Proverbs 30 (BOGWICC)

1 Nawa mawu a Aguri mwana wa Yake wa ku Masa:Munthuyo anati kwa Itieli, “Inu Mulungu, ine ndatopa.Inu Mulungu, ine ndatopa. Ndalefukiratu. 2 “Ine ndine munthu wopusa kuposa anthu onse;ndilibe nzeru zomvetsa zinthu zonga za munthu. 3 Sindinaphunzire nzeru,ndipo Woyerayo sindimudziwa. 4 Kodi ndani anakwera kumwamba ndi kutsikako?Ndani anafumbatapo mphepo mʼmanja mwake?Ndani anamanga madzi mʼchovala chake?Ndani anakhazikitsa mathero onse a dziko lapansi?Dzina lake ndani? Ndiwuze ngati ukudziwa!Ndipo mwana wake dzina lake ndani? 5 “Mawu ali wonse a Mulungu ndi opanda cholakwika;Iye ndi chishango kwa amene amathawira kwa Iye. 6 Usawonjezepo kanthu pa mawu ake,kuopa kuti Iye angadzakudzudzule ndi kukupeza kuti ndiwe wabodza.” 7 “Inu Yehova, ndikukupemphani zinthu ziwirimusandimane zimenezo ndisanafe: 8 Choyamba, mundichotsere kutali nane mabodza ndi chinyengo.Chachiwiri, ndisakhale mʼmphawi kapena munthu wachuma.Koma muzindidyetsa chakudya chondikwanira tsiku ndi tsiku 9 kuopa kuti ndikakhuta kwambiri ndingayambe kukukanani,nʼkumanena kuti, ‘Yehova ndiye yaninso?’Kuopanso kuti ndikakhala wosauka ndingayambe kuba,potero nʼkuyipitsa dzina la Mulungu wanga.” 10 “Usamusinjirire wantchito kwa mbuye wakekuopa kuti angakutemberere ndipo iweyo nʼkupezeka wolakwa.” 11 “Alipo ena amene amatemberera abambo awo,ndipo sadalitsa amayi awo. 12 Pali ena amene amadziyesa okha oyera mtimakomatu sanachotse zoyipa zawo. 13 Pali ena ndi odzitukumula kwambiri,amene amakweza zikope modzitukumula. 14 Pali ena amene mano awo ali ngati malupangandipo zibwano zawo zili ngati mipenimoti amadya amphawi ndi kuwachotsa pa dziko lapansi.Amachotsanso anthu osauka pakati pa anzawo.” 15 “Msundu uli ndi ana aakazi awiriiwo amalira kuti, ‘Tipatseni! Tipatseni!’ ” “Pali zinthu zitatu zimene sizikhuta,zinthu zinayi zimene sizinena kuti, ‘Takhuta!’ 16 Manda, mkazi wosabala,nthaka yosakhuta madzindiponso moto womangoyakirayakira!” 17 Aliyense amene amanyoza abambo ake,ndi kunyozera kumvera amayi ake,makwangwala a ku chigwa adzamukolowola masondipo mphungu zidzadya mnofu wake. 18 Pali zinthu zitatu zimene zimandidabwitsa,zinthu zinayi zimene ine sindizimvetsetsa. 19 Ndipo ndi izi: mmene chiwulukira chiwombankhanga mlengalenga;mmene iyendera njoka pa thanthwe;mmene chiyendera chombo pa nyanja;ndiponso mmene mwamuna achitira akakhala ndi namwali. 20 Umu ndi mʼmene mkazi amachitira atachita chigololo:Atatha kudya ndi kupukuta pakamwa pakeiye amanena kuti “Sindinachite kalikonse kolakwa.” 21 Pali zinthu zitatu zimene zimanjenjemeretsa dziko lapansi,pali zinthu zinayi zimene dziko lapansi silingathe kuzipirira: 22 Kapolo amene wasanduka mfumu,chitsiru chimene chakhuta, 23 mkazi wonyozeka akakwatiwandiponso wantchito wamkazi akalanda mwamuna wa mbuye wake. 24 Pali zinthu zinayi zingʼonozingʼono pa dziko lapansi,komatu ndi zochenjera kwambiri: 25 Nyerere zili ngati anthu opanda mphamvu,komatu zimasungiratu chakudya chake nthawi ya chilimwe; 26 mbira zili ngati anthu opanda mphamvukomatu zimakonza pokhalapo pawo mʼmiyala; 27 dzombe lilibe mfumu,komatu lonse limakhala mʼmagulumagulu poyenda. 28 Buluzi ungathe kumugwira mʼmanjakomatu amapezeka mʼnyumba za mafumu. 29 “Pali zinthu zitatu zimene zimayenda chinyachinya,pali zinthu zinayi zimene zimayenda monyadira: 30 Mkango umene uli wamphamvu kuposa nyama zonse,ndipo suthawa kanthu kalikonse. 31 Tambala woyenda chinyachinya, mbuzi yayimuna,ndiponso mfumu yoyenda pakati pa anthu ake. 32 “Ngati wakhala ukupusa ndi kumadzikweza wekha,kapena ngati wakhala ukukonzekera zoyipa,ndiye khala kaye chete, uganizire bwino! 33 Paja pakutha mkaka mafuta amapangidwa,ndipo ukapsinya mphuno, magazi amatuluka,ndipo mikangano imakhalapo ukalimbikira kukwiya.”

