Mark 6 (MAAL)

1 ዬሱሴ ያፓ ቤዞ ሃሺ ፔኤኮ ዓጮ ካታሞ ሙኬኔ፤ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢያ ዒዛ ጊንፆ ሙኬኔ። 2 ዓይሁዶኮ ሃውሾ ዓቦና ዔያቶኮ ቡኪንቶ ቤዛ ዒዚ ዔርዚሢ ዓርቄኔ፤ ሚርጌ ዓሲ ዒኢካ ዓኣኔ፤ ዒዚ ኬኤዛሢ ዔያታ ዋይዛዖ፦ «ዓንካፓ ዒዚ ሃያ ቢያ ዴንቄይ? ዎዚጉዴ ዔራቶዳይ ዒዛም ዒንጊንቴሢ? ሃያ ዲቃሣ ዓኮ ባኮ ዎዲ ዒዚ ማዻይ?» ጌዒ ጌዒ ዒዛ ሄርሼኔ። 3 ጊንሣ ሃሣ ዔያታ ጋዓዖ፦ «ማዔቶዋ ሃይ ሚፆ ዓርሳ ሃኣማሢቱዓዳ? ዒንዴላ ዒዛኮ ማይራሞ ሃሣ ጌርሲንሢ ዒዛኮ ያይቆኦቤ፥ ዮሳ፥ ዪሁዳ፥ ሲሞኦኔንታ ጌሮንሢያ ዒዛኮ ሃይካ ኑኡና ዓኣዞንሢቱዓዳ?» ጌዒ ዒዚ ኬኤዛ ባኮ ዔኩዋዖ ሃሼኔ። 4 ዬሱሴ ዔያቶም ኬኤዛዖ፦ «ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛይ ሜሌ ዓሲ ኮራ ቦቦንቺንታኔ፤ ፔኤኮ ዓጮይዳ፥ ፔኤኮ ዒጊኖ ባኣኮና ፔኤኮ ማኣሮ ዓሶና ባኣካ ቦቦሂንታኔ» ጌዒ ማሄኔ። 5 ዒዚ ዒኢካ ዻካ ሃርጊንቴ ዓሲኮ ሌሊ ዑፃ ኩጮ ጌሢ ፓሤያፓዓቴም ሜሌ ዓኪ ዲቃሣ ባኣዚ ማዻኒ ዳንዳዒባኣሴ። 6 ዓሶኮ ጉሙርቂሢ ባኣሢሮ ዒዚ ዲቃቴኔ፤ ዬካፓ ዬሱሴ ጉርዶ ባኣኮ ሃንቲ ሃንቲ ዔርዜኔ። 7 ዒዚ ታጶ ላምዖ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶ ፔ ባንሢ ዔኤሊ ላምዖ ላምዖ ማሂ ዔያቶ ዳኬኔ፤ ዒዚ ዔያቶም ፑርቶ ዓያኖ ዑፆይዳ ዎልቄና ዓኣ ቢታንቶ ዒንጌኔ። 8 ዬሱሴ ዔያቶም ኪኢታዖ፦ «ዒንሢ ጎይፆኮ ኮኦሎፓ ዓታዛ ጋላ፥ ጋላ ዓርቆ ሉካ፥ ሚኢሼታቶዋ ቡራሻይዳ ዓጊ ዔኪፖቴ» ጌዒ ዓይሤኔ። 9 ዒ ኬኤዛዖ፦ «ቶካ ዒንሢኮ ዱርሲ ዓኣሣንዳፓዓቴም ቃሲ ላምዖ ማኣዖ ማኣዒፖቴ፤ 10 ዓንካኣ ማዖም ዒንሢ ዓሲ ማኣሪ ጌሌቶ ዒኢካፓ ኬስካንዳያ ሄላንዳኣና ዒማካ ዴዑዋቴ፤ 11 ዎካ ማዔቶዋ ዓሳ ዒንሢሲ ዔኩዋያና ዋይዙዋ ቤዛ ቢያ ዒንሢኮ ቶኮ ሲላሎ ፒፂጋፓ ኬስኪ ዓኣዹዋቴ። ዬይ፦ ዔያቶም ‹ዒንሢና ዔሩዋቴ› ጋዓ ማርካ ማዓንዳኔ» ጌዔኔ። 