1 Corinthians 1 (SBIKS)

1 ಯಾವನ್ತಃ ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕಾಃ ಸ್ವೇಷಾಮ್ ಅಸ್ಮಾಕಞ್ಚ ವಸತಿಸ್ಥಾನೇಷ್ವಸ್ಮಾಕಂ ಪ್ರಭೋ ರ್ಯೀಶೋಃ ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಯನ್ತೇ ತೈಃ ಸಹಾಹೂತಾನಾಂ ಖ್ರೀಷ್ಟೇನ ಯೀಶುನಾ ಪವಿತ್ರೀಕೃತಾನಾಂ ಲೋಕಾನಾಂ ಯ ಈಶ್ವರೀಯಧರ್ಮ್ಮಸಮಾಜಃ ಕರಿನ್ಥನಗರೇ ವಿದ್ಯತೇ 2 ತಂ ಪ್ರತೀಶ್ವರಸ್ಯೇಚ್ಛಯಾಹೂತೋ ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ಪ್ರೇರಿತಃ ಪೌಲಃ ಸೋಸ್ಥಿನಿನಾಮಾ ಭ್ರಾತಾ ಚ ಪತ್ರಂ ಲಿಖತಿ| 3 ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪಿತ್ರೇಶ್ವರೇಣ ಪ್ರಭುನಾ ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟೇನ ಚ ಪ್ರಸಾದಃ ಶಾನ್ತಿಶ್ಚ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಂ ದೀಯತಾಂ| 4 ಈಶ್ವರೋ ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟೇನ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಸಾದಂ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾನ್, ತಸ್ಮಾದಹಂ ಯುಷ್ಮನ್ನಿಮಿತ್ತಂ ಸರ್ವ್ವದಾ ಮದೀಯೇಶ್ವರಂ ಧನ್ಯಂ ವದಾಮಿ| 5 ಖ್ರೀಷ್ಟಸಮ್ಬನ್ಧೀಯಂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯೇ ಯೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಸಪ್ರಮಾಣಮ್ ಅಭವತ್ 6 ತೇನ ಯೂಯಂ ಖ್ರೀಷ್ಟಾತ್ ಸರ್ವ್ವವಿಧವಕ್ತೃತಾಜ್ಞಾನಾದೀನಿ ಸರ್ವ್ವಧನಾನಿ ಲಬ್ಧವನ್ತಃ| 7 ತತೋಽಸ್ಮತ್ಪ್ರಭೋ ರ್ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ಪುನರಾಗಮನಂ ಪ್ರತೀಕ್ಷಮಾಣಾನಾಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕಸ್ಯಾಪಿ ವರಸ್ಯಾಭಾವೋ ನ ಭವತಿ| 8 ಅಪರಮ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪ್ರಭೋ ರ್ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ದಿವಸೇ ಯೂಯಂ ಯನ್ನಿರ್ದ್ದೋಷಾ ಭವೇತ ತದರ್ಥಂ ಸಏವ ಯಾವದನ್ತಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಸುಸ್ಥಿರಾನ್ ಕರಿಷ್ಯತಿ| 9 ಯ ಈಶ್ವರಃ ಸ್ವಪುತ್ರಸ್ಯಾಸ್ಮತ್ಪ್ರಭೋ ರ್ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯಾಂಶಿನಃ ಕರ್ತ್ತುಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಆಹೂತವಾನ್ ಸ ವಿಶ್ವಸನೀಯಃ| 10 ಹೇ ಭ್ರಾತರಃ, ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪ್ರಭುಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವಿನಯೇಽಹಂ ಸರ್ವ್ವೈ ರ್ಯುಷ್ಮಾಭಿರೇಕರೂಪಾಣಿ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಕಥ್ಯನ್ತಾಂ ಯುಷ್ಮನ್ಮಧ್ಯೇ ಭಿನ್ನಸಙ್ಘಾತಾ ನ ಭವನ್ತು ಮನೋವಿಚಾರಯೋರೈಕ್ಯೇನ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸಿದ್ಧತ್ವಂ ಭವತು| 11 ಹೇ ಮಮ ಭ್ರಾತರೋ ಯುಷ್ಮನ್ಮಧ್ಯೇ ವಿವಾದಾ ಜಾತಾ ಇತಿ ವಾರ್ತ್ತಾಮಹಂ ಕ್ಲೋಯ್ಯಾಃ ಪರಿಜನೈ ರ್ಜ್ಞಾಪಿತಃ| 12 ಮಮಾಭಿಪ್ರೇತಮಿದಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕಶ್ಚಿದ್ ವದತಿ ಪೌಲಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯೋಽಹಮ್ ಆಪಲ್ಲೋಃ ಶಿಷ್ಯೋಽಹಂ ಕೈಫಾಃ ಶಿಷ್ಯೋಽಹಂ ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯೋಽಹಮಿತಿ ಚ| 13 ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ಕಿಂ ವಿಭೇದಃ ಕೃತಃ? ಪೌಲಃ ಕಿಂ ಯುಷ್ಮತ್ಕೃತೇ ಕ್ರುಶೇ ಹತಃ? ಪೌಲಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾ ವಾ ಯೂಯಂ ಕಿಂ ಮಜ್ಜಿತಾಃ? 14 ಕ್ರಿಷ್ಪಗಾಯೌ ವಿನಾ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯೇಽನ್ಯಃ ಕೋಽಪಿ ಮಯಾ ನ ಮಜ್ಜಿತ ಇತಿ ಹೇತೋರಹಮ್ ಈಶ್ವರಂ ಧನ್ಯಂ ವದಾಮಿ| 15 ಏತೇನ ಮಮ ನಾಮ್ನಾ ಮಾನವಾ ಮಯಾ ಮಜ್ಜಿತಾ ಇತಿ ವಕ್ತುಂ ಕೇನಾಪಿ ನ ಶಕ್ಯತೇ| 16 ಅಪರಂ ಸ್ತಿಫಾನಸ್ಯ ಪರಿಜನಾ ಮಯಾ ಮಜ್ಜಿತಾಸ್ತದನ್ಯಃ ಕಶ್ಚಿದ್ ಯನ್ಮಯಾ ಮಜ್ಜಿತಸ್ತದಹಂ ನ ವೇದ್ಮಿ| 17 ಖ್ರೀಷ್ಟೇನಾಹಂ ಮಜ್ಜನಾರ್ಥಂ ನ ಪ್ರೇರಿತಃ ಕಿನ್ತು ಸುಸಂವಾದಸ್ಯ ಪ್ರಚಾರಾರ್ಥಮೇವ; ಸೋಽಪಿ ವಾಕ್ಪಟುತಯಾ ಮಯಾ ನ ಪ್ರಚಾರಿತವ್ಯಃ, ಯತಸ್ತಥಾ ಪ್ರಚಾರಿತೇ ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ಕ್ರುಶೇ ಮೃತ್ಯುಃ ಫಲಹೀನೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ| 18 ಯತೋ ಹೇತೋ ರ್ಯೇ ವಿನಶ್ಯನ್ತಿ ತೇ ತಾಂ ಕ್ರುಶಸ್ಯ ವಾರ್ತ್ತಾಂ ಪ್ರಲಾಪಮಿವ ಮನ್ಯನ್ತೇ ಕಿಞ್ಚ ಪರಿತ್ರಾಣಂ ಲಭಮಾನೇಷ್ವಸ್ಮಾಸು ಸಾ ಈಶ್ವರೀಯಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಾ| 19 ತಸ್ಮಾದಿತ್ಥಂ ಲಿಖಿತಮಾಸ್ತೇ, ಜ್ಞಾನವತಾನ್ತು ಯತ್ ಜ್ಞಾನಂ ತನ್ಮಯಾ ನಾಶಯಿಷ್ಯತೇ| ವಿಲೋಪಯಿಷ್ಯತೇ ತದ್ವದ್ ಬುದ್ಧಿ ರ್ಬದ್ಧಿಮತಾಂ ಮಯಾ|| 20 ಜ್ಞಾನೀ ಕುತ್ರ? ಶಾಸ್ತ್ರೀ ವಾ ಕುತ್ರ? ಇಹಲೋಕಸ್ಯ ವಿಚಾರತತ್ಪರೋ ವಾ ಕುತ್ರ? ಇಹಲೋಕಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಕಿಮೀಶ್ವರೇಣ ಮೋಹೀಕೃತಂ ನಹಿ? 