Proverbs 1 (BOSCB)

1 Zvirevo zvaSoromoni mwanakomana waDhavhidhi, mambo weIsraeri: 2 kuti uwane uchenjeri nokurayirwa;nokunzwisisa mashoko enjere; 3 kuti uve noupenyu hwokuzvibata hune uchenjeriuchiita zvakarurama nokururamisira uye nokuenzanisira; 4 kuti vasina mano vapiwe uchenjeri,jaya ripiwe ruzivo namano, 5 vakachenjera ngavanzwe uye vagowedzera pakudzidza kwavo,uye vanonzvera ngavawane kutungamirirwa, 6 kuti vanzwisise zvirevo nemifananidzo,mashoko nezvirahwe zvavakachenjera. 7 Kutya Jehovha ndiwo mavambo ezivo,asi mapenzi anoshora uchenjeri nokurayirwa. 8 Mwanakomana wangu, teerera,kurayira kwababa vako, uye usarasa kudzidzisa kwamai vako. 9 Zvichava chishongo chakanaka pamusoro wakonouketani hunoshongedza mutsipa wako. 10 Mwanakomana wangu, kana vatadzi vachikukwezva,usabvuma zvavari kuda kuti uite. 11 Kana vakati, “Handei tose;ngativandirei munhu timuuraye;ngativandirei mweya usina mhosva; 12 ngativamedzei vari vapenyu, seguva,uye vakakwana kudaro savaya vanodzika mugomba; 13 tichawana marudzi ose ezvinhu zvinokoshatigozadza dzimba dzedu nezvatichapamba; 14 isa zvinhu zvako pamwe chete nesu,tigova nechikwama chimwe chete,” 15 mwanakomana wangu, usabvumirana navo,usaisa rutsoka panzira dzavo; 16 nokuti tsoka dzavo dzinomhanyira muchivi,vanokurumidza kundodeura ropa. 17 Hazvibatsiri sei kutambanudza mumbureshiri dzose dzichinyatsoona! 18 Varume ava vanovandira ropa ravo vomene;vanozvivandira ivo pachavo! 19 Aya ndiwo magumo avaya vanotsvaka pfuma nenzira yakaipa;inouraya vaya vanoiwana. 20 Uchenjeri hunodanidzira nenzwi guru mumugwagwa,hunokwidza inzwi rahwo pachivara; 21 kumusoro kwemigwagwa ine ruzha hunodanidzira,pamasuo eguta hunotaura shoko rahwo huchiti: 22 “Kusvikira riniko imi vasina mano, muchingoda kugara musina mano?Kusvikira riniko vaseki vachifarira kuseka,uye mapenzi achivenga zivo? 23 Dai makateerera kutsiura kwangu,ndingadai ndakadurura mwoyo wangu kwamuriuye ndakazivisa pfungwa dzangu kwamuri. 24 Asi sezvo makandiramba pandakakudanaiuye pasina kana mumwe akateerera pandakatambanudza ruoko rwangu, 25 sezvo makashaya hanya nokurayira kwangu,uye mukasagamuchira kutsiura kwangu, 26 iniwo ndichaseka panguva yenjodzi yenyu;ndichaseka dambudziko parichakusvikirai, 27 dambudziko parichakukundai sedutu,njodzi paichavhuvhuta pamusoro penyu sechamupupuri,nhamo namatambudziko pazvichakukundai. 28 “Ipapo vachadana kwandiri asi ini handingavapinduri;vachanditsvaka asi havangandiwani. 29 Sezvo vakavenga zivouye vakasasarudza kutya Jehovha, 30 sezvo vasina kugamuchira yambiro yangu,uye vakashora kutsiura kwangu, 31 vachadya zvibereko zvenzira dzavouye vachazadzwa nezvibereko zvemano avo. 32 Nokuti kusateerera kwavasina mano kuchavaurayisa,uye kushaya hanya kwamapenzi kuchavaparadza; 33 asi ani naani achanditeerera achagara murugare,uye achagara akasununguka, asingatyi kuparadzwa.”