12 ዬያሮ ዔያታ ኬስኪ ዓሳ ፔኤኮ ጎሞ ቡኡፃንዳጉዲ ኬኤዜኔ። 13 ዔያታ ሚርጌ ፑርታ ዓያናኣ ኬሴኔ፤ ሃሣ ሚርጌ ሃርጊንቴ ዓሲ ዛይቴ ቲሺና ቲሽኪ ዓውሴኔ። 14 ዬሱሴኮ ማዻ ቢያ ቤዞይዳ ዋይዚንቴሢሮ ካኣቲ ሄሮዲሴያ ዒዛ ዛሎ ዋይዜኔ። ፔቴ ፔቴ ዓሳ፦ «ማስካ ዮሃኒሴ ሃይባፓ ዔቄኔ፤ ዬያሮ ሃይ ጉቤ ዋይዚንታ ባካ ዒዛና ማዺንታያኬ» ጋዓኔ። 15 ዓሳ ዛላ፦ «ዒዚ ዔኤሊያሴኬ» ጋዓኔ፤ ዛላ ሃሣ፦ «ሚናኣ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢዳፓ ፔቴያኬ» ጋዓኔ። 16 ዬያ ካኣቲ ሄሮዲሴ ዋይዛዖ፦ «ዬይ ታኣኒ ቶኦኮ ቲቂሴ ማስካ ዮሃኒሴታዖ ሃይባፓ ዔቄያዋይ ሜሌቱዋዋይ!» ጌዔኔ። 17 ሄሮዲሴ ፔኤኮ ጌርሲ ፒልጶሴ ማቾ ሄሮዲያዳ ዔኬም፥ 18 ዬያ ዛሎና ማስካ ዮሃኒሴ፦ «ጌርሲ ማቾ ዔኮና ኔኤኒ ዻቤኔ» ጌዒ ጎሬሢሮ ካኣቲ ዒዛ ዓይሢ ቱኡሴኔ። 19 ዬያሮ ሄሮዲያዳ ዮሃኒሴ ኮሚ ዎዺሳኒ ኮዔቶዋ ዒዛ ዳንዳዒባኣሴ። 20 ዓይጎሮ ጌዔቶ ካኣቲ ሄሮዲሴ ማስካ ዮሃኒሴ ጌኤሺ ሃሣ ፂሎ ዓሲ ማዔሢ ዔሪ ዒጊጪ ካፓሢሮኬ። ማስካ ዮሃኒሴ ኬኤዛ ዎዶና ካኣቲ ዲቃታቶዋ ዎዛና ዒዛሲ ዋይዛኔ። 21 ማዓዛ ካኣቲ ሄሮዲሴ ፔኤኮ ሾይንቴ ኬሎ ቦንቻያ ማዔሢሮ ዓጮ ዎይሣ ዓሶና ፖኦሊሶኮ ሱኡጎና ፔቴ ፔቴ ጌሊላ ዓጮይዳ ዔርቴ ዓሶናም ዼኤፒ ሙኡዚ ጊኢጊሼኔ፤ ዬና ሄሮዲያዳም ዒዞ ማሊፆና ካኣማያ ማዔኔ። 22 ዒማና ሄሮዲያዳኮ ናኣ ሙዖ ቤዞ ጌሊ ኮፆና ካኣቲንታ ዒዛና ዎላ ዓኣ ዓሶዋ ዎዛሴሢሮ ካኣቲ ናዔሎም፦ «ኔኤኒ ኮዓ ባካ ዓይጌንዴ ማዔታቶዋ ዖኦጬ፥ ታኣኒ ዒንጋንዳኔ፤ 23 ታኣኮ ካኣቱሞኮ ዛሎ ማዔቶዋ ኔኤኒ ዖኦጬ ባኣዚ ቢያ ዒንጋንዳኔ» ጌዒ ጫኣቄኔ። 24 ዒዛ ዒንዶ ኮይላ ኬስኪ ዓኣዺ፦ «ዓይጎ ታ ዒዛ ዖኦጬቶ ቃራዳይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። ዒንዳ፦ «ማስካ ዮሃኒሴኮ ቶኦኮ ታኣም ዒንጌ ጌዒ ዖኦጬ» ጌዒ ማሄኔ። 