Revelation 1 (KNFD)

1 Fhum kha buni zorga kim, Zisas Krais nta ndi hiaŋ tɨgi. Fhe Bakɨme maaŋ muuŋgiap, kha bunin Zisas ga nɨɨŋgim, ana ntan won ŋaara gumgi khɨvɨrga. Mba bigi, nta vhemkora hɨgɨrga. Maaŋ muuŋgiap, Zisas won enser ga sarigim, ana za mba bigi bun, gu Zon anan ŋaara guma, ana nta bun na suaŋgi. Gu mba buni bun ana ŋaara gumgi ga suanga. 2 Gu Zon, gu mba bigi gangiap, gu Zisas Krais Fhe Bakɨme bunin na suaŋgim, gu nta bun nzuai. Gu nta bun nzuav, gu khaŋ nzuai, mba buni, nta guigira buni guari ma. 3 Kha kameŋ, ne Fhe Bakɨme nduara won kamthooŋ guma nzuai mbugum suaŋgi kameŋ ma. Kha kameŋ garim, harigi gumgi gu mbigi mba kameŋ mbararagi, mba guma, ana ndikndigɨri. Gu Fhe Bakɨme kameŋ khergim, mba kameŋ mbararagiap, ne zɨn vui gumgi gu mbigi, mbe vhɨra ndikndigɨri. Ne khaŋ muuŋgi, tuk ntige hɨr za mbui. Fhe Bakɨme mba muun za suaŋgi bigi, ana ntige mba bigir muunga. 4 Gu Zon, gu kha gava khergiap, nde mba Esia ŋgu bakɨme fhain ki harathɨgi siosir ki gumgi gu mbigi, gu anan nde ndi mbai. Ntige khar ki Fhe Bakɨme, ana fhum guarara ki Fhe Bakɨme ma. Ana vhɨra zumgum taagi zirɨrga. Ana fhura nden korar muuŋv, nden ndavir muuŋrim, nde ndavi mbɨrav wari kɨri. Mba harathɨgi ŋiniŋgi, mbe Fhe Bakɨmen ŋgui vhɨrve gari guman pan pigi mpirmpirɨga nɨma thivgiap ki. Mbe vhɨra fhura nden korar muuŋv, nden ndavir muuŋrim, nde ndavi mbɨrav wari kɨri. 5 Zisas Krais, ana za Fhe Bakɨme buni guarira bun nzuai guma ma. Ana za kha gumgi kharav, rimgiap, fhara khavgi guma ma. Ana vhɨra za kha nuianan ki ŋgui vhɨrve gari gumgir panin guma bakɨme ma. Ana vhɨra fhura nden korar muuŋv, nden ndavir muuŋrim, nde ndavi mbɨrav wari kɨri.Ana guigira won ndavar nza nɨɨŋgiap, ana wo vɨzɨnra ana nza muuŋgi tɨvi mbatɨgi, ana nta vhɨzgim, nza bɨkbɨɨgi. 6 Ana nza muuŋgim, nza anan Ndia Fhe Bakɨme piin ki gumgi gu mbigi ki. Nza kav, Fhe Bakɨmen rotu garim, nza za kha bigi ga suaŋv ara han ŋgɨp, nza zazera harigi gumgi gu mbigir kurkurigi. Mba Fhe Bakɨme, ana Zisasan Ndia ma. Zisas Krais, ana zazera guigira zɨ bakɨme kav, ana ŋkasŋka ki. Ne guigi guarara. 7 Nde ganɨ! Ana mbu buiva hurivige phorga zeri. Kha gumgi gu mbigi, mbe bevbevira za wari won rɨmgira ana gangirga. Mba fugar ana segi gumgi, mbe bevbevira za ana ganɨnga. Kha nuianan ki gumgi gu mbigi, mbe za ana ndɨkndɨgɨp, ana korar muuŋv, thagir nzir muunga. Ahaŋ, kha bigi guigira hɨrga. Ne guigi guarara. 8 Guma Bakɨme, ana Za Ŋkasŋka Ki Fhe Bakɨme ma. Ana khaŋ nzuai, “Gu nduara, gu Guigira Fharav Ki, gu vhɨra Zɨn Ki.” Mba Fhe Bakɨmera, ana ntige khar ki. Ana vhɨra fhum guarara ki. Ana vhɨra zumgum taagi zirɨrga. 