Mark 5 (MAAL)

1 ዬሱሴና ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ቶጊ ጌሊላ ባዞ ፒንቃዖ ጌርሴኖኔ ዓጮ ሄሌኔ። 2 ዒማና ዬሱሴ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎይዳፓ ኬኬዳኣና ፑርታ ዓያናና ዓርቂንቴ ዓሲ ዱኡፒ ካይዚፓ ኬስኪ ካኣሜኔ። 3 ዬያ ዓሢኮ ናንጋ ዱኡፒ ቤሲዳኬ፤ ዖኦኒያ ዒዛ ካኒቢራቴና ቱኪ ቃዛኒ ዳንዳዑዋሴ፤ 4 ዒዛኮ ቶኮና ኩጮና ሚርጌ ኬሊ ዓንጊ ዱፄና ካኒ ቢራታና ቱኡታኔ፤ ጋዓንቴ ዒ ቢያ ዎዴና ካኖቢራቶዋ ዱኡዚ ዱኡዚ ቶኮ ዓንጎዋ ሜንሢ ሜንሢ ኬኤራኔ፤ ዬያሮ ዒዛ ዓርቂ ቃዛኒ ዳንዳዓ ዓይጎ ዓሲያ ባኣሴ። 5 ቢያ ኬሊ ዓሞና ሮኦሮና ዱኡፖ ባኣኮይዳ፥ ዹኮ ዑፆይዳ ዒላቲ ዒላቲ ሃንታዖ፥ ዑፆዋ ፔኤኮ ቲሊንጊና ቲቂ ቲቂ ኪፃሳኔ። 6 ዒዚ ዬሱሴ ዻካ ሃኬ ዓኣንቴ ዴንቃዖ ባንሢ ጳሽኪ ሙኪ ጉምዓቲ ዚጌኔ። 7 ዬካፓ ፑኡፒ ዑኡሲና፦ «ኔኤኒ፥ ፑኡፖ ፆኦሲ ናዓሢዮ ዬሱሴ! ኔኤና ታኣና ዓይጎ ፔቱሞ ዓኣይ? ፆኦሲ ሱንፆና ታ ኔና ሺኢቃኔ ሃዳራ ታና ሜታሲፖ» ጌዒ ዒላቴኔ። 8 ዬያ ዒዚ ጌዔሢ፦ «ሃይ ኔ ፑርቶ ዓያናሢ፥ ሃያ ዓሢ ሃሺ ኬስኬ!» ጌዒ ዬሱሴ ዓይሤሢሮኬ። 9 ዬሱሴ ዒዛ፦ «ሱንፃ ኔኤኮ ዖናዳይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ፤ ዒዚያ፦ «ኑኡኒ ሚርጌታሢሮ ሱንፃ ታኣኮ ዴሬኬ» ጌዒ ማሄኔ። 10 ፑርቶ ዓያኖና ዓኣ ዓሢ ዬኖ ዓጫፓ ዬሱሴ ዔያቶ ዳውሱዋጉዲ ዶዲሺ ሺኢቄኔ። 11 ዬኖ ቤዞይዳ ሚርጌ ዓሲኮ ቆሎ ጉዱንሢ ዉዴ ጌሜሮ ጎኦባ ሄንቃኔ፤ 12 ዬያሮ ፑርቶ ዓያና ዬሱሴ ኮራ፦ «ሃዳራ ኑና ሃሴኬ ጉዱንፆ ባንሢ ዳኬ፤ ኑኡኒ ዔያቶይዳ ዓኣዺ ጌሎም» ጌዒ ሺኢቄኔ። 13 ዒዚ ዔያታ ጌላንዳጉዲ ዓይሣዛ፥ ፑርቶ ዓያና ዓሢዳፓ ኬስኪ ጉዱንፆይዳ ጌሌኔ፤ ጉቤ ዉዳ ሴካ ላምዖ ሺያ ማዔ ጉዱንሢ ማጎ ዋኣፆ ባንሢ ዲርጊ ባዞይዳ ጌሊ ዔኤዺንቲ ሃይቄኔ። 