25 ናዔላ ዑኬና ሩኡሪ ካኣቲ ባንሢ ማዒ ሙካዖ፦ «ማስካ ዮሃኒሴኮ ቶኦኮ ሃሢ ሃይማካ ጎንጊዳ ታኣም ኔ ዒንጋንዳጉዲ ታ ኮዓኔ» ጌዒ ዖኦጬኔ። 26 ሂዚ ጌዒ ዒዛ ዖኦጬሢሮ ካኣቲ ኮሺ ዖዬኔ፤ ጋዓንቴ ዒዛ ዖኦጬ ባኣዚ ኩንሣኒ ዒዛኮ ሾኦጮ ጉቤሢኮ ቤርታ ዒዚ ጫኣቄሢሮ ዒዚ ላኣጋኒ ዳንዳዒባኣሴ። 27 ዬያሮ ካኣቲ ዑኬና ፖኦሊሶይዳፓ ፔቴስኬያ ማስካ ዮሃኒሴኮ ቶኦኮ ቲቂ ዔኪ ዬዓንዳጉዲ ዳኬኔ፤ ፖኦሊሳሢ ቱኡዞ ማኣሪ ዴንዲ ማስካ ዮሃኒሴኮ ቶኦኮ ቲቄኔ። 28 ቲቂንቴ ቶኦኮ ጎንጊዳ ዓጊ ዔኪ ናዔሎም ዒንጌኔ፤ ናዔላ ዔኪ ዒንዴሎም ዒንጌኔ። 29 ማስካ ዮሃኒሴኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዬያ ዋይዜ ዎዶና ሙካዖ ሌዞ ዒዛኮ ዔኪ ዱኡኬኔ። 30 ዳኪንቴዞንሢ ዳኪንቴ ቤዞይዳፓ ማዒ ዬሱሴ ኮራ ቡኬኔ፤ ዔያታ ማዼ ባኮና ዔርዜሢ ቢያ ዒዛም ኬኤዜኔ። 31 ዒዚ ዔያቶም፦ «ዒንሢሮ ሌሊ ታኣና ዎላ ዓሲባኣ ቤሲ ሙኪ ዻካ ሃውሹዋቴ» ጌዔኔ። ዬያ ዒ ጌዔሢ ዔያቶ ኮይላ ሙካ ዓሶና ዓኣዻ ዓሶና ሚርጋዛ፥ ሙዓኒያ ዔያቶም ማጌሢሮኬ። 32 ዬያሮ ዓሳባኣ ቤዞይዳ ዔያታ ሌሊ ማዓኒ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ቶጊ ዓኣዼኔ። 33 ማዔቶዋ ዔያታ ዓኣዻኣና ሚርጌ ዓሲ ዔያቶ ዛጊ ዔሪ ፔኤኮ ካታማፓ ኬስኪ ቶኪና ጳሽኪ ጳሽኪ ዔያቶ ቢራዖ ዔያቶ ኮራ ቡኬኔ። 34 ዬሱሴ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎይዳፓ ኬዳኣና ሚርጌ ቡኬ ዴሮ ዛጋዖ ዔያታ ሄንቃ ዓሲባኣ ማራይጉዴያ ማዔሢሮ ዒዛኮ ዒና ዔያቶ ሚጪንቴኔ፤ ዬያሮ ዒዚ ሚርጌ ባኣዚ ዔርዚሢ ዓርቄኔ። 35 ሳዓ ዒባናኒ ጋዓኣና ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዒዛ ባንሢ ሙኪ፦ «ሳዓ ዓማኔ፤ ቤዛ ሃይ ዔኤቢባኣ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎኬ፤ 36 ሙዖ ባኣዚ ዓሶኮ ባኣሢሮ ሃይካ ጉርዶይዳፓ ዴንዲ ፔኤኮ ሙዖ ባኣዚ ሻንቃንዳጉዲ ዓሶ ዳኬ» ጌዔኔ። 