21 ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾದ್ ಇಹಲೋಕಸ್ಯ ಮಾನವಾಃ ಸ್ವಜ್ಞಾನೇನೇಶ್ವರಸ್ಯ ತತ್ತ್ವಬೋಧಂ ನ ಪ್ರಾಪ್ತವನ್ತಸ್ತಸ್ಮಾದ್ ಈಶ್ವರಃ ಪ್ರಚಾರರೂಪಿಣಾ ಪ್ರಲಾಪೇನ ವಿಶ್ವಾಸಿನಃ ಪರಿತ್ರಾತುಂ ರೋಚಿತವಾನ್| 22 ಯಿಹೂದೀಯಲೋಕಾ ಲಕ್ಷಣಾನಿ ದಿದೃಕ್ಷನ್ತಿ ಭಿನ್ನದೇಶೀಯಲೋಕಾಸ್ತು ವಿದ್ಯಾಂ ಮೃಗಯನ್ತೇ, 23 ವಯಞ್ಚ ಕ್ರುಶೇ ಹತಂ ಖ್ರೀಷ್ಟಂ ಪ್ರಚಾರಯಾಮಃ| ತಸ್ಯ ಪ್ರಚಾರೋ ಯಿಹೂದೀಯೈ ರ್ವಿಘ್ನ ಇವ ಭಿನ್ನದೇಶೀಯೈಶ್ಚ ಪ್ರಲಾಪ ಇವ ಮನ್ಯತೇ, 24 ಕಿನ್ತು ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಂ ಭಿನ್ನದೇಶೀಯಾನಾಞ್ಚ ಮಧ್ಯೇ ಯೇ ಆಹೂತಾಸ್ತೇಷು ಸ ಖ್ರೀಷ್ಟ ಈಶ್ವರೀಯಶಕ್ತಿರಿವೇಶ್ವರೀಯಜ್ಞಾನಮಿವ ಚ ಪ್ರಕಾಶತೇ| 25 ಯತ ಈಶ್ವರೇ ಯಃ ಪ್ರಲಾಪ ಆರೋಪ್ಯತೇ ಸ ಮಾನವಾತಿರಿಕ್ತಂ ಜ್ಞಾನಮೇವ ಯಚ್ಚ ದೌರ್ಬ್ಬಲ್ಯಮ್ ಈಶ್ವರ ಆರೋಪ್ಯತೇ ತತ್ ಮಾನವಾತಿರಿಕ್ತಂ ಬಲಮೇವ| 26 ಹೇ ಭ್ರಾತರಃ, ಆಹೂತಯುಷ್ಮದ್ಗಣೋ ಯಷ್ಮಾಭಿರಾಲೋಕ್ಯತಾಂ ತನ್ಮಧ್ಯೇ ಸಾಂಸಾರಿಕಜ್ಞಾನೇನ ಜ್ಞಾನವನ್ತಃ ಪರಾಕ್ರಮಿಣೋ ವಾ ಕುಲೀನಾ ವಾ ಬಹವೋ ನ ವಿದ್ಯನ್ತೇ| 27 ಯತ ಈಶ್ವರೋ ಜ್ಞಾನವತಸ್ತ್ರಪಯಿತುಂ ಮೂರ್ಖಲೋಕಾನ್ ರೋಚಿತವಾನ್ ಬಲಾನಿ ಚ ತ್ರಪಯಿತುಮ್ ಈಶ್ವರೋ ದುರ್ಬ್ಬಲಾನ್ ರೋಚಿತವಾನ್| 28 ತಥಾ ವರ್ತ್ತಮಾನಲೋಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥಿತಿಭ್ರಷ್ಟಾನ್ ಕರ್ತ್ತುಮ್ ಈಶ್ವರೋ ಜಗತೋಽಪಕೃಷ್ಟಾನ್ ಹೇಯಾನ್ ಅವರ್ತ್ತಮಾನಾಂಶ್ಚಾಭಿರೋಚಿತವಾನ್| 29 ತತ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೇನಾಪ್ಯಾತ್ಮಶ್ಲಾಘಾ ನ ಕರ್ತ್ತವ್ಯಾ| 30 ಯೂಯಞ್ಚ ತಸ್ಮಾತ್ ಖ್ರೀಷ್ಟೇ ಯೀಶೌ ಸಂಸ್ಥಿತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ತವನ್ತಃ ಸ ಈಶ್ವರಾದ್ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಜ್ಞಾನಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪವಿತ್ರತ್ವಂ ಮುಕ್ತಿಶ್ಚ ಜಾತಾ| 31 ಅತಏವ ಯದ್ವದ್ ಲಿಖಿತಮಾಸ್ತೇ ತದ್ವತ್, ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಶ್ಲಾಘಮಾನಃ ಸ್ಯಾತ್ ಶ್ಲಾಘತಾಂ ಪ್ರಭುನಾ ಸ ಹಿ|

