John 7 (GNT)

1 Hessafe guye, Ayhudeti Yesuusa wodhanaw koyaa gisho I Yihuda aggidi Galiilan simerettees. 2 Ayhudeti bonchchiya Shaqara Baaley bonchchettanaw matis. 3 Hessa gisho, Yesuusa ishati, “Ne tamaareti neeni oothiya malaatata be7ana mela hayssafe denddada Yihuda biittaa ba. 4 Baw erettanaw koya asi oonikka ba oosuwa genthenna. Neeni hayssata oothada nebaa alamiya erisa” yaagidosona. 5 Iya ishati hessa giday iyan ammaniboonna gishossa. 6 Yesuusi enttako, “Taw injje wodey gakkibeenna, shin hinttew ubba wodey injjetees. 7 Alamey hinttena ixxanaw dandda7enna, shin taani alamiya oosoy iita gideyssa markkattiya gisho tana ixxees. 8 Hintte baaliya biite; ta wodey gakkiboonna gisho taani baaliya biikke” yaagis. 9 I hessa gidi Galiilan attis. 10 Iya ishati baaliya bonchchanaw bidaappe guye Yesuusi oonakka erisonna qosan he bessaa bis. 11 Ayhudeti baaliya bonchchiya bessan, “I awun de7ii?” yaagidi iya koyidosona. 12 Asay kalkkashidi iyabaa odettoosona. Baggay, “I lo77o asi” giya wode harati qassi, “Akkay, I asaa balethees” yaagosona. 13 Shin Ayhude halaqatas yayyida gisho oonikka iyabaa qonccen odettenna. 14 Baaliya bonchchidi giddo gathiya wode Yesuusi Xoossa Keethi bidi tamaarsso oykkis. 15 Ayhudeti, “Ha addey timirtte tamaaronna hayssa ubbaa waati eridee?” yaagidi malaalettidosona. 16 Yesuusi zaaridi, “Ta tamaarssiya timirttey tana kiittida Xoossaa matappe yaa timirttefe attin tabaa gidenna. 17 Xoossaa sheniya oothanaw koyaa oonikka ha timirttey Xoossaa matappe yiyaakkonne woykko taani taappe odiyakko erana. 18 Babaa odiya oonikka ba huu7e bonchcho koyees. Shin bana kiittidayssa bonchchuwa koyaa oonikka I tumanchcho; iyan worddoy baawa. 19 Musey hinttew higgiya immis, shin hinttefe oonikka higgiya naagibeenna. Yaatin ays tana wodhanaw koyeetii?” yaagis. 20 Asay zaaridi, “Nena Xalahey oykkis; nena wodhanaw oonee koyey?” yaagidosona. 21 Yesuusi, “Taani issi malaata oothin hintte ubbay malaalettideta. 22 Hinttee, hintte nayta qaxxarana mela Musey kiittis. Shin qaxxaro hintte mayzati doomidosonappe attin Muse gidenna. Hessa gisho, hintte Sambbaata gallas adde nayta qaxxareeta. 23 Muse higgey kiittida gisho, hintte Sambbaata gallas qaxxariyabaa gidikko, taani issi asa kumetha asatethaa pathida gisho, taara ays kacceetii? 24 Tuma pirdda pirdditeppe attin asa som77o be7idi pirddofite” yaagis. 25 Yerusalaame asaappe issoti issoti, “Entti wodhanaw koyaa uray hayssa gidennee? 26 Hekko, i qonccen I odees; entti iya aykkoka gookkona. I Kiristtoosa gideyssa Ayhude halaqati tuma eridonaashsha? 27 Kiristtoosi yaa wode I awuppe yiyaakko oonikka erenna, shin i awuppe yidaakko nu eroos” yaagidosona. 