Revelation 21 (KNFD)

1 Gu mbaram garav, gu buivar kama garav, nuiana kama garim, mani ki. Gu mba fharigi buip gu nuiana garim, mani vov, za vhɨzgi. Gu gari, mbasɨk wom ki fhu. 2 Gu mbara Fhe Bakɨmen ŋgu bakɨme gari. Ana Zerusareman kam ma. Gu ana garim, ana Fhe Bakɨme phorga kegap, Heven thav zeri. Ana guigira sɨɨn vhuuŋ ki. Ana mbik won manan rɨgɨr zav wo thɨthɨm tɨgap sɨɨn vhuuaŋ muuŋgi sɨɨŋ fara muuŋgi. 3 Gu ŋgui vhɨrve gari guman pan pigi mpirmpirɨgar han, gu mbararagim, guma mbe kamthooŋ khɨrɨp kaav, khaŋ nzuai, “Ganɨ, ntigem Fhe Bakɨmen Phen gumgi gu mbigi phorga ki. Ana mben rɨgar kɨrga, mbe anan gumgi gu mbigi kɨrga. Ahaŋ, Fhe Bakɨme, ana nduara mbe phorgɨ kɨv, ana nduara mben Fhe Bakɨme kɨrga. 4 Ana nduara zɨv, wo farvenin mbe thee phara mbɨrgirga. Mba gumgi gu mbigi mbe wom vhɨzɨrga fhu. Mbe wom simɨnga fhu. Mbe wom nzirga fhu. Mbe vhɨra wom zaahɨrga fhu. Mba fhum mben hi bigi, nta za vhɨzgi.” 5 Mba ŋgui vhɨrve gari guman pan pigi mpirmpirɨga perigi guma khaŋ nzuai, “Ganɨ! Gu za bigir ŋkaara mbui.” Ana vhɨra wom khaŋ nzuai, “Ndu kha buni khergiri, nta guigi guarara buni guari ma. Kha gumgi gu mbigi za kha kameŋ khothɨgɨrga, ne guigi guarara.” 6 Ana mbara khaŋ na nzuai, “Mba bigi za hegi. Gu nduara, gu Guigira Fharav Ki, gu vhɨra Guigira Zɨn Ki. Gu Za Kha Bigir Nɨɨŋge ma. Gu wo muuŋgi ŋaari, gu nduara nta vhɨzgi. Guma the maaŋ muuŋgip fhɨr khigirim, gu mba zazera mbara muuŋgiap mɨmɨr kav hi ki mbok mbɨ, ana zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndi ndɨɨi, gu mba mɨmɨr kav hi mbok mbɨn anan nɨɨŋgirga. Gu anan anan nɨɨŋgirim, ana fhura mba bigɨna vhuuŋ ndi farar muuŋgip ana ndirga. Ana ana vhezgirga tuktɨgi fhuvara. 7 Guma maaŋ muuŋgip ntarar muuŋv, ana ŋkasŋkagip, mba ntara kambararga, gu mba bigir ana nɨɨŋgip, gu ana Fhe Bakɨme kɨrim, ana nan kam kɨrga. 8 “Mba rivgiap taagia khimtɨn zi gumgi gum, na khothɨgɨ thagi gumgi gum, tɨvi mbatɨgi guarira mbui gumgi gum, gumgi shogi mbe vhɨzgi gumgi gum, ruarir gumgi gu mbigi kɨɨv, mbe ndi tɨvi ga mbui gumgi gum, kugi ga mbuav mba harigi tori gu bigi ga mbui gumgi gum, mbarɨvi gu tori rotu mbui gumgi gum, mba bigi guiguigi gumgi, mbe zam, mbe wari won ŋgu ŋgirɨrga. Mben ŋgu, ana mba sarfa vhava bakɨme shiav mbɨ fara muuŋgiap givigi. Mbe anan ŋgirgɨrga. Ana mbe phenatɨtɨgap vhɨzi vhɨzeŋ ma.” 9 Enser mbe mbaram nan han zi. Ana mba harathɨgi enseri phorgap, mbe mba harathɨgi thuuri mba bigi mbatɨgi ntan ki, mbe nta suigi. Mba bigi mbatɨgi, nta mba gumgi gu mbigir farfarga bigi ma. Mba enser mbe nan han zi. Mba enser nan han zav, khaŋ na nzuai, “Ndu zɨ. Gu Sipsivar Ŋgugar muun ndu khɨvɨrga. Ana ntige anan rɨgɨrga.” 