37 ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ «ዔያታ ሙዓንዳ ባኣዚ ዒንሢ ዔያቶም ዒንጉዋቴ» ጌዒ ማሄኔ። ዔያታ፦ «ሂዴቶ ዓሳ ሙዓንዳ ካሣ ፔቴ ዓሲ ላምዖ ፄኤታ ኬሊ ማዼም ዒንጊንታንዳ ሚኢሼና ሻንቂ ኑ ዒንጎንዶሞ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 38 ዬያሮ ዬሱሴ ዔያቶ ዖኦጫዖ፦ «ዓኣፒኒ ካሣ ዓኣቴ ሂንዳ ዴንዲ ዛጉዋቴ» ጌዔኔ። ዔያታ ዛጋዖ፦ «ዶንጎ ካሣና ላምዖ ሞሎስኬንሢና ዓኣኔ» ጌይ ኬኤዜኔ። 39 ዬሱሴ ፔ ጊንፆ ሃንታዞንሢም ዓሶ ፓቂ ፓቂ ቡጮይዳ ዴይሡዋቴ ጌዒ ዓይሤኔ። 40 ዬያሮ ዓሳ ዎሊ ጊንፆ ዛላ ፄኤታ ዛላ ዶንጊታሚ ማዒ ፓቂንቲ ፓቂንቲ ዴዔኔ። 41 ዬካፓ ዬሱሴ ዶንጎ ካፆንሢና ላምዖ ሞሎንሢያ ዔኪ ጫሪንጮ ባንሢ ዛጊ ፆኦሲ ጋላታዖ ቡንፂ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዓሶም ጊሽካንዳጉዲ ዒንጌኔ፤ ሃሣ ላምዖ ሞሎንሢያ ቢያሢም ጊሽኬኔ። 42 ቢያሢ ሙዒ ሚሽኬኔ። 43 ዓሳ ሙዒ ሚሽካዛ ዓቴ ካሦና ሞላሢናኮ ዶንቦ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ታጶ ላምዖ ዳልጊ ሌማቴ ኩሙሢ ዔኬኔ። 44 ካሦ ሙዔ ዓሶይዳፓ ዓቲንቆ ፓይዳ ሌሊ ዶንጎ ሺያ ሄላያኬ። 45 ዬሱሴ ዓሶ ዳካኣና ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዑኬና ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎና ሱኮ ቤቴሳይዳ ጌይንታ ቤዞ ቢሪ ዒዛ ፒንቃንዳጉዲ ዒ ዓይሤኔ። 46 ዒዚ ዓሶ ኮሺ ዓኣዹዋቴ ጌዔሢኮ ጊንፃፓ ሺኢቃኒ ጌሜሪ ኬስኬኔ። 47 ሳዓ ዓማኣና ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጋ ዋኣፆ ሳዛ ዓኣንቴ ዬሱሴ ፔኤሮ ሌሊ ሳዖይዳ ዓኣኔ። 