Proverbs 30 (IRVG)

1 યાકેના દીકરા આગૂરનાં વચનો છે, જે ઈશ્વરવાણી છે:કોઈ માણસ ઇથિયેલને, ઇથિયેલ તથા ઉક્કાલને આ પ્રમાણે કહે છે: 2 નિશ્ચે હું કોઈ પણ માણસ કરતાં અધિક પશુવત છુંઅને મારામાં માણસ જેવી બુદ્ધિ નથી. 3 હું ડહાપણ શીખ્યો નથીકે નથી મારામાં પવિત્ર ઈશ્વરનું ડહાપણ. 4 આકાશમાં કોણ ચઢ્યો છે અને પાછો નીચે ઊતર્યો છે?કોણે હવાને પોતાની મુઠ્ઠીમાં બાંધી રાખી છે?કોણે પોતાનાં વસ્ત્રમાં પાણી બાંધી લીધાં છે?પૃથ્વીની સર્વ સીમાઓ કોણે સ્થાપી છે?જો તું ખરેખર જાણતો હોય, તો કહે તેનું નામ શું છે? અને તેના દીકરાનું નામ શું છે? 5 ઈશ્વરનું દરેક વચન પરખેલું છે,જેઓ ઈશ્વર પર ભરોસો રાખે છે તેઓના માટે તે ઢાલ છે. 6 તેમનાં વચનોમાં તું કશો ઉમેરો કરીશ નહિ,નહિ તો તે તને ઠપકો આપશે અને તું જૂઠો પુરવાર થઈશ. 7 હું તમારી પાસે બે વરદાન માગું છું,મારા મૃત્યુ અગાઉ મને તેની ના પાડશો નહિ. 8 અસત્ય અને વ્યર્થતાને મારાથી દૂર રાખજો,મને દરિદ્રતા કે દ્રવ્ય પણ ન આપશો;મને જરૂર જેટલી રોટલી આપજો. 9 નહિ તો કદાચ હું વધારે છલકાઈ જાઉં અને તમારો નકાર કરીને કહું કે, “ઈશ્વર તે વળી કોણ છે?”અથવા હું કદાચ ગરીબ થઈને ચોરી કરુંઅને મારા ઈશ્વરના નામની નિંદા કરું. 10 નોકરની ખરાબ વાતો જે ખોટી છે તે તેના માલિક આગળ ન કરરખેને તે તને શાપ આપે અને તેણે જે કર્યું હતું તેને માટે તું દોષપાત્ર ઠરે. 11 એવી પણ એક પેઢી છે કે જે પોતાનાં પિતાને શાપ આપે છેઅને પોતાની માતાને આશીર્વાદ આપતી નથી. 12 એવી પણ એક પેઢી છે જે પોતાને પવિત્ર માને છે,પણ તે પોતાની મલિનતામાંથી સ્વચ્છ થતી નથી. 13 એવી પણ એક પેઢી છે કે જેના ઘમંડનો પાર નથીઅને તેનાં પોપચાં ઊંચા કરેલાં છે. 14 એવી પણ એક પેઢી છે કે જેના દાંત તલવાર જેવા અને તેની દાઢો ચપ્પુ જેવી છે;એ પેઢીના લોકો પૃથ્વી પરથી કંગાલોને અને માનવજાતમાંથી જરૂરિયાતમંદોને ખાઈ જાય છે. 15 જળોને બે દીકરીઓ છે, તેઓ પોકારીને કહે છે, “આપો અને આપો.”