10 Ana maaŋ na nzuaim, Fhe Bakɨme Ŋina Ŋaar na rugim, gu garim, mba enser nan ko vov, guigira vun ndagi mbɨkshɨman ndagi. Ana anan ndav, Zerusareman na khɨvi. Ana Fhe Bakɨmen ŋgu bakɨme ma. Ana Fhe Bakɨme han Hevenan kegap, ana Heven thav, zeri. 11 Fhe Bakɨmen vhava ŋaara bakɨme, ana mba ŋgu bakɨme sharigi. Ana vhava ŋaar, ana guigira harigi khesharigi. Ana kɨman vhuuŋ guigira vhez vun ndagi, ana ana fara muuŋgi. Ana zaspa kɨm ŋgarigi fara muuŋgiap ŋgarigi. Ana guigira ŋgarav, grasa fara muuŋgiap ŋgarigi. 12 Mba ŋgu bakɨme, anan bɨn guigira kɨvgiap vun mbar ndagi. Anan bɨn, ana 12 thɨgi thɨrkaa kim, 12 thɨgi enseri, mbe bevbevira mba thɨrkaa gari. Mba 12 thɨgi Isrerin nzɨgi, mbe bevbevira mben zɨri khergim, nta mba thɨrkaar ki. 13 Mba bɨnan ra ndai fhain mbarav, mba nderen ana thɨmkam phuni khegene ki. Mba not fhain mbarav, thɨmkam phuni khegene ki. Mba saut fhain mbarav, mba bɨnan, ana vhɨra thɨmkam phuni khegene ki. Mba bɨnan ra veri fhain mbarav, ana vhɨra thɨmkam phuni khegene ki. 14 Mba ŋgu bakɨme bɨn, ana 12 thɨgi ŋkɨɨ bakɨvi mba bɨna suirigim, ana havhargi. Mba Sipsivar Ŋgugar farasegi 12 thɨgi ŋaara gumgi, mbe bevbevira, mben zɨri mba 12 thɨgi ŋkɨɨr, mbe nta khergi. 15 Mba na phorga nzuai enser, ana gorar muuŋgi panpana suirigi. Ana mba panpanan, ana mba ŋgu bakɨmen panɨv, ana bɨnan panɨv, ana thɨrkaar panɨnga. 16 Mba ŋgu bakɨmen fethɨgi nderiveŋ, nta mba panpana bavira. Ana mpeeŋmpeeŋ gum, ana roktɨk, mani tuk bavira vugi. Mba enser mba won panpanan mba ŋgu bakɨmen mparim, mba ŋgun bakɨme khaŋ muuŋgi 2,200 kiromita thɨgi. Mba ŋgu bakɨme, anan mpeeŋmpeeŋ gum ana roktɨk, ana pana shɨ, nta za tuk bavira vugi. 17 Ana mba ŋgu bakɨme bɨn, ana vhɨra ana mparigi. Ana mba bɨna vun ndagi panpan, ana 66 mita thɨgi. Mba panpan, ana mba gumgi ana bigir mpari panpanara fara muuŋgi. Mba enser mba panpanara ndigap mba bɨna mparigi. 18 Mba ŋgu bakɨme bɨn, Fhe Bakɨme zaspa kɨmara ana muuŋgi. Ana mba ŋgu bakɨme, ana gorar ana muuŋgim, mba ŋgu bakɨme guigira ŋgara garav gras fara muuŋgi. 19 Mba ŋgu bakɨme bɨna nɨɨŋ mbugum, Fhe Bakɨme mbarkɨrga ŋkɨɨr vhuuiŋ guarira, ntan vhez guigira vun ndagi, ana mba ŋkɨɨr ana sɨɨŋgi. Mba fharigi kɨman vhuuŋ, ana mba bɨna khɨna ndarigi, ana zɨ khare, zaspa. Ara thɨgi kɨm, ana kɨma ŋkarɨɨŋ ma, ana zɨ khare, sapaia. Mba kɨma phunini thɨgi kɨma khegene, ana zɨ khare, aget. Mba fethɨgi kɨm, ana kɨma ŋkarɨɨŋ ma. Ana zɨ khare, emerar. 