1 Peter 3 (ANGEFD)

1 1-2 Iamɨgali hulaŋ daŋ namɨlaŋ muŋanadinalu dɨ lɨhu hɨvɨ pam hɨnihalaŋ uami. Hulaŋ iamɨgali alaŋ manɨgali dɨ lɨhu hɨvɨ hɨnilalu hameŋ laci ala muŋanadinalu dɨ lɨhu hɨvɨ hɨnihalaŋ uami. Iamɨgali hɨhɨle naludɨ muŋanadinalu agɨlaŋ Asɨ dɨ ciaŋ ma lubiahɨlavɨlalɨ uami. Nɨbɨlaŋ akuaba akuaba sibɨla huaci huaci vilalaŋ agɨladɨ igavɨbali uami. Namɨlaŋ nulɨdɨ akuaba akuaba ciaŋ ma abɨbalaŋ uami. Agadɨ ala namɨlaŋ akuaba akuaba sibɨla huaci huaci vivi nulɨdɨ lɨhu hɨvɨ hɨnihɨni huaci sɨlɨvɨ laci hɨnibalaŋ agadɨ igavɨbali uami. Iga iga nɨbɨlaŋ avi lusɨŋ sɨbɨlɨ valavala Asɨ dɨ ciaŋ lubiahɨlavɨbali uami. 3 Namɨlaŋ naludɨ hadipɨlɨ huaci hɨnihɨni saŋ akuaba akuaba lɨmɨlaŋ uami. Hali mɨnɨ agɨladɨ hɨvɨ hajɨŋ lamɨmɨlaŋ uami. Lɨba golɨ hajɨŋ lamɨmɨlaŋ uami. Hadi hɨlahɨla hutesɨ huaci huaci agɨladɨ avi lamɨmɨlaŋ uami. 4 Asɨ igɨdaci hajɨŋ hameŋ agɨlaŋ huaci ma hɨniavɨlalɨ uami. Iamɨgali nulɨdɨ nukeŋ ibi ma mɨŋaiahaiaha agaŋ uami. Simɨ hɨnihɨni agaŋ uami. Nɨbɨlaŋ hajɨŋ huaci huaci me hɨniavɨlalɨ uami. Nɨbɨlaŋ hɨji humɨgaŋ hɨvɨ hɨnihɨni ma sɨbɨlɨ lɨhavɨlalɨ uami. Asɨ hameŋ agɨladɨ igɨdaci nɨbɨlaŋ huaci sɨbaŋ hɨniavɨlalɨ uami. 5 5-6 Vaka Sela agaŋ hameŋ laci ala lɨhadami uami. Nɨbu muŋanu Ebɨlam dɨ ciaŋ lubiahɨlahɨla nudɨ hulaŋ hekɨlɨ aba abadami uami. Iamɨgali Asɨ dɨ lɨhu hɨvɨ hɨniavɨhadami agɨlaŋ avi hameŋ laci ala lɨhavɨhadami uami. Lɨdɨŋ Asɨ akuaba akuaba lɨlɨ saŋ ciaŋ mɨguavɨla abami agasaŋ migɨla migɨla hɨniavɨhadami uami. Nɨbɨlaŋ akuaba akuaba hameŋ lɨlɨ hajɨŋ me lamavɨhadami uami. Lɨdɨŋ muŋanadinɨlu dɨ lɨhu hɨvɨ pam hɨnihɨni nulɨdɨ ibi mɨŋaiahavɨhadami uami. Namɨlaŋ sibɨla huaci huaci agɨladɨ vivi akuaba akuaba saŋ lɨdɨmɨlaŋ uami. Hameŋ lavɨla namɨlaŋ Sela dɨ iamɨlɨhali me hɨnibalaŋ uami. 7 Hulaŋ namɨlaŋ iamɨgali sabiavɨla hɨji huaci lubiahɨlahɨla abinadinalu hula sɨhɨvia hɨnihalaŋ uami. Iamɨgali agɨladɨ hadipɨlɨ vɨdɨvɨdɨŋ sɨbaŋ hɨma uami. Hameŋ sadaŋ namɨlaŋ nulɨsaŋ akuaba akuaba huaci huaci agɨladɨ pam lɨhalaŋ uami. Lɨdɨŋ hɨji nameŋ lamɨhalaŋ uami. Iamɨgali avi huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨbali aba abɨhalaŋ uami. Namɨlaŋ akuaba akuaba hameŋ lɨdɨŋ Asɨ dɨ abɨdalaŋ nɨbu huaci igahɨlɨbali uami. Akuaba akuaba agɨlaŋ naludɨ hɨji agɨladɨ ma mɨŋaihuihu lɨhavɨbali uami. 8 Iabi viaŋ sijaŋ ciaŋ nameŋ abadin uami. Namɨlaŋ sɨkasɨkan hɨji pam laci hɨnihɨni hulaŋ iamɨgali sɨkasɨkan agɨladɨ ahɨliahuiahu saŋ hɨji lamɨhalaŋ uami. Asɨ dɨ hulaŋ iamɨgali hɨhɨle agɨlasaŋ mavɨn hekɨlɨ sɨbaŋ hɨnihalaŋ uami. Hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨladɨ huaci lamalama saŋ igahɨlɨhalaŋ uami. Hameŋ lɨdɨŋ naludɨ nukeŋ ibi agɨladɨ mɨŋaiahɨmɨlaŋ uami. 9 Hulaŋ hɨhɨle naludɨ sɨbɨlɨ lamavɨci uami. Namɨlaŋ hɨbɨŋ nulɨdɨ sɨbɨlɨ lamɨmɨlaŋ uami. Naludɨ ciaŋ sɨbɨlɨ abavɨci uami. Namɨlaŋ hɨbɨŋ nulɨdɨ ciaŋ sɨbɨlɨ abɨmɨlaŋ uami. Asɨ nulɨdɨ huaci lamalama saŋ pam Asɨ dɨ abɨhalaŋ uami. Namɨlaŋ hameŋ lɨlɨ saŋ Asɨ naludɨ abalɨ uami. Namɨlaŋ hameŋ lɨlaŋ Asɨ naludɨ huaci lamɨbali uami. 10 Alaŋ igɨlalu uami. Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ agaŋ nameŋ abami uami. Mufɨli akuaba akuaba huaci huaci agɨlaŋ iahavɨbali aba abami uami. Hulaŋ hɨhɨle nulɨdɨ hɨhi hɨnihɨni agɨlaŋ huaci laci hɨnihɨni saŋ lɨhavɨlalɨ aba abami uami. Lɨdɨŋ akuaba akuaba hameŋ agɨladɨ iga iga saŋ mavɨn hekɨlɨ hɨniavɨlalɨ aba abami uami. Hulaŋ hɨji hameŋ lamavɨlalɨ agɨlaŋ aba abami uami. Nɨbɨlaŋ ciaŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ abavɨmɨdɨ aba abami uami. Sɨdaŋ ciaŋ igu igu analɨ ciaŋ avi abavɨmɨdɨ aba abami uami. 11 Nɨbɨlaŋ akuaba akuaba lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ valavɨm aba abami uami. Valavala akuaba akuaba sibɨla huaci huaci laci vihavɨm aba abami uami. Hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlaŋ hula humɨgaŋ simɨ hɨnihɨni saŋ vɨdɨvɨdɨŋ sɨbaŋ hɨniavɨm aba abami uami. Lɨdɨŋ hɨji hameŋ agɨladɨ vɨdɨvɨdɨŋ sɨbaŋ lubiahɨlavɨm aba abami uami. 12 Aludɨ Hekɨlɨ agaŋ hulaŋ nudɨ ciaŋ sɨhɨvia lubiahɨlavɨlalɨ agɨladɨ sɨhɨvia sɨbaŋ migɨlɨlalɨ aba abami uami. Lɨdaci nɨbɨlaŋ nudɨ abavɨdaci nulɨdɨ ciaŋ igahɨlahɨla saŋ hɨji makamɨŋamɨŋa hɨnilalɨ aba abami