In Other Versions

Proverbs 30 in the ANGEFD

Proverbs 30 in the ANTPNG2D

Proverbs 30 in the AS21

Proverbs 30 in the BAGH

Proverbs 30 in the BBPNG

Proverbs 30 in the BBT1E

Proverbs 30 in the BDS

Proverbs 30 in the BEV

Proverbs 30 in the BHAD

Proverbs 30 in the BIB

Proverbs 30 in the BLPT

Proverbs 30 in the BNT

Proverbs 30 in the BNTABOOT

Proverbs 30 in the BNTLV

Proverbs 30 in the BOATCB

Proverbs 30 in the BOATCB2

Proverbs 30 in the BOBCV

Proverbs 30 in the BOCNT

Proverbs 30 in the BOECS

Proverbs 30 in the BOHCB

Proverbs 30 in the BOHCV

Proverbs 30 in the BOHLNT

Proverbs 30 in the BOHNTLTAL

Proverbs 30 in the BOICB

Proverbs 30 in the BOILNTAP

Proverbs 30 in the BOITCV

Proverbs 30 in the BOKCV

Proverbs 30 in the BOKCV2

Proverbs 30 in the BOKHWOG

Proverbs 30 in the BOKSSV

Proverbs 30 in the BOLCB

Proverbs 30 in the BOLCB2

Proverbs 30 in the BOMCV

Proverbs 30 in the BONAV

Proverbs 30 in the BONCB

Proverbs 30 in the BONLT

Proverbs 30 in the BONUT2

Proverbs 30 in the BOPLNT

Proverbs 30 in the BOSCB

Proverbs 30 in the BOSNC

Proverbs 30 in the BOTLNT

Proverbs 30 in the BOVCB

Proverbs 30 in the BOYCB

Proverbs 30 in the BPBB

Proverbs 30 in the BPH

Proverbs 30 in the BSB

Proverbs 30 in the CCB

Proverbs 30 in the CUV

Proverbs 30 in the CUVS

Proverbs 30 in the DBT

Proverbs 30 in the DGDNT

Proverbs 30 in the DHNT

Proverbs 30 in the DNT

Proverbs 30 in the ELBE

Proverbs 30 in the EMTV

Proverbs 30 in the ESV

Proverbs 30 in the FBV

Proverbs 30 in the FEB

Proverbs 30 in the GGMNT

Proverbs 30 in the GNT

Proverbs 30 in the HARY

Proverbs 30 in the HNT

Proverbs 30 in the IRVA

Proverbs 30 in the IRVB

Proverbs 30 in the IRVG

Proverbs 30 in the IRVH

Proverbs 30 in the IRVK

Proverbs 30 in the IRVM

Proverbs 30 in the IRVM2

Proverbs 30 in the IRVO

Proverbs 30 in the IRVP

Proverbs 30 in the IRVT

Proverbs 30 in the IRVT2

Proverbs 30 in the IRVU

Proverbs 30 in the ISVN

Proverbs 30 in the JSNT

Proverbs 30 in the KAPI

Proverbs 30 in the KBT1ETNIK

Proverbs 30 in the KBV

Proverbs 30 in the KJV