20 Mba meeŋthɨgi kɨm, ana zɨ khare, sadonikis. Ana kɨman hɨv ma, ana vhɨra hurgi. Mba mporathɨgi kɨm, ana kɨman hɨv ma. Ana zɨ khare, konirian. Mba harathɨgi kɨm, ana kɨman ŋgurɨɨŋ ma. Ana zɨ khare, krisorait. Mba sɨgarathɨgi kɨm, ana harigi khesharigi kɨman ŋkarɨɨŋ ma. Ana zɨ khare, berɨr. Mba sɨgarathɨgi kɨma thɨgi kɨm, ana harigi khesharigi kɨman ŋgurɨɨŋ ma. Ana zɨ khare, topas. Mba phɨkthɨgi kɨm, ana harigi khesharigi kɨma ŋkarɨɨŋ, ana zɨ khare, krisopres. Mba phɨkthɨgi kɨmara thɨgi kɨm, ana harigi khesharigi kɨma ŋkarɨɨŋ hɨva taavuar, ana zɨ khare, haiasin. Mba 12 thɨgi kɨm, ana vhɨra harigi khesharigi kɨma ŋkarɨɨŋ hɨva taavuar, ana zɨ khare, ametis. 21 Mba 12 thɨgi thɨrkaa, nta 12 thɨgi peer ma, nta mba karɨgi huri fara muuŋgi, ntan vhez guigira vun ndagi. Mba thɨrkaa bevbevira, mbe peer bakɨ bevbevira nta muuŋgi. Mba ŋgu bakɨmen tuavi, mbe gorar nta muuŋgi. Mba gor, ana guigira ŋgara garav, gras fara muuŋgi. 22 Gu Fhe Bakɨme rotu mbui phena the garim, ana mba ŋgu bakɨmen ki fhuvara. Gu Guma Bakɨme, ana Za Ŋkasŋka Ki Fhe Bakɨme gum anan Sipsiva Ŋguk, gu mani garim, manira mba rotu mbui phena ŋana ndigap ki. 23 Mba ŋgu bakɨme, ana ra gu kɨni ŋaarar ana ndɨɨi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Fhe Bakɨmen vhava ŋaara bakɨme, ana nduara vhava ŋaarar mba ŋgu bakɨme ndɨɨi. Mba Sipsiva Ŋguk, ana mba ŋgu bakɨmen rama fara muuŋgi. 24 Kha nuianan ki gumgi gu mbigi zam mba ŋgu bakɨmen vhava ŋaarar kɨrga. Kha nuianan ki ŋgui vhɨrve gari gumgir pani, mbe za wari won bigir vhuuiŋ ndiv mba ŋgun vhen ŋgirɨrga. 25 Mbe rar mba ŋgu bakɨmen bɨna thɨrkaa puigirga fhuvara. Mba thɨrkaa zazera fhɨrgi kɨrga. Ne khaŋ muuŋgi, maaŋ mba ŋgu bakɨmen gɨngirga tuktɨgi fhuvara. 26 Kha nuianan ki gumgi, mbe za wari won sɨɨn vhuuŋ gum wari won ŋkɨɨa gu bigi ndiv mba ŋgu bakɨmen vhen ŋgirgɨrga. 27 Mbe mba bigi mbatɨgi gum, tɨvi mbatɨgi gum, mba mbarkɨrga tɨvi mbatɨgi ga mbui gumgi gum, bigi guiguigi gumgi, mbe mba ŋgu bakɨme vhen ŋgirgɨrga tuktɨgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Mba gumgi gu mbigi, mbe zɨri zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndi gumgi gu mbigi zɨri ki gavar ki. Mba gap, ana Sipsiva Ŋgugar gap ma. Mbe zɨri mba gavar ki, mbera mba ŋgu bakɨmen vhen ŋgirgɨrga.

