1 Corinthians in the Biblica® Open Igbo Contemporary Bible 2020 (BOICB)

Chapters

1 Corinthians 1 BOICB

1 Corinthians 2 BOICB

1 Corinthians 3 BOICB

1 Corinthians 4 BOICB

1 Corinthians 5 BOICB

1 Corinthians 6 BOICB

1 Corinthians 7 BOICB

1 Corinthians 8 BOICB

1 Corinthians 9 BOICB

1 Corinthians 10 BOICB

1 Corinthians 11 BOICB

1 Corinthians 12 BOICB

1 Corinthians 13 BOICB

1 Corinthians 14 BOICB

1 Corinthians 15 BOICB

1 Corinthians 16 BOICB