9 Gu Zon, gu nde phorga guigira Zisas khothɨgi guma ma. Gu nde phorgap, nza Zisas ntɨɨri ma. Gu khurkhum nde khuav, simtɨgi gu zaagi ndi. Gu nde phorgap, nza Fhe Bakɨme wo gumgi gu mbigi garim, nza ana piin ki. Nza za wari tɨga thivgia havhargiap, simtɨgi ndi. Gu Fhe Bakɨmen buna vhuueŋ bun nzuav, gu khaŋ nzuai, “Gu Zisas khothɨgi.” Maaŋ muuŋgiap, mbe panan na kegap, na ndi kha rɨgɨkɨrige tɨgi, mba rɨgɨkɨrige, mbe kha zɨn niŋge rɨgi, Patmos. 10 Guma Bakɨme raar, Sanden, Fhe Bakɨme Ŋina Ŋaar na rugim, gu wo zɨn kɨrar mbararagim, guma mbe khɨrɨv kaaim, ana kamthooŋ mbarɨva bi fara muuŋgi. 11 Mba guma khaŋ nzuai, “Ndu khar gari bigi, ndu gavar za nta khergip, nta ndi kha harathɨgi siosi ndi mbarari. Ndu Efesus ŋgu bakɨmen ki sios ndi maaŋv, Smerna gu, Pergamum, Taiataira gu, Sardis, Firaderfia gu Raodisia, ndu za mbe ndi maaŋgiri.” 12 Gu mbara mba bunin na nzuai guma, gu dorgap ana nzuav gari. Gu dorga garav, gu harathɨgi kɨnivige mbe gorar nta muuŋgi, mbe raar nta ndai, gu nta gari, nta thivgia ki. 13 Gu guma mbe garim, ana mba kɨnivige kɨtɨgar thɨgap ki. Gu ana garim, ana guman fara muuŋgi. Gu ana garim, ana shaar mpeeŋ guarara sharigim, ana za vera vov ana kurareranira thɨgi. Ana gorar muuŋgi rerar wo tɨgim, ana ana fheeŋphugi zigi. 14 Anan pan gum anan pana rɨgi, nta guigira hurgiap, sipsiva rɨgir huri fara muuŋgiap, vhɨra buiva hura fara muuŋgi. Anan rɨmani foga shiav, vhav foga shi fara muuŋgiap, guigira foga shi. 15 Anan ŋkarveni ŋgarav, mbe bras ndi vhava bakɨme khɨngim, ana shigim, mbe ana hɨvgim, ana ŋgara gari fara muuŋgi. Gu anan kamthooŋ mbararagim, ana mbɨ fombai khɨkhɨm bakɨme fara muuŋgi. 16 Ana harathɨgi ŋkaa, ana won guva haren nta suirigi. Anan kamthoon, gu gari, ntari ga mbui kos, ana kamthoon hɨgim, ana ana ŋgɨɨgi, ana guigira bɨrgiap, ana bɨrtɨk ndereni vhɨra ki. Ana ana kamthoon kega kɨrar hi. Anan khom, ana guigira ŋgarav, ra guigira sharav, havhargi fara muuŋgi. 17 Gu ana gangiap vov, wo thɨpanani phɨrgiap, ana ŋkarveni nɨman fav rimgi guma fara muuŋgiap ki. Ana wo guva haren na khɨngiap, khaŋ na nzuai, “Ndu rɨvɨ thari! Gu nduara, gu Guigira Fharav Ki Guma ma. Gu vhɨra Guigira Zɨn Ki Guma ma. 18 Gu vhɨra Zazera Mbara Muuŋgiap Ki Guma ma. Gu fhum rimgi. Ndu ntige na ganɨ, gu ntigem zazera mbara muuŋgip kɨrga. Ndu ganɨ, gu Vhɨzi Tɨvar kii suirap, gu vhɨra mba Vhɨzgi Gumgi Ki Ŋgun kii suirigi. 19 Maaŋ muuŋgiap, ndu khar gari bigi, ndu nta khergiri. Kha ntige khar ki bigi gu zumgum hɨrga bigi, ndu nta khergiri. 20 Ndu mba harathɨgi ŋkaa gari, gu won guva haren nta suirigi. Ndu vhɨra mba harathɨgi kɨnivige, mbe gorar nta muuŋgi, mbe raar nta ndai, ndu nta gangi. Nta zorga ki buni ma. Nta nɨɨŋge khaŋ muuŋgi. Mba harathɨgi ŋkaa, nta mba harathɨgi siosi gari enseri ma. Mba harathɨgi kɨnivige, mbe gorar nta muuŋgi, mbe raar nta ndai, nta mba harathɨgi siosi ma.”