કદી તૃપ્ત થતાં નથી એવી ત્રણ બાબતો છે,“બસ,” એમ ન કહેનાર એવી ચાર બાબતો છે. 16 એટલે શેઓલ; નિઃસંતાન મહિલાનું ગર્ભસ્થાન;પાણીથી તૃપ્ત નહિ થતી જમીન;અને કદી “બસ” ના કહેનાર અગ્નિ. 17 જે આંખ તેના પિતાની મશ્કરી કરે છેઅને તેની માતાની આજ્ઞા માનવાની ના પાડે છે,તેને ખીણના કાગડા કોચી કાઢશેઅને ગીઘનાં બચ્ચાં તેને ખાઈ જશે. 18 ત્રણ બાબતો મને એવી આશ્ચર્યજનક લાગે છે કે તેઓ મારી સમજમાં આવતી નથી,અરે, ચાર બાબતો હું જાણતો નથી. 19 આકાશમાં ઊડતા ગરુડનું ઉડ્ડયન;ખડક ઉપર સરકતા સાપની ચાલ;ભરસમુદ્રમાં વહાણનો માર્ગ;અને કુમારી તથા યુવાન વચ્ચે ઉદ્દભવતો પ્રેમ. 20 વ્યભિચારી સ્ત્રીની રીત આવી હોય છે -તે ખાય છે અને પોતાનું મુખ લૂછી નાખે છેઅને કહે છે કે, “મેં કશું ખોટું કર્યું નથી.” 21 ત્રણ વસ્તુઓથી પૃથ્વી કાંપે છે,અરે, ચાર બાબતોને તે સહન કરી શકતી નથી. 22 રાજગાદીએ બેઠેલો ગુલામ;અન્નથી તૃપ્ત થયેલો મૂર્ખ; 23 લગ્ન કરેલી દાસી;અને પોતાની શેઠાણીની જગ્યાએ આવેલી દાસી. 24 પૃથ્વી પર ચાર વસ્તુ નાની છે,પણ તે અત્યંત શાણી છે: 25 કીડી કંઈ બળવાન પ્રજા નથી,પણ તેઓ ઉનાળાંમાં પોતાનો ખોરાક ભેગો કરે છે; 26 ખડકમાં રહેતાં સસલાં નિર્બળ પ્રજા છે,તો પણ તેઓ સર્વ પોતાનાં રહેઠાણ ખડકોમાં બનાવે છે. 27 તીડોનો કોઈ રાજા હોતો નથી,પણ તેઓ બધાં ટોળાબંધ નીકળે છે; 28 ગરોળીને તમે તમારાં હાથમાં પકડી શકો છે,છતાં તે રાજાઓના મહેલમાં પણ હરેફરે છે. 29 ત્રણ પ્રાણીઓનાં પગલાં રુઆબદાર હોય છે,અરે, ચારની ચાલ દમામદાર હોય છે: 30 એટલે સિંહ, જે પશુઓમાં સૌથી બળવાન છેઅને કોઈને લીધે પોતાનો માર્ગ બદલતો નથી; 31 વળી શિકારી કૂકડો; તથા બકરો;તેમ જ પોતાની પ્રજાને દોરતો રાજા કે જેની સામે થઈ શકાય નહિ. 32 જો તેં ગર્વ કરવાની બેવકૂફી કરી હોયઅથવા કોઈ ખોટો વિચાર તેં કર્યો હોય,તો તારો હાથ તારા મુખ પર મૂક. 33 કારણ કે દૂધ વલોવ્યાથી માખણ નીપજે છેઅને નાક મચડ્યાથી લોહી નીકળે છે,તેમ જ ક્રોધને છંછેડવાથી ઝઘડો ઊભો થાય છે.

