John 12 (BONLT)

1 Kane pod odongʼ ndalo auchiel mondo Pasaka ochopi, Yesu notundo Bethania, kama Lazaro nodakie, mane en ngʼat mane Yesu ochiero oa kuom joma otho. 2 Negiloso nyasi maduongʼ Bethania ne Yesu. Maritha ne miyo welo chiemo, to Lazaro to nobet kachiemo kaachiel gi joma nobet kolworo mesa. 3 Eka Maria nokawo mo mangʼwe ngʼar kendo ma nengone tek, manyalo romo nus lita, mowirogo tiende Yesu, bangʼe oyweyo tiendene gi yie wiye. Mi ot nopongʼ gi tik mangʼwe ngʼar mar mono. 4 Judas Iskariot, ma en achiel kuom jopuonjre Yesu kendo mane biro ndhoge bangʼe, nokwero tim mane dhakono otimo, kowacho niya, 5 “Angʼo ma nomone hono mo mangʼwe ngʼarno mondo pesa moyudi omi joma odhier? Onge tiende ketho mo ma nengone tek kama, moromo chulo misach ngʼat achiel kuom higa ngima.” 6 Ne ok owacho kamano nikech nohero jodhier, to nikech ne en jakuo. Kaka jakeno mar pesa, nothoro konyore gi pesa ma nokanogo. 7 Yesu nodwoko niya, “Weyeuru mos. Ne ochan chon ni owinjore okan mo mangʼwe ngʼarno nyaka chiengʼ yikna. 8 Joma odhier ubiro bedogo e dieru kinde duto, to an ok ubi siko koda ndalo duto.” 9 E kindeno, jo-Yahudi mangʼeny nofwenyo ni Yesu ne nitie kanyo mi negibiro, ok nikech en, to nikech negidwaro neno Lazaro, manoyudo osechiero oa kuom joma otho. 10 Omiyo jodolo madongo noloso chenro kaka digineg Lazaro kaachiel kode, 11 nimar wachne nomiyo jo-Yahudi mangʼeny koro ne weyogi dhi ir Yesu kendo giyie kuome. 12 Kinyne, oganda maduongʼ mane oyudo obiro e Sawo nowinjo ni Yesu ni e yo biro Jerusalem. 13 Negikawo bede othidhe mi giwuok oko mondo giromne, ka gikok niya,“Hosana!” “Ogwedh ngʼat mabiro e nying Jehova Nyasaye!” “Ogwedh Ruodh Israel!” 14 Yesu noyudo nyathi kanyna moro moidho obetie, mana kaka Ndiko wacho niya, 15 “Kik ibed maluor, yaye Nyar Sayun;nee, ruodhi eri biro,koidho nyathi kanyna.” 16 Mokwongo jopuonjrene ne ok owinjo tiend gigi duto, to achien, bangʼ ka Yesu nosemi duongʼ eka negifwenyo ni wechegi nosendiki kuome chon, kendo ni gigo notimore nikech en. 17 Oganda mane ni kode chiengʼ mane oluongo Lazaro oa e liel, ka nochiere oa kuom joma otho, nomedo lando wachno. 18 Omiyo ji mangʼeny nowuok mondo giromne, nikech negisewinjo ni en ema yande otimo honono. 19 Kuom mano, jo-Farisai nowacho e kindgi ngʼato gi ngʼato niya, “Uneno ka wachni e muomowa. Neyeuru kaka piny duto osewuok luwo bangʼe!” 20 Koro ne nitie jo-Yunani moko kuom joma ne biro lemo e Sawono. 21 Negibiro ir Filipo, mane aa Bethsaida, e piny Galili, mi gikwaye niya, “Jaduongʼ, wadwaro neno Yesu.” 22 Filipo nodhi monyiso Andrea wachno; eka Andrea kod Filipo nodhi ir Yesu ma ginyise wachno. 23 Yesu nodwokogi niya, “Sa osechopo mondo Wuod Dhano omi duongʼ. 24 Awachonu adier ni ka koth cham ok oiki e lowo motho, to osiko mana kodhi achiel kende. To ka otho, to onywolo kothe mangʼeny. 25 Ngʼama ohero ngimane, ngimane biro lalne, to ngʼama ochayo ngimane e pinyni biro rite nyaka chop oyud ngima mochwere. 26 Ngʼato angʼata matiyona nyaka luwa, kendo kama antie ema jatichna bende nobedie. Ngʼat matiyona Wuora biro miyo duongʼ. 27 “Koro chunya chandore, to en angʼo ma dawachi? Dawach ni, ‘Wuora, resa e sa machalo kama?’ Ooyo, ok onyal timo kamano nikech ma e gima omiyo ne abiro e kindeni. 28 Wuora, mi nyingi duongʼ!”Eka dwol moro noa e polo, kawacho niya, “Asemiye duongʼ kendo abiro chako amiye duongʼ.” 29 Oganda mane ni kanyo manowinjo dwolno nowacho ni polo ema nomor, to ji mamoko to nowacho ni malaika ema nowuoyo kode. 30 Yesu nokonegi niya, “Dwolno ne ok obiro mondo okonya, to nobiro mondo okonyu. 31 Koro sa osechopo ma ingʼadone piny bura, kendo sani ema ruodh pinyni noriemb oko. 32 To an, bangʼ kosetingʼa malo mogola e pinyni, to anaywa ji duto ira.” 33 Nowacho mano mondo onyisgo kit tho ma nobiro thogo. 34 Ogandano nodwoke niya, “Wasewinjo e chik ni Kristo biro siko nyaka chiengʼ, ka en kamano, to ikelo wacho nade ni, ‘Wuod Dhano nyaka bi tingʼ malo’? ‘Wuod Dhano’ miwuoyo kuomeno to en ngʼa?” 35 Eka Yesu nodwokogi niya, “Pod ubiro bedo gi ler kuom ndalo manok. Wuothuru kapod un gi ler; ka mudho pok ojukou. Ngʼama wuotho e mudho okia kuma odhiye. 36 Keturu genou kuom ler kapod un kode, mondo mi ubed nyithind ler.” Kane Yesu osetieko wuoyo kodgi, to nowuok owegi kendo nopondonigi. 37 To kata obedo ni Yesu nosetimo honnigo duto ka gineno gi wengegi, to pod ne gidagi mana yie kuome. 38 Mano notimore mondo ochop wach mane Isaya janabi osewacho niya,“Jehova Nyasaye, en ngʼa moseyie wach mwalando,koso en ngʼa ma Jehova Nyasaye osenyiso tekone?” 39 Kuom mano, ne ok ginyal yie, mana kaka Isaya nowacho bende komachielo niya, 40 “Osedino wengegikendo osemiyo chunygi odoko matek,mondo kik gine gimoro gi wengegi,kendo kik giwinj tiend weche gi chunygi,mi gilokre gidwog ira mi achang-gi.” 41 Isaya nowacho kamano nikech noneno duongʼ maler mar Yesu kendo nowuoyo kuome. 42 Kata kamano, e kindeno, ji mangʼeny kuom jotelo bende noyie kuome. To nikech negiluoro jo-Farisai, ne ok ginyal hulo yie margi e lela nimar negiluor ni dipo ka oriembgi e sinagogi. 43 Nimar ne gihero pak moa kuom dhano moloyo pak moa kuom Nyasaye. 44 Eka Yesu nokok matek kawacho niya, “Ka ngʼato oyie kuoma, to an ok ema oyie kuoma kenda, to oyie kuom Jal mane oora bende. 45 Ngʼama nena, neno Jal mane oora. 46 Asebiro e piny kaka ler, mondo ngʼato angʼata moyie kuoma kik sik e mudho. 47 “To ngʼat mawinjo wechena to ok riti, to an ok angʼadne bura, nikech ne ok abiro mondo angʼadne piny bura, to nabiro mondo ares piny. 48 Nitie Ngʼat mangʼado bura ne ngʼama odaga kendo ma ok oyie wechena. Ngʼama kamano wachna mane awacho ema biro ngʼadone bura marach chiengʼ giko piny. 49 Nimar ne ok awuoyo gi dwacha awuon, to Wuoro ma noora ema nochika mondo awachi gik ma asebedo ka awacho kendo kaka onego awachgi. 50 Angʼeyo ni chikne ema kelo ngima mochwere. Kuom mano, gimoro amora ma awacho en mana gima Wuora onyisa mondo awachi.”