In Other Versions

Revelation 21 in the ANGEFD

Revelation 21 in the ANTPNG2D

Revelation 21 in the AS21

Revelation 21 in the BAGH

Revelation 21 in the BBPNG

Revelation 21 in the BBT1E

Revelation 21 in the BDS

Revelation 21 in the BEV

Revelation 21 in the BHAD

Revelation 21 in the BIB

Revelation 21 in the BLPT

Revelation 21 in the BNT

Revelation 21 in the BNTABOOT

Revelation 21 in the BNTLV

Revelation 21 in the BOATCB

Revelation 21 in the BOATCB2

Revelation 21 in the BOBCV

Revelation 21 in the BOCNT

Revelation 21 in the BOECS

Revelation 21 in the BOGWICC

Revelation 21 in the BOHCB

Revelation 21 in the BOHCV

Revelation 21 in the BOHLNT

Revelation 21 in the BOHNTLTAL

Revelation 21 in the BOICB

Revelation 21 in the BOILNTAP

Revelation 21 in the BOITCV

Revelation 21 in the BOKCV

Revelation 21 in the BOKCV2

Revelation 21 in the BOKHWOG

Revelation 21 in the BOKSSV

Revelation 21 in the BOLCB

Revelation 21 in the BOLCB2

Revelation 21 in the BOMCV

Revelation 21 in the BONAV

Revelation 21 in the BONCB

Revelation 21 in the BONLT

Revelation 21 in the BONUT2

Revelation 21 in the BOPLNT

Revelation 21 in the BOSCB

Revelation 21 in the BOSNC

Revelation 21 in the BOTLNT

Revelation 21 in the BOVCB

Revelation 21 in the BOYCB

Revelation 21 in the BPBB

Revelation 21 in the BPH

Revelation 21 in the BSB

Revelation 21 in the CCB

Revelation 21 in the CUV

Revelation 21 in the CUVS

Revelation 21 in the DBT

Revelation 21 in the DGDNT

Revelation 21 in the DHNT

Revelation 21 in the DNT

Revelation 21 in the ELBE

Revelation 21 in the EMTV

Revelation 21 in the ESV

Revelation 21 in the FBV

Revelation 21 in the FEB

Revelation 21 in the GGMNT

Revelation 21 in the GNT

Revelation 21 in the HARY

Revelation 21 in the HNT

Revelation 21 in the IRVA

Revelation 21 in the IRVB

Revelation 21 in the IRVG

Revelation 21 in the IRVH

Revelation 21 in the IRVK

Revelation 21 in the IRVM

Revelation 21 in the IRVM2

Revelation 21 in the IRVO

Revelation 21 in the IRVP

Revelation 21 in the IRVT

Revelation 21 in the IRVT2

Revelation 21 in the IRVU

Revelation 21 in the ISVN

Revelation 21 in the JSNT

Revelation 21 in the KAPI

Revelation 21 in the KBT1ETNIK

Revelation 21 in the KBV

Revelation 21 in the KJV

Revelation 21 in the LBA

Revelation 21 in the LBLA

Revelation 21 in the LNT

Revelation 21 in the LSV

Revelation 21 in the MAAL

Revelation 21 in the MBV

Revelation 21 in the MBV2

Revelation 21 in the MHNT

Revelation 21 in the MKNFD

Revelation 21 in the MNG

Revelation 21 in the MNT

Revelation 21 in the MNT2

Revelation 21 in the MRS1T

Revelation 21 in the NAA

Revelation 21 in the NASB

Revelation 21 in the NBLA

Revelation 21 in the NBS

Revelation 21 in the NBVTP

Revelation 21 in the NET2

Revelation 21 in the NIV11

Revelation 21 in the NNT

Revelation 21 in the NNT2

Revelation 21 in the NNT3

Revelation 21 in the PDDPT

Revelation 21 in the PFNT

Revelation 21 in the RMNT

Revelation 21 in the SBIAS

Revelation 21 in the SBIBS

Revelation 21 in the SBIBS2

Revelation 21 in the SBICS

Revelation 21 in the SBIDS

Revelation 21 in the SBIGS

Revelation 21 in the SBIHS

Revelation 21 in the SBIIS

Revelation 21 in the SBIIS2

Revelation 21 in the SBIIS3

Revelation 21 in the SBIKS

Revelation 21 in the SBIKS2

Revelation 21 in the SBIMS

Revelation 21 in the SBIOS

Revelation 21 in the SBIPS

Revelation 21 in the SBISS

Revelation 21 in the SBITS

Revelation 21 in the SBITS2

Revelation 21 in the SBITS3

Revelation 21 in the SBITS4

Revelation 21 in the SBIUS

Revelation 21 in the SBIVS

Revelation 21 in the SBT

Revelation 21 in the SBT1E

Revelation 21 in the SCHL

Revelation 21 in the SNT

Revelation 21 in the SUSU

Revelation 21 in the SUSU2

Revelation 21 in the SYNO

Revelation 21 in the TBIAOTANT

Revelation 21 in the TBT1E

Revelation 21 in the TBT1E2

Revelation 21 in the TFTIP

Revelation 21 in the TFTU

Revelation 21 in the TGNTATF3T

Revelation 21 in the THAI

Revelation 21 in the TNFD

Revelation 21 in the TNT

Revelation 21 in the TNTIK

Revelation 21 in the TNTIL

Revelation 21 in the TNTIN

Revelation 21 in the TNTIP

Revelation 21 in the TNTIZ

Revelation 21 in the TOMA

Revelation 21 in the TTENT

Revelation 21 in the UBG

Revelation 21 in the UGV

Revelation 21 in the UGV2

Revelation 21 in the UGV3

Revelation 21 in the VBL

Revelation 21 in the VDCC

Revelation 21 in the YALU

Revelation 21 in the YAPE

Revelation 21 in the YBVTP

Revelation 21 in the ZBP