Mark 1 (MAAL)

1 ሃይ ፆኦሲ ናዓሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሃይሶ ቤርቶኬ፤ 2 ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ ዛሎና፥«ፆኦሲ ኔኤኮ ቤርታ ጎይፆ ጲሻንዳያታኣኮ ኪኢቶ ናዓሢ ታ ዳካንዳኔ፤ 3 ዬይያ፦‹ዒንሢ ጎዳኮ ጎይፆ ጊኢጊሹዋቴ፤ሉኡጎ ጎይፆዋ ፒዚሱዋቴ›ጌዒ ጌዒ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ዒላታ ዓሲ ዑኡሲ»ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢ ጉዲ፦ 4 ማስካ ዮሃኒሴ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ዓሶም፦ «ፆኦሲ ዒንሢም ጎሞ ዓቶም ጋዓንዳጉዲ ጎሞ ቡኡፂ ቡኡፂ ዋኣሢና ማስቱዋቴ» ጌዒ ኬኤዚ ኬኤዚ ሙኬኔ። 5 ዒማና ዪሁዳ ዓጮ ዓሶንታ ዬሩሳላሜ ዓጮ ዓሳ ቢያ ዒዛ ኮራ ሙኪ ጎሞ ቡኡፂ ቡኡፂ ዮርዳኖሴ ጎዖ ዎራ ማስታኔ። 6 ዮሃኒሴ ጋኣሎ ጌይንታ ቆሎኮ ጋፓኔፓ ኮሾና ማኣዖ ማይንቲ፥ ኬርኖይዳ ቃልሾ ቱካኔ፤ ዒዛኮ ሙዓ ዓቢሢና ዑቶ ዔኤሲናኬ። 7 ዒዚ ዓሶም ኬኤዛዖ፦ «ታ ሂርኪ ጌዒ ዒዛኮ ዱርዞ ቱኮ ሱዞ ቡላኒ ዒጊቻያ ታ ጊዳፓ ባሼ ታኣኮ ጊንፆ ሙካንዳኔ» ጌዔኔ። 8 «ታኣኒ ዒንሢ ዋኣሢና ማስካኔ፤ ዒዚ ጋዓንቴ ዒንሢ ዓያና ጌኤሺና ማስካንዳኔ» ጌዔኔ። 9 ዬኖ ዎዶና ዬሱሴ ጌሊላ ዓጫ ዓኣ ናዚሬቴ ካታማፓ ሙኪ ዮርዳኖሴ ጎዖ ዎራ ዮሃኒሴ ኮራ ማስቴኔ። 10 ዬሱሴ ዋኣፆፓ ኬኬስካኣና ጫሪንጫ ቡሊንቲ ጌኤዦ ዓያና ዒዛይዳ ዶኦሌ ማሊ ኬዳንቴ ዒ ዛጌኔ። 11 ዬማና፦ «ኔኤኒ ታኣኮ ናሽኪንታ ናዓሢኬ፤ ታና ኔ ኮሺ ዎዛሳኔ» ጋዓ ዑኡሲ ጫሪንጫፓ ሙኬኔ። 12 ዬማፓ ኔጉዋዖ ጌኤዦ ዓያና ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎ ዒዚ ዓኣዻንዳጉዲ ዔቂሴኔ። 13 ዬሱሴ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ዖይዲታሚ ኬሊ ፃላሄ ዒዛ ዛጋኒ ጌሻንቴ ዴዔኔ፤ ዒዚያ ዓኣሢ ካዮ ቦዖ ባኣካኬ፤ ጋዓንቴ ፆኦሲኮ ኪኢታንቻ ሙኪ ዒዛ ማኣዴኔ። 14 ዮሃኒሴ ቱኡዞ ማኣራ ቱኡቴስካፓ ዬሱሴ ፆኦሲኮ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚ ኬኤዚ ጌሊላ ዓጮ ሙኬኔ። 