In Other Versions

1 Corinthians 1 in the ANGEFD

1 Corinthians 1 in the ANTPNG2D

1 Corinthians 1 in the AS21

1 Corinthians 1 in the BAGH

1 Corinthians 1 in the BBPNG

1 Corinthians 1 in the BBT1E

1 Corinthians 1 in the BDS

1 Corinthians 1 in the BEV

1 Corinthians 1 in the BHAD

1 Corinthians 1 in the BIB

1 Corinthians 1 in the BLPT

1 Corinthians 1 in the BNT

1 Corinthians 1 in the BNTABOOT

1 Corinthians 1 in the BNTLV

1 Corinthians 1 in the BOATCB

1 Corinthians 1 in the BOATCB2

1 Corinthians 1 in the BOBCV

1 Corinthians 1 in the BOCNT

1 Corinthians 1 in the BOECS

1 Corinthians 1 in the BOGWICC

1 Corinthians 1 in the BOHCB

1 Corinthians 1 in the BOHCV

1 Corinthians 1 in the BOHLNT

1 Corinthians 1 in the BOHNTLTAL

1 Corinthians 1 in the BOICB

1 Corinthians 1 in the BOILNTAP

1 Corinthians 1 in the BOITCV

1 Corinthians 1 in the BOKCV

1 Corinthians 1 in the BOKCV2

1 Corinthians 1 in the BOKHWOG

1 Corinthians 1 in the BOKSSV

1 Corinthians 1 in the BOLCB

1 Corinthians 1 in the BOLCB2

1 Corinthians 1 in the BOMCV

1 Corinthians 1 in the BONAV

1 Corinthians 1 in the BONCB

1 Corinthians 1 in the BONLT

1 Corinthians 1 in the BONUT2

1 Corinthians 1 in the BOPLNT

1 Corinthians 1 in the BOSCB

1 Corinthians 1 in the BOSNC

1 Corinthians 1 in the BOTLNT

1 Corinthians 1 in the BOVCB

1 Corinthians 1 in the BOYCB

1 Corinthians 1 in the BPBB

1 Corinthians 1 in the BPH

1 Corinthians 1 in the BSB

1 Corinthians 1 in the CCB

1 Corinthians 1 in the CUV

1 Corinthians 1 in the CUVS

1 Corinthians 1 in the DBT

1 Corinthians 1 in the DGDNT

1 Corinthians 1 in the DHNT

1 Corinthians 1 in the DNT

1 Corinthians 1 in the ELBE

1 Corinthians 1 in the EMTV

1 Corinthians 1 in the ESV

1 Corinthians 1 in the FBV

1 Corinthians 1 in the FEB

1 Corinthians 1 in the GGMNT

1 Corinthians 1 in the GNT

1 Corinthians 1 in the HARY

1 Corinthians 1 in the HNT

1 Corinthians 1 in the IRVA

1 Corinthians 1 in the IRVB

1 Corinthians 1 in the IRVG

1 Corinthians 1 in the IRVH

1 Corinthians 1 in the IRVK

1 Corinthians 1 in the IRVM

1 Corinthians 1 in the IRVM2

1 Corinthians 1 in the IRVO

1 Corinthians 1 in the IRVP

1 Corinthians 1 in the IRVT

1 Corinthians 1 in the IRVT2

1 Corinthians 1 in the IRVU

1 Corinthians 1 in the ISVN

1 Corinthians 1 in the JSNT

1 Corinthians 1 in the KAPI

1 Corinthians 1 in the KBT1ETNIK

1 Corinthians 1 in the KBV

