John 12 (MAAL)

1 ዓይሁዶ ዓሶኮ ዑሣ ዓኣዺፆ ኬሎ ቦንቻኒ ላሆ ኬሊ ዓታዛ ዬሱሴ ቢታኒያ ጎዖ ጉርዳ ዓኣዼኔ፤ ዬሱሴ ሃይባፓ ዔቂሴ፥ ዓላዜሬ ናንጋሢ ዬኖ ጉርዴሎይዳኬ። 2 ዬሱሴም ዒኢካ ዬኖ ዋንቴሎ ሙኡዚ ጊኢጊሺንቴኔ፤ ዬኖ ሙዖ ሙኡዛዛ ማርታኬ፤ ዬማና ሙዓኒ ዴዔ ዓሶይዳፓ ዓላዜሬ ፔቴሢኬ። 3 ዒማና ማይራማ ሻንቾናቴ ሚርጌ ሚኢሼ ኬሳንዳያ፥ ቦንቺንቴ፥ ናርዶሴ ጌይንታ ሳውቃ ቲሺ ዶሎዜኮ ጊዲሚሺ ማዓንዳያ ዔኪ ሙኪ ዬሱሴኮ ቶካ ዋሄኔ፤ ዬካፓ ዒዞኮ ቶኦኮ ጋፓኖና ቶኮ ዑጬኔ፤ ዬኖ ኬኤፄሎኮ ጋራ ቲዦ ሳዎና ኩሜኔ። 4 ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶይዳፓ ፔቴሢ፥ ዒዛ ዓኣሢ ዒንጋንዳ ዓስቆሮንቶ ካታማፓ ማዔ ዪሁዳ፦ 5 «ሃይ ሳውቃ ቲዣ ፔቴ ዓሲ ሃይሦ ፄኤታ ኬሊ ማዼም ዒንጎንዶ ሚኢሼም ሻንቺንቲ፤ ሚኢሻ ማንቆ ዓሶም ዓይጎሮ ዒንጊንቱዋይ?» ጌዔኔ። 6 ዒዚ ዬያ ጌዔሢ ማንቆ ዓሶ ሚጪንቲቱዋንቴ ዉሲ ማዔሢሮኬ፤ ዒማና ዒዚ ሚኢሼ ዓርቃያ ማዔሢሮ ሚኢሾ ዒ ጌሣ ቤዛፓ ዔኪ ዔኪ ዔሬያኬ። 7 ዬሱሴ፦ «ታኣኒ ዱኡኪንታንዳ ኬሎም ዒዛ ታና ጊኢጊሻያ ማዔሢሮ ዒዞ ሃሹዋቴ። 8 ማንቆ ዓሳ ቢያ ኬሊ ዒንሢና ዎላኬ። ታኣኒ ጋዓንቴ ቢያ ኬሊ ዒንሢና ዎላቱዋሴ» ጌዔኔ። 9 ዬማና ሚርጌ ዓይሁዴ ዓሲ ዬሱሴ ቢታኒያይዳታሢ ዔሪ ሙኬኔ፤ ዔያታ ሙኬሢ ዬሱሴ ዛሎሮ ሌሊቱዋንቴ ዬሱሴ ሃይባፓ ዔቂሴ፥ ዓላዜሬያ ዛጋኒኬ። 10 ዬያሮ ቄኤሶኮ ሱኡጋ ዓላዜሬያ ዎዻኒ ዞርቴኔ። 11 ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒዛይዳፓ ዔቄያና ሚርጌ ዓይሁዴ ዓሳ ፔኤኮ ዔኪ ዓኣዻ ዓሶ ሃሺ ሃሺ ዬሱሴ ጉሙርቃሢሮኬ። 12 ዚሮ ጉቴሎ ዑሣ ዓኣዺፆ ቦንቾ ኬሎ ቦንቻኒ ሙኬ፥ ሚርጌ ዓሳ ዬሱሴ ዬሩሳላሜ ሙካያ ማዔሢ ዋይዜኔ። 13 ዬያሮ ዔያታ ዒማና ዓኣዔ ሜኤፄ ዓርቂ ኬስካዖ፦ «ፆኦሲ ጋላቲንቶም! ጎዳ ሱንፆና ሙካ፥ ዒስራዔኤሌኮ ካኣታሢ ዓንጂንቴያኬ!» ጌይ ጌይ ዒላቴኔ። 