Hebrews 1 (SBIVS)

1 puraa ya ii"svaro bhavi.syadvaadibhi.h pit.rlokebhyo naanaasamaye naanaaprakaara.m kathitavaan 2 sa etasmin "se.sakaale nijaputre.naasmabhya.m kathitavaan| sa ta.m putra.m sarvvaadhikaari.na.m k.rtavaan tenaiva ca sarvvajaganti s.r.s.tavaan| 3 sa putrastasya prabhaavasya pratibimbastasya tattvasya muurtti"scaasti sviiya"saktivaakyena sarvva.m dhatte ca svapraa.nairasmaaka.m paapamaarjjana.m k.rtvaa uurddhvasthaane mahaamahimno dak.si.napaar"sve samupavi.s.tavaan| 4 divyaduutaga.naad yathaa sa vi"si.s.tanaamno .adhikaarii jaatastathaa tebhyo.api "sre.s.tho jaata.h| 5 yato duutaanaa.m madhye kadaacidii"svare.neda.m ka ukta.h? yathaa, "madiiyatanayo .asi tvam adyaiva janito mayaa|" puna"sca "aha.m tasya pitaa bhavi.syaami sa ca mama putro bhavi.syati|" 6 apara.m jagati svakiiyaadvitiiyaputrasya punaraanayanakaale tenokta.m, yathaa, "ii"svarasya sakalai rduutaire.sa eva pra.namyataa.m|" 7 duutaan adhi tenedam ukta.m, yathaa, "sa karoti nijaan duutaan gandhavaahasvaruupakaan| vahni"sikhaasvaruupaa.m"sca karoti nijasevakaan||" 8 kintu putramuddi"sya tenokta.m, yathaa, "he ii"svara sadaa sthaayi tava si.mhaasana.m bhavet| yaathaarthyasya bhavedda.n.do raajada.n.dastvadiiyaka.h| 9 pu.nye prema karo.si tva.m ki ncaadharmmam .rtiiyase| tasmaad ya ii"sa ii"saste sa te mitraga.naadapi| adhikaahlaadatailena secana.m k.rtavaan tava||" 10 puna"sca, yathaa, "he prabho p.rthiviimuulam aadau sa.msthaapita.m tvayaa| tathaa tvadiiyahastena k.rta.m gaganama.n.dala.m| 11 ime vina.mk.syatastvantu nityamevaavati.s.thase| idantu sakala.m vi"sva.m sa.mjari.syati vastravat| 12 sa"nkocita.m tvayaa tattu vastravat parivartsyate| tvantu nitya.m sa evaasii rnirantaastava vatsaraa.h||" 13 apara.m duutaanaa.m madhye ka.h kadaacidii"svare.nedamukta.h? yathaa, "tavaariin paadapii.tha.m te yaavannahi karomyaha.m| mama dak.si.nadigbhaage taavat tva.m samupaavi"sa||" 14 ye paritraa.nasyaadhikaari.no bhavi.syanti te.saa.m paricaryyaartha.m pre.syamaa.naa.h sevanakaari.na aatmaana.h ki.m te sarvve duutaa nahi?

