1 Peter 3 (MAAL)

1 ዓካሪ ዒንሢ ላኣላ ዓኒንሢም ዒንሢኮ ዓይሢንቱዋቴ፤ ዬያይዲፆና ሃጊ ፆኦሲ ቃኣሎ ጉሙርቂ ዔኪባኣ ዓኒንሢ ዓኣቶ ዻንጋና ኬኤዚሢና ሌሊቱዋንቴ ማቾንሢኮ ናንጋ ናንጎ ዛጊ ፆኦሲ ባንሢ ማዓኒ ዳንዳዓኔ። 2 ያዒ ዔያታ ማዓኒ ዳንዳዓሢ ጌኤሺ ማዔም፤ ሃሣ ፆኦሲ ቦንቻያ ማዒ ዒንሢ ናንጌም ዛጌቶኬ። 3 ዒንሢኮ ሚዛጱማ ቶኦኪ ማዢንቲና፥ ዎርቄ ዋይዚዳ ዓኣሥሢና፥ ቃራ ጊኢጋ ማኣዖ ማይንቲ ዙሌና ጴዻ ሚዛጱሞና ማዖፖ። 4 ጋዓንቴ ዒንሢኮ ሚዛጱማ ፆኦሲ ቤርቶይዳ ሚርጌ ቦንቺንቴያ ማዔ ሃሣ ባይቁዋ ፓልሞ ሼሌዑሞና ሂርኪ ጌይሢ ዓያና ዒንሢ ፓልሚሴ ዒና ዓኣሺንቲ ዓኣ ጋሮ ማዖንጎ። 5 ዓይጎሮ ጌዔቶ ሚናኣ ዎዶና ፔኤኮ ዓኣ ማሊፆ ፆኦሲዳ ጌሢ፥ ዱማዺ ዓንጂንቴ ላኣላ ፓልሜሢ ዬያ ጉዴያናኬ፤ ሃሣ ዓኒንሢማኣ ዔያታ ዓይሢንቴኔ። 6 ሳኣራ ዬያጉዲ ዓብራሃሜም፦ «ታ ጎዳሢዮ!» ጌዒ ጌዒ ዓይሢንቴ ጎይፆ፥ ዒንሢያ ዓይጎዋ ዒጊጩዋዖ ዒንሢ ዓኒንሢም ኮሺ ባኣዚ ማዼቶ ዒዞኮ ዒንሢ ናኣቶኬ። 7 ዒንሢያ ዓኒንሢ! ዒንሢኮ ማቾንሢና ዎላ ዔሪ ናንጉዋቴ፤ ዒንሢዳፓ ባሼ ዔያታ ላቢንቴ ማዢንቲ ማዔሢሮ፥ ሃሣ ዒንሢና ዎላ ዔያታ ፆኦሲ ኮሹሞና ዒንጌ ናንጎ ዻካላንዳሢሮ ዔያቶ ቦንቹዋቴ፤ ያዺ ዒንሢ ማዒ ናንጌቶ ዒንሢ ሺኢጲፆኮ ዹቆ ማዓ ባኣዚ ባኣያ ማዓንዳኔ። 8 ማይ ዓካሪ ቢያሢ ሴካና ሃንጋና ዎላ ጊኢጊ ናንጉዋቴ፤ ሜሌ ዓሲኮ ሜቶ ዓዳ ዒንሢ ሜቶ ማሂ ዛጉዋቴ፤ ዎሊኮ ጌርሲና ጌሮና ዎሊ ናሽካ ናሹሞና ዎሊ ናሽኩዋቴ፤ ኮሺ ዓሲ፥ ሃሣ ሚጪንታ ዓሲ ማዑዋቴ። 9 ፑርቴሢም ፑርታ፥ ጫሽካሢማኣ ጫሽኪ ማሂፖቴ፤ ጋዓንቴ ዓንጁዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒንሢ ዔኤሊንቴሢ ዬያይዲ ማዺፆና ፆኦሲዳፓ ዓንጆ ዔካኒኬ፤ 10 ጌኤዦ ማፃኣፓ፦«ናንጊ ፔኤኮ ናሽካ ዓሲና ኮሺ ዎዴ ዛጋኒ ኮዓ ዓሲዻንጋ ዒዛኮ ፑርታ ባኣዚ ጌስቱዋጉዲሙኡጫኣ ዒዛኮ ማልቲሢ ሃይሴ ጌስቱዋጉዲ ካፖንጎ። 11 ፑርታይዳፓ ሃኪ፥ ኮሺ ባኣዚ ማዾንጎ፤ሃሣ ኮሹሞ ሌሊ ኮዒ ዒማ ጊንፆ ሃንቶንጎ፤ 12 ዓይጎሮ ጌዔቶ ፆኦሲ ዛጋሢ ፂሎ ዓሶ ባንሢኬ፤ዋያኣ ዒዛኮ ዔያቶ ሺኢጲፆ ዋይዛኒ ቡሊንቲ ዓኣኔ፤ፑርታ ማዻ ዓሶ ዑፃ ጋዓንቴዻጋ ዓኣፒ ካራ ፆኦሲ ሺርሻኔ» ጋዓኔ። 