1 Thessalonians 5 (SBITS3)

1 เห ภฺราตร:, กาลานฺ สมยำศฺจาธิ ยุษฺมานฺ ปฺรติ มม ลิขนํ นิษฺปฺรโยชนํ, 2 ยโต ราเตฺรา ยาทฺฤกฺ ตสฺกรสฺตาทฺฤกฺ ปฺรโภ รฺทินมฺ อุปสฺถาสฺยตีติ ยูยํ สฺวยเมว สมฺยคฺ ชานีถฯ 3 ศานฺติ รฺนิรฺวฺวินฺฆตฺวญฺจ วิทฺยต อิติ ยทา มานวา วทิษฺยนฺติ ตทา ปฺรสวเวทนา ยทฺวทฺ ครฺพฺภินีมฺ อุปติษฺฐติ ตทฺวทฺ อกสฺมาทฺ วินาศสฺตานฺ อุปสฺถาสฺยติ ไตรุทฺธาโร น ลปฺสฺยเตฯ 4 กินฺตุ เห ภฺราตร:, ยูยมฺ อนฺธกาเรณาวฺฤตา น ภวถ ตสฺมาตฺ ตทฺทินํ ตสฺกร อิว ยุษฺมานฺ น ปฺราปฺสฺยติฯ 5 สรฺเวฺว ยูยํ ทีปฺเต: สนฺตานา ทิวายาศฺจ สนฺตานา ภวถ วยํ นิศาวํศาสฺติมิรวํศา วา น ภวาม:ฯ 6 อโต 'ปเร ยถา นิทฺราคตา: สนฺติ ตทฺวทฺ อสฺมาภิ รฺน ภวิตวฺยํ กินฺตุ ชาคริตวฺยํ สเจตไนศฺจ ภวิตวฺยํฯ 7 เย นิทฺรานฺติ เต นิศายาเมว นิทฺรานฺติ เต จ มตฺตา ภวนฺติ เต รชนฺยาเมว มตฺตา ภวนฺติฯ 8 กินฺตุ วยํ ทิวสสฺย วํศา ภวาม:; อโต 'สฺมาภิ รฺวกฺษสิ ปฺรตฺยยเปฺรมรูปํ กวจํ ศิรสิ จ ปริตฺราณาศารูปํ ศิรสฺตฺรํ ปริธาย สเจตไน รฺภวิตวฺยํฯ 9 ยต อีศฺวโร'สฺมานฺ โกฺรเธ น นิยุชฺยาสฺมากํ ปฺรภุนา ยีศุขฺรีษฺเฏน ปริตฺราณสฺยาธิกาเร นิยุुกฺตวานฺ, 10 ชาคฺรโต นิทฺราคตา วา วยํ ยตฺ เตน ปฺรภุนา สห ชีวามสฺตทรฺถํ โส'สฺมากํ กฺฤเต ปฺราณานฺ ตฺยกฺตวานฺฯ 11 อเตอว ยูยํ ยทฺวตฺ กุรุถ ตทฺวตฺ ปรสฺปรํ สานฺตฺวยต สุสฺถิรีกุรุธฺวญฺจฯ 12 เห ภฺราตร:, ยุษฺมากํ มเธฺย เย ชนา: ปริศฺรมํ กุรฺวฺวนฺติ ปฺรโภ รฺนามฺนา ยุษฺมานฺ อธิติษฺฐนฺตฺยุปทิศนฺติ จ ตานฺ ยูยํ สมฺมนฺยธฺวํฯ 13 สฺวกรฺมฺมเหตุนา จ เปฺรมฺนา ตานฺ อตีวาทฺฤยธฺวมิติ มม ปฺรารฺถนา, ยูยํ ปรสฺปรํ นิรฺวฺวิโรธา ภวตฯ 14 เห ภฺราตร:, ยุษฺมานฺ วินยามเห ยูยมฺ อวิหิตาจาริโณ โลกานฺ ภรฺตฺสยธฺวํ, กฺษุทฺรมนส: สานฺตฺวยต, ทุรฺพฺพลานฺ อุปกุรุต, สรฺวฺวานฺ ปฺรติ สหิษฺณโว ภวต จฯ 15 อปรํ กมปิ ปฺรตฺยนิษฺฏสฺย ผลมฺ อนิษฺฏํ เกนาปิ ยนฺน กฺริเยต ตทรฺถํ สาวธานา ภวต, กินฺตุ ปรสฺปรํ สรฺวฺวานฺ มานวำศฺจ ปฺรติ นิตฺยํ หิตาจาริโณ ภวตฯ 16 สรฺวฺวทานนฺทตฯ 17 นิรนฺตรํ ปฺรารฺถนำ กุรุธฺวํฯ 18 สรฺวฺววิษเย กฺฤตชฺญตำ สฺวีกุรุธฺวํ ยต เอตเทว ขฺรีษฺฏยีศุนา ยุษฺมานฺ ปฺรติ ปฺรกาศิตมฺ อีศฺวราภิมตํฯ 19 ปวิตฺรมฺ อาตฺมานํ น นิรฺวฺวาปยตฯ 20 อีศฺวรียาเทศํ นาวชานีตฯ 21 สรฺวฺวาณิ ปรีกฺษฺย ยทฺ ภทฺรํ ตเทว ธารยตฯ 22 ยตฺ กิมปิ ปาปรูปํ ภวติ ตสฺมาทฺ ทูรํ ติษฺฐตฯ 23 ศานฺติทายก อีศฺวร: สฺวยํ ยุษฺมานฺ สมฺปูรฺณเตฺวน ปวิตฺรานฺ กโรตุ, อปรมฺ อสฺมตฺปฺรโภ รฺยีศุขฺรีษฺฏสฺยาคมนํ ยาวทฺ ยุษฺมากมฺ อาตฺมาน: ปฺราณา: ศรีราณิ จ นิขิลานิ นิรฺทฺโทษเตฺวน รกฺษฺยนฺตำฯ 24 โย ยุษฺมานฺ อาหฺวยติ ส วิศฺวสนีโย'ต: ส ตตฺ สาธยิษฺยติฯ 25 เห ภฺราตร:, อสฺมากํ กฺฤเต ปฺรารฺถนำ กุรุธฺวํฯ 26 ปวิตฺรจุมฺพเนน สรฺวฺวานฺ ภฺราตฺฤนฺ ปฺรติ สตฺกุรุธฺวํฯ 27 ปตฺรมิทํ สรฺเวฺวษำ ปวิตฺราณำ ภฺราตฺฤณำ ศฺรุติโคจเร ยุษฺมาภิ: ปฐฺยตามิติ ปฺรโภ รฺนามฺนา ยุษฺมานฺ ศปยามิฯ 28 อสฺมากํ ปฺรโภ รฺยีศุขฺรีษฺฏสฺยานุคฺรเต ยุษฺมาสุ ภูยาตฺฯ อาเมนฺฯ