28 Yesuusi Xoossa Keethan tamaarssishe ba qaala dhoqqu oothidi, “Tuma hintte taani ooneekkonne ta awuppe yidaakko ereetii? Taani ta maatan yabiikke, shin tana kiittidayssi tumanchcho; hintte iya erekketa. 29 Shin taani I kiittin iya matappe yida gisho iya erays” yaagis. 30 Hessa gisho, entti iya oykkanaw koyidosona. Shin iya wodey buroo gakkiboonna gisho oonikka iya bolla kushe wothibeenna. 31 Shin daro asay Yesuusa ammanidi, “Kiristtoosi yaa wode ha uray oothida malaatatappe dariya malaata oothaneeyye?” yaagidosona. 32 Farisaaweti daro asay Yesuusabaa kalkkasheyssa si7idosona. Kahine halaqatinne Farisaaweti iya oythidi qashisanaw Xoossa Keethi naageyssata kiittidosona. 33 Yesuusi, “Taani hinttera guutha wode gam77ana; hessafe guye tana kiittidayssako baana. 34 Hintte tana koyana, shin demmeketa. Taani de7iyasuwa hintte yaanaw dandda7ekketa” yaagis. 35 Ayhudeti issoy issuwara, “Hayssi nuuni demmonnaso aw baana hanii? Girike kataman de7iya Ayhudetakko bidi Giriketa tamaarssanaw haniyye? 36 ‘Hintte tana koyana, shin demmeketa’ qassi, ‘Taani de7iyasuwa hintte yaanaw dandda7ekketa’ guussay ay guussee?” yaagidosona. 37 Baaliya bonchchiya gallasatappe wolqqaamanne wurssetha gallasan Yesuusi denddidi, ba qaalaa dhoqqu oothidi, “Saamottida oonikka taakko yidi uyo. 38 Tana ammaniyaa oonikka Geeshsha Maxaafay gidayssada de7o immiya pultto haathay iyappe goggana” yaagis. 39 I hessa giday iya ammanidayssati ekkanaw de7iya Geeshsha Ayyaanabaa. Yesuusi buroo bonchchettiboonna gisho, he wode Geeshsha Ayyaanay imettibeenna. 40 He asaappe daroti I geyssa si7idi, “Tuma hayssi nabiya” yaagidosona. 41 Harati qassi, “Hayssi Kiristtoosa” yaagidosona.Shin harati qassi, “Kiristtoosi Galiilappe waanidi keyi? 42 Geeshsha Maxaafay, ‘Kiristtoosi Dawite sheeshaappe Dawitey de7ida Beeteleme katamaappe yaana’ yaagenneyye?” yaagidosona. 43 Hessa gisho, Yesuusa gaason asay bantta giddon shaakettidosona. 44 He asaappe issoti issoti iya oykkanaw koyidosona, shin oonikka iya bolla kushe wothibeenna. 45 Xoossa Keetha naageyssati kahine halaqatakkonne Farisaawetakko guye simmi yin entti, “Ays iya ehibeekketii?” yaagidi oychchidosona. 46 Xoossa Keetha naageyssati enttako, “Ha addey odetteyssatho oonikka odettenna” yaagidi zaaridosona. 47 Farisaaweti zaaridi, “I hinttenakka balethidee? 48 Ayhude halaqatappe woykko Farisaaweteppe iya ammanida asi de7ii? 49 Muse higgiya eronna ha asay qanggettidabaa” yaagidosona. 50 Farisaawetappe issoy qamma Yesuusakko bida Niqodimoosi enttako, 51 “Issi asi giyabaa si7onna woykko I ay oothidaakko eronna de7ishe koyrottidi iya bolla pirddeyssi nu higgiyan de7ii?” yaagis. 52 Entti zaaridi, “Neenikka qassi Galiila biitta ase? Galiila biittaafe nabey keyonnayssa Geeshsha Maxaafaappe pilggada demma” yaagidosona.