13 ዬያሮ ዒንሢ ኮሺ ባኣዚ ማዻኒ ኮዔቶ ዒንሢዳ ፑርታ ባኣዚ ሄሊሳንዳሢ ዖናዳይ? 14 ኮሺ ማዾ ማዻያታዖ ዒንሢ ሜቶ ዔኬቶ ፆኦሲዳፓ ዓንጆ ዒንሢ ዴንቃንዳኔ፤ ዓሶኮ ዚርቂፆሮ ዒጊጪ ሜታዺፖቴ። 15 ጎዳ ማዔ ኪሪስቶሴ ዒንሢኮ ዒኖና ቦንቹዋቴ፤ ዒንሢም ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ዛሎሮ ጌዒባካ ዒንሢ ዖኦጫ ዓሶም ቢያ ማሂ ኬኤዛኒ ጊኢጊንቴያ ማዑዋቴ። 16 ጋዓንቴ ዒንሢኮ ማሂፃ ሼሌዑሞና ቦንቾና ማዖንጎ፤ ዒንሢ ኪሪስቶሴሮ ማዒፆና ዒንሢኮ ዓኣ ኮዦ ማሊፆይዳ ፑርታ ጌስታ ዓሳ ፔኤኮ ፑርቶ ጌኤዞና ቦርሲንታንዳጉዲ ዒንሢኮ ኮሺ ዒና ዓኣያ ማዖንጎ። 17 ዓይጎሮ ጌዔቶ ፆኦሲ ማሊፆታቴያ ዒንሢም ኮሺ ማዺ ሜቶ ዔኪሢ ማዓንዳኣፓዓቴም፥ ፑርታ ማዺ ሜቶ ዔኪሢቱዋሴ። 18 ኪሪስቶሴ ፔ ቶኦኪና ፆኦሲ ባንሢ ኑና ዑኪሳኒ ዒዚ ፂሎታዖ፥ ኑና ፂሉማ ባኣ ዓሶም ኑ ጎሞ ዛሎሮ ፔቴና ሜቶ ዔኪ ሃይቄኔ፤ ዒዚ ዓሽኮና ሃይቄኔ፤ ጋዓንቴ ዓያኖና ናንጊና ናንጋያ ማዔኔ። 19 ሃሣ ዒዚ ሲዖሌ ጌይንታ ዹሞ ዔቶይዳ ቱኡቲ ዓኣ ዓሶ ባንሢ ዓያናና ዓኣዺ፥ ዒኢካ ሼምፖም ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ኬኤዜኔ። 20 ዬያታ ቱኡዞ ቤዞይዳ ዓኣ ሼምፓ፥ ቤርታ ኖሄ ዎዶና ዋኣፆ ካኣሚላ ማዢንታኣና ሃሣ ፆኦሲ ዔያቶ ባይዛንዳዖ ጊቢ ካፓኣና ዔያታ «ኑ ዋይዛዓ» ጌዔዞንሢኬ። ጋዓንቴ ዋኣፆ ካኣሚሎይዳ ጌሊ ዋኣፆይዳፓ ዻቄዞንሢኮ ፓይዳ ዻካ፥ ሳሊ ዓሲ ሌሊኬ። 21 ዬይ ዋኣፃ ሃሢ ዒንሢ ዻቂሻ ዋኣፆ ማስቲፆ ኮኦኪንሦኬ፤ ዬይ ዋኣፆ ማስቲፃ ዑፃፓ ኪንሢ ጌኤሺሢቱዋንቴ ኮሺ ዒናና ፆኦሲ ባንሢ ሺኢኪሢ ጫኣቁሞኬ፤ ዒንሢ ዬይ ዻቂሻሢያ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሃይባፓ ዔቂፆ ዛሎናኬ፤ 22 ዒዚ ጫሪንጮ ዓኣዺ ፆኦሲ፥ ዓዳሢኮ ሚዛቆ ዛላ ዓኣኔ፤ ፆኦሲኮ ኪኢታንቾና ጫሪንጫ ዎልቆና ዓኣ ባካ ቢያ ዒዛም ዓይሢንታኔ።

