Revelation 2 (KNFD)

1 Mba guma buni nzua vov, wom khaŋ nzuai, “Ndu buni thari khergip, Efesus ŋgu bakɨmen ki siosar ki enser ndi mbarari. Mba buni khaŋ muuŋgi, ‘Gu harathɨgi ŋkaa gu won guva haren nta suirav, gu mba harathɨgi kɨnivige, mbe gorar nta muuŋgi, mbe raar nta ndai, gu nta kɨtɨgi ga rui. Gu kha bunin ndu ndi mbai. 2 Gu nde mbui tɨvi, gu za nta kaŋgi. Nde vhɨra, nde ŋaara mbatɨga mbui, gu nde kaŋgi. Gu vhɨra nde kaŋgi, nde thɨga havhargiap, nde guigira mba gumgi mbatɨgi, nde mbe vuzvugi fhu. Mba gumgi khaŋ nde suaŋgi, “Nza vhɨra Zisas farasegi ŋaara gumgi ma.” Fhuvara, mbe Zisas farasegi ŋaara gumgi fhuvara. Nde mbe nzuai buni, nde nta kaŋgiap, nde mbe kaŋgi. Mbe bigi guiguigi gumgi ma. 3 Kha gumgi nde garim, nde na zɨ suirigim, mbe tɨvi mbatɨgir nde mbui. Gu khaŋ muuŋgiap kaŋgi, nde thɨga havhargiap, mba simtɨgi ndiav, nde mba ŋaara mbatɨga mbuav, nde nen vhukvhugi fhuvara. 4 “ ‘Gu vhɨra khaŋ muuŋgi kama havhareŋ vhɨra nden ki. Nde fhum kamara nde guigira na khothɨgap, nde won ndavir na nɨɨŋgi, nde ntige fhu. 5 Nde fhum tɨvar vhuuaŋ muuŋgi, nde ntige mba tɨva thav, nde rav, nɨɨeŋ regi. Maaŋ muuŋgiap, nde mba fhum muuŋgi tɨvi, nde wom nta ndɨkndɨgɨri. Nde nta ndɨkndɨgɨp, nde wom ndavi dorgɨp, nde mba fara muuŋgi tɨvi, nde wom ntan muuŋri. Nde maaŋ muuŋgip, maaŋ muunga fhu, gu nden han zɨv, nde tɨn mba rama ndigirga. 6 Nde mbui tɨvar vhuuŋ mbe khare. Nde guigira Nikorasiŋ mbui tɨvi vuzvugi fhu. Gu vhɨra, gu mbe mbui tɨvi, gu guigira nta vuzvugi fhu. 7 “ ‘Guma ana khuarani kɨv, ana tuituigip Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar kha siosi ga nzuai buni mbararari. Guma, ana maaŋ muuŋgip, ntarar muuŋv, ana ŋkasŋkagip, mba ntara kambararga, gu fhura ana ganɨrim, ana zɨv, zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndi ndɨɨi khan mba ndigi mbɨrga. Mba kha, ana Hevenan Fhe Bakɨme mɨnan ki.’ ” 8 Mba guma mba buni nzua vov wom khaŋ nzuai, “Ndu vhɨra buni thari khergip, Smerna ŋgu bakɨmen ki sios gari enser ndi mbarari. Mba buni khaŋ muuŋgi, ‘Gu nduara, gu Guigira Fharav Ki Guma ma, gu vhɨra Guigira Zɨn Ki Guma ma. Gu fhum rimgiap, gu ntige khavgiap, gu khar ki. Gu kha bunin nde ndi mbai. 9 Gu nden hi simtɨgi gu zaagi, gu nta kaŋgi. Gu vhɨra nde kaŋgi, nde guigira fhɨrgerɨgap ki. Nde vhɨra guigira bigi vhɨrve ki. Gu gumgi mbari nde nzɨɨv nde nzuai buni mbari, gu nta kaŋgi. Mba gumgi khaŋ nzuai, “Nza Zudaiŋ ma.” Mbe Zudaiŋ fhuvara. Zakɨra fhuvara! Mbe Satan ntɨɨri ma. 10 Nde tuga bisanera, nde zaa ndirga. Nde nen rivɨ thari. Nde mbarara. Fhe Bakɨme nde ana khothɨgi ndɨkndɨga ganɨn za mbui, nde guigira ana khothɨgi o, fhuvara? Ana maaŋ muuŋgiap, ana fhura nde ganɨrim, nden Satan mben muunga, mbe nden panɨn saŋv rɨgar gumgi thari suigɨp, mbe fup bɨna surga. Nde mba simtɨgi gu zaagi, nde phɨkthɨgi rarir, nde mba simtɨgi gu zaagi ndirga. Nde guigira Zisas khothɨgi ndɨkndɨk, nde ana kuemkuegɨ thari. Nde ana suira havhargip, kɨv, ŋgɨp, rimgiri. Gu nen vhezar nde ndɨɨi farar muuŋgip, gu zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨn nden nɨɨŋgirga. 