Mark 1 (SBIVS)

1 ii"svaraputrasya yii"sukhrii.s.tasya susa.mvaadaarambha.h| 2 bhavi.syadvaadinaa.m granthe.su lipiritthamaaste, pa"sya svakiiyaduutantu tavaagre pre.sayaamyaham| gatvaa tvadiiyapanthaana.m sa hi pari.skari.syati| 3 "parame"sasya panthaana.m pari.skuruta sarvvata.h| tasya raajapatha ncaiva samaana.m kurutaadhunaa|" ityetat praantare vaakya.m vadata.h kasyacidrava.h|| 4 saeva yohan praantare majjitavaan tathaa paapamaarjananimitta.m manovyaavarttakamajjanasya kathaa nca pracaaritavaan| 5 tato yihuudaade"sayiruu"saalamnagaranivaasina.h sarvve lokaa bahi rbhuutvaa tasya samiipamaagatya svaani svaani paapaanya"ngiik.rtya yarddananadyaa.m tena majjitaa babhuuvu.h| 6 asya yohana.h paridheyaani kramelakalomajaani, tasya ka.tibandhana.m carmmajaatam, tasya bhak.syaa.ni ca "suukakii.taa vanyamadhuuni caasan| 7 sa pracaarayan kathayaa ncakre, aha.m namriibhuuya yasya paadukaabandhana.m mocayitumapi na yogyosmi, taad.r"so matto gurutara eka.h puru.so matpa"scaadaagacchati| 8 aha.m yu.smaan jale majjitavaan kintu sa pavitra aatmaani sa.mmajjayi.syati| 9 apara nca tasminneva kaale gaaliilprade"sasya naasaradgraamaad yii"suraagatya yohanaa yarddananadyaa.m majjito.abhuut| 10 sa jalaadutthitamaatro meghadvaara.m mukta.m kapotavat svasyopari avarohantamaatmaana nca d.r.s.tavaan| 11 tva.m mama priya.h putrastvayyeva mamamahaasanto.sa iyamaakaa"siiyaa vaa.nii babhuuva| 12 tasmin kaale aatmaa ta.m praantaramadhya.m ninaaya| 13 atha sa catvaari.m"saddinaani tasmin sthaane vanyapa"subhi.h saha ti.s.than "saitaanaa pariik.sita.h; pa"scaat svargiiyaduutaasta.m si.sevire| 14 anantara.m yohani bandhanaalaye baddhe sati yii"su rgaaliilprade"samaagatya ii"svararaajyasya susa.mvaada.m pracaarayan kathayaamaasa, 15 kaala.h sampuur.na ii"svararaajya nca samiipamaagata.m; atoheto ryuuya.m manaa.msi vyaavarttayadhva.m susa.mvaade ca vi"svaasita| 16 tadanantara.m sa gaaliiliiyasamudrasya tiire gacchan "simon tasya bhraataa andriyanaamaa ca imau dvau janau matsyadhaari.nau saagaramadhye jaala.m prak.sipantau d.r.s.tvaa taavavadat, 17 yuvaa.m mama pa"scaadaagacchata.m, yuvaamaha.m manu.syadhaari.nau kari.syaami| 18 tatastau tatk.sa.nameva jaalaani parityajya tasya pa"scaat jagmatu.h| 19 tata.h para.m tatsthaanaat ki ncid duura.m gatvaa sa sivadiiputrayaakuub tadbhraat.ryohan ca imau naukaayaa.m jaalaanaa.m jiir.namuddhaarayantau d.r.s.tvaa taavaahuuyat| 20 tatastau naukaayaa.m vetanabhugbhi.h sahita.m svapitara.m vihaaya tatpa"scaadiiyatu.h| 21 tata.h para.m kapharnaahuumnaamaka.m nagaramupasthaaya sa vi"sraamadivase bhajanagraha.m pravi"sya samupadide"sa| 22 tasyopade"saallokaa aa"scaryya.m menire yata.h sodhyaapakaaiva nopadi"san prabhaavavaaniva propadide"sa| 23 apara nca tasmin