uami. Agadɨ ala hulaŋ iamɨgali lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ vihavɨlalɨ agɨladɨ valɨlalɨ aba abami uami. 13 Namɨlaŋ akuaba akuaba sibɨla huaci huaci vivi saŋ vɨdɨvɨdɨŋ sɨbaŋ hɨnilabɨla uami. Hulaŋ hɨhɨle agɨlaŋ naludɨ ma sɨbɨlɨ lamavɨbali uami. 14 Agadɨ ala namɨlaŋ Asɨ dɨ ciaŋ sɨhɨvia lubiahɨlɨdalaŋ naludɨ sɨbɨlɨ lamavɨdaci avɨha avɨha igavɨla uami. Ha namɨlaŋ hɨjɨŋalɨhalaŋ uami. Namɨlaŋ lɨdalɨda saŋ naludɨ mɨŋa hagɨlu hagɨlu ciaŋ abavɨdaci nulɨsaŋ lɨdɨmɨlaŋ uami. Hɨji cuvɨlɨŋ cuvɨlɨŋ avi lamɨmɨlaŋ uami. 15 Naludɨ hɨji humɨgaŋ hɨvɨ hɨji nameŋ lamɨhalaŋ uami. Jisasɨ Kɨlaisɨ nɨbu pam aludɨ Hekɨlɨ aba abɨhalaŋ uami. La nudɨ ibi mɨŋaiahɨhalaŋ uami. Namɨlaŋ akuaba akuaba huaci huaci vivi saŋ migɨla migɨla hɨnilalaŋ agadɨ hɨdɨlɨ iga iga saŋ abitɨhavɨci uami. Namɨlaŋ sɨhɨvia hɨji lamalama hɨbɨŋ nulɨsaŋ ciaŋ huaci laci aba aba saŋ hihɨla hihɨla hɨnihalaŋ uami. 16 Nulɨdɨ lɨhu hɨvɨ hɨnihɨni ciaŋ simɨ laci abɨhalaŋ uami. Lɨdɨŋ sibɨla huaci huaci laci vidalaŋ naludɨ hɨji agɨlaŋ ma hugɨ hugɨ lɨhavɨbali uami. Lɨhavɨdaci Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ hɨji lubiahɨlahɨla akuaba akuaba sibɨla huaci huaci laci vihalaŋ uami. Vidalaŋ naludɨ abacuvacuva ciaŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ abavɨlalɨ agɨlaŋ sɨhumahɨlavɨbali uami. 17 Alaŋ akuaba akuaba sibɨla huaci huaci vidamɨli aludɨ sɨbɨlɨ lamavɨdaci avɨha avɨha igɨlalu uami. Asɨ nukeŋ alaŋ avɨha avɨha hameŋ iga iga saŋ hɨji lamɨci avɨha avɨha iga iga agaŋ nɨbu huaci sɨbaŋ uami. Agadɨ ala alaŋ akuaba akuaba lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ vivi avɨha avɨha iga iga agaŋ nɨbu sɨbɨlɨ uami. 18 Jisasɨ Kɨlaisɨ saŋ hɨji lamɨhalaŋ uami. Nɨbu Asɨ dɨ ciaŋ sɨhɨvia lubiahɨladami uami. Agadɨ ala hulaŋ iamɨgali Asɨ dɨ ciaŋ sɨhɨvia ma lubiahɨlavɨlalɨ agɨladɨ uvɨsɨjiŋ viavɨla hɨmami uami. Naludɨ likɨla via Asɨ dɨ pɨŋ uu saŋ hɨmami uami. Nɨbu pabiŋ tɨbɨ sɨbaŋ hɨmami uami. Cɨhu cɨhu ma hɨmɨbali uami. Nɨbu fɨli neŋ iahavɨla hulaŋ sɨbaŋ hɨnimi uami. Hɨnidaci nudɨ ifɨhɨmavɨmi uami. Agadɨ ala Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ abɨci cɨhu hɨhi iahami uami. 19 Hulaŋ iamɨgali vaka hɨmavɨmi agɨladɨ amɨŋ agɨlaŋ lɨmɨn sɨbɨlɨ ulaŋ hɨvɨ me hɨniavɨhadami uami. Hɨniavɨdaci Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ lɨci Jisasɨ Kɨlaisɨ agaŋ sudɨ fɨli haiabɨla uavɨla nulɨsaŋ ciaŋ sulami uami. 20 Nɨbɨlaŋ Noa hɨniadami hadɨhu Asɨ dɨ ciaŋ lulavɨhadami uami. Hameŋ sadaŋ nulɨdɨ amɨŋ agɨlaŋ lɨmɨn sɨbɨlɨ ulaŋ hɨvɨ me hɨniavɨhadami uami. Noa hɨniadami hadɨhu lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨlaŋ hekɨlɨ sɨbaŋ iahavɨmi uami. Agadɨ ala Asɨ hɨbɨŋ nulɨdɨ lɨhalɨha ma sɨbɨlɨ lamami uami. Noa hunɨga hekɨlɨ vidaci nusaŋ makamɨŋa hɨnimi uami. Hɨnidaci hunɨga hekɨlɨ agadɨ vi fɨhalɨci heŋ nulɨdɨ sɨbɨlɨ lamami uami. Sɨbɨlɨ lamɨben aba lɨdaci hunɨga hekɨlɨ heŋ hulaŋ iamɨgali akape ma ivouavɨmi uami. Human limu fɨhala human limu ahica pam cɨjɨŋ agɨlaŋ laci ivouavɨmi uami. Ivoua hunɨga hekɨlɨ heŋ hɨniavɨdaci avɨli hekɨlɨ agaŋ hunɨga hekɨlɨ agadɨ mɨŋavuhala iaha via umi uami. Asɨ nulɨdɨ ahɨliahuci hunɨga hekɨlɨ heŋ huaci hɨniavɨmi uami. 21 Hameŋ laci ala iabi avɨli hɨvɨ naludɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨlalɨ uami. Mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨdaci Asɨ naludɨ ahɨliahudaci huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnilalaŋ uami. Avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahaiaha ha hadipɨlɨ niŋɨ agadɨ mɨŋahusahusa hɨsɨŋ hɨma uami. Ha Asɨ igɨdaci namɨlaŋ hɨji hugɨ hugɨ apalɨ hɨnihɨni saŋ ciaŋ mɨgulalaŋ uami. Naludɨ ahɨliahudaci huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnihɨni saŋ Asɨ agaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ abɨci cɨhu hɨhi iahami uami. 22 La Asɨ dɨ haiabɨla ci umi uami. Uavɨla iabi Asɨ dɨ human sɨmi kɨlikɨli hɨvɨ hɨnidi uami. Hɨnidaci Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ agɨlaŋ nudɨ lɨhu hɨvɨ hɨniavadi uami. Fɨli hali akuaba akuaba ibi daŋ agɨlaŋ nudɨ lɨhu hɨvɨ pam hɨniavadi uami. Akuaba akuaba mu mu vɨdɨvɨdɨŋ daŋ agɨlaŋ avi nudɨ lɨhu hɨvɨ pam hɨniavadi uami.

