James 1 (TNFD)

1 Yad Jemis, God ayɨp Bɨawl Jisas Klays ayɨp bɨ wog gɨñeb kɨli mɨdebin. Nɨbi binɨb Yislel jɨj anep umɨgan, man ke okok ju am mɨdebɨm okok, nɨbop mɨj tɨkebin. Mɨdtep gɨnɨmɨb. 2 2-3 Mam ay yad okok. Nɨb nepɨm, mɨŋel nɨbop owup okok, anɨb okok gos lɨnɨgep nɨbi ak gek, nɨbi kɨles tɨmel gɨl jak mɨdɨl mɨŋel okok dem ameb. Anɨb ak tek, mɨŋel keke apek koslam mɨdebɨm won ak, chɨnop tep gaknɨŋ mɨñmɨñ gɨl yonɨgun agɨl gos nɨgɨnɨmɨb. 4 Ak nɨm nɨbi pel kɨles tɨmel gɨl jak mɨdɨl mɨŋel okok dem amnɨmuŋ. Pɨsnep amek, nɨbi God nop chɨg tep gɨl gos nɨgtep gɨl, God binɨb teplep ne yɨbɨl mɨdem tap ne olap ma tek dup. 5 Nɨbop ogɨnap pen gos tep yɨpɨd gɨl nɨgep ak wulep yapek, God nop agnɨgem nɨbop gos tep yɨpɨd gɨl nɨgep ak ñɨnɨgab. God bɨ binɨb kɨlop dɨtep yɨbɨl gup ak, kɨlop mɨdupsek pel tap kuŋay yɨbɨl monmon ñub. Pen nop agnɨgel, yɨp taynen agnepɨm agɨl, ma kelɨgup. 6 Ak pen, God nop agnɨgɨnɨg, nop gos lɨnɨŋɨd agnɨgɨnɨgel, gos omɨŋal nɨŋɨd ma agnɨgɨnɨgel. Kɨli chɨnop nɨgɨnɨgab akaŋ ma nɨgɨnɨgab agɨl, gos omɨŋal nɨŋɨd agnepal ak, yɨgen dɨl ñɨg solwala pagup tek ak mɨdebal. 7 7-8 Binɨb anɨb okok tek, gos nɨgtep gɨl ma gel amub. Gos ak gos ak nɨgɨlɨg gel amub ak nɨm, kɨli Bɨawl ak nop agnɨgon, tap okok chɨnop ñɨnɨgab agɨl gos ak nɨgɨnɨgel tek ma lup. Tap olap kɨlop ma ñɨnɨgab. 9 Pen mam ay yɨmgeptek okok, God kɨlop nɨgek yɨb awl mɨdebal anɨb ak tek, kɨlop tep gaknɨŋ mɨñmɨñ gɨnɨgel. 10 Pen mam ay tap kuŋay mɨdeb okok, God kɨlop nɨgek yɨb ma mɨdebal anɨb ak tek, kɨlop tep gaknɨŋ mɨñmɨñ gɨnɨgel. Taynen? Binɨb tap kuŋay yenɨgab okok, nag sum tek lug yownɨgab. 11 Chɨn nopun, sub ak lɨm gɨl, adek alaŋ amɨl sɨj tɨmel nɨŋɨd, asɨŋap okok mɨdupsek mɨlep gup. Mɨlep gek, nag sum abe mɨlep gɨl lug yapek, sum teplep ak kul gup. Adek anɨb ak nep, binɨb tap kuŋay yenɨgab okok, wog kɨli gɨ dad amnɨlaknɨŋ kul gɨnɨgabal. 12 Binɨb kɨlop mɨŋel apek, kɨles tɨmel gɨl jak mɨdɨl mɨŋel okok del amub ak, mɨñmɨñ gɨnɨgel tek lup. Kɨli God nop chɨg tep gel nɨgek nop tep gup ak nɨm, tap teplep yɨbɨl kɨlop ñɨnɨgab. Tap teplep anɨb ak anɨgɨl mɨdeb, kɨli pel pelnep yenɨgabal. Pen binɨb anɨb okok nop mapen lɨpal okok, kɨlop gɨnɨgayn agak tek gɨnɨgab. Anɨb ak tek kɨli mɨñmɨñ gɨnɨgel tek lup. 13 Binɨb kɨli chɨn gɨ tɨmel gɨnɨgun agɨl gos ak apek, God chɨnop gos ñek chɨn gos tɨmel nopun agɨl ma agɨnɨgel. Chɨn nopun, God tap tɨmel gɨnɨm agɨl gos ak ownɨmuŋ tek ma yɨbɨl lek, God binɨb kɨlop gos tɨmel anɨb ak tek ma ñɨnɨgab. 14 Binɨb keke pen gos kɨli ke nepal adek ak nɨŋɨd, chɨbol nab ayaŋ ak tɨkjakek kɨlop lɨpɨg dad amek, tap si tap tɨmel gɨnɨg gɨpal. 