Mark 5 (SBT)

1 Yesu ne beshikwiya bakendi balatampukila kutala kwa lwenje lwa Galileya mu cishi ca Gelasa. 2 Mpwalaseluka mubwato, walakumanya muntu wekatwa ne mishimu yaipa kafumina ku namaumbwe. 3 Walikwikala ku namaumbwe, paliya muntu naba umo walakonsha kumusunga ncetani. 4 Pakwinga walasungwapo ncetani kumakasa ne nshimbi kumyendo mankanda mangi, nsombi nendi walikusutaula ne kutyokola nshimbi. Paliya walikucikonsha kumukoma. 5 Cindi conse munshi ne mashiku, walikolobesha munamaumbwe ne mumalundu kaliyasaula ne mabwe. 6 Nomba mpwalamubona Yesu capataliko, walamufwambila ne kumusuntamina, 7 Neco walolobesha ne kwamba maswi eshikunyumfwika capatali walambeti, “Nkute nenu cani Yesu Mwana Lesa wa Kwilu ku mayoba? Ndamusengenga mulina lya Lesa kwambeti kamutampesha.” 8 Walambeco pakwinga Yesu walawambila mushimuwo kwambeti, “Pula mu muntuyu mushimu waipa obe.” 9 Nomba Yesu walamwipusha muntuyu kwambeti, “Njobe bani lina?” Nendi walakumbuleti, “Lina lyakame njame likoto, pakwinga tulimo bangi.” 10 Mishimu yaipa, yalapapata mankanda mangi kwambeti nkataituma kutali ne cibela ico. 11 Lino mungusa wa nkumba walikaulya pamulundu. 12 Neco, mishimu iyo yalamupapatileti, “kamututumani ku nkumba shisa, tuye twingilemo.” 13 Yesu walesuminisha. Popelapo mishimu yaipa yalapulamo nekuya kwingila mu nkumba. Mungusa wonse walamfwambila cakumukolo lubilo ne kuya kuliwala mulwenje, ne kufwilamo shonse, pamo myanda makumi abili. 14 Balikushembela balafwambila ku minshi ne ku mabala, kabaya kwamba, neco bantu bangi balesa kubona bintu byalenshika. 15 Mpobalashika kuli Yesu, balabona muntu walikuba wekatwa ne mishimu yaipa kaliwekala, kaliwafwala, kaliwekalikana nkombe, ee muntu walikukute likoto lya mishimu yaipa, neco balaba ne buyowa. 16 Bantu abo balabonako ibyo byalenshika balabambila mocalabela ku muntu usa walikuba wekatwa mishimu yaipa, ne byalenshika ku nkumba. 17 Neco bantu abo balatatika kumusenga Yesu kwambeti afume mucishi cabo. 18 Lino mpwali kutanta mubwato, muntu usa walikuba wekatwa mishimu yaipa walatatika kupapatila kwambeti benga pamo. 19 Nsombi nkalamusuminisha sobwe, walamwambileti, “Koya ku munshi kubanse bobe wenga ubambile byonse Lesa mbyalakwinshili ne nkumbo nshalakuleshe.” 20 Neco walanyamuka ne kuya ku Minshi likumi kuya kwambila bantu bintu byonse mbyalamwinshila Yesu, bantu bonse balakankamana. 21 Pacindi Yesu mpwalatampukila kutala nakumbi mu bwato, likoto lya bantu bangi lyalabungana nkwalikuba, nsombi nendi walikuba mumbali mwa lwenje. 22 Popelapo umo wabatangunishi ba ng'anda ya kupaililamo lina lyakendi Yailo, walashika, mpwalamubona walamusuntamina, 23 ne kumupapatila mankanda angi, kwambeti, “Mwaname mutukashi lakolwa camakasa abili ndapapata katuyani mwenga mubike makasa enu palyendiye kwambeti bulwashi bumumbuluke abe cena.” 24 Neco balanyamuka ne kuya pamo. Nomba likoto lya bantu lyalikumukonkela ne kumushankanya. 