1 Corinthians 1 in the KJV

1 Corinthians 1 in the KNFD

1 Corinthians 1 in the LBA

1 Corinthians 1 in the LBLA

1 Corinthians 1 in the LNT

1 Corinthians 1 in the LSV

1 Corinthians 1 in the MAAL

1 Corinthians 1 in the MBV

1 Corinthians 1 in the MBV2

1 Corinthians 1 in the MHNT

1 Corinthians 1 in the MKNFD

1 Corinthians 1 in the MNG

1 Corinthians 1 in the MNT

1 Corinthians 1 in the MNT2

1 Corinthians 1 in the MRS1T

1 Corinthians 1 in the NAA

1 Corinthians 1 in the NASB

1 Corinthians 1 in the NBLA

1 Corinthians 1 in the NBS

1 Corinthians 1 in the NBVTP

1 Corinthians 1 in the NET2

1 Corinthians 1 in the NIV11

1 Corinthians 1 in the NNT

1 Corinthians 1 in the NNT2

1 Corinthians 1 in the NNT3

1 Corinthians 1 in the PDDPT

1 Corinthians 1 in the PFNT

1 Corinthians 1 in the RMNT

1 Corinthians 1 in the SBIAS

1 Corinthians 1 in the SBIBS

1 Corinthians 1 in the SBIBS2

1 Corinthians 1 in the SBICS

1 Corinthians 1 in the SBIDS

1 Corinthians 1 in the SBIGS

1 Corinthians 1 in the SBIHS

1 Corinthians 1 in the SBIIS

1 Corinthians 1 in the SBIIS2

1 Corinthians 1 in the SBIIS3

1 Corinthians 1 in the SBIKS2

1 Corinthians 1 in the SBIMS

1 Corinthians 1 in the SBIOS

1 Corinthians 1 in the SBIPS

1 Corinthians 1 in the SBISS

1 Corinthians 1 in the SBITS

1 Corinthians 1 in the SBITS2

1 Corinthians 1 in the SBITS3

1 Corinthians 1 in the SBITS4

1 Corinthians 1 in the SBIUS

1 Corinthians 1 in the SBIVS

1 Corinthians 1 in the SBT

1 Corinthians 1 in the SBT1E

1 Corinthians 1 in the SCHL

1 Corinthians 1 in the SNT

1 Corinthians 1 in the SUSU

1 Corinthians 1 in the SUSU2

1 Corinthians 1 in the SYNO

1 Corinthians 1 in the TBIAOTANT

1 Corinthians 1 in the TBT1E

1 Corinthians 1 in the TBT1E2

1 Corinthians 1 in the TFTIP

1 Corinthians 1 in the TFTU

1 Corinthians 1 in the TGNTATF3T

1 Corinthians 1 in the THAI

1 Corinthians 1 in the TNFD

1 Corinthians 1 in the TNT

1 Corinthians 1 in the TNTIK

1 Corinthians 1 in the TNTIL

1 Corinthians 1 in the TNTIN

1 Corinthians 1 in the TNTIP

1 Corinthians 1 in the TNTIZ

1 Corinthians 1 in the TOMA

1 Corinthians 1 in the TTENT

1 Corinthians 1 in the UBG

1 Corinthians 1 in the UGV

1 Corinthians 1 in the UGV2

1 Corinthians 1 in the UGV3

1 Corinthians 1 in the VBL

1 Corinthians 1 in the VDCC

1 Corinthians 1 in the YALU

1 Corinthians 1 in the YAPE

1 Corinthians 1 in the YBVTP

1 Corinthians 1 in the ZBP