In Other Versions

1 Peter 3 in the ANGEFD

1 Peter 3 in the ANTPNG2D

1 Peter 3 in the AS21

1 Peter 3 in the BAGH

1 Peter 3 in the BBPNG

1 Peter 3 in the BBT1E

1 Peter 3 in the BDS

1 Peter 3 in the BEV

1 Peter 3 in the BHAD

1 Peter 3 in the BIB

1 Peter 3 in the BLPT

1 Peter 3 in the BNT

1 Peter 3 in the BNTABOOT

1 Peter 3 in the BNTLV

1 Peter 3 in the BOATCB

1 Peter 3 in the BOATCB2

1 Peter 3 in the BOBCV

1 Peter 3 in the BOCNT

1 Peter 3 in the BOECS

1 Peter 3 in the BOGWICC

1 Peter 3 in the BOHCB

1 Peter 3 in the BOHCV

1 Peter 3 in the BOHLNT

1 Peter 3 in the BOHNTLTAL

1 Peter 3 in the BOICB

1 Peter 3 in the BOILNTAP

1 Peter 3 in the BOITCV

1 Peter 3 in the BOKCV

1 Peter 3 in the BOKCV2

1 Peter 3 in the BOKHWOG

1 Peter 3 in the BOKSSV

1 Peter 3 in the BOLCB

1 Peter 3 in the BOLCB2

1 Peter 3 in the BOMCV

1 Peter 3 in the BONAV

1 Peter 3 in the BONCB

1 Peter 3 in the BONLT

1 Peter 3 in the BONUT2

1 Peter 3 in the BOPLNT

1 Peter 3 in the BOSCB

1 Peter 3 in the BOSNC

1 Peter 3 in the BOTLNT

1 Peter 3 in the BOVCB

1 Peter 3 in the BOYCB

1 Peter 3 in the BPBB

1 Peter 3 in the BPH

1 Peter 3 in the BSB

1 Peter 3 in the CCB

1 Peter 3 in the CUV

1 Peter 3 in the CUVS

1 Peter 3 in the DBT

1 Peter 3 in the DGDNT

1 Peter 3 in the DHNT

1 Peter 3 in the DNT

1 Peter 3 in the ELBE

1 Peter 3 in the EMTV

1 Peter 3 in the ESV

1 Peter 3 in the FBV

1 Peter 3 in the FEB

1 Peter 3 in the GGMNT

1 Peter 3 in the GNT

1 Peter 3 in the HARY

1 Peter 3 in the HNT

1 Peter 3 in the IRVA

1 Peter 3 in the IRVB

1 Peter 3 in the IRVG

1 Peter 3 in the IRVH

1 Peter 3 in the IRVK

1 Peter 3 in the IRVM

1 Peter 3 in the IRVM2

1 Peter 3 in the IRVO

1 Peter 3 in the IRVP

1 Peter 3 in the IRVT

1 Peter 3 in the IRVT2

1 Peter 3 in the IRVU

1 Peter 3 in the ISVN

1 Peter 3 in the JSNT

1 Peter 3 in the KAPI

1 Peter 3 in the KBT1ETNIK

1 Peter 3 in the KBV