In Other Versions

1 Thessalonians 5 in the ANGEFD

1 Thessalonians 5 in the ANTPNG2D

1 Thessalonians 5 in the AS21

1 Thessalonians 5 in the BAGH

1 Thessalonians 5 in the BBPNG

1 Thessalonians 5 in the BBT1E

1 Thessalonians 5 in the BDS

1 Thessalonians 5 in the BEV

1 Thessalonians 5 in the BHAD

1 Thessalonians 5 in the BIB

1 Thessalonians 5 in the BLPT

1 Thessalonians 5 in the BNT

1 Thessalonians 5 in the BNTABOOT

1 Thessalonians 5 in the BNTLV

1 Thessalonians 5 in the BOATCB

1 Thessalonians 5 in the BOATCB2

1 Thessalonians 5 in the BOBCV

1 Thessalonians 5 in the BOCNT

1 Thessalonians 5 in the BOECS

1 Thessalonians 5 in the BOGWICC

1 Thessalonians 5 in the BOHCB

1 Thessalonians 5 in the BOHCV

1 Thessalonians 5 in the BOHLNT

1 Thessalonians 5 in the BOHNTLTAL

1 Thessalonians 5 in the BOICB

1 Thessalonians 5 in the BOILNTAP

1 Thessalonians 5 in the BOITCV

1 Thessalonians 5 in the BOKCV

1 Thessalonians 5 in the BOKCV2

1 Thessalonians 5 in the BOKHWOG

1 Thessalonians 5 in the BOKSSV

1 Thessalonians 5 in the BOLCB

1 Thessalonians 5 in the BOLCB2

1 Thessalonians 5 in the BOMCV

1 Thessalonians 5 in the BONAV

1 Thessalonians 5 in the BONCB

1 Thessalonians 5 in the BONLT

1 Thessalonians 5 in the BONUT2

1 Thessalonians 5 in the BOPLNT

1 Thessalonians 5 in the BOSCB

1 Thessalonians 5 in the BOSNC

1 Thessalonians 5 in the BOTLNT

1 Thessalonians 5 in the BOVCB

1 Thessalonians 5 in the BOYCB

1 Thessalonians 5 in the BPBB

1 Thessalonians 5 in the BPH

1 Thessalonians 5 in the BSB

1 Thessalonians 5 in the CCB

1 Thessalonians 5 in the CUV

1 Thessalonians 5 in the CUVS

1 Thessalonians 5 in the DBT

1 Thessalonians 5 in the DGDNT

1 Thessalonians 5 in the DHNT

1 Thessalonians 5 in the DNT

1 Thessalonians 5 in the ELBE

1 Thessalonians 5 in the EMTV

1 Thessalonians 5 in the ESV

1 Thessalonians 5 in the FBV

1 Thessalonians 5 in the FEB

1 Thessalonians 5 in the GGMNT

1 Thessalonians 5 in the GNT

1 Thessalonians 5 in the HARY

1 Thessalonians 5 in the HNT

1 Thessalonians 5 in the IRVA

1 Thessalonians 5 in the IRVB

1 Thessalonians 5 in the IRVG

1 Thessalonians 5 in the IRVH

1 Thessalonians 5 in the IRVK

1 Thessalonians 5 in the IRVM

1 Thessalonians 5 in the IRVM2

1 Thessalonians 5 in the IRVO

1 Thessalonians 5 in the IRVP

1 Thessalonians 5 in the IRVT

1 Thessalonians 5 in the IRVT2

1 Thessalonians 5 in the IRVU

1 Thessalonians 5 in the ISVN

1 Thessalonians 5 in the JSNT

1 Thessalonians 5 in the KAPI

1 Thessalonians 5 in the KBT1ETNIK

1 Thessalonians 5 in the KBV