15 ዒዚ ኬኤዛዖ፦ «ፒዙሞ ዎዳ ሙኬኔ፤ ሃሣ ፆኦሲኮ ካኣቱማ ዑኬኔ፤ ጎሞይዳፓ ማዑዋቴ፤ ሃያ ኮዦ ሃይሶዋ ጉሙርቁዋቴ» ጌዔኔ። 16 ዬካፓ ዬሱሴ ጌሊላ ባዞኮ ዓጮና ዓኣዺቤቃ ሲሞኦኔና ዒዛኮ ጌርሲ ዒንዲራሴ ጎዖሢና ሞሎ ፒሪ ዓርቃያታሢሮ ሞላሢ ዓርቆ ሮኦጬ ሱሲጉዲ ጋሶና ሱዞ ባዞ ዋኣፆይዳ ዓጋንቴ ዛጌኔ። 17 ዬሱሴያ ዔያቶም፦ «ሃኒ ታ ጊንፆ ሙኩዋቴ፤ ታኣኒ ዒንሢ ዓካሪ ዓሲ ፒሪ ዓርቃያ ማሃንዳኔ» ጌዔኔ። 18 ዔያታ ቤዞና ፔኤኮ ሞላሢ ዓርቆ ሮኦጮጉዴ ሱዞ ሃሺ ዒዛ ጊንፆ ዓኣዼኔ። 19 ዬካፓ ዒዚ ዻካ ሃኬስካፓ ሃሣ ሜሌ ዒሾና ጌኤዚና ማዔያ ዴንቄኔ፤ ዔያታኣ ዜብዲዮሴ ናኣቶንሢ ያይቆኦቤና ዮሃኒሴናኬ፤ ዬንሢያ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎይዳ ፔኤኮ ሞላሢ ዓርቆ ሮኦጮጉዴ ሱዞ ኮሻኔ፤ 20 ዬሱሴ ዔያቶ ዛዛጋዖ ዔኤሌኔ፤ ዔያታኣ ዬሱሴ ጊንፆ ዓኣዺፆሮ ዔያቶኮ ዓዳሢ ዜብዲዮሴና ዒዛኮ ማዻ ዓሶ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎይዳ ሃሺ ዓኣዼኔ። 21 ዬማፓ ዬሱሴ ዒዛና ዓኣዞንሢና ዎላ ቂፒርናሆሜ ጎዖ ካታሞ ጌሌኔ፤ ሄሊሣ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሃውሺፆ ኬሎና ዔያቶኮ ሺኢጲፆ ማኣሮ ጌሊ ዔርዚሢ ዓርቄኔ። 22 ዬሱሴኮ ዔርዚፃ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሳ ዔርዛሢጉዲቱዋንቴ ፔኤኮ ዼኤፒ ቢታንቶና ዔርዛኔ፤ ዬያሮ ዋይዜ ዓሳ ቢያ ዒዛኮ ዔርዚፆና ዲቃቲ ሄርሼኔ። 23 ዒማና ዓይሁዶ ዓሶኮ ሺኢጲፆ ማኣራ ፑርታ ዓያናና ዓኣ ዓሲ ዓኣኔ፤ ዒዚያ ሂዚ ጌዒ ዼጊዲ ዒላቴኔ፦ 24 «ናዚሬቶ ዬሱሴ! ኔኤና ኑኡና ዎላ ዓይጎ ፔቱሞ ዓኣይ? ኔ ኑና ባይዛኒ ሙኪያ? ታኣኒ ኔኤኮ ዖኑሞ ዔራኔ፤ ኔኤኒ ጌኤሺ ፆኦሲ ናይኬ» ጌዔኔ። 25 ዬሱሴያ ፑርቶ ዓያናሢ፦ «ዚቲ ጌዔ፤ ዓሢዳፓ ኬስኬ!» ጌዒ ጎሬኔ። 26 ፑርቶ ዓያናሢያ ዓሢ ሚርጌና ጎቃይሴሢኮ ጊንፃ፥ ፑኡፒ ዑኡሲና ዒላቲ ዒዛይዳፓ ኬስኬኔ። 27 ዓሳ ቢያ ዲቃቲሢና ሄርሺ ዎሊ ኮራ፦ «ሃይ ዓይጎ ባኣዚዳይ? ፑርቶ ዓያኖ ፔ ቢታንቶና ዒዚ ዓይሣኔ፤ ዔያታኣ ዒዛም ዓዓይሢንታኔ፤ ሃይ ዓኪ ዔራቶቱዋይ?» ጌዒ ጌዒ ሴካና ሃንጋና ዎሊ ዖኦጬኔ። 28 ዬያሮ ቤዞማና ዬሱሴኮ ሱንፃ ጌሊላና ኮይሎይዳ ዓኣ ዓጮ ቢያይዳ ዋይዚንቴኔ። 