James 1 (ZBP)

1 Lupwilili luno lolawa ha Yakobo, nyakadala wa Mulungu na nyakadala wa Mndewa Yesu Kilisto.Nowandikila mitala longo dimwe na mibili ya wanhu wose wa Mulungu wapwililike muulumwengu. Nowalamsa. 2 Ndugu zangu, deng'heleleni ng'hani kipigiti muhabita mmigayo ya namna zose, 3 kwavija movitanga kamba kugezigwa kwa nhamanila yenu kogala mwazaganyo. 4 Mwazaganyo wenu na ugendelele muugima wenu wose bila kuhumwa giladi mkangale na sambimuhungule hanhu, na sambimuhonye kinhu chochose. 5 Ila munhu yoyose mmwanza wenu yahahungukilwa na ng'hungwe, yampule Mulungu, ayo yowagwelela wanhu wose na moyo unogile bila kugesa vihile, na heyo kogweleligwa. 6 Ila yahatambika, kolondigwa yatogole bila kudungwadungwa mmoyo, kwavija heyo yodungwadungwa mmoyo kalinga kamba wimbi da bahali, dihembeluswa na beho na kwasigwa kuno na kuno. 7 Munhu kamba hiyo sambiyagize kamba kobokela kinhu chochose kulawa ha Mndewa. 8 Heyo iyo munhu yali na nia mbili, yosinhasinha mzimbuli zose zoyotenda. 9 Wanhu waja wamtogole Kilisto wali wakumbulu wolondigwa wadeng'he kipigiti Mulungu yahawamoteza mmioyo. 10 Na wanhu waja wamtogole Kilisto wali wagoli wolondigwa wadeng'he kipigiti Mulungu viyowahumulusa mmioyo, kwavija munhu mgoli kodanganhika kamba lua da kumuhulo. 11 Kwavija zua dosimbuka na kuulukuza um'biki na keakea jake dikalika, malua gake golagala, na unozi wake wobanangika. Vivija mgoli kobanangwa mzisang'hano zake. 12 Kamota munhu ija yokwazaganya kipigiti yahagezigwa, kwavija yehesha kugezigwa, kobokela nhunza ya ugima Mulungu yawekile kilagano wanhu waja womnogela heyo. 13 Munhu yahagezigwa, sambiyalonge, “Nogezigwa na Mulungu.” Kwavija Mulungu hadaha kugezigwa na mbuli zihile, na heyo mwenyego hamgeza munhu yoyose, 14 ila kila munhu kogezigwa mkuswagizwa na sulukila zake zihile, azo zimkwekwesa na kumwagiza. 15 Abaho, sulukila hizo zihakangala, zolongoza kuna ivilozo, na ivilozo vihakangala, volongoza kuna iifa. 16 Ndugu zangu wanogelwa, sambim'vwiziligwe! 17 Kila kinhu kinogile na nhunza ilekile kuhungula hanhu volawa kuulanga, vohumuluka kulawa ha Tata, yalumbile milangaza ya kuulanga, ayo yoleka kugaluka kamba sisila vidigaluka. 18 Kasagula kutulela muugima wa digunge kubitila usenga wa ikweli, kamba tuwe malimbuko ga vinhu vose viyalumbile. 19 Ndugu zangu wanogelwa, muitange mbuli ino! Kila munhu kolondigwa yahulike himahima, ila sambiyalopole kulonga ama kuwa na lusango, 20 kwavija lusango lwa munhu halugala ukazi wa kuwa bule uzenzeleganye uyousulukila Mulungu. 21 Avo, segezeni uvuludusi wose na mbuli zose zihile, ihumuluseni haulongozi wa Mulungu na kuubokela usenga uja uhandigwe mmioyo yenu udaha kuwakombola. 22 Ila sambimkiivwizile wenyego mkuutegeleza usenga wa Mulungu tu, ila muwe wasang'hana wa usenga uwo. 23 Munhu yoyose youtegeleza Usenga Unogile ila hatenda kamba vija viulonga kalinga na munhu yokilola kihanga chake mkiwowo, 24 na yehesha kuilola mwenyego, kochola na mkipigiti kiguhi kokiisemwa vija viyali. 25 Ila kamba uhadilola goya lagizo dilekile kuhungula hanhu ajo dikugwelela ulegeho, na kamba uhagendelela kugatenda gaja gali mdilagizo dija na hauisemwile gaja gauhulike, Mulungu kokumoteza mmbuli ija yuutenda. 26 Munhu yoyose mmwanza wenu yokwagiza kamba komsang'hanikila Mulungu, ila hadaha kukiizuila mmbuli ya kija choyolonga, nhamanila yake yabule kinhu na kokiivwizila mwenyego. 27 Ino iyo nhamanila inogile na ilekile kunyolodoka haulongozi wa Mulungu Tata, kamba kuwataza wakiwa na vizuka mmigayo yao, na kuiteganya wenyego sambimnyolodoswe na ulumwengu uno.