14 ዬሱሴ ሃሬ ናይ ዻካ ዴንቃዖ ዒማ ቶጌኔ፤ ዬይ ያዺ ማዔሢ፦ 15 «ሃና ኔኤኒ፥ ፂዮኔ ካታሜሌ፥ ዬሩሳላሜ ዒጊጪፖ፤ሃይሾ ኔኤኮ ካኣታሢ ሃሬ ናይ ቶጊ ሙካኔ»ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢ ኩማንዳጉዲኬ። 16 ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢም ዬይ ባካ ቤርታ ዔርቲባኣሴ፤ ጋዓንቴ ዬሱሴ ቦንቾና ሌካ ጫሪንጮ ዔውቴ ዎዶና ዬይ ባካ ዒዛ ዛሎ ፃኣፒንቴሢና ሃሣ ዒዛም ማዺንቴሢ ዔያታ ጶቂሲ ዔሬኔ። 17 ዬሱሴ ዓላዜሬ ዱኡፓፓ ዔኤሊ፥ ሃይባፓ ዔቂሳማና ዒዛና ዎላ ዓኣ ዓሳ ቢያ ዒዚ ዓላዜሬ ሃይባፓ ዔቂሴሢ ማርካዻኔ። 18 ሚርጌ ዓሳ ዬሱሴ ጎይሣ ዔካኒ ኬስኬሢ ዬያ ፆኦሲ ዎልቆና ማዺንቴ ዓኮ ባኮ ዒ ማዼሢ ዋይዜሢሮኬ። 19 ዒማና ፔርሴ ዓሳ፦ «ሃኣዛጉዋቴ፤ ዴራ ቢያ ዒዛ ጊንፆ ኬስኬኔ! ኑ ፔቴ ባኣዚታዖ ማዻኒ ዳንዳዑዋኣሢ ዒንሢ ዛጋ?» ዎሊ ኮይላ ጌዔኔ። 20 ዬኖ ቦንቾ ኬሎና ዚጊ ካኣሽኮሮ ዬሩሳላሜ ዓኣዼ ዓሶ ባኣካ ፔቴ ፔቴ ጊሪኬ ዓጪ ዓሲ ዓኣኔ። 21 ዔያታ ጌሊላይዳ ቤቴሳይዳ ጌይንታ ዓጮ ዓሢ ማዔ፥ ፒልጶሴ ኮራ ሙኪ፦ «ጎዳሢዮ! ዬሱሴ ዛጋኒ ኑ ኮዓኔ» ጌዔኔ። 22 ፒልጶሴ ዴንዲ ዒንዲራሴም ኬኤዜኔ፤ ዬካፓ ዒንዲራሴና ፒልጶሴና ዴንዲ ጊንሣ ዬሱሴም ኬኤዜኔ። 23 ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ሃይሾ ዓካሪ ዓሲኮ ናዓሢ ቦንቺንታ ዎዳ ሄሌኔ፤ 24 ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዓሲ ሃይቂ ዱኡታሢጉዲ ጉምቡሦኮ ፔቴ ዓኣፒ ዱኡቂንቲባኣያታቴ ፔኤሮ ሌሊ ማዒ ዓታኔ፤ ጋዓንቴ ዱኡቂንቴያታቴ ሚርጌ ዓኣፒ ዓኣፓኔ። 25 ፔኤኮ ናንጎ ፆኦሲፓ ባሼ ናሽካሢ ባይዛንዳኔ፤ ሃያ ዓጮይዳ ፔ ናንጎይዳፓ ባሼ ፆኦሲ ናሽካሢም ጋዓንቴ ናንጊና ናንጊ ጊኢጊ ዓኣኔ። 