11 “ ‘Guma ana khuarani kɨv, ana tuituigip Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar kha siosi ga nzuai buni mbararari. Guma, ana maaŋ muuŋgip ntarar muuŋv ana ŋkasŋkagip mba ntara kambararga, ana fhara vhɨzgi, ana wom vhɨzgirga vhɨz, ana wom anan farfagirga tuktɨgi fhuvara. Zakɨra fhuvara!’ ” 12 Mba guma mba buni nzua vov wom khaŋ nzuai, “Ndu buni thari khergip, Pergamum ŋgu bakɨmen ki sios gari enser ndi mbarari. Mba buni khaŋ muuŋgi, ‘Gu ntari ga mbui kos, gu ana suirigi. Ana guigira bɨrgiap, ana bɨrtɨk ndereni vhɨra ki. Gu kha bunin nde ndi mbai. 13 Gu mba nde ki ŋgu, gu guigira ana kaŋgi. Satan ŋgui vhɨrve gari guman pan pigi mpirmpirɨk mba ŋgun ki. Nde khaŋ tɨga havhargiap, na zɨ suirav, na khothɨgap, nde mba na khothɨgi ndɨkndɨk, nde ana vhagi fhuvara. Fhum kha guma Antipas, ana na buna vhuueŋ bun nzuai guma kegi. Ana nde phorga kegi. Ana guigira na buni zɨn vui guma kegi. Mbe nde ŋgura ana shogim, ana rimgi. Mba ŋgu, Satan anan ki. Mba tugen nde vhɨra kɨr na segi fhuvara. 14 “ ‘Gu vhɨra ntige buni havhari mbari ndun ki. Nde gumgi mbari Pergamuman ki, mbe Baraman tɨvi, mbe nta suira havhargi. Baraman tɨvi khaŋ muuŋgi. Ana fhum Isreriŋ gumgi gu mbigi guiguigirga tɨvir Barak khɨvigim, ana mbe muuŋgim, mbe regap, tɨvi mbatɨgi ga muuŋgi. Barak mbara hɨgap, Isreriŋ ga ruga khɨngim, mbe mbarɨvi gu tori ofa muuŋgi sɨgi mbegav, mbe fhura ferferap, ruarir gumgi gu mbigi wari ndi tɨvi ga muuŋgi. 15 Mba tɨvara mbui gumgi mbari nden han ki. Mbe Nikorasiŋ ntɨɨri nzuai buni zɨn vui. 16 Maaŋ muuŋgiap, nde ndavi dorgɨri. Nde ndavi dorgɨrga fhu, zumgum tuga bisanera, gu ndun han zɨrga. Gu zɨv, mba nan kamthoon ki ntari ga mbui kos, gu anan mba gumgi phorgɨ shogɨrga. 17 “ ‘Guma, ana khuarani kɨv, ana tuituigip Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar kha siosi ga nzuai buni mbarari. Guma, ana maaŋ muuŋgip ntarar muuŋv, ana ŋkasŋkagip, mba ntara kambararga, gu ntige kha zorga ki mba, mana thanen ana nɨɨŋgirga. Gu vhɨra kɨma hurar ana nɨɨŋgirga. Gu mba kɨma hurar, gu ana zɨn kama khergirga. Mba zɨ, guma the ana kaŋgirga fhuvara. Mba kɨma ndigi guma, ana nduara mba zɨ kaŋgirga.’ ” 18 Mba guma mba buni nzua vo wom khaŋ nzuai, “Ndu buni thari khergip, Taiatairan ŋgu bakɨmen ki sios gari enser ndi mbarari. Mba buni khaŋ muuŋgi, ‘Gu Fhe Bakɨmen Kam ma. Nan rɨmani foga shiav, vhav, foga shi fara muuŋgiap, guigira foga shi. Nan ŋkarveni, mbe bras hɨvgim, ana ŋgara gari fara muuŋgi. Gu kha buni ndiv, nde ndi mbai. 19 Gu nde mbui tɨvi, gu za nta kaŋgi. Gu kaŋgi, nde guigira mba gumgi gu mbigi, nde won ndavir mbe ndɨɨv, nde na khothɨgap, nde mba gumgi gu mbigir kurkurav, mbarkɨrga ŋaari, nde nta mbui. Gu kaŋgi, nden hi simtɨgi, nde za nta khɨgathɨgap havhargi. Gu nde fhum muuŋgi ŋaari, gu nta kaŋgi. Nde ntigem mbui ŋaari, nta guigira nde fhum muuŋgi ŋaari kambarigi. 20 “ ‘Gu vhɨra khaŋ muuŋgi kama havhareŋ vhɨra nden ki. Nde mba mbik Zeseber, nde fhura ana garim, ana nden han ki. Mba mbik khaŋ nzuai, ana Fhe Bakɨmen kamthoon mbik ma. Ana maaŋ mbuav, ana nan ŋaara gumgi guiguigap, fhura ferferap, ruarir mbigi gu gumgi wari ndi tɨvar mbe khɨvav, mba mbarɨvi gu tori ofa mbui sɨgi, ana vhɨra mbe mbuim, mbe nta pi. 21 Gu ana ndava dorgɨrga ne vuzvugiap, gu fhura ana garim, ana kha tugi mbarir khar ki. Ana ndava domdorɨ thagi. Ana ndav dorgɨp, mba wo ruarir gumgi ndi tɨva thamtha thagi. 22 Nde ganɨri! Gu mba mbigar muuŋgirim, ana rɨmɨv, zaa bakɨme ndirga. Mba ana phorga ruarir gumgi gu mbigi wari ndi gumgi, mbe ndavi dorgɨp, ana mba mbui tɨvi, mbe kɨr nta sɨ tharga, gu vhɨra zaa bakɨme gu simtɨga bakɨmen mben nɨɨŋgirga. 23 Anan tari vhɨra, gu mbe shogɨrim, mbe vhɨzgirga. Gu maaŋ muuŋgirga, mba siosi za kaŋgirga, gu tuituigira gumgi ndavi vheri gum mben ndɨkndɨgi gari. Gu nde bevbevira mba mbui tɨvi tugɨratɨgɨp nta suaŋv vhezar za nden nɨɨŋgirga. 24 “ ‘Gu ntigem nde mba harigi gumgi gu mbigi, nde Taiataira siosan ki, gu kameŋ nden ki. Nde mba mbigar kameŋ zɨn vegi fhuvara. Nde vhɨra mbe khaŋ nzuai tɨvi, “Satanan zorga ki buni,” nde mba tɨvi kaŋgi fhuvara. Gu khaŋ nde nzuai, gu harigi simtɨgar nden tɨ khɨngirga fhuvara. 25 Nde mba suirigi bigi, nde nta suira havhargira kɨrim, gu taagi zɨrga. 26 “ ‘Guma, ana maaŋ muuŋgip ntarar muuŋv, ana ŋkasŋkagip, ntara kambarav, nan tɨvi zɨn ŋgɨvra kɨrim, kha bigi za vhɨzɨrga tugar hɨgɨrga, gu zɨ bakɨmen ana nɨɨŋgirim, ana za kha nuianan ki gumgi gu mbigi gari guman pan kɨrga. 27 Ana ainan muuŋgi mpiiŋsɨga suirav, ana khaŋ tɨgɨp ŋkasŋkagip mbe ganɨv, ana mbe mba nuianan muuŋgi nda shoga ana berberi fara muuŋgi tɨvar mben muuŋv mben kora muuŋgirga fhu. Gu ana nɨɨnga ŋkasŋka, ana na Ndia na nɨɨŋgi ŋkasŋkara fara muuŋgi. Ana mba ŋaarar na nɨɨŋgim, gu kha gumgi gu mbigi gari. 28 Gu vhɨra mba mɨn gori ndai kam, gu vhɨra anan anan nɨɨŋgirga. 29 Guma khuarani kɨv, ana tuituigip Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar kha siosi gu nzuai buni mbararari.’ ”