25 Lino palikuba mutukashi walikukolwa bulwashi bwa mukunko kwa byaka likumi ne bibili. 26 Walapenga kwine, nikukabeti walaya ku bang'anga bangi. ne kononga mali akendi onse nsombi bulwashi bwa mukunko empo bwalikuya pantangu. 27 Mutukashi uyu mpwalanyumfwa bintu bingi mbyalikwinsa Yesu. Walakengila mulikoto lya bantu ne kwisa kwikata mwinjila wakunsa, cakunyuma kwa Yesu. 28 Pakwinga munkombe mwakendi wali kuyeyeti, “ndekatako mwinjila wakendi wakunsa ninsengulwe.” 29 Pa cindi copeleco, bulwashi bwa mukunko bwalapwa, walanyumfwa mubili wakendi kwambeti lashilikwa kubulwashi bwamupenshanga. 30 Yesu neye pacindi copeleco, walanyumfwa kwambeti ngofu nashimbi shakusengula shilapulumo, walacebuka mu likoto lya bantu ne kwipusheti, “Inga niyani lekatako ku mwinjila wakame?” 31 Nomba beshikwiya bakendi balakumbuleti, “Bona bantu balakushankanyanga nibangi, nomba ulepushilingacani eti lakwikata niyani?” 32 Nomba Yesu walikacebauka uku ne uku kwambeti abone lenshico. 33 Nomba mutukashi uyo walaba ne buyowa ne kutatika kututuma pa kwinshiba ncilamwinshinkili. Neco walesa pepi ne kusuntama pamenso pakendi ne kumwambila cancine ncine. 34 Yesu walamwambila mutukashi uyo, “Omwana mutukashi obe lushomo lwakobe lulapesheti ube cena, Koya mu lumuno. Bulwashi bwakobe bwakumpenshanga bulapwilili.” 35 Kacamba palashika batuloba balafumina kuli Yailo mutangunishi wa ng'anda ya kupaililamo ne kumwambileti, “Mwanenu mutukashi usa lafu! Inga mucimumpenshela cani Shikwiyisha?” 36 Nomba Yesu mpwalanyumfwa ibyo byalikwambwa, walamwambila Yailo kwambeti, “Kotatina, kobowa lushomo.” 37 Yesu nkalasuminisha kuya ne muntu uliyense kupatulakowa Petulo ne Jemusi ne Yohane mukwabo. 38 Neco balakashika ku ng'anda ya mutangunishi wa ng'anda yakupaililamo, walabona kupilingana kwa bantu balikulila ne kulyuma pa nkombe. 39 Nomba mpwalengila mukati walambeti, “Inga mulalilingeconi cisa? Mwana uyu uliya kufwa sobwe, nsombi wonatulo.” 40 Mpwalamba maswi awa, balatatika kumuseka. Nomba mpwalabapulishamo bonse, walamanta baishi ne banyina bamwana pamo ne beshikwiya batatu mbwalikuba nabo, ne kwingila uko kwalikuba mwana uyo. 41 Neco walekata cikasa ca mwana mutukashi uyo ne kwambeti, “Talita koumi!” Maswi aya alapandululungeti, “Omulindu obe, ndambanga ne njobe punduka!” 42 Pa cindi copeleco mwana uyu walapunduka ne kutatika kwenda, walikuba wa byaka likumi ne bibili. Nomba bantu balakankamana kwine. 43 Nomba Yesu walabakonkomesha makanda angi kwambeti kabatambilako uliyense sha bintu ibi, walabambileti “mupeni cakulya.”