15 Gos kɨli ke nepal anɨb ak kɨlop lɨpɨg dad amek, tap yɨŋ tek yɨmel jakɨl, kɨdɨl am wos gup tek ak tap si tap tɨmel gɨpal. Pen tap si tap tɨmel gɨpal anɨb ak, mɨd mɨd pɨsnep awl gɨl, kɨlop gek kubal. 16 Mam ay mapen yad okok, gos nɨgtep gɨnɨmɨb, gos yepɨs ak ma dɨnɨmɨb. 17 Tap teplep tɨtay dɨl, tap yɨpɨd gɨl tɨtay dɨpun okok, mɨdupsek God man ne alaŋ nɨb owup. Bapi God ne mɨlek adekab alaŋ gɨlak ak nep, ne tap teplep mɨdupsek chɨnop ñub. Mɨlek adekab alaŋ okok, mɨnek mɨnek amɨl apɨl adɨkɨd ke okok abal. God pen, ne anɨb ak tek ma mɨdeb. Takaw ne agup ak ma kelɨgɨnɨgab, gos olap kɨdek ma nɨgɨnɨgab. 18 Gos ne ke nɨŋɨd chɨnop gek, takaw nɨŋɨd yɨbɨl ne ak nɨŋɨd donok nɨm, ñapay tep ne mɨdobun. Ne anɨgek, chɨn tap malep ned mɨdup mɨñmɨñ gɨlɨg pɨpag gɨpal tek ak mɨdobun. Chɨn ned mɨdobun, tap ne gɨlak okok muk chɨn okok mɨdeb. 19 Mam ay mapen yad okok, nɨbi anɨb ak nɨgtep gɨnɨmɨb. Nɨbi nokom nokom mɨdupsek okok, takaw agñɨlaknɨŋ kasek nɨgɨnɨmɨb. Pen takaw agɨnɨg, kasek ma agɨnɨmɨb. Pen kasek mɨlɨk ma nɨgɨnɨmɨb. 20 Chɨn nopun, binɨb mɨlɨk nepal okok, kɨli God agak tek kɨdek gɨnɨgel tek ma lup. 21 Anɨb ak tek, tap tɨmel gɨl gach mɨdebɨm ak sek, tap si tap tɨmel gɨnɨgun agɨl gos nepɨm ak sek, mɨdupsek kelɨgɨl dɨyokɨnɨmɨb. Dɨyokɨl, binɨb tam okok tek mɨdɨl, takaw God gos nɨbi nab ayaŋ yɨmub ak dɨnɨmɨb. Takaw anɨb ak nɨbop gɨnɨmuŋ tek lek, God nɨbop tɨg asɨk dɨnɨgab. 22 Pen takaw dɨpɨm anɨb ak tɨmud ak nep pak ma nɨgɨnɨmɨb. Ak yepɨs gɨpɨm. Agup nep tek kɨdek gɨnɨmɨb. 23 Pen binɨb takaw ne tɨmud ak nep pak nɨŋɨd, agup tek kɨdek ma gɨpal okok, kɨli binɨb jomulɨk ñɨg kawnan pag nepal tek ak gɨpal. 24 Ñɨg kawnan pag nɨŋɨd, jomulɨk kɨli ke tay tek mɨdeb agɨl nɨgtep gɨpal ak pen, kelɨg amɨl kasek sawl gɨpal. Sawl gɨl, taydɨl tek mɨdeb agɨl ma nepal. 25 God takaw teplep yɨbɨl ak chɨnop gek, tap si tap tɨmel gep ak kelɨgɨl koŋɨm amobun. Pen binɨb takaw anɨb ak nɨgtep gɨnɨgun agɨl, nɨgɨlɨg yɨbɨl gel ameb okok, God kɨlop kod yek, tɨtay gɨnɨgabal ak am tep gɨnɨgab. Kɨli tɨmud ak nep pak nɨŋɨd sawl ma gɨl, agup nep tek kɨdek gɨpal. 26 Binɨb ogɨnap, kɨli God nop kɨdek gɨl, nop kɨgom yɨmɨl agnɨgep anɨb ak yɨpɨd gɨl yɨbɨl gɨpun agɨl gos nepal. Kɨli pen joŋɨb kɨli ak nɨgtep gɨl ma agɨl nɨm, yepɨs agɨlɨg ke nep gɨlɨg mɨdebal. Binɨb anɨb okok, kɨli God nop kɨdek gɨl nop kɨgom yɨmɨl agnɨgep anɨb ak, God nɨgek tap yokɨp tek lup. 27 Pen nɨbi God nop kɨdek gɨl, nop kɨgom yɨmɨl agnɨgep ak yɨpɨd gɨl yɨbɨl gɨlɨg, Bapi God wɨdɨn adek sɨŋak gach sek ma yonɨgun agɨl, anɨgɨnɨmɨb. Ñapay amoñɨluk okok sek, bin kaŋɨl okok sek mɨŋel dɨpal okok, kɨlop amɨl nɨŋɨd dɨtep gɨnɨmɨb. Pen abe, gos binɨb lum awl nepal ak, gos anɨb ak nɨbop gek God wɨdɨn adek sɨŋak gach sek ma yenɨmɨb.