26 ታኣም ማዻኒ ኮዓሢ ታ ጊንፆ ሙኮንጎ፤ ታኣኒ ዓኣ ቤዞይዳ ታኣም ማዻሢያ ዒኢካ ማዓንዳኔ፤ ታኣም ማዻሢ ታ ዓዴ ዒዛ ቦንቻንዳኔ» ጌይ ማሄኔ። 27 ዬካፓ ዬሱሴ፦ «ዓካሪ ታኣኮ ሼምፔላ ሚርጌና ሜታዼኔ፤ ‹ታ ዓዳሢዮ! ሃያፓ ታና ኔ ዻቂሼ ጎዖንዶ?› ዬያ ታ ጎዑዋጉዲ ታኣኒ ሙኬሢ ሃኖ ሜቴሎምኬ። 28 ታ ዓዳሢዮ! ኔኤኮ ሱንፆ ቦንቼ» ጌዔኔ። ዬካፓ፦ «ታኣኮ ሱንፆ ታ ቦንቼኔ፤ ሃሣ ታ ቦንቻንዳኔ!» ጋዓ ዑኡሲ ጫሪንጫፓ ዋይዚንቴኔ። 29 ዒኢካ ዔቂ ዓኣ ዓሳ ዬያ ዑኡዞ ዋይዛዖ፦ «ጉጉንሢኬ!» ጋዓዛ፥ ዛላ ሃሣ፦ «ፆኦሲ ኪኢታንቻ ዒዛና ጌስታኔ» ጌዔኔ። 30 ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ «ሃይ ዑኡዛ ዒንሢም ኬኤዚንቴያ ማዓንዳኣፓዓቴም ታኣም ኬኤዚንቴያቱዋሴ፤ 31 ዓጫ ሃይ ዎጊንታንዳ ዎዳ ሃሢኬ፤ ሃያ ዓጮ ዎይሣ ፃላሄ ዙላ ኬኤሪንታንዳሢያ ሃሢኬ፤ 32 ታኣኒ ሳዓፓ ዼግ ጌዔ ዎዶና ዓሳ ቢያ ታ ባንሢ ሙኪ ዻቃንዳጉዲ ታ ማሃንዳኔ» ጌዔኔ። 33 ዬሱሴ ዬያ ጌዔሢ ዎዚጉዴ ጎይሢና ዒ ሃይቃንዳቴያ ዔርዛኒኬ። 34 ዓሳኣ ማሃዖ፦ «ኑኡኮ ዎጎይዳ ፃኣፒንቴም ኑ ዛጋሢ ‹ሜሲሄ ናንጊና ናንጋኔ› ጋዓያኬ፤ ዓካሪ ኔኤኒ ‹ዓሲኮ ናዓሢ ዼግ ጋዓንዳያ ኮይሳኔ› ዎዲ ጋዓይ? ዬይ ዓሲኮ ናዓሢ ዖናዳይ?» ዒዛ ኮራ ጌዔኔ። 35 ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ሃሢ ዻካ ዎዴ ዒንሢም ፖዒኬ፤ ጎይፃኣ ዒንሢ ዓኣንቴ ዒንሢም ዹሙዋንቴ፥ ፖዓ ዓኣ ጎይሣ ዓኣንቴ ሃንቱዋቴ፤ ዹሚና ሃንታሢ ዓንኮ ዴንዳቴያ ዔሩዋያኬ። 36 ዒንሢ ፖዒ ናይ ማዓንዳጉዲ ዒንሢኮ ፖዓሢ ዓኣንቴ ፖዓሢ ጉሙርቁዋቴ» ጌይ ማሄኔ። ዬሱሴ ዬያ ዔያቶም ኬኤዛዖ ዓኣፓፓ ዔያቶኮ ዓኣሺንቲ ባይቄኔ። 37 ዬሱሴ ዬያ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኮ ባኮ ዔያቶ ቤርቶይዳ ማዼቶዋ ዓይሁዶ ዓሳ ዒዛ ጉሙርቂባኣሴ። 