In Other Versions

Mark 5 in the ANGEFD

Mark 5 in the ANTPNG2D

Mark 5 in the AS21

Mark 5 in the BAGH

Mark 5 in the BBPNG

Mark 5 in the BBT1E

Mark 5 in the BDS

Mark 5 in the BEV

Mark 5 in the BHAD

Mark 5 in the BIB

Mark 5 in the BLPT

Mark 5 in the BNT

Mark 5 in the BNTABOOT

Mark 5 in the BNTLV

Mark 5 in the BOATCB

Mark 5 in the BOATCB2

Mark 5 in the BOBCV

Mark 5 in the BOCNT

Mark 5 in the BOECS

Mark 5 in the BOGWICC

Mark 5 in the BOHCB

Mark 5 in the BOHCV

Mark 5 in the BOHLNT

Mark 5 in the BOHNTLTAL

Mark 5 in the BOICB

Mark 5 in the BOILNTAP

Mark 5 in the BOITCV

Mark 5 in the BOKCV

Mark 5 in the BOKCV2

Mark 5 in the BOKHWOG

Mark 5 in the BOKSSV

Mark 5 in the BOLCB

Mark 5 in the BOLCB2

Mark 5 in the BOMCV

Mark 5 in the BONAV

Mark 5 in the BONCB

Mark 5 in the BONLT

Mark 5 in the BONUT2

Mark 5 in the BOPLNT

Mark 5 in the BOSCB

Mark 5 in the BOSNC

Mark 5 in the BOTLNT

Mark 5 in the BOVCB

Mark 5 in the BOYCB

Mark 5 in the BPBB

Mark 5 in the BPH

Mark 5 in the BSB

Mark 5 in the CCB

Mark 5 in the CUV

Mark 5 in the CUVS

Mark 5 in the DBT

Mark 5 in the DGDNT

Mark 5 in the DHNT

Mark 5 in the DNT

Mark 5 in the ELBE

Mark 5 in the EMTV

Mark 5 in the ESV

Mark 5 in the FBV

Mark 5 in the FEB

Mark 5 in the GGMNT

Mark 5 in the GNT

Mark 5 in the HARY

Mark 5 in the HNT

Mark 5 in the IRVA

Mark 5 in the IRVB

Mark 5 in the IRVG

Mark 5 in the IRVH

Mark 5 in the IRVK

Mark 5 in the IRVM

Mark 5 in the IRVM2

Mark 5 in the IRVO

Mark 5 in the IRVP

Mark 5 in the IRVT

Mark 5 in the IRVT2

Mark 5 in the IRVU

Mark 5 in the ISVN

Mark 5 in the JSNT

Mark 5 in the KAPI

Mark 5 in the KBT1ETNIK

Mark 5 in the KBV

Mark 5 in the KJV

Mark 5 in the KNFD

Mark 5 in the LBA

Mark 5 in the LBLA

Mark 5 in the LNT

Mark 5 in the LSV

Mark 5 in the MAAL

Mark 5 in the MBV

Mark 5 in the MBV2

Mark 5 in the MHNT

Mark 5 in the MKNFD

Mark 5 in the MNG

Mark 5 in the MNT

Mark 5 in the MNT2

Mark 5 in the MRS1T

Mark 5 in the NAA

Mark 5 in the NASB

Mark 5 in the NBLA

Mark 5 in the NBS

Mark 5 in the NBVTP

Mark 5 in the NET2

Mark 5 in the NIV11

Mark 5 in the NNT

Mark 5 in the NNT2

Mark 5 in the NNT3

Mark 5 in the PDDPT

Mark 5 in the PFNT

Mark 5 in the RMNT

Mark 5 in the SBIAS

Mark 5 in the SBIBS

Mark 5 in the SBIBS2

Mark 5 in the SBICS

Mark 5 in the SBIDS

Mark 5 in the SBIGS

Mark 5 in the SBIHS

Mark 5 in the SBIIS

Mark 5 in the SBIIS2

Mark 5 in the SBIIS3

Mark 5 in the SBIKS

Mark 5 in the SBIKS2

Mark 5 in the SBIMS

Mark 5 in the SBIOS

Mark 5 in the SBIPS

Mark 5 in the SBISS

Mark 5 in the SBITS

Mark 5 in the SBITS2

Mark 5 in the SBITS3

Mark 5 in the SBITS4

Mark 5 in the SBIUS

Mark 5 in the SBIVS

Mark 5 in the SBT1E

Mark 5 in the SCHL

Mark 5 in the SNT

Mark 5 in the SUSU

Mark 5 in the SUSU2

Mark 5 in the SYNO

Mark 5 in the TBIAOTANT

Mark 5 in the TBT1E

Mark 5 in the TBT1E2

Mark 5 in the TFTIP

Mark 5 in the TFTU

Mark 5 in the TGNTATF3T

Mark 5 in the THAI

Mark 5 in the TNFD

Mark 5 in the TNT

Mark 5 in the TNTIK

Mark 5 in the TNTIL

Mark 5 in the TNTIN

Mark 5 in the TNTIP

Mark 5 in the TNTIZ

Mark 5 in the TOMA

Mark 5 in the TTENT

Mark 5 in the UBG

Mark 5 in the UGV

Mark 5 in the UGV2

Mark 5 in the UGV3

Mark 5 in the VBL

Mark 5 in the VDCC

Mark 5 in the YALU

Mark 5 in the YAPE

Mark 5 in the YBVTP

Mark 5 in the ZBP