14 ጉዱንፆ ሄንቃዞንሢ ጳሽኪ ዴንዲ ካታሞና ኮይሎ ጉርዶ ቢያይዳ ሃይሶ ሚርጌና ዳልጊሼኔ፤ ዓሳ ማዔ ባኮ ዛጋኒ ፔኤኮ ማኣራፓ ማኣራፓ ኬስኬኔ፤ 15 ዔያታ ዬሱሴ ባንሢ ሙካዖ ዬይ ቤርታ ሚርጌ ፑርቶ ዓያኖና ዓርቂንቴ ዓሢ ዣኣዣሢዳፓ ዻቂ፥ ዓፒሎ ፔኤኮ ማይንቲ፥ ዴዒ ዓኣንቴ ዔያታ ዛጊ ዲቃቲ ዒጊጬኔ። 16 ዬያ ቤርታዺ ዛጌ ዓሳ ፑርቶ ዓያና ዓርቄ ዓሢና ጉዱንፆናይዳ ማዺንቴ ባኮ ቢያ ዔያቶም ኬኤዜኔ። 17 ዬያሮ ዬኖ ዓጮ ዓሳ ዬሱሴ ዔያቶኮ ዓጫፓ ኬስኪ ዓኣዻንዳጉዲ ዒዛ ሺኢቄኔ። 18 ዬሱሴ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ጌላኣና ፑርቶ ዓያና ዓርቄንቴ ፖዔ ዓሢ፦ «ሃዳራ ታ ኔኤና ዎላ ዓኣዾም» ጌዒ ሺኢቄኔ። 19 ዬሱሴ ጋዓንቴ ዒዛ ላኣጌኔ፤ ዬሱሴ ዒማና ዒዛም፦ «ኔ ማኣሪ ዓኣዺጋፓ ጎዳ ኔኤም ዎዚጉዴ ፑኡፒ ባኣዚ ማዼቶዋ ሃሣ ዎዲ ኔና ማኣሬቶዋ ኔ ማኣሮ ዓሶም ኬኤዜ» ጌዔኔ። 20 ዓሢ ዬሱሴ ዒዛም ማዼ ባኮ «ታጶ ካታሞንሢ» ጌይንታ ዓጫ ኬኤዛዛ፥ ዋይዜ ዓሳ ቢያ ዲቃቲ ሄርሼኔ። 21 ዬሱሴ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎና ባዞ ሱኮ ጊንሣ ማዒ ፒንቃዛ ሚርጌ ዴሬ ዒዛ ኮራ ቡኬኔ፤ ዒማና ዒዚ ባዞ ዓጫኬ። 22 ዒኢካ ዒያዒሮሴ ጌይንታ፥ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ሱኡጎይዳፓ ፔቴስኬይ ሙኪ ዬሱሴ ዴንቃዖ ዒዛኮ ቶኮ ዴማ ሎኦሚ፦ 23 «ታኣኮ ዻካ ዉዱሮ ናይስኬማ ሃርጊንቲ ባኣሴ ሃይቃኒ ዑኬኔ! ዬያሮ ሙኪ ዒዛ ዻቃንዳጉዲ ሃሣ ሼምፔና ዒዛ ናንጋንዳጉዲ ሃዳራ ኔኤኮ ኩጮ ዒዞ ዑፃ ጌሤቴራ» ጌዒ ዶዲሺ ሺኢቄኔ። 24 ዬያሮ ዬሱሴ ዒዛና ዎላ ዓኣዻኒ ዔቄኔ፤ ዒማና ሚርጌ ዓሲ ዬሱሴና ዎላ ጎይፆ ዒዛ ቱቺ ዴንዳኔ። 25 ዒኢካ ታጶ ላምዖ ሌዔ ጉቤ ሱጉሢ ሾኦቲ ሚርጌ ሜታሳ ላኣሊስኬና ዓኣኔ። 26 ዒዛ ሚርጌ ዼኤሻ ዔራ ዓሶ ኮራ ዓኣዼቶዋ ፔኤኮ ሚኢሾ ቢያ ጉሪ ጋፒሴኔ፤ ጋዓንቴ ዻቆንዶ ዎዳ ሴካ ባሻንዳኣፓዓቴም ፖዒባኣሴ። 27 ዒዛ ዬሱሴ ዛሎ ዋይዜያታሢሮ ዴሮኮ ባኣኪና ዒዛኮ ጊንፆ ዛሎና ሙኪ ዓፒሎ ካኣሜኔ። 28 ዬያ ዒዛ ማዼሢ፦ «ታ ዒዛኮ ዓፒሎታዖ ካኣሜቶ ዻቃንዳኔ» ጌዒኬ። 29 ዬማ ዒዛ ዓፒሎ ሄሄላዛ ዒዞኮ ሾኦታ ሱጉፃ ዔቄኔ፤ ሃርጋስካፓ ዻቄሢ ዒዞም ዑፆይዳ ዔርቴኔ። 