38 ዬይ ያዺ ማዔሢ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ፦«ጎዳሢዮ! ኑኡኮ ማርካቶ ዖኦኒ ጎኔኬ ጌዔይ?ፆኦሲ ዎልቃ ሃሣ ዖኦም ጴዼይ?»ጌዒ ኬኤዜ ቃኣላ ኩማንዳጉዲኬ። 39 ዬያሮ ዔያታ ጉሙርቃኒ ዳንዳዒባኣሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ፦ 40 «ዔያታ ፔኤኮ ዓኣፖና ዛጊሃሣ ዒኖና ጶቂሢፆኦሲ ባንሢ ማዒ ዔያታ ዻቁዋጉዲዒዚ ዔያቶኮ ዓኣፖ ባይዜኔ፤ሃሣ ዒኖዋ ዶጪሴኔ» ሂዚ ጌዒ ፃኣፔሢሮኬ። 41 ዒሲያሴ ዬያ ጌዔሢ ሜሲሄኮ ቦንቾ ዛጌሢሮኬ፤ ዬያሮ ሂዚ ጌዒ ዬሱሴ ዛሎ ኬኤዜኔ። 42 ያዺ ማዔቴያ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሱኡጎይዳፓ ሃሣ ሜሌ ሚርጌ ዓሲያ ዬሱሴ ጉሙርቄኔ፤ ጋዓንቴ ዓይሁዶ ዓሳ ፔኤኮ ቡኪንቶ ቤዛፓ ዔያቶ ኬሱዋጉዲ ፔርሴ ዓሶ ዒጊጬሢሮ ፔጌና ዔያታ ዬሱሴ ጉሙርቃያ ማዔሢ ዔርዙዋሴ። 43 ዬያ ዔያታ ማዼሢ ፆኦሲ ዔያቶ ናሽካሢፓ ባሼ ዓሲና ናሽኪንታኒ ኮዓሢሮኬ። 44 ዬሱሴ ዒማና ዑኡዞ ዼጊዲ፦ «ታና ጉሙርቃሢ ታና ሌሊቱዋንቴ ታና ዳኬሢያ ጉሙርቃኔ፤ 45 ታና ዛጋሢ ታና ዳኬሢያ ዛጋኔ፤ 46 ታና ጉሙርቃሢ ቢያ ዹሚዳ ናንጉዋጉዲ ታኣኒ ፖዔ ማዒ ሃያ ዓጮ ሙኬኔ። 47 ታኣኮ ቃኣሎ ዋይዚ ማዾይዳ ፔኤሹዋኣሢዳ ዎጋንዳሢ ታናቱዋሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ታኣኒ ሙኬሢ ዓጮ ዻቂሻኒ ማዓንዳኣፓዓቴም ዓጮይዳ ዎጋኒቱዋሴ። 48 ታና ኮዑዋኣሢና ታኣኮ ቃኣሎዋ ዔኩዋ ዓሶይዳ ዎጋንዳያ ዓኣኔ፤ ዬይያ፦ ታኣኒ ኬኤዛ ቃኣላ ጋፒንፆ ኬሎና ፔኤሮ ዎጋንዳኔ። 49 ዓይጎሮ ጌዔቶ ታኣኒ ታ ቢታንቶና ኬኤዚባኣሴ፤ ታኣኒ ጋዓ ባኮና ኬኤዛ ዓይሢፆ ታኣም ዒንጌሢ ታና ዳኬ ዓዶኬ። 50 ዒዛኮ ዓይሢፃ ናንጊና ናንጊ ሼምፖ ዒንጋሢ ታ ዔራኔ። ዬያሮ ታኣኒ ኬኤዛሢ ዓዴ ታኣም ኬኤዜሢኬ» ጌዔኔ።