In Other Versions

John 12 in the ANGEFD

John 12 in the ANTPNG2D

John 12 in the AS21

John 12 in the BAGH

John 12 in the BBPNG

John 12 in the BBT1E

John 12 in the BDS

John 12 in the BEV

John 12 in the BHAD

John 12 in the BIB

John 12 in the BLPT

John 12 in the BNT

John 12 in the BNTABOOT

John 12 in the BNTLV

John 12 in the BOATCB

John 12 in the BOATCB2

John 12 in the BOBCV

John 12 in the BOCNT

John 12 in the BOECS

John 12 in the BOGWICC

John 12 in the BOHCB

John 12 in the BOHCV

John 12 in the BOHLNT

John 12 in the BOHNTLTAL

John 12 in the BOICB

John 12 in the BOILNTAP

John 12 in the BOITCV

John 12 in the BOKCV

John 12 in the BOKCV2

John 12 in the BOKHWOG

John 12 in the BOKSSV

John 12 in the BOLCB

John 12 in the BOLCB2

John 12 in the BOMCV

John 12 in the BONAV

John 12 in the BONCB

John 12 in the BONUT2

John 12 in the BOPLNT

John 12 in the BOSCB

John 12 in the BOSNC

John 12 in the BOTLNT

John 12 in the BOVCB

John 12 in the BOYCB

John 12 in the BPBB

John 12 in the BPH

John 12 in the BSB

John 12 in the CCB

John 12 in the CUV

John 12 in the CUVS

John 12 in the DBT

John 12 in the DGDNT

John 12 in the DHNT

John 12 in the DNT

John 12 in the ELBE

John 12 in the EMTV

John 12 in the ESV

John 12 in the FBV

John 12 in the FEB

John 12 in the GGMNT

John 12 in the GNT

John 12 in the HARY

John 12 in the HNT

John 12 in the IRVA

John 12 in the IRVB

John 12 in the IRVG

John 12 in the IRVH

John 12 in the IRVK

John 12 in the IRVM

John 12 in the IRVM2

John 12 in the IRVO

John 12 in the IRVP

John 12 in the IRVT

John 12 in the IRVT2

John 12 in the IRVU

John 12 in the ISVN

John 12 in the JSNT

John 12 in the KAPI

John 12 in the KBT1ETNIK

John 12 in the KBV

John 12 in the KJV

John 12 in the KNFD

John 12 in the LBA

John 12 in the LBLA

John 12 in the LNT

John 12 in the LSV

John 12 in the MAAL

John 12 in the MBV

John 12 in the MBV2

John 12 in the MHNT

John 12 in the MKNFD

John 12 in the MNG

John 12 in the MNT

John 12 in the MNT2

John 12 in the MRS1T

John 12 in the NAA

John 12 in the NASB

John 12 in the NBLA

John 12 in the NBS

John 12 in the NBVTP

John 12 in the NET2

John 12 in the NIV11

John 12 in the NNT

John 12 in the NNT2

John 12 in the NNT3

John 12 in the PDDPT

John 12 in the PFNT

John 12 in the RMNT

John 12 in the SBIAS

John 12 in the SBIBS

John 12 in the SBIBS2

John 12 in the SBICS

John 12 in the SBIDS

John 12 in the SBIGS

John 12 in the SBIHS

John 12 in the SBIIS

John 12 in the SBIIS2

John 12 in the SBIIS3

John 12 in the SBIKS

John 12 in the SBIKS2

John 12 in the SBIMS

John 12 in the SBIOS

John 12 in the SBIPS

John 12 in the SBISS

John 12 in the SBITS

John 12 in the SBITS2

John 12 in the SBITS3

John 12 in the SBITS4

John 12 in the SBIUS

John 12 in the SBIVS

John 12 in the SBT

John 12 in the SBT1E

John 12 in the SCHL

John 12 in the SNT

John 12 in the SUSU

John 12 in the SUSU2

John 12 in the SYNO

John 12 in the TBIAOTANT

John 12 in the TBT1E

John 12 in the TBT1E2

John 12 in the TFTIP

John 12 in the TFTU

John 12 in the TGNTATF3T

John 12 in the THAI

John 12 in the TNFD

John 12 in the TNT

John 12 in the TNTIK

John 12 in the TNTIL

John 12 in the TNTIN

John 12 in the TNTIP

John 12 in the TNTIZ

John 12 in the TOMA

John 12 in the TTENT

John 12 in the UBG

John 12 in the UGV

John 12 in the UGV2

John 12 in the UGV3

John 12 in the VBL

John 12 in the VDCC

John 12 in the YALU

John 12 in the YAPE

John 12 in the YBVTP

John 12 in the ZBP