

Ezekiel 32 in the SBIMS

Ezekiel 32 in the SBIOS

Ezekiel 32 in the SBIPS

Ezekiel 32 in the SBISS

Ezekiel 32 in the SBITS

Ezekiel 32 in the SBITS2

Ezekiel 32 in the SBITS3

Ezekiel 32 in the SBITS4

Ezekiel 32 in the SBIUS

Ezekiel 32 in the SBIVS

Ezekiel 32 in the SBT

Ezekiel 32 in the SBT1E

Ezekiel 32 in the SCHL

Ezekiel 32 in the SNT

Ezekiel 32 in the SUSU

Ezekiel 32 in the SUSU2

Ezekiel 32 in the SYNO

Ezekiel 32 in the TBT1E

Ezekiel 32 in the TBT1E2

Ezekiel 32 in the TFTIP

Ezekiel 32 in the TFTU

Ezekiel 32 in the TGNTATF3T

Ezekiel 32 in the THAI

Ezekiel 32 in the TNFD

Ezekiel 32 in the TNT

Ezekiel 32 in the TNTIK

Ezekiel 32 in the TNTIL

Ezekiel 32 in the TNTIN

Ezekiel 32 in the TNTIP

Ezekiel 32 in the TNTIZ

Ezekiel 32 in the TOMA

Ezekiel 32 in the TTENT

Ezekiel 32 in the UBG

Ezekiel 32 in the UGV

Ezekiel 32 in the UGV2

Ezekiel 32 in the UGV3

Ezekiel 32 in the VBL

Ezekiel 32 in the VDCC

Ezekiel 32 in the YALU

Ezekiel 32 in the YAPE

Ezekiel 32 in the YBVTP

Ezekiel 32 in the ZBP