In Other Versions

John 12 in the ANGEFD

John 12 in the ANTPNG2D

John 12 in the AS21

John 12 in the BAGH

John 12 in the BBPNG

John 12 in the BBT1E

John 12 in the BDS

John 12 in the BEV

John 12 in the BHAD

John 12 in the BIB

John 12 in the BLPT

John 12 in the BNT

John 12 in the BNTABOOT

John 12 in the BNTLV

John 12 in the BOATCB

John 12 in the BOATCB2

John 12 in the BOBCV

John 12 in the BOCNT

John 12 in the BOECS

John 12 in the BOGWICC

John 12 in the BOHCB

John 12 in the BOHCV

John 12 in the BOHLNT

John 12 in the BOHNTLTAL

John 12 in the BOICB

John 12 in the BOILNTAP

John 12 in the BOITCV

John 12 in the BOKCV

John 12 in the BOKCV2

John 12 in the BOKHWOG

John 12 in the BOKSSV

John 12 in the BOLCB

John 12 in the BOLCB2

John 12 in the BOMCV

John 12 in the BONAV

John 12 in the BONCB

John 12 in the BONLT

John 12 in the BONUT2

John 12 in the BOPLNT

John 12 in the BOSCB

John 12 in the BOSNC

John 12 in the BOTLNT

John 12 in the BOVCB

John 12 in the BOYCB

John 12 in the BPBB

John 12 in the BPH

John 12 in the BSB

John 12 in the CCB

John 12 in the CUV

John 12 in the CUVS

John 12 in the DBT

John 12 in the DGDNT

John 12 in the DHNT

John 12 in the DNT

John 12 in the ELBE

John 12 in the EMTV

John 12 in the ESV

John 12 in the FBV

John 12 in the FEB

John 12 in the GGMNT

John 12 in the GNT

John 12 in the HARY

John 12 in the HNT

John 12 in the IRVA

John 12 in the IRVB

John 12 in the IRVG

John 12 in the IRVH

John 12 in the IRVK

John 12 in the IRVM

John 12 in the IRVM2

John 12 in the IRVO

John 12 in the IRVP

John 12 in the IRVT

John 12 in the IRVT2

John 12 in the IRVU

John 12 in the ISVN

John 12 in the JSNT

John 12 in the KAPI

John 12 in the KBT1ETNIK

John 12 in the KBV

John 12 in the KJV

John 12 in the KNFD

John 12 in the LBA

John 12 in the LBLA

John 12 in the LNT

John 12 in the LSV

John 12 in the MBV

John 12 in the MBV2

John 12 in the MHNT

John 12 in the MKNFD

John 12 in the MNG

John 12 in the MNT

John 12 in the MNT2

John 12 in the MRS1T

John 12 in the NAA

John 12 in the NASB

John 12 in the NBLA

John 12 in the NBS

John 12 in the NBVTP

John 12 in the NET2

John 12 in the NIV11

John 12 in the NNT

John 12 in the NNT2

John 12 in the NNT3

John 12 in the PDDPT

John 12 in the PFNT

John 12 in the RMNT

John 12 in the SBIAS

John 12 in the SBIBS

John 12 in the SBIBS2

John 12 in the SBICS

John 12 in the SBIDS

John 12 in the SBIGS

John 12 in the SBIHS

John 12 in the SBIIS

John 12 in the SBIIS2

John 12 in the SBIIS3

John 12 in the SBIKS

John 12 in the SBIKS2

John 12 in the SBIMS

John 12 in the SBIOS

John 12 in the SBIPS

John 12 in the SBISS

John 12 in the SBITS

John 12 in the SBITS2

John 12 in the SBITS3

John 12 in the SBITS4

John 12 in the SBIUS

John 12 in the SBIVS

John 12 in the SBT

John 12 in the SBT1E

John 12 in the SCHL

John 12 in the SNT

John 12 in the SUSU

John 12 in the SUSU2

John 12 in the SYNO

John 12 in the TBIAOTANT

John 12 in the TBT1E

John 12 in the TBT1E2

John 12 in the TFTIP

John 12 in the TFTU

John 12 in the TGNTATF3T

John 12 in the THAI

John 12 in the TNFD

John 12 in the TNT

John 12 in the TNTIK

John 12 in the TNTIL

John 12 in the TNTIN

John 12 in the TNTIP

John 12 in the TNTIZ

John 12 in the TOMA

John 12 in the TTENT

John 12 in the UBG

John 12 in the UGV

John 12 in the UGV2

John 12 in the UGV3

John 12 in the VBL

John 12 in the VDCC

John 12 in the YALU

John 12 in the YAPE

John 12 in the YBVTP

John 12 in the ZBP