In Other Versions

James 1 in the ANGEFD

James 1 in the ANTPNG2D

James 1 in the AS21

James 1 in the BAGH

James 1 in the BBPNG

James 1 in the BBT1E

James 1 in the BDS

James 1 in the BEV

James 1 in the BHAD

James 1 in the BIB

James 1 in the BLPT

James 1 in the BNT

James 1 in the BNTABOOT

James 1 in the BNTLV

James 1 in the BOATCB

James 1 in the BOATCB2

James 1 in the BOBCV

James 1 in the BOCNT

James 1 in the BOECS

James 1 in the BOGWICC

James 1 in the BOHCB

James 1 in the BOHCV

James 1 in the BOHLNT

James 1 in the BOHNTLTAL

James 1 in the BOICB

James 1 in the BOILNTAP

James 1 in the BOITCV

James 1 in the BOKCV

James 1 in the BOKCV2

James 1 in the BOKHWOG

James 1 in the BOKSSV

James 1 in the BOLCB

James 1 in the BOLCB2

James 1 in the BOMCV

James 1 in the BONAV

James 1 in the BONCB

James 1 in the BONLT

James 1 in the BONUT2

James 1 in the BOPLNT

James 1 in the BOSCB

James 1 in the BOSNC

James 1 in the BOTLNT

James 1 in the BOVCB

James 1 in the BOYCB

James 1 in the BPBB

James 1 in the BPH

James 1 in the BSB

James 1 in the CCB

James 1 in the CUV

James 1 in the CUVS

James 1 in the DBT

James 1 in the DGDNT

James 1 in the DHNT

James 1 in the DNT

James 1 in the ELBE

James 1 in the EMTV

James 1 in the ESV

James 1 in the FBV

James 1 in the FEB

James 1 in the GGMNT

James 1 in the GNT

James 1 in the HARY

James 1 in the HNT

James 1 in the IRVA

James 1 in the IRVB

James 1 in the IRVG

James 1 in the IRVH

James 1 in the IRVK

James 1 in the IRVM

James 1 in the IRVM2

James 1 in the IRVO

James 1 in the IRVP

James 1 in the IRVT

James 1 in the IRVT2

James 1 in the IRVU

James 1 in the ISVN

James 1 in the JSNT

James 1 in the KAPI

James 1 in the KBT1ETNIK

James 1 in the KBV

James 1 in the KJV

James 1 in the KNFD

James 1 in the LBA

James 1 in the LBLA

James 1 in the LNT

James 1 in the LSV

James 1 in the MAAL

James 1 in the MBV

James 1 in the MBV2

James 1 in the MHNT

James 1 in the MKNFD

James 1 in the MNG

James 1 in the MNT

James 1 in the MNT2

James 1 in the MRS1T

James 1 in the NAA

James 1 in the NASB

James 1 in the NBLA

James 1 in the NBS

James 1 in the NBVTP

James 1 in the NET2

James 1 in the NIV11

James 1 in the NNT

James 1 in the NNT2

James 1 in the NNT3

James 1 in the PDDPT

James 1 in the PFNT

James 1 in the RMNT

James 1 in the SBIAS

James 1 in the SBIBS

James 1 in the SBIBS2

James 1 in the SBICS

James 1 in the SBIDS

James 1 in the SBIGS

James 1 in the SBIHS

James 1 in the SBIIS

James 1 in the SBIIS2

James 1 in the SBIIS3

James 1 in the SBIKS

James 1 in the SBIKS2

James 1 in the SBIMS

James 1 in the SBIOS

James 1 in the SBIPS

James 1 in the SBISS

James 1 in the SBITS

James 1 in the SBITS2

James 1 in the SBITS3

James 1 in the SBITS4

James 1 in the SBIUS

James 1 in the SBIVS

James 1 in the SBT

James 1 in the SBT1E

James 1 in the SCHL

James 1 in the SNT

James 1 in the SUSU

James 1 in the SUSU2

James 1 in the SYNO

James 1 in the TBIAOTANT

James 1 in the TBT1E

James 1 in the TBT1E2

James 1 in the TFTIP

James 1 in the TFTU

James 1 in the TGNTATF3T

James 1 in the THAI

James 1 in the TNFD

James 1 in the TNT

James 1 in the TNTIK

James 1 in the TNTIL

James 1 in the TNTIN

James 1 in the TNTIP

James 1 in the TNTIZ

James 1 in the TOMA

James 1 in the TTENT

James 1 in the UBG

James 1 in the UGV

James 1 in the UGV2

James 1 in the UGV3

James 1 in the VBL

James 1 in the VDCC

James 1 in the YALU

James 1 in the YAPE

James 1 in the YBVTP