bhajanag.rhe apavitrabhuutena grasta eko maanu.sa aasiit| sa ciit"sabda.m k.rtvaa kathayaa ncake 24 bho naasaratiiya yii"so tvamasmaan tyaja, tvayaa sahaasmaaka.m ka.h sambandha.h? tva.m kimasmaan naa"sayitu.m samaagata.h? tvamii"svarasya pavitraloka ityaha.m jaanaami| 25 tadaa yii"susta.m tarjayitvaa jagaada tuu.s.nii.m bhava ito bahirbhava ca| 26 tata.h so.apavitrabhuutasta.m sampii.dya atyucai"sciitk.rtya nirjagaama| 27 tenaiva sarvve camatk.rtya paraspara.m kathayaa ncakrire, aho kimida.m? kiid.r"so.aya.m navya upade"sa.h? anena prabhaavenaapavitrabhuute.svaaj naapite.su te tadaaj naanuvarttino bhavanti| 28 tadaa tasya ya"so gaaliila"scaturdiksthasarvvade"saan vyaapnot| 29 apara nca te bhajanag.rhaad bahi rbhuutvaa yaakuubyohanbhyaa.m saha "simona aandriyasya ca nive"sana.m pravivi"su.h| 30 tadaa pitarasya "sva"sruurjvarapii.ditaa "sayyaayaamaasta iti te ta.m jha.titi vij naapayaa ncakru.h| 31 tata.h sa aagatya tasyaa hasta.m dh.rtvaa taamudasthaapayat; tadaiva taa.m jvaro.atyaak.siit tata.h para.m saa taan si.seve| 32 athaasta.m gate ravau sandhyaakaale sati lokaastatsamiipa.m sarvvaan rogi.no bhuutadh.rtaa.m"sca samaaninyu.h| 33 sarvve naagarikaa lokaa dvaari sa.mmilitaa"sca| 34 tata.h sa naanaavidharogi.no bahuun manujaanarogi.na"scakaara tathaa bahuun bhuutaan tyaajayaa ncakaara taan bhuutaan kimapi vaakya.m vaktu.m ni.si.sedha ca yatohetoste tamajaanan| 35 apara nca so.atipratyuu.se vastutastu raatri"se.se samutthaaya bahirbhuuya nirjana.m sthaana.m gatvaa tatra praarthayaa ncakre| 36 anantara.m "simon tatsa"ngina"sca tasya pa"scaad gatavanta.h| 37 tadudde"sa.m praapya tamavadan sarvve lokaastvaa.m m.rgayante| 38 tadaa so.akathayat aagacchata vaya.m samiipasthaani nagaraa.ni yaama.h, yato.aha.m tatra kathaa.m pracaarayitu.m bahiraagamam| 39 atha sa te.saa.m gaaliilprade"sasya sarvve.su bhajanag.rhe.su kathaa.h pracaarayaa ncakre bhuutaanatyaajaya nca| 40 anantarameka.h ku.s.thii samaagatya tatsammukhe jaanupaata.m vinaya nca k.rtvaa kathitavaan yadi bhavaan icchati tarhi maa.m pari.skarttu.m "saknoti| 41 tata.h k.rpaalu ryii"su.h karau prasaaryya ta.m spa.s.tvaa kathayaamaasa 42 mamecchaa vidyate tva.m pari.sk.rto bhava| etatkathaayaa.h kathanamaatraat sa ku.s.thii rogaanmukta.h pari.sk.rto.abhavat| 43 tadaa sa ta.m vis.rjan gaa.dhamaadi"sya jagaada 44 saavadhaano bhava kathaamimaa.m kamapi maa vada; svaatmaana.m yaajaka.m dar"saya, lokebhya.h svapari.sk.rte.h pramaa.nadaanaaya muusaanir.niita.m yaddaana.m taduts.rjasva ca| 45 kintu sa gatvaa tat karmma ittha.m vistaaryya pracaarayitu.m praarebhe tenaiva yii"su.h puna.h saprakaa"sa.m nagara.m prave.s.tu.m naa"saknot tatohetorbahi.h kaananasthaane tasyau; tathaapi caturddigbhyo lokaastasya samiipamaayayu.h|