1 Peter 3 in the KJV

1 Peter 3 in the KNFD

1 Peter 3 in the LBA

1 Peter 3 in the LBLA

1 Peter 3 in the LNT

1 Peter 3 in the LSV

1 Peter 3 in the MBV

1 Peter 3 in the MBV2

1 Peter 3 in the MHNT

1 Peter 3 in the MKNFD

1 Peter 3 in the MNG

1 Peter 3 in the MNT

1 Peter 3 in the MNT2

1 Peter 3 in the MRS1T

1 Peter 3 in the NAA

1 Peter 3 in the NASB

1 Peter 3 in the NBLA

1 Peter 3 in the NBS

1 Peter 3 in the NBVTP

1 Peter 3 in the NET2

1 Peter 3 in the NIV11

1 Peter 3 in the NNT

1 Peter 3 in the NNT2

1 Peter 3 in the NNT3

1 Peter 3 in the PDDPT

1 Peter 3 in the PFNT

1 Peter 3 in the RMNT

1 Peter 3 in the SBIAS

1 Peter 3 in the SBIBS

1 Peter 3 in the SBIBS2

1 Peter 3 in the SBICS

1 Peter 3 in the SBIDS

1 Peter 3 in the SBIGS

1 Peter 3 in the SBIHS

1 Peter 3 in the SBIIS

1 Peter 3 in the SBIIS2

1 Peter 3 in the SBIIS3

1 Peter 3 in the SBIKS

1 Peter 3 in the SBIKS2

1 Peter 3 in the SBIMS

1 Peter 3 in the SBIOS

1 Peter 3 in the SBIPS

1 Peter 3 in the SBISS

1 Peter 3 in the SBITS

1 Peter 3 in the SBITS2

1 Peter 3 in the SBITS3

1 Peter 3 in the SBITS4

1 Peter 3 in the SBIUS

1 Peter 3 in the SBIVS

1 Peter 3 in the SBT

1 Peter 3 in the SBT1E

1 Peter 3 in the SCHL

1 Peter 3 in the SNT

1 Peter 3 in the SUSU

1 Peter 3 in the SUSU2

1 Peter 3 in the SYNO

1 Peter 3 in the TBIAOTANT

1 Peter 3 in the TBT1E

1 Peter 3 in the TBT1E2

1 Peter 3 in the TFTIP

1 Peter 3 in the TFTU

1 Peter 3 in the TGNTATF3T

1 Peter 3 in the THAI

1 Peter 3 in the TNFD

1 Peter 3 in the TNT

1 Peter 3 in the TNTIK

1 Peter 3 in the TNTIL

1 Peter 3 in the TNTIN

1 Peter 3 in the TNTIP

1 Peter 3 in the TNTIZ

1 Peter 3 in the TOMA

1 Peter 3 in the TTENT

1 Peter 3 in the UBG

1 Peter 3 in the UGV

1 Peter 3 in the UGV2

1 Peter 3 in the UGV3

1 Peter 3 in the VBL

1 Peter 3 in the VDCC

1 Peter 3 in the YALU

1 Peter 3 in the YAPE

1 Peter 3 in the YBVTP

1 Peter 3 in the ZBP