30 ቤዞማና ዬሱሴይዳፓ ዎልቄ ኬስኬሢ ዒዚ ዔራዖ ዴሮ ባንሢ ሺሪ፦ «ታኣኮ ዓፒሎ ሄሌሢ ዖናዳይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 31 ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ፦ «ዓሳ ሃያይዲ ቱቺንቲ ዓኣዻሢ ኔ ዛጋያታዖ ‹ዖኦኒ ታና ካኣሜይ› ኔኤኒ ዎዲ ጋዓይ?» ጌዒ ማሄኔ። 32 ዬሱሴ ጋዓንቴ ዬኖ ዖኦኒ ማዼቶዋ ዔራኒ ኮሮ ሺሪ ዛጌኔ። 33 ዓሴላ ዒዞም ዓይጌ ማዺንቴቶዋ ዔሬሢሮ ዒጊቹሞና ጎጋይቂ ጎጋይቂ ዒዛኮ ቶኮ ዴማ ሎኦሚ ጎኑሞ ቢያ ኬኤዜኔ። 34 ዬሱሴ ዒዞም፦ «ታ ናዔሌ፥ ኔና ኔኤኮ ጉሙርቂፃ ፓሤኔ፤ ኮሺና ዓኣዼ፥ ሜታፓኣ ዻቄ» ጌዔኔ። 35 ዬሱሴ ዬኖ ኬኤዛ ጎይሣ ዓኣንቴ ዒያዒሮሴ ማኣራፓ ኪኢታ ዓሲ ሙኪ፦ «ናዔላ ኔኤኮ ሃይቄሢሮ ማይ ኔኤኒ ዔርዛሢ ዓይጎሮ ላቢሳይ?» ጌዒ ዒዛም ኬኤዜኔ። 36 ዬሱሴ ጋዓንቴ ዬያ ዔያታ ጋዓሢ ዋይዛዖ ዒዛም፦ «ፔቴታዖ ዒጊጪፖ ጉሙርቂሢ ሌሊ ጉሙርቄ» ጌዔኔ። 37 ማዓዛ ዬሱሴ ጴፂሮሴና ያይቆኦቤና ያይቆኦቤኮ ጌርሲ ዮሃኒሴናይዳፓ ዓታዛ ዖኦኒያ ዒዛና ዓኣዻንዳጉዲ ኮይባኣሴ። 38 ዔያታ ዒያዒሮሴ ማኣሪ ሄላዛ ዓሳ ዒኢካ ዲርጊ ዒላቲ ዒላቲ ዬኤካንቴ ዬሱሴ ዛጌኔ። 39 ዒማና ዒዚ ጋሮ ጌላዖ፦ «ሃይ ዲርጋሢና ዬኤፖና ዓይጎሮዳይ? ናዔላ ጊጊንዓንዳፓዓቴም ሃሃይቂባኣሴ» ጌዒ ዔያቶም ኬኤዜኔ። 40 ዓሳ ዒዛኮ ሃይሶ ቦሃዖ ሚኢጬኔ፤ ዬሱሴ ጋዓንቴ ጉቤሢ ዙሎ ኬሲ፥ ናዔሎኮ ዓዶና ዒንዶና ሃሣ ዒዛኮ ሃይሦ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶንሢና ዎላ ናዔላ ዓኣ ቤዞ ጌሌኔ። 41 ዒዚ ዒዞኮ ኩጮ ዓርቃዖ፦ «ፃሊታ ኩሚ!» ጌዔኔ። ጌይፃ «ዓንቆ፥ ታኣኒ ኔና ዔቄ! ጋዓኔ» ጌይሢኬ። 42 ዬና ናዔላ ታጶ ላምዖ ሌዔ ናይኬ፤ ቤዞማና ዒዛ ዔቃዖ ሴካ ሃንጋ ጌዒ ሃንቲሢ ዓርቄኔ፤ ዬይ ያዺ ማዔ ዎዶና ዓሳ ዛጋዖ ሚርጌና ዲቃቲ ሄርሼኔ። 43 ጋዓንቴ ዬሱሴ ዔያቶም ዖኦማኣ ኬኤዙዋጉዲ ዶዲሺ ላታዖ፦ «ዒዞም ሙዖንዶ ባኣዚ ዒንጉዋቴ» ጌዔኔ።