In Other Versions

Revelation 1 in the ANGEFD

Revelation 1 in the ANTPNG2D

Revelation 1 in the AS21

Revelation 1 in the BAGH

Revelation 1 in the BBPNG

Revelation 1 in the BBT1E

Revelation 1 in the BDS

Revelation 1 in the BEV

Revelation 1 in the BHAD

Revelation 1 in the BIB

Revelation 1 in the BLPT

Revelation 1 in the BNT

Revelation 1 in the BNTABOOT

Revelation 1 in the BNTLV

Revelation 1 in the BOATCB

Revelation 1 in the BOATCB2

Revelation 1 in the BOBCV

Revelation 1 in the BOCNT

Revelation 1 in the BOECS

Revelation 1 in the BOGWICC

Revelation 1 in the BOHCB

Revelation 1 in the BOHCV

Revelation 1 in the BOHLNT

Revelation 1 in the BOHNTLTAL

Revelation 1 in the BOICB

Revelation 1 in the BOILNTAP

Revelation 1 in the BOITCV

Revelation 1 in the BOKCV

Revelation 1 in the BOKCV2

Revelation 1 in the BOKHWOG

Revelation 1 in the BOKSSV

Revelation 1 in the BOLCB

Revelation 1 in the BOLCB2

Revelation 1 in the BOMCV

Revelation 1 in the BONAV

Revelation 1 in the BONCB

Revelation 1 in the BONLT

Revelation 1 in the BONUT2

Revelation 1 in the BOPLNT

Revelation 1 in the BOSCB

Revelation 1 in the BOSNC

Revelation 1 in the BOTLNT

Revelation 1 in the BOVCB

Revelation 1 in the BOYCB

Revelation 1 in the BPBB

Revelation 1 in the BPH

Revelation 1 in the BSB

Revelation 1 in the CCB

Revelation 1 in the CUV

Revelation 1 in the CUVS

Revelation 1 in the DBT

Revelation 1 in the DGDNT

Revelation 1 in the DHNT

Revelation 1 in the DNT

Revelation 1 in the ELBE

Revelation 1 in the EMTV

Revelation 1 in the ESV

Revelation 1 in the FBV

Revelation 1 in the FEB

Revelation 1 in the GGMNT

Revelation 1 in the GNT

Revelation 1 in the HARY

Revelation 1 in the HNT

Revelation 1 in the IRVA

Revelation 1 in the IRVB

Revelation 1 in the IRVG

Revelation 1 in the IRVH

Revelation 1 in the IRVK

Revelation 1 in the IRVM

Revelation 1 in the IRVM2

Revelation 1 in the IRVO

Revelation 1 in the IRVP

Revelation 1 in the IRVT

Revelation 1 in the IRVT2

Revelation 1 in the IRVU

Revelation 1 in the ISVN

Revelation 1 in the JSNT

Revelation 1 in the KAPI

Revelation 1 in the KBT1ETNIK

Revelation 1 in the KBV

Revelation 1 in the KJV

Revelation 1 in the LBA

Revelation 1 in the LBLA

Revelation 1 in the LNT

Revelation 1 in the LSV

Revelation 1 in the MAAL

Revelation 1 in the MBV

Revelation 1 in the MBV2

Revelation 1 in the MHNT

Revelation 1 in the MKNFD

Revelation 1 in the MNG

Revelation 1 in the MNT

Revelation 1 in the MNT2

Revelation 1 in the MRS1T

Revelation 1 in the NAA

Revelation 1 in the NASB

Revelation 1 in the NBLA

Revelation 1 in the NBS

Revelation 1 in the NBVTP

Revelation 1 in the NET2

Revelation 1 in the NIV11

Revelation 1 in the NNT

Revelation 1 in the NNT2

Revelation 1 in the NNT3

Revelation 1 in the PDDPT

Revelation 1 in the PFNT

Revelation 1 in the RMNT

Revelation 1 in the SBIAS

Revelation 1 in the SBIBS

Revelation 1 in the SBIBS2

Revelation 1 in the SBICS

Revelation 1 in the SBIDS

Revelation 1 in the SBIGS

Revelation 1 in the SBIHS

Revelation 1 in the SBIIS

Revelation 1 in the SBIIS2

Revelation 1 in the SBIIS3

Revelation 1 in the SBIKS

Revelation 1 in the SBIKS2

Revelation 1 in the SBIMS

Revelation 1 in the SBIOS

Revelation 1 in the SBIPS

Revelation 1 in the SBISS

Revelation 1 in the SBITS

Revelation 1 in the SBITS2

Revelation 1 in the SBITS3

Revelation 1 in the SBITS4

Revelation 1 in the SBIUS

Revelation 1 in the SBIVS

Revelation 1 in the SBT

Revelation 1 in the SBT1E

Revelation 1 in the SCHL

Revelation 1 in the SNT

Revelation 1 in the SUSU

Revelation 1 in the SUSU2

Revelation 1 in the SYNO

Revelation 1 in the TBIAOTANT

Revelation 1 in the TBT1E

Revelation 1 in the TBT1E2

Revelation 1 in the TFTIP

Revelation 1 in the TFTU

Revelation 1 in the TGNTATF3T

Revelation 1 in the THAI

Revelation 1 in the TNFD

Revelation 1 in the TNT

Revelation 1 in the TNTIK

Revelation 1 in the TNTIL

Revelation 1 in the TNTIN

Revelation 1 in the TNTIP

Revelation 1 in the TNTIZ

Revelation 1 in the TOMA

Revelation 1 in the TTENT

Revelation 1 in the UBG

Revelation 1 in the UGV

Revelation 1 in the UGV2

Revelation 1 in the UGV3

Revelation 1 in the VBL

Revelation 1 in the VDCC

Revelation 1 in the YALU

Revelation 1 in the YAPE

Revelation 1 in the YBVTP

Revelation 1 in the ZBP