In Other Versions

James 1 in the ANGEFD

James 1 in the ANTPNG2D

James 1 in the AS21

James 1 in the BAGH

James 1 in the BBPNG

James 1 in the BBT1E

James 1 in the BDS

James 1 in the BEV

James 1 in the BHAD

James 1 in the BIB

James 1 in the BLPT

James 1 in the BNT

James 1 in the BNTABOOT

James 1 in the BNTLV

James 1 in the BOATCB

James 1 in the BOATCB2

James 1 in the BOBCV

James 1 in the BOCNT

James 1 in the BOECS

James 1 in the BOGWICC

James 1 in the BOHCB

James 1 in the BOHCV

James 1 in the BOHLNT

James 1 in the BOHNTLTAL

James 1 in the BOICB

James 1 in the BOILNTAP

James 1 in the BOITCV

James 1 in the BOKCV

James 1 in the BOKCV2

James 1 in the BOKHWOG

James 1 in the BOKSSV

James 1 in the BOLCB

James 1 in the BOLCB2

James 1 in the BOMCV

James 1 in the BONAV

James 1 in the BONCB

James 1 in the BONLT

James 1 in the BONUT2

James 1 in the BOPLNT

James 1 in the BOSCB

James 1 in the BOSNC

James 1 in the BOTLNT

James 1 in the BOVCB

James 1 in the BOYCB

James 1 in the BPBB

James 1 in the BPH

James 1 in the BSB

James 1 in the CCB

James 1 in the CUV

James 1 in the CUVS

James 1 in the DBT

James 1 in the DGDNT

James 1 in the DHNT

James 1 in the DNT

James 1 in the ELBE

James 1 in the EMTV

James 1 in the ESV

James 1 in the FBV

James 1 in the FEB

James 1 in the GGMNT

James 1 in the GNT

James 1 in the HARY

James 1 in the HNT

James 1 in the IRVA

James 1 in the IRVB

James 1 in the IRVG

James 1 in the IRVH

James 1 in the IRVK

James 1 in the IRVM

James 1 in the IRVM2

James 1 in the IRVO

James 1 in the IRVP

James 1 in the IRVT

James 1 in the IRVT2

James 1 in the IRVU

James 1 in the ISVN

James 1 in the JSNT

James 1 in the KAPI

James 1 in the KBT1ETNIK

James 1 in the KBV

James 1 in the KJV

James 1 in the KNFD

James 1 in the LBA

James 1 in the LBLA

James 1 in the LNT

James 1 in the LSV

James 1 in the MAAL

James 1 in the MBV

James 1 in the MBV2

James 1 in the MHNT

James 1 in the MKNFD

James 1 in the MNG

James 1 in the MNT

James 1 in the MNT2

James 1 in the MRS1T

James 1 in the NAA

James 1 in the NASB

James 1 in the NBLA

James 1 in the NBS

James 1 in the NBVTP

James 1 in the NET2

James 1 in the NIV11

James 1 in the NNT

James 1 in the NNT2

James 1 in the NNT3

James 1 in the PDDPT

James 1 in the PFNT

James 1 in the RMNT

James 1 in the SBIAS

James 1 in the SBIBS

James 1 in the SBIBS2

James 1 in the SBICS

James 1 in the SBIDS

James 1 in the SBIGS

James 1 in the SBIHS

James 1 in the SBIIS

James 1 in the SBIIS2

James 1 in the SBIIS3

James 1 in the SBIKS

James 1 in the SBIKS2

James 1 in the SBIMS

James 1 in the SBIOS

James 1 in the SBIPS

James 1 in the SBISS

James 1 in the SBITS

James 1 in the SBITS2

James 1 in the SBITS3

James 1 in the SBITS4

James 1 in the SBIUS

James 1 in the SBIVS

James 1 in the SBT

James 1 in the SBT1E

James 1 in the SCHL

James 1 in the SNT

James 1 in the SUSU

James 1 in the SUSU2

James 1 in the SYNO

James 1 in the TBIAOTANT

James 1 in the TBT1E

James 1 in the TBT1E2

James 1 in the TFTIP

James 1 in the TFTU

James 1 in the TGNTATF3T

James 1 in the THAI

James 1 in the TNT

James 1 in the TNTIK

James 1 in the TNTIL

James 1 in the TNTIN

James 1 in the TNTIP

James 1 in the TNTIZ

James 1 in the TOMA

James 1 in the TTENT

James 1 in the UBG

James 1 in the UGV

James 1 in the UGV2

James 1 in the UGV3

James 1 in the VBL

James 1 in the VDCC

James 1 in the YALU

James 1 in the YAPE

James 1 in the YBVTP

James 1 in the ZBP