48 ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዔያቶኮ ቤርታ ዢባርሻ ዢባሮይዳፓ ዔቄያና ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ዒሾ ባሺንቲ ሚርጌ ሜታዻንቴ ዒዚ ዛጌኔ፤ ዬይ ያዺ ማዔሢ፦ ዹሞኮ ሴካ ባራሪ ኮይዳ ቂኢቃኣና ጉዴያናኬ፤ ዬሱሴ ባዞ ዑፃ ቶኪና ሃንቲ ሙካዖ ኮርሳ ዔያቶኮ ቢሪ ዓኣዻኒ ዑኬኔ። 49 ጋዓንቴ ዔያታ ዒዚ ዋኣፆ ዑፃ ሃንታንቴ ዛጋዖ ዓልጎ ዔኤዤ ዔያቶም ማላዛ ዒጊጪ ዒላቴኔ። 50 ቢያሢ ዒዛ ዛጋዖ ዲቃቴኔ።ዒዚ ጋዓንቴ ቤዞማና፦ «ሃይ ዒንሢ ዎይታይ፤ ታናኬ ዒጊጪፖቴ» ጌዒ ዔያቶ ዶዲሼኔ። 51 ዬካፓ ዒዚ ዔያቶ ኮራ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ጋሮ ጌላዛ ዢባራ ዢባርሺፆ ሃሼኔ። ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ጉቤ ሃያጉዴ ባኣዚ ጌዒ ኮሺ ዲቃቲ ሄርሼኔ። 52 ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒና ዔያቶኮ ዶንጎ ካሦና ማዺንቴ ባኮ ጶቂሡዋያ ማዒ ዶጬሢሮኬ። 53 ዔያታ ባዞና ፒንቂ ጌንሴሬፄ ካታሞ ሄሌኔ፤ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ዔያታ ባዞ ዓጫ ዓኣ ሳዖ ባንሢ ዶጪሲ ቱኬኔ። 54 ዔያታ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎይዳፓ ኬኬዳኣና ዓሳ ዬሱሴ ቤዞና ዔሬኔ። 55 ዬያሮ ዬሱሴ ዓኣዼ ቤዞይዳ ቢያ ዒዚ ዓኣ ቤዞ ዋይዜ ዓሳ ጉርዶ ባኣኮ ጳሽኪ ሃርጊንቴ ዓሶ ሃሎና ኬዲ ኬዲ ዒዛ ባንሢ ዔኪ ሙኪሢ ዓርቄኔ። 56 ዬሱሴ ዓኣዼ ቤዞይዳ ቢያ፦ ጉርዶ ባኣካ፥ ካታሞይዳ፥ ካታሞ ዙላ ሃርጊንቴ ዓሶ ዒዛ ቤርቶ ዓሳ ቡኪንታ ቤዞ ዔኪ ዔኪ ሙካኔ፤ ዒዛኮ ዓፒሎ ዓጮ ዓርቃኒያ ዔያታ ሺኢቃኔ። ዓፒሎኮ ዓጮ ዓርቃሢያ ቢያ ዻቃኔ።