In Other Versions

1 Peter 3 in the ANTPNG2D

1 Peter 3 in the AS21

1 Peter 3 in the BAGH

1 Peter 3 in the BBPNG

1 Peter 3 in the BBT1E

1 Peter 3 in the BDS

1 Peter 3 in the BEV

1 Peter 3 in the BHAD

1 Peter 3 in the BIB

1 Peter 3 in the BLPT

1 Peter 3 in the BNT

1 Peter 3 in the BNTABOOT

1 Peter 3 in the BNTLV

1 Peter 3 in the BOATCB

1 Peter 3 in the BOATCB2

1 Peter 3 in the BOBCV

1 Peter 3 in the BOCNT

1 Peter 3 in the BOECS

1 Peter 3 in the BOGWICC

1 Peter 3 in the BOHCB

1 Peter 3 in the BOHCV

1 Peter 3 in the BOHLNT

1 Peter 3 in the BOHNTLTAL

1 Peter 3 in the BOICB

1 Peter 3 in the BOILNTAP

1 Peter 3 in the BOITCV

1 Peter 3 in the BOKCV

1 Peter 3 in the BOKCV2

1 Peter 3 in the BOKHWOG

1 Peter 3 in the BOKSSV

1 Peter 3 in the BOLCB

1 Peter 3 in the BOLCB2

1 Peter 3 in the BOMCV

1 Peter 3 in the BONAV

1 Peter 3 in the BONCB

1 Peter 3 in the BONLT

1 Peter 3 in the BONUT2

1 Peter 3 in the BOPLNT

1 Peter 3 in the BOSCB

1 Peter 3 in the BOSNC

1 Peter 3 in the BOTLNT

1 Peter 3 in the BOVCB

1 Peter 3 in the BOYCB

1 Peter 3 in the BPBB

1 Peter 3 in the BPH

1 Peter 3 in the BSB

1 Peter 3 in the CCB

1 Peter 3 in the CUV

1 Peter 3 in the CUVS

1 Peter 3 in the DBT

1 Peter 3 in the DGDNT

1 Peter 3 in the DHNT

1 Peter 3 in the DNT

1 Peter 3 in the ELBE

1 Peter 3 in the EMTV

1 Peter 3 in the ESV

1 Peter 3 in the FBV

1 Peter 3 in the FEB

1 Peter 3 in the GGMNT

1 Peter 3 in the GNT

1 Peter 3 in the HARY

1 Peter 3 in the HNT

1 Peter 3 in the IRVA

1 Peter 3 in the IRVB

1 Peter 3 in the IRVG

1 Peter 3 in the IRVH

1 Peter 3 in the IRVK

1 Peter 3 in the IRVM

1 Peter 3 in the IRVM2

1 Peter 3 in the IRVO

1 Peter 3 in the IRVP

1 Peter 3 in the IRVT

1 Peter 3 in the IRVT2

1 Peter 3 in the IRVU

1 Peter 3 in the ISVN

1 Peter 3 in the JSNT

1 Peter 3 in the KAPI

1 Peter 3 in the KBT1ETNIK

1 Peter 3 in the KBV

1 Peter 3 in the KJV

1 Peter 3 in the KNFD

1 Peter 3 in the LBA

1 Peter 3 in the LBLA

1 Peter 3 in the LNT

1 Peter 3 in the LSV

1 Peter 3 in the MAAL

1 Peter 3 in the MBV

1 Peter 3 in the MBV2

1 Peter 3 in the MHNT

1 Peter 3 in the MKNFD

1 Peter 3 in the MNG

1 Peter 3 in the MNT

1 Peter 3 in the MNT2

1 Peter 3 in the MRS1T

1 Peter 3 in the NAA

1 Peter 3 in the NASB

1 Peter 3 in the NBLA

1 Peter 3 in the NBS

1 Peter 3 in the NBVTP

1 Peter 3 in the NET2

1 Peter 3 in the NIV11

1 Peter 3 in the NNT

1 Peter 3 in the NNT2

1 Peter 3 in the NNT3

1 Peter 3 in the PDDPT

1 Peter 3 in the PFNT

1 Peter 3 in the RMNT

1 Peter 3 in the SBIAS

1 Peter 3 in the SBIBS

1 Peter 3 in the SBIBS2

1 Peter 3 in the SBICS

1 Peter 3 in the SBIDS

1 Peter 3 in the SBIGS

1 Peter 3 in the SBIHS

1 Peter 3 in the SBIIS

1 Peter 3 in the SBIIS2

1 Peter 3 in the SBIIS3

1 Peter 3 in the SBIKS

1 Peter 3 in the SBIKS2

1 Peter 3 in the SBIMS

1 Peter 3 in the SBIOS

1 Peter 3 in the SBIPS

1 Peter 3 in the SBISS

1 Peter 3 in the SBITS

1 Peter 3 in the SBITS2

1 Peter 3 in the SBITS3

1 Peter 3 in the SBITS4

1 Peter 3 in the SBIUS

1 Peter 3 in the SBIVS

1 Peter 3 in the SBT

1 Peter 3 in the SBT1E

1 Peter 3 in the SCHL

1 Peter 3 in the SNT

1 Peter 3 in the SUSU

1 Peter 3 in the SUSU2

1 Peter 3 in the SYNO

1 Peter 3 in the TBIAOTANT

1 Peter 3 in the TBT1E

1 Peter 3 in the TBT1E2

1 Peter 3 in the TFTIP

1 Peter 3 in the TFTU

1 Peter 3 in the TGNTATF3T

1 Peter 3 in the THAI

1 Peter 3 in the TNFD

1 Peter 3 in the TNT

1 Peter 3 in the TNTIK

1 Peter 3 in the TNTIL

1 Peter 3 in the TNTIN

1 Peter 3 in the TNTIP

1 Peter 3 in the TNTIZ

1 Peter 3 in the TOMA

1 Peter 3 in the TTENT

1 Peter 3 in the UBG

1 Peter 3 in the UGV

1 Peter 3 in the UGV2

1 Peter 3 in the UGV3

1 Peter 3 in the VBL

1 Peter 3 in the VDCC

1 Peter 3 in the YALU

1 Peter 3 in the YAPE

1 Peter 3 in the YBVTP

1 Peter 3 in the ZBP