Proverbs 30 in the KNFD

Proverbs 30 in the LBA

Proverbs 30 in the LBLA

Proverbs 30 in the LNT

Proverbs 30 in the LSV

Proverbs 30 in the MAAL

Proverbs 30 in the MBV

Proverbs 30 in the MBV2

Proverbs 30 in the MHNT

Proverbs 30 in the MKNFD

Proverbs 30 in the MNG

Proverbs 30 in the MNT

Proverbs 30 in the MNT2

Proverbs 30 in the MRS1T

Proverbs 30 in the NAA

Proverbs 30 in the NASB

Proverbs 30 in the NBLA

Proverbs 30 in the NBS

Proverbs 30 in the NBVTP

Proverbs 30 in the NET2

Proverbs 30 in the NIV11

Proverbs 30 in the NNT

Proverbs 30 in the NNT2

Proverbs 30 in the NNT3

Proverbs 30 in the PDDPT

Proverbs 30 in the PFNT

Proverbs 30 in the RMNT

Proverbs 30 in the SBIAS

Proverbs 30 in the SBIBS

Proverbs 30 in the SBIBS2

Proverbs 30 in the SBICS

Proverbs 30 in the SBIDS

Proverbs 30 in the SBIGS

Proverbs 30 in the SBIHS

Proverbs 30 in the SBIIS

Proverbs 30 in the SBIIS2

Proverbs 30 in the SBIIS3

Proverbs 30 in the SBIKS

Proverbs 30 in the SBIKS2

Proverbs 30 in the SBIMS

Proverbs 30 in the SBIOS

Proverbs 30 in the SBIPS

Proverbs 30 in the SBISS

Proverbs 30 in the SBITS

Proverbs 30 in the SBITS2

Proverbs 30 in the SBITS3

Proverbs 30 in the SBITS4

Proverbs 30 in the SBIUS

Proverbs 30 in the SBIVS

Proverbs 30 in the SBT

Proverbs 30 in the SBT1E

Proverbs 30 in the SCHL

Proverbs 30 in the SNT

Proverbs 30 in the SUSU

Proverbs 30 in the SUSU2

Proverbs 30 in the SYNO

Proverbs 30 in the TBIAOTANT

Proverbs 30 in the TBT1E

Proverbs 30 in the TBT1E2

Proverbs 30 in the TFTIP

Proverbs 30 in the TFTU

Proverbs 30 in the TGNTATF3T

Proverbs 30 in the THAI

Proverbs 30 in the TNFD

Proverbs 30 in the TNT

Proverbs 30 in the TNTIK

Proverbs 30 in the TNTIL

Proverbs 30 in the TNTIN

Proverbs 30 in the TNTIP

Proverbs 30 in the TNTIZ

Proverbs 30 in the TOMA

Proverbs 30 in the TTENT

Proverbs 30 in the UBG

Proverbs 30 in the UGV

Proverbs 30 in the UGV2

Proverbs 30 in the UGV3

Proverbs 30 in the VBL

Proverbs 30 in the VDCC

Proverbs 30 in the YALU

Proverbs 30 in the YAPE

Proverbs 30 in the YBVTP

Proverbs 30 in the ZBP