29 ዬማና ዬሱሴ ዓይሁዶኮ ሺኢጲፆ ማኣራፓ ኬስኪ ያይቆኦቤና ዮሃኒሴና ዎላ ሲሞኦኔና ዒንዲራሴና ማኣሪ ጌላንቴ፥ 30 ጋሮይዳ ሲሞኦኔኮ ባይሳ ቆፂንቲ ላሂ ዓኣኔ፤ ዒዞኮ ቆፂንቲፆዋ ዓሳ ዒዛም ቤዞና ኬኤዜኔ። 31 ዬሱሴ ዒዞ ባንሢ ዑካዖ ኩጮ ዒዞኮ ዓርቂ ዔቂሴኔ፤ ቆሣኣ ዒዞ ሃሼኔ፤ ዒዛ ዔቂ ዔያቶ ሾኦቺንሤኔ። 32 ዓባ ጌሊ ሳዓ ዓሜሢኮ ጊንፃፓ ዓሳ ሃርጊንቴ ዓሶንታ ፑርቶ ዓያና ዓርቄ ዓሶ ቢያ ዬሱሴ ባንሢ ዔኪ ዔኪ ሙካኔ። 33 ካታሞ ዓሳ ቢያ ማኣሮ ጋሮይዳ ቡኪንቲ ዓኣኔ። 34 ዬሱሴ ሚርጌ ዱማ ዱማ ዶርዖና ሜታዻ ዓሶ ፖዒሴኔ፤ ፑርቶ ዓያኖዋ ዓሶፓ ኬሴኔ፤ ፑርቶ ዓያና ዬሱሴ ዖናታቴያ ዔራኔ፤ ማዔቶዋ ዔያታ ፔቴ ባኣዚ ጋዓንዳጉዲ ዬሱሴ ዔያቶ ዓይሢባኣሴ። 35 ካሪፆ ዑፃ፥ ሳዓ ዹሚ ዓኣንቴ ዬሱሴ ጴጪ ኬስካዖ ሺኢቃኒ ዓሲባኣ ቤሲ ዓኣዼኔ። 36 ሲሞኦኔና ዒዛኮ ላጎንሢ ዬሱሴ ኮዒ ጊንፆ ዓኣዼኔ። 37 ዔያታ ዒዛ ዴንቃዖ፦ «ዓሳ ቢያ ኔና ኮዓንቴቱዋይ?» ጌዔኔ። 38 ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ታ ሙኬሢ ዔርዛኒ ማዔያታሢሮ ዔርዛኒ ሃያ ዑኬ ዓኣ ጉርዶ ኑ ዓኣዾም» ጌዔኔ። 39 ዬያሮ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሺኢጲፆ ማኣራ ዔርዚ ዔርዚ ሃሣ ፑርቶ ዓያኖዋ ዓሶፓ ኬሲ ኬሲ ጌሊላ ዓጮ ቢያ ሃንቴኔ። 40 ዑፆይዳ ኬስካ ፑርቶ ዶርዓሢና ዓርቂንቴ ፔቴ ዓሲ ዬሱሴ ኮራ ሙኪ ዒዛኮ ቶኮ ዴማ ጉምዓታዖ፦ «ኔ ኮዔቴ ታና ጌኤሻኒ ዳንዳዓኔ» ጌዒ ሺኢቄኔ። 41 ዬሱሴያ ሚጪንታዖ ኩጮና ዒዛ ካኣሚ፦ «ጌኤሽኬ! ኔ ጌኤሽካንዳጉዲ ታ ኮዔኔ» ጌዔኔ። 42 ዑፆይዳ ኬስካ ፑርቶ ዶርዓሢ ዓሢ ሃሻዛ ቤዞማና ዒዚ ጌኤሽኬኔ። 43 ዬሱሴ ዓሢ ዳካኣና ሂዚ ጌዒ ኮሺ ላቲ ዓይሤኔ፦ 44 «ሃያ ባኮ ዖኦማኣ ኔ ኬኤዙዋጉዲ ኔና ዔሬ፤ ጋዓንቴ ዓኣዺጋፓ ኔና ቄኤሳሢም ዻዌ፤ ዴሮማኣ ኔኤኮ ጌኤሽኪፃ ማርካ ማዓንዳጉዲ ዬያጉዴ ዶርዓስካፓ ዻቄ ዓሳ ዒንጎም ጌዒ ሙሴ ዓይሤ ዒንጊፆ ፆኦሲም ዒንጌ።» 45 ያዒ ማዔቶዋ ዓሢ ዒኢካፓ ኬስካዖ ዓሲም ቢያ ቤዞይዳ ኬኤዚሢ ዓርቄኔ። ዬያይዳፓ ዔቄያና ዬሱሴ ዎኖ ካታሞ ማዔቶዋ ፔጌና ጌላኒ ዳንዳዒባኣሴ። ጋዓንቴ ካታሞኮ ዙላ ዓሲባኣ ዔዌ ቤስካ ናንጋኔ፤ ዓሳ ቢያ ቤዛፓ ዒዛ ባንሢ ሙካኔ።