In Other Versions

Hebrews 1 in the ANGEFD

Hebrews 1 in the ANTPNG2D

Hebrews 1 in the AS21

Hebrews 1 in the BAGH

Hebrews 1 in the BBPNG

Hebrews 1 in the BBT1E

Hebrews 1 in the BDS

Hebrews 1 in the BEV

Hebrews 1 in the BHAD

Hebrews 1 in the BIB

Hebrews 1 in the BLPT

Hebrews 1 in the BNT

Hebrews 1 in the BNTABOOT

Hebrews 1 in the BNTLV

Hebrews 1 in the BOATCB

Hebrews 1 in the BOATCB2

Hebrews 1 in the BOBCV

Hebrews 1 in the BOCNT

Hebrews 1 in the BOECS

Hebrews 1 in the BOGWICC

Hebrews 1 in the BOHCB

Hebrews 1 in the BOHCV

Hebrews 1 in the BOHLNT

Hebrews 1 in the BOHNTLTAL

Hebrews 1 in the BOICB

Hebrews 1 in the BOILNTAP

Hebrews 1 in the BOITCV

Hebrews 1 in the BOKCV

Hebrews 1 in the BOKCV2

Hebrews 1 in the BOKHWOG

Hebrews 1 in the BOKSSV

Hebrews 1 in the BOLCB

Hebrews 1 in the BOLCB2

Hebrews 1 in the BOMCV

Hebrews 1 in the BONAV

Hebrews 1 in the BONCB

Hebrews 1 in the BONLT

Hebrews 1 in the BONUT2

Hebrews 1 in the BOPLNT

Hebrews 1 in the BOSCB

Hebrews 1 in the BOSNC

Hebrews 1 in the BOTLNT

Hebrews 1 in the BOVCB

Hebrews 1 in the BOYCB

Hebrews 1 in the BPBB

Hebrews 1 in the BPH

Hebrews 1 in the BSB

Hebrews 1 in the CCB

Hebrews 1 in the CUV

Hebrews 1 in the CUVS

Hebrews 1 in the DBT

Hebrews 1 in the DGDNT

Hebrews 1 in the DHNT

Hebrews 1 in the DNT

Hebrews 1 in the ELBE

Hebrews 1 in the EMTV

Hebrews 1 in the ESV

Hebrews 1 in the FBV

Hebrews 1 in the FEB

Hebrews 1 in the GGMNT

Hebrews 1 in the GNT

Hebrews 1 in the HARY

Hebrews 1 in the HNT

Hebrews 1 in the IRVA

Hebrews 1 in the IRVB

Hebrews 1 in the IRVG

Hebrews 1 in the IRVH

Hebrews 1 in the IRVK

Hebrews 1 in the IRVM

Hebrews 1 in the IRVM2

Hebrews 1 in the IRVO

Hebrews 1 in the IRVP

Hebrews 1 in the IRVT

Hebrews 1 in the IRVT2

Hebrews 1 in the IRVU

Hebrews 1 in the ISVN

Hebrews 1 in the JSNT

Hebrews 1 in the KAPI

Hebrews 1 in the KBT1ETNIK

Hebrews 1 in the KBV

Hebrews 1 in the KJV

Hebrews 1 in the KNFD

Hebrews 1 in the LBA

Hebrews 1 in the LBLA

Hebrews 1 in the LNT

Hebrews 1 in the LSV

Hebrews 1 in the MAAL

Hebrews 1 in the MBV

Hebrews 1 in the MBV2

Hebrews 1 in the MHNT

Hebrews 1 in the MKNFD

Hebrews 1 in the MNG

Hebrews 1 in the MNT

Hebrews 1 in the MNT2

Hebrews 1 in the MRS1T

Hebrews 1 in the NAA

Hebrews 1 in the NASB

Hebrews 1 in the NBLA

Hebrews 1 in the NBS

Hebrews 1 in the NBVTP

Hebrews 1 in the NET2

Hebrews 1 in the NIV11

Hebrews 1 in the NNT

Hebrews 1 in the NNT2

Hebrews 1 in the NNT3

Hebrews 1 in the PDDPT

Hebrews 1 in the PFNT

Hebrews 1 in the RMNT

Hebrews 1 in the SBIAS

Hebrews 1 in the SBIBS

Hebrews 1 in the SBIBS2

Hebrews 1 in the SBICS

Hebrews 1 in the SBIDS

Hebrews 1 in the SBIGS

Hebrews 1 in the SBIHS

Hebrews 1 in the SBIIS

Hebrews 1 in the SBIIS2

Hebrews 1 in the SBIIS3

Hebrews 1 in the SBIKS

Hebrews 1 in the SBIKS2

Hebrews 1 in the SBIMS

Hebrews 1 in the SBIOS

Hebrews 1 in the SBIPS

Hebrews 1 in the SBISS

Hebrews 1 in the SBITS

Hebrews 1 in the SBITS2

Hebrews 1 in the SBITS3

Hebrews 1 in the SBITS4

Hebrews 1 in the SBIUS

Hebrews 1 in the SBT

Hebrews 1 in the SBT1E

Hebrews 1 in the SCHL

Hebrews 1 in the SNT

Hebrews 1 in the SUSU

Hebrews 1 in the SUSU2

Hebrews 1 in the SYNO

Hebrews 1 in the TBIAOTANT

Hebrews 1 in the TBT1E

Hebrews 1 in the TBT1E2

Hebrews 1 in the TFTIP

Hebrews 1 in the TFTU

Hebrews 1 in the TGNTATF3T

Hebrews 1 in the THAI

Hebrews 1 in the TNFD

Hebrews 1 in the TNT

Hebrews 1 in the TNTIK

Hebrews 1 in the TNTIL

Hebrews 1 in the TNTIN

Hebrews 1 in the TNTIP

Hebrews 1 in the TNTIZ

Hebrews 1 in the TOMA

Hebrews 1 in the TTENT

Hebrews 1 in the UBG

Hebrews 1 in the UGV

Hebrews 1 in the UGV2

Hebrews 1 in the UGV3

Hebrews 1 in the VBL

Hebrews 1 in the VDCC

Hebrews 1 in the YALU

Hebrews 1 in the YAPE

Hebrews 1 in the YBVTP

Hebrews 1 in the ZBP