In Other Versions

Revelation 2 in the ANGEFD

Revelation 2 in the ANTPNG2D

Revelation 2 in the AS21

Revelation 2 in the BAGH

Revelation 2 in the BBPNG

Revelation 2 in the BBT1E

Revelation 2 in the BDS

Revelation 2 in the BEV

Revelation 2 in the BHAD

Revelation 2 in the BIB

Revelation 2 in the BLPT

Revelation 2 in the BNT

Revelation 2 in the BNTABOOT

Revelation 2 in the BNTLV

Revelation 2 in the BOATCB

Revelation 2 in the BOATCB2

Revelation 2 in the BOBCV

Revelation 2 in the BOCNT

Revelation 2 in the BOECS

Revelation 2 in the BOGWICC

Revelation 2 in the BOHCB

Revelation 2 in the BOHCV

Revelation 2 in the BOHLNT

Revelation 2 in the BOHNTLTAL

Revelation 2 in the BOICB

Revelation 2 in the BOILNTAP

Revelation 2 in the BOITCV

Revelation 2 in the BOKCV

Revelation 2 in the BOKCV2

Revelation 2 in the BOKHWOG

Revelation 2 in the BOKSSV

Revelation 2 in the BOLCB

Revelation 2 in the BOLCB2

Revelation 2 in the BOMCV

Revelation 2 in the BONAV

Revelation 2 in the BONCB

Revelation 2 in the BONLT

Revelation 2 in the BONUT2

Revelation 2 in the BOPLNT

Revelation 2 in the BOSCB

Revelation 2 in the BOSNC

Revelation 2 in the BOTLNT

Revelation 2 in the BOVCB

Revelation 2 in the BOYCB

Revelation 2 in the BPBB

Revelation 2 in the BPH

Revelation 2 in the BSB

Revelation 2 in the CCB

Revelation 2 in the CUV

Revelation 2 in the CUVS

Revelation 2 in the DBT

Revelation 2 in the DGDNT

Revelation 2 in the DHNT

Revelation 2 in the DNT

Revelation 2 in the ELBE

Revelation 2 in the EMTV

Revelation 2 in the ESV

Revelation 2 in the FBV

Revelation 2 in the FEB

Revelation 2 in the GGMNT

Revelation 2 in the GNT

Revelation 2 in the HARY

Revelation 2 in the HNT

Revelation 2 in the IRVA

Revelation 2 in the IRVB

Revelation 2 in the IRVG

Revelation 2 in the IRVH

Revelation 2 in the IRVK

Revelation 2 in the IRVM

Revelation 2 in the IRVM2

Revelation 2 in the IRVO

Revelation 2 in the IRVP

Revelation 2 in the IRVT

Revelation 2 in the IRVT2

Revelation 2 in the IRVU

Revelation 2 in the ISVN

Revelation 2 in the JSNT

Revelation 2 in the KAPI

Revelation 2 in the KBT1ETNIK

Revelation 2 in the KBV

Revelation 2 in the KJV

Revelation 2 in the LBA

Revelation 2 in the LBLA

Revelation 2 in the LNT

Revelation 2 in the LSV

Revelation 2 in the MAAL

Revelation 2 in the MBV

Revelation 2 in the MBV2

Revelation 2 in the MHNT

Revelation 2 in the MKNFD

Revelation 2 in the MNG

Revelation 2 in the MNT

Revelation 2 in the MNT2

Revelation 2 in the MRS1T

Revelation 2 in the NAA

Revelation 2 in the NASB

Revelation 2 in the NBLA

Revelation 2 in the NBS

Revelation 2 in the NBVTP

Revelation 2 in the NET2

Revelation 2 in the NIV11

Revelation 2 in the NNT

Revelation 2 in the NNT2

Revelation 2 in the NNT3

Revelation 2 in the PDDPT

Revelation 2 in the PFNT

Revelation 2 in the RMNT

Revelation 2 in the SBIAS

Revelation 2 in the SBIBS

Revelation 2 in the SBIBS2

Revelation 2 in the SBICS

Revelation 2 in the SBIDS

Revelation 2 in the SBIGS

Revelation 2 in the SBIHS

Revelation 2 in the SBIIS

Revelation 2 in the SBIIS2

Revelation 2 in the SBIIS3

Revelation 2 in the SBIKS

Revelation 2 in the SBIKS2

Revelation 2 in the SBIMS

Revelation 2 in the SBIOS

Revelation 2 in the SBIPS

Revelation 2 in the SBISS

Revelation 2 in the SBITS

Revelation 2 in the SBITS2

Revelation 2 in the SBITS3

Revelation 2 in the SBITS4

Revelation 2 in the SBIUS

Revelation 2 in the SBIVS

Revelation 2 in the SBT

Revelation 2 in the SBT1E

Revelation 2 in the SCHL

Revelation 2 in the SNT

Revelation 2 in the SUSU

Revelation 2 in the SUSU2

Revelation 2 in the SYNO

Revelation 2 in the TBIAOTANT

Revelation 2 in the TBT1E

Revelation 2 in the TBT1E2

Revelation 2 in the TFTIP

Revelation 2 in the TFTU

Revelation 2 in the TGNTATF3T

Revelation 2 in the THAI

Revelation 2 in the TNFD

Revelation 2 in the TNT

Revelation 2 in the TNTIK

Revelation 2 in the TNTIL

Revelation 2 in the TNTIN

Revelation 2 in the TNTIP

Revelation 2 in the TNTIZ

Revelation 2 in the TOMA

Revelation 2 in the TTENT

Revelation 2 in the UBG

Revelation 2 in the UGV

Revelation 2 in the UGV2

Revelation 2 in the UGV3

Revelation 2 in the VBL

Revelation 2 in the VDCC

Revelation 2 in the YALU

Revelation 2 in the YAPE

Revelation 2 in the YBVTP

Revelation 2 in the ZBP