In Other Versions

John 7 in the ANGEFD

John 7 in the ANTPNG2D

John 7 in the AS21

John 7 in the BAGH

John 7 in the BBPNG

John 7 in the BBT1E

John 7 in the BDS

John 7 in the BEV

John 7 in the BHAD

John 7 in the BIB

John 7 in the BLPT

John 7 in the BNT

John 7 in the BNTABOOT

John 7 in the BNTLV

John 7 in the BOATCB

John 7 in the BOATCB2

John 7 in the BOBCV

John 7 in the BOCNT

John 7 in the BOECS

John 7 in the BOGWICC

John 7 in the BOHCB

John 7 in the BOHCV

John 7 in the BOHLNT

John 7 in the BOHNTLTAL

John 7 in the BOICB

John 7 in the BOILNTAP

John 7 in the BOITCV

John 7 in the BOKCV

John 7 in the BOKCV2

John 7 in the BOKHWOG

John 7 in the BOKSSV

John 7 in the BOLCB

John 7 in the BOLCB2

John 7 in the BOMCV

John 7 in the BONAV

John 7 in the BONCB

John 7 in the BONLT

John 7 in the BONUT2

John 7 in the BOPLNT

John 7 in the BOSCB

John 7 in the BOSNC

John 7 in the BOTLNT

John 7 in the BOVCB

John 7 in the BOYCB

John 7 in the BPBB

John 7 in the BPH

John 7 in the BSB

John 7 in the CCB

John 7 in the CUV

John 7 in the CUVS

John 7 in the DBT

John 7 in the DGDNT

John 7 in the DHNT

John 7 in the DNT

John 7 in the ELBE

John 7 in the EMTV

John 7 in the ESV

John 7 in the FBV

John 7 in the FEB

John 7 in the GGMNT

John 7 in the HARY

John 7 in the HNT

John 7 in the IRVA

John 7 in the IRVB

John 7 in the IRVG

John 7 in the IRVH

John 7 in the IRVK

John 7 in the IRVM

John 7 in the IRVM2

John 7 in the IRVO

John 7 in the IRVP

John 7 in the IRVT

John 7 in the IRVT2

John 7 in the IRVU

John 7 in the ISVN

John 7 in the JSNT

John 7 in the KAPI

John 7 in the KBT1ETNIK

John 7 in the KBV

John 7 in the KJV

John 7 in the KNFD

John 7 in the LBA

John 7 in the LBLA

John 7 in the LNT

John 7 in the LSV

John 7 in the MAAL

John 7 in the MBV

John 7 in the MBV2

John 7 in the MHNT

John 7 in the MKNFD

John 7 in the MNG

John 7 in the MNT

John 7 in the MNT2

John 7 in the MRS1T

John 7 in the NAA

John 7 in the NASB

John 7 in the NBLA

John 7 in the NBS

John 7 in the NBVTP

John 7 in the NET2

John 7 in the NIV11

John 7 in the NNT

John 7 in the NNT2

John 7 in the NNT3

John 7 in the PDDPT

John 7 in the PFNT

John 7 in the RMNT

John 7 in the SBIAS

John 7 in the SBIBS

John 7 in the SBIBS2

John 7 in the SBICS

John 7 in the SBIDS

John 7 in the SBIGS

John 7 in the SBIHS

John 7 in the SBIIS

John 7 in the SBIIS2

John 7 in the SBIIS3

John 7 in the SBIKS

John 7 in the SBIKS2

John 7 in the SBIMS

John 7 in the SBIOS

John 7 in the SBIPS

John 7 in the SBISS

John 7 in the SBITS

John 7 in the SBITS2

John 7 in the SBITS3

John 7 in the SBITS4

John 7 in the SBIUS

John 7 in the SBIVS

John 7 in the SBT

John 7 in the SBT1E

John 7 in the SCHL

John 7 in the SNT

John 7 in the SUSU

John 7 in the SUSU2

John 7 in the SYNO

John 7 in the TBIAOTANT

John 7 in the TBT1E

John 7 in the TBT1E2

John 7 in the TFTIP

John 7 in the TFTU

John 7 in the TGNTATF3T

John 7 in the THAI

John 7 in the TNFD

John 7 in the TNT

John 7 in the TNTIK

John 7 in the TNTIL

John 7 in the TNTIN

John 7 in the TNTIP

John 7 in the TNTIZ

John 7 in the TOMA

John 7 in the TTENT

John 7 in the UBG

John 7 in the UGV

John 7 in the UGV2

John 7 in the UGV3

John 7 in the VBL

John 7 in the VDCC

John 7 in the YALU

John 7 in the YAPE

John 7 in the YBVTP

John 7 in the ZBP