In Other Versions

Mark 1 in the ANGEFD

Mark 1 in the ANTPNG2D

Mark 1 in the AS21

Mark 1 in the BAGH

Mark 1 in the BBPNG

Mark 1 in the BBT1E

Mark 1 in the BDS

Mark 1 in the BEV

Mark 1 in the BHAD

Mark 1 in the BIB

Mark 1 in the BLPT

Mark 1 in the BNT

Mark 1 in the BNTABOOT

Mark 1 in the BNTLV

Mark 1 in the BOATCB

Mark 1 in the BOATCB2

Mark 1 in the BOBCV

Mark 1 in the BOCNT

Mark 1 in the BOECS

Mark 1 in the BOGWICC

Mark 1 in the BOHCB

Mark 1 in the BOHCV

Mark 1 in the BOHLNT

Mark 1 in the BOHNTLTAL

Mark 1 in the BOICB

Mark 1 in the BOILNTAP

Mark 1 in the BOITCV

Mark 1 in the BOKCV

Mark 1 in the BOKCV2

Mark 1 in the BOKHWOG

Mark 1 in the BOKSSV

Mark 1 in the BOLCB

Mark 1 in the BOLCB2

Mark 1 in the BOMCV

Mark 1 in the BONAV

Mark 1 in the BONCB

Mark 1 in the BONLT

Mark 1 in the BONUT2

Mark 1 in the BOPLNT

Mark 1 in the BOSCB

Mark 1 in the BOSNC

Mark 1 in the BOTLNT

Mark 1 in the BOVCB

Mark 1 in the BOYCB

Mark 1 in the BPBB

Mark 1 in the BPH

Mark 1 in the BSB

Mark 1 in the CCB

Mark 1 in the CUV

Mark 1 in the CUVS

Mark 1 in the DBT

Mark 1 in the DGDNT

Mark 1 in the DHNT

Mark 1 in the DNT

Mark 1 in the ELBE

Mark 1 in the EMTV

Mark 1 in the ESV

Mark 1 in the FBV

Mark 1 in the FEB

Mark 1 in the GGMNT

Mark 1 in the GNT

Mark 1 in the HARY

Mark 1 in the HNT

Mark 1 in the IRVA

Mark 1 in the IRVB

Mark 1 in the IRVG

Mark 1 in the IRVH

Mark 1 in the IRVK

Mark 1 in the IRVM

Mark 1 in the IRVM2

Mark 1 in the IRVO

Mark 1 in the IRVP

Mark 1 in the IRVT

Mark 1 in the IRVT2

Mark 1 in the IRVU

Mark 1 in the ISVN

Mark 1 in the JSNT

Mark 1 in the KAPI

Mark 1 in the KBT1ETNIK

Mark 1 in the KBV

Mark 1 in the KJV

Mark 1 in the KNFD

Mark 1 in the LBA

Mark 1 in the LBLA

Mark 1 in the LNT

Mark 1 in the LSV

Mark 1 in the MBV

Mark 1 in the MBV2

Mark 1 in the MHNT

Mark 1 in the MKNFD

Mark 1 in the MNG

Mark 1 in the MNT

Mark 1 in the MNT2

Mark 1 in the MRS1T

Mark 1 in the NAA

Mark 1 in the NASB

Mark 1 in the NBLA

Mark 1 in the NBS

Mark 1 in the NBVTP

Mark 1 in the NET2

Mark 1 in the NIV11

Mark 1 in the NNT

Mark 1 in the NNT2

Mark 1 in the NNT3

Mark 1 in the PDDPT

Mark 1 in the PFNT

Mark 1 in the RMNT

Mark 1 in the SBIAS

Mark 1 in the SBIBS

Mark 1 in the SBIBS2

Mark 1 in the SBICS

Mark 1 in the SBIDS

Mark 1 in the SBIGS

Mark 1 in the SBIHS

Mark 1 in the SBIIS

Mark 1 in the SBIIS2

Mark 1 in the SBIIS3

Mark 1 in the SBIKS

Mark 1 in the SBIKS2

Mark 1 in the SBIMS

Mark 1 in the SBIOS

Mark 1 in the SBIPS

Mark 1 in the SBISS

Mark 1 in the SBITS

Mark 1 in the SBITS2

Mark 1 in the SBITS3

Mark 1 in the SBITS4

Mark 1 in the SBIUS

Mark 1 in the SBIVS

Mark 1 in the SBT

Mark 1 in the SBT1E

Mark 1 in the SCHL

Mark 1 in the SNT

Mark 1 in the SUSU

Mark 1 in the SUSU2

Mark 1 in the SYNO

Mark 1 in the TBIAOTANT

Mark 1 in the TBT1E

Mark 1 in the TBT1E2

Mark 1 in the TFTIP

Mark 1 in the TFTU

Mark 1 in the TGNTATF3T

Mark 1 in the THAI

Mark 1 in the TNFD

Mark 1 in the TNT

Mark 1 in the TNTIK

Mark 1 in the TNTIL

Mark 1 in the TNTIN

Mark 1 in the TNTIP

Mark 1 in the TNTIZ

Mark 1 in the TOMA

Mark 1 in the TTENT

Mark 1 in the UBG

Mark 1 in the UGV

Mark 1 in the UGV2

Mark 1 in the UGV3

Mark 1 in the VBL

Mark 1 in the VDCC

Mark 1 in the YALU

Mark 1 in the YAPE

Mark 1 in the YBVTP

Mark 1 in the ZBP