In Other Versions

Mark 5 in the ANGEFD

Mark 5 in the ANTPNG2D

Mark 5 in the AS21

Mark 5 in the BAGH

Mark 5 in the BBPNG

Mark 5 in the BBT1E

Mark 5 in the BDS

Mark 5 in the BEV

Mark 5 in the BHAD

Mark 5 in the BIB

Mark 5 in the BLPT

Mark 5 in the BNT

Mark 5 in the BNTABOOT

Mark 5 in the BNTLV

Mark 5 in the BOATCB

Mark 5 in the BOATCB2

Mark 5 in the BOBCV

Mark 5 in the BOCNT

Mark 5 in the BOECS

Mark 5 in the BOGWICC

Mark 5 in the BOHCB

Mark 5 in the BOHCV

Mark 5 in the BOHLNT

Mark 5 in the BOHNTLTAL

Mark 5 in the BOICB

Mark 5 in the BOILNTAP

Mark 5 in the BOITCV

Mark 5 in the BOKCV

Mark 5 in the BOKCV2

Mark 5 in the BOKHWOG

Mark 5 in the BOKSSV

Mark 5 in the BOLCB

Mark 5 in the BOLCB2

Mark 5 in the BOMCV

Mark 5 in the BONAV

Mark 5 in the BONCB

Mark 5 in the BONLT

Mark 5 in the BONUT2

Mark 5 in the BOPLNT

Mark 5 in the BOSCB

Mark 5 in the BOSNC

Mark 5 in the BOTLNT

Mark 5 in the BOVCB

Mark 5 in the BOYCB

Mark 5 in the BPBB

Mark 5 in the BPH

Mark 5 in the BSB

Mark 5 in the CCB

Mark 5 in the CUV

Mark 5 in the CUVS

Mark 5 in the DBT

Mark 5 in the DGDNT

Mark 5 in the DHNT

Mark 5 in the DNT

Mark 5 in the ELBE

Mark 5 in the EMTV

Mark 5 in the ESV

Mark 5 in the FBV

Mark 5 in the FEB

Mark 5 in the GGMNT

Mark 5 in the GNT

Mark 5 in the HARY

Mark 5 in the HNT

Mark 5 in the IRVA

Mark 5 in the IRVB

Mark 5 in the IRVG

Mark 5 in the IRVH

Mark 5 in the IRVK

Mark 5 in the IRVM

Mark 5 in the IRVM2

Mark 5 in the IRVO

Mark 5 in the IRVP

Mark 5 in the IRVT

Mark 5 in the IRVT2

Mark 5 in the IRVU

Mark 5 in the ISVN

Mark 5 in the JSNT

Mark 5 in the KAPI

Mark 5 in the KBT1ETNIK

Mark 5 in the KBV

Mark 5 in the KJV

Mark 5 in the KNFD

Mark 5 in the LBA

Mark 5 in the LBLA

Mark 5 in the LNT

Mark 5 in the LSV

Mark 5 in the MBV

Mark 5 in the MBV2

Mark 5 in the MHNT

Mark 5 in the MKNFD

Mark 5 in the MNG

Mark 5 in the MNT

Mark 5 in the MNT2

Mark 5 in the MRS1T

Mark 5 in the NAA

Mark 5 in the NASB

Mark 5 in the NBLA

Mark 5 in the NBS

Mark 5 in the NBVTP

Mark 5 in the NET2

Mark 5 in the NIV11

Mark 5 in the NNT

Mark 5 in the NNT2

Mark 5 in the NNT3

Mark 5 in the PDDPT

Mark 5 in the PFNT

Mark 5 in the RMNT

Mark 5 in the SBIAS

Mark 5 in the SBIBS

Mark 5 in the SBIBS2

Mark 5 in the SBICS

Mark 5 in the SBIDS

Mark 5 in the SBIGS

Mark 5 in the SBIHS

Mark 5 in the SBIIS

Mark 5 in the SBIIS2

Mark 5 in the SBIIS3

Mark 5 in the SBIKS

Mark 5 in the SBIKS2

Mark 5 in the SBIMS

Mark 5 in the SBIOS

Mark 5 in the SBIPS

Mark 5 in the SBISS

Mark 5 in the SBITS

Mark 5 in the SBITS2

Mark 5 in the SBITS3

Mark 5 in the SBITS4

Mark 5 in the SBIUS

Mark 5 in the SBIVS

Mark 5 in the SBT

Mark 5 in the SBT1E

Mark 5 in the SCHL

Mark 5 in the SNT

Mark 5 in the SUSU

Mark 5 in the SUSU2

Mark 5 in the SYNO

Mark 5 in the TBIAOTANT

Mark 5 in the TBT1E

Mark 5 in the TBT1E2

Mark 5 in the TFTIP

Mark 5 in the TFTU

Mark 5 in the TGNTATF3T

Mark 5 in the THAI

Mark 5 in the TNFD

Mark 5 in the TNT

Mark 5 in the TNTIK

Mark 5 in the TNTIL

Mark 5 in the TNTIN

Mark 5 in the TNTIP

Mark 5 in the TNTIZ

Mark 5 in the TOMA

Mark 5 in the TTENT

Mark 5 in the UBG

Mark 5 in the UGV

Mark 5 in the UGV2

Mark 5 in the UGV3

Mark 5 in the VBL

Mark 5 in the VDCC

Mark 5 in the YALU

Mark 5 in the YAPE

Mark 5 in the YBVTP

Mark 5 in the ZBP