In Other Versions

Proverbs 30 in the ANGEFD

Proverbs 30 in the ANTPNG2D

Proverbs 30 in the AS21

Proverbs 30 in the BAGH

Proverbs 30 in the BBPNG

Proverbs 30 in the BBT1E

Proverbs 30 in the BDS

Proverbs 30 in the BEV

Proverbs 30 in the BHAD

Proverbs 30 in the BIB

Proverbs 30 in the BLPT

Proverbs 30 in the BNT

Proverbs 30 in the BNTABOOT

Proverbs 30 in the BNTLV

Proverbs 30 in the BOATCB

Proverbs 30 in the BOATCB2

Proverbs 30 in the BOBCV

Proverbs 30 in the BOCNT

Proverbs 30 in the BOECS

Proverbs 30 in the BOGWICC

Proverbs 30 in the BOHCB

Proverbs 30 in the BOHCV

Proverbs 30 in the BOHLNT

Proverbs 30 in the BOHNTLTAL

Proverbs 30 in the BOICB

Proverbs 30 in the BOILNTAP

Proverbs 30 in the BOITCV

Proverbs 30 in the BOKCV

Proverbs 30 in the BOKCV2

Proverbs 30 in the BOKHWOG

Proverbs 30 in the BOKSSV

Proverbs 30 in the BOLCB

Proverbs 30 in the BOLCB2

Proverbs 30 in the BOMCV

Proverbs 30 in the BONAV

Proverbs 30 in the BONCB

Proverbs 30 in the BONLT

Proverbs 30 in the BONUT2

Proverbs 30 in the BOPLNT

Proverbs 30 in the BOSCB

Proverbs 30 in the BOSNC

Proverbs 30 in the BOTLNT

Proverbs 30 in the BOVCB

Proverbs 30 in the BOYCB

Proverbs 30 in the BPBB

Proverbs 30 in the BPH

Proverbs 30 in the BSB

Proverbs 30 in the CCB

Proverbs 30 in the CUV

Proverbs 30 in the CUVS

Proverbs 30 in the DBT

Proverbs 30 in the DGDNT

Proverbs 30 in the DHNT

Proverbs 30 in the DNT

Proverbs 30 in the ELBE

Proverbs 30 in the EMTV

Proverbs 30 in the ESV

Proverbs 30 in the FBV

Proverbs 30 in the FEB

Proverbs 30 in the GGMNT

Proverbs 30 in the GNT

Proverbs 30 in the HARY

Proverbs 30 in the HNT

Proverbs 30 in the IRVA

Proverbs 30 in the IRVB

Proverbs 30 in the IRVH

Proverbs 30 in the IRVK

Proverbs 30 in the IRVM

Proverbs 30 in the IRVM2

Proverbs 30 in the IRVO

Proverbs 30 in the IRVP

Proverbs 30 in the IRVT

Proverbs 30 in the IRVT2

Proverbs 30 in the IRVU

Proverbs 30 in the ISVN

Proverbs 30 in the JSNT

Proverbs 30 in the KAPI

Proverbs 30 in the KBT1ETNIK

Proverbs 30 in the KBV

Proverbs 30 in the KJV

Proverbs 30 in the KNFD

Proverbs 30 in the LBA

Proverbs 30 in the LBLA

Proverbs 30 in the LNT

Proverbs 30 in the LSV

Proverbs 30 in the MAAL

Proverbs 30 in the MBV

Proverbs 30 in the MBV2

Proverbs 30 in the MHNT

Proverbs 30 in the MKNFD

Proverbs 30 in the MNG

Proverbs 30 in the MNT

Proverbs 30 in the MNT2

Proverbs 30 in the MRS1T

Proverbs 30 in the NAA

Proverbs 30 in the NASB

Proverbs 30 in the NBLA

Proverbs 30 in the NBS

Proverbs 30 in the NBVTP

Proverbs 30 in the NET2

Proverbs 30 in the NIV11

Proverbs 30 in the NNT

Proverbs 30 in the NNT2

Proverbs 30 in the NNT3

Proverbs 30 in the PDDPT

Proverbs 30 in the PFNT

Proverbs 30 in the RMNT

Proverbs 30 in the SBIAS

Proverbs 30 in the SBIBS

Proverbs 30 in the SBIBS2

Proverbs 30 in the SBICS

Proverbs 30 in the SBIDS

Proverbs 30 in the SBIGS

Proverbs 30 in the SBIHS

Proverbs 30 in the SBIIS

Proverbs 30 in the SBIIS2

Proverbs 30 in the SBIIS3

Proverbs 30 in the SBIKS

Proverbs 30 in the SBIKS2

Proverbs 30 in the SBIMS

Proverbs 30 in the SBIOS

Proverbs 30 in the SBIPS

Proverbs 30 in the SBISS

Proverbs 30 in the SBITS

Proverbs 30 in the SBITS2

Proverbs 30 in the SBITS3

Proverbs 30 in the SBITS4

Proverbs 30 in the SBIUS

Proverbs 30 in the SBIVS

Proverbs 30 in the SBT

Proverbs 30 in the SBT1E

Proverbs 30 in the SCHL

Proverbs 30 in the SNT

Proverbs 30 in the SUSU

Proverbs 30 in the SUSU2

Proverbs 30 in the SYNO

Proverbs 30 in the TBIAOTANT

Proverbs 30 in the TBT1E

Proverbs 30 in the TBT1E2

Proverbs 30 in the TFTIP

Proverbs 30 in the TFTU

Proverbs 30 in the TGNTATF3T

Proverbs 30 in the THAI

Proverbs 30 in the TNFD

Proverbs 30 in the TNT

Proverbs 30 in the TNTIK

Proverbs 30 in the TNTIL

Proverbs 30 in the TNTIN

Proverbs 30 in the TNTIP

Proverbs 30 in the TNTIZ

Proverbs 30 in the TOMA

Proverbs 30 in the TTENT

Proverbs 30 in the UBG

Proverbs 30 in the UGV

Proverbs 30 in the UGV2

Proverbs 30 in the UGV3

Proverbs 30 in the VBL

Proverbs 30 in the VDCC

Proverbs 30 in the YALU

Proverbs 30 in the YAPE

Proverbs 30 in the YBVTP

Proverbs 30 in the ZBP