In Other Versions

Mark 1 in the ANGEFD

Mark 1 in the ANTPNG2D

Mark 1 in the AS21

Mark 1 in the BAGH

Mark 1 in the BBPNG

Mark 1 in the BBT1E

Mark 1 in the BDS

Mark 1 in the BEV

Mark 1 in the BHAD

Mark 1 in the BIB

Mark 1 in the BLPT

Mark 1 in the BNT

Mark 1 in the BNTABOOT

Mark 1 in the BNTLV

Mark 1 in the BOATCB

Mark 1 in the BOATCB2

Mark 1 in the BOBCV

Mark 1 in the BOCNT

Mark 1 in the BOECS

Mark 1 in the BOGWICC

Mark 1 in the BOHCB

Mark 1 in the BOHCV

Mark 1 in the BOHLNT

Mark 1 in the BOHNTLTAL

Mark 1 in the BOICB

Mark 1 in the BOILNTAP

Mark 1 in the BOITCV

Mark 1 in the BOKCV

Mark 1 in the BOKCV2

Mark 1 in the BOKHWOG

Mark 1 in the BOKSSV

Mark 1 in the BOLCB

Mark 1 in the BOLCB2

Mark 1 in the BOMCV

Mark 1 in the BONAV

Mark 1 in the BONCB

Mark 1 in the BONLT

Mark 1 in the BONUT2

Mark 1 in the BOPLNT

Mark 1 in the BOSCB

Mark 1 in the BOSNC

Mark 1 in the BOTLNT

Mark 1 in the BOVCB

Mark 1 in the BOYCB

Mark 1 in the BPBB

Mark 1 in the BPH

Mark 1 in the BSB

Mark 1 in the CCB

Mark 1 in the CUV

Mark 1 in the CUVS

Mark 1 in the DBT

Mark 1 in the DGDNT

Mark 1 in the DHNT

Mark 1 in the DNT

Mark 1 in the ELBE

Mark 1 in the EMTV

Mark 1 in the ESV

Mark 1 in the FBV

Mark 1 in the FEB

Mark 1 in the GGMNT

Mark 1 in the GNT

Mark 1 in the HARY

Mark 1 in the HNT

Mark 1 in the IRVA

Mark 1 in the IRVB

Mark 1 in the IRVG

Mark 1 in the IRVH

Mark 1 in the IRVK

Mark 1 in the IRVM

Mark 1 in the IRVM2

Mark 1 in the IRVO

Mark 1 in the IRVP

Mark 1 in the IRVT

Mark 1 in the IRVT2

Mark 1 in the IRVU

Mark 1 in the ISVN

Mark 1 in the JSNT

Mark 1 in the KAPI

Mark 1 in the KBT1ETNIK

Mark 1 in the KBV

Mark 1 in the KJV

Mark 1 in the KNFD

Mark 1 in the LBA

Mark 1 in the LBLA

Mark 1 in the LNT

Mark 1 in the LSV

Mark 1 in the MAAL

Mark 1 in the MBV

Mark 1 in the MBV2

Mark 1 in the MHNT

Mark 1 in the MKNFD

Mark 1 in the MNG

Mark 1 in the MNT

Mark 1 in the MNT2

Mark 1 in the MRS1T

Mark 1 in the NAA

Mark 1 in the NASB

Mark 1 in the NBLA

Mark 1 in the NBS

Mark 1 in the NBVTP

Mark 1 in the NET2

Mark 1 in the NIV11

Mark 1 in the NNT

Mark 1 in the NNT2

Mark 1 in the NNT3

Mark 1 in the PDDPT

Mark 1 in the PFNT

Mark 1 in the RMNT

Mark 1 in the SBIAS

Mark 1 in the SBIBS

Mark 1 in the SBIBS2

Mark 1 in the SBICS

Mark 1 in the SBIDS

Mark 1 in the SBIGS

Mark 1 in the SBIHS

Mark 1 in the SBIIS

Mark 1 in the SBIIS2

Mark 1 in the SBIIS3

Mark 1 in the SBIKS

Mark 1 in the SBIKS2

Mark 1 in the SBIMS

Mark 1 in the SBIOS

Mark 1 in the SBIPS

Mark 1 in the SBISS

Mark 1 in the SBITS

Mark 1 in the SBITS2

Mark 1 in the SBITS3

Mark 1 in the SBITS4

Mark 1 in the SBIUS

Mark 1 in the SBT

Mark 1 in the SBT1E

Mark 1 in the SCHL

Mark 1 in the SNT

Mark 1 in the SUSU

Mark 1 in the SUSU2

Mark 1 in the SYNO

Mark 1 in the TBIAOTANT

Mark 1 in the TBT1E

Mark 1 in the TBT1E2

Mark 1 in the TFTIP

Mark 1 in the TFTU

Mark 1 in the TGNTATF3T

Mark 1 in the THAI

Mark 1 in the TNFD

Mark 1 in the TNT

Mark 1 in the TNTIK

Mark 1 in the TNTIL

Mark 1 in the TNTIN

Mark 1 in the TNTIP

Mark 1 in the TNTIZ

Mark 1 in the TOMA

Mark 1 in the TTENT

Mark 1 in the UBG

Mark 1 in the UGV

Mark 1 in the UGV2

Mark 1 in the UGV3

Mark 1 in the VBL

Mark 1 in the VDCC

Mark 1 in the YALU

Mark 1 in the YAPE

Mark 1 in the YBVTP

Mark 1 in the ZBP