1 Thessalonians 5 in the KJV

1 Thessalonians 5 in the KNFD

1 Thessalonians 5 in the LBA

1 Thessalonians 5 in the LBLA

1 Thessalonians 5 in the LNT

1 Thessalonians 5 in the LSV

1 Thessalonians 5 in the MAAL

1 Thessalonians 5 in the MBV

1 Thessalonians 5 in the MBV2

1 Thessalonians 5 in the MHNT

1 Thessalonians 5 in the MKNFD

1 Thessalonians 5 in the MNG

1 Thessalonians 5 in the MNT

1 Thessalonians 5 in the MNT2

1 Thessalonians 5 in the MRS1T

1 Thessalonians 5 in the NAA

1 Thessalonians 5 in the NASB

1 Thessalonians 5 in the NBLA

1 Thessalonians 5 in the NBS

1 Thessalonians 5 in the NBVTP

1 Thessalonians 5 in the NET2

1 Thessalonians 5 in the NIV11

1 Thessalonians 5 in the NNT

1 Thessalonians 5 in the NNT2

1 Thessalonians 5 in the NNT3

1 Thessalonians 5 in the PDDPT

1 Thessalonians 5 in the PFNT

1 Thessalonians 5 in the RMNT

1 Thessalonians 5 in the SBIAS

1 Thessalonians 5 in the SBIBS

1 Thessalonians 5 in the SBIBS2

1 Thessalonians 5 in the SBICS

1 Thessalonians 5 in the SBIDS

1 Thessalonians 5 in the SBIGS

1 Thessalonians 5 in the SBIHS

1 Thessalonians 5 in the SBIIS

1 Thessalonians 5 in the SBIIS2

1 Thessalonians 5 in the SBIIS3

1 Thessalonians 5 in the SBIKS

1 Thessalonians 5 in the SBIKS2

1 Thessalonians 5 in the SBIMS

1 Thessalonians 5 in the SBIOS

1 Thessalonians 5 in the SBIPS

1 Thessalonians 5 in the SBISS

1 Thessalonians 5 in the SBITS

1 Thessalonians 5 in the SBITS2

1 Thessalonians 5 in the SBITS4

1 Thessalonians 5 in the SBIUS

1 Thessalonians 5 in the SBIVS

1 Thessalonians 5 in the SBT

1 Thessalonians 5 in the SBT1E

1 Thessalonians 5 in the SCHL

1 Thessalonians 5 in the SNT

1 Thessalonians 5 in the SUSU

1 Thessalonians 5 in the SUSU2

1 Thessalonians 5 in the SYNO

1 Thessalonians 5 in the TBIAOTANT

1 Thessalonians 5 in the TBT1E

1 Thessalonians 5 in the TBT1E2

1 Thessalonians 5 in the TFTIP

1 Thessalonians 5 in the TFTU

1 Thessalonians 5 in the TGNTATF3T

1 Thessalonians 5 in the THAI

1 Thessalonians 5 in the TNFD

1 Thessalonians 5 in the TNT

1 Thessalonians 5 in the TNTIK

1 Thessalonians 5 in the TNTIL

1 Thessalonians 5 in the TNTIN

1 Thessalonians 5 in the TNTIP

1 Thessalonians 5 in the TNTIZ

1 Thessalonians 5 in the TOMA

1 Thessalonians 5 in the TTENT

1 Thessalonians 5 in the UBG

1 Thessalonians 5 in the UGV

1 Thessalonians 5 in the UGV2

1 Thessalonians 5 in the UGV3

1 Thessalonians 5 in the VBL

1 Thessalonians 5 in the VDCC

1 Thessalonians 5 in the YALU

1 Thessalonians 5 in the YAPE

1 Thessalonians 5 in the YBVTP

1 Thessalonians 5 in the ZBP