In Other Versions

Mark 6 in the ANGEFD

Mark 6 in the ANTPNG2D

Mark 6 in the AS21

Mark 6 in the BAGH

Mark 6 in the BBPNG

Mark 6 in the BBT1E

Mark 6 in the BDS

Mark 6 in the BEV

Mark 6 in the BHAD

Mark 6 in the BIB

Mark 6 in the BLPT

Mark 6 in the BNT

Mark 6 in the BNTABOOT

Mark 6 in the BNTLV

Mark 6 in the BOATCB

Mark 6 in the BOATCB2

Mark 6 in the BOBCV

Mark 6 in the BOCNT

Mark 6 in the BOECS

Mark 6 in the BOGWICC

Mark 6 in the BOHCB

Mark 6 in the BOHCV

Mark 6 in the BOHLNT

Mark 6 in the BOHNTLTAL

Mark 6 in the BOICB

Mark 6 in the BOILNTAP

Mark 6 in the BOITCV

Mark 6 in the BOKCV

Mark 6 in the BOKCV2

Mark 6 in the BOKHWOG

Mark 6 in the BOKSSV

Mark 6 in the BOLCB

Mark 6 in the BOLCB2

Mark 6 in the BOMCV

Mark 6 in the BONAV

Mark 6 in the BONCB

Mark 6 in the BONLT

Mark 6 in the BONUT2

Mark 6 in the BOPLNT

Mark 6 in the BOSCB

Mark 6 in the BOSNC

Mark 6 in the BOTLNT

Mark 6 in the BOVCB

Mark 6 in the BOYCB

Mark 6 in the BPBB

Mark 6 in the BPH

Mark 6 in the BSB

Mark 6 in the CCB

Mark 6 in the CUV

Mark 6 in the CUVS

Mark 6 in the DBT

Mark 6 in the DGDNT

Mark 6 in the DHNT

Mark 6 in the DNT

Mark 6 in the ELBE

Mark 6 in the EMTV

Mark 6 in the ESV

Mark 6 in the FBV

Mark 6 in the FEB

Mark 6 in the GGMNT

Mark 6 in the GNT

Mark 6 in the HARY

Mark 6 in the HNT

Mark 6 in the IRVA

Mark 6 in the IRVB

Mark 6 in the IRVG

Mark 6 in the IRVH

Mark 6 in the IRVK

Mark 6 in the IRVM

Mark 6 in the IRVM2

Mark 6 in the IRVO

Mark 6 in the IRVP

Mark 6 in the IRVT

Mark 6 in the IRVT2

Mark 6 in the IRVU

Mark 6 in the ISVN

Mark 6 in the JSNT

Mark 6 in the KAPI

Mark 6 in the KBT1ETNIK

Mark 6 in the KBV

Mark 6 in the KJV

Mark 6 in the KNFD

Mark 6 in the LBA

Mark 6 in the LBLA

Mark 6 in the LNT

Mark 6 in the LSV

Mark 6 in the MBV

Mark 6 in the MBV2

Mark 6 in the MHNT

Mark 6 in the MKNFD

Mark 6 in the MNG

Mark 6 in the MNT

Mark 6 in the MNT2

Mark 6 in the MRS1T

Mark 6 in the NAA

Mark 6 in the NASB

Mark 6 in the NBLA

Mark 6 in the NBS

Mark 6 in the NBVTP

Mark 6 in the NET2

Mark 6 in the NIV11

Mark 6 in the NNT

Mark 6 in the NNT2

Mark 6 in the NNT3

Mark 6 in the PDDPT

Mark 6 in the PFNT

Mark 6 in the RMNT

Mark 6 in the SBIAS

Mark 6 in the SBIBS

Mark 6 in the SBIBS2

Mark 6 in the SBICS

Mark 6 in the SBIDS

Mark 6 in the SBIGS

Mark 6 in the SBIHS

Mark 6 in the SBIIS

Mark 6 in the SBIIS2

Mark 6 in the SBIIS3

Mark 6 in the SBIKS

Mark 6 in the SBIKS2

Mark 6 in the SBIMS

Mark 6 in the SBIOS

Mark 6 in the SBIPS

Mark 6 in the SBISS

Mark 6 in the SBITS

Mark 6 in the SBITS2

Mark 6 in the SBITS3

Mark 6 in the SBITS4

Mark 6 in the SBIUS

Mark 6 in the SBIVS

Mark 6 in the SBT

Mark 6 in the SBT1E

Mark 6 in the SCHL

Mark 6 in the SNT

Mark 6 in the SUSU

Mark 6 in the SUSU2

Mark 6 in the SYNO

Mark 6 in the TBIAOTANT

Mark 6 in the TBT1E

Mark 6 in the TBT1E2

Mark 6 in the TFTIP

Mark 6 in the TFTU

Mark 6 in the TGNTATF3T

Mark 6 in the THAI

Mark 6 in the TNFD

Mark 6 in the TNT

Mark 6 in the TNTIK

Mark 6 in the TNTIL

Mark 6 in the TNTIN

Mark 6 in the TNTIP

Mark 6 in the TNTIZ

Mark 6 in the TOMA

Mark 6 in the TTENT

Mark 6 in the UBG

Mark 6 in the UGV

Mark 6 in the UGV2

Mark 6 in the UGV3

Mark 6 in the VBL

Mark 6 in the VDCC

Mark 6 in the YALU

Mark 6 in the YAPE

Mark 6 in the YBVTP

Mark 6 in the ZBP