In Other Versions

Proverbs 1 in the ANGEFD

Proverbs 1 in the ANTPNG2D

Proverbs 1 in the AS21

Proverbs 1 in the BAGH

Proverbs 1 in the BBPNG

Proverbs 1 in the BBT1E

Proverbs 1 in the BDS

Proverbs 1 in the BEV

Proverbs 1 in the BHAD

Proverbs 1 in the BIB

Proverbs 1 in the BLPT

Proverbs 1 in the BNT

Proverbs 1 in the BNTABOOT

Proverbs 1 in the BNTLV

Proverbs 1 in the BOATCB

Proverbs 1 in the BOATCB2

Proverbs 1 in the BOBCV

Proverbs 1 in the BOCNT

Proverbs 1 in the BOECS

Proverbs 1 in the BOGWICC

Proverbs 1 in the BOHCB

Proverbs 1 in the BOHCV

Proverbs 1 in the BOHLNT

Proverbs 1 in the BOHNTLTAL

Proverbs 1 in the BOICB

Proverbs 1 in the BOILNTAP

Proverbs 1 in the BOITCV

Proverbs 1 in the BOKCV

Proverbs 1 in the BOKCV2

Proverbs 1 in the BOKHWOG

Proverbs 1 in the BOKSSV

Proverbs 1 in the BOLCB

Proverbs 1 in the BOLCB2

Proverbs 1 in the BOMCV

Proverbs 1 in the BONAV

Proverbs 1 in the BONCB

Proverbs 1 in the BONLT

Proverbs 1 in the BONUT2

Proverbs 1 in the BOPLNT

Proverbs 1 in the BOSNC

Proverbs 1 in the BOTLNT

Proverbs 1 in the BOVCB

Proverbs 1 in the BOYCB

Proverbs 1 in the BPBB

Proverbs 1 in the BPH

Proverbs 1 in the BSB

Proverbs 1 in the CCB

Proverbs 1 in the CUV

Proverbs 1 in the CUVS

Proverbs 1 in the DBT

Proverbs 1 in the DGDNT

Proverbs 1 in the DHNT

Proverbs 1 in the DNT

Proverbs 1 in the ELBE

Proverbs 1 in the EMTV

Proverbs 1 in the ESV

Proverbs 1 in the FBV

Proverbs 1 in the FEB

Proverbs 1 in the GGMNT

Proverbs 1 in the GNT

Proverbs 1 in the HARY

Proverbs 1 in the HNT

Proverbs 1 in the IRVA

Proverbs 1 in the IRVB

Proverbs 1 in the IRVG

Proverbs 1 in the IRVH

Proverbs 1 in the IRVK

Proverbs 1 in the IRVM

Proverbs 1 in the IRVM2

Proverbs 1 in the IRVO

Proverbs 1 in the IRVP

Proverbs 1 in the IRVT

Proverbs 1 in the IRVT2

Proverbs 1 in the IRVU

Proverbs 1 in the ISVN

Proverbs 1 in the JSNT

Proverbs 1 in the KAPI

Proverbs 1 in the KBT1ETNIK

Proverbs 1 in the KBV

Proverbs 1 in the KJV

Proverbs 1 in the KNFD

Proverbs 1 in the LBA

Proverbs 1 in the LBLA

Proverbs 1 in the LNT

Proverbs 1 in the LSV

Proverbs 1 in the MAAL

Proverbs 1 in the MBV

Proverbs 1 in the MBV2

Proverbs 1 in the MHNT

Proverbs 1 in the MKNFD

Proverbs 1 in the MNG

Proverbs 1 in the MNT

Proverbs 1 in the MNT2

Proverbs 1 in the MRS1T

Proverbs 1 in the NAA

Proverbs 1 in the NASB

Proverbs 1 in the NBLA

Proverbs 1 in the NBS

Proverbs 1 in the NBVTP

Proverbs 1 in the NET2

Proverbs 1 in the NIV11

Proverbs 1 in the NNT

Proverbs 1 in the NNT2

Proverbs 1 in the NNT3

Proverbs 1 in the PDDPT

Proverbs 1 in the PFNT

Proverbs 1 in the RMNT

Proverbs 1 in the SBIAS

Proverbs 1 in the SBIBS

Proverbs 1 in the SBIBS2

Proverbs 1 in the SBICS

Proverbs 1 in the SBIDS

Proverbs 1 in the SBIGS

Proverbs 1 in the SBIHS

Proverbs 1 in the SBIIS

Proverbs 1 in the SBIIS2

Proverbs 1 in the SBIIS3

Proverbs 1 in the SBIKS

Proverbs 1 in the SBIKS2

Proverbs 1 in the SBIMS

Proverbs 1 in the SBIOS

Proverbs 1 in the SBIPS

Proverbs 1 in the SBISS

Proverbs 1 in the SBITS

Proverbs 1 in the SBITS2

Proverbs 1 in the SBITS3

Proverbs 1 in the SBITS4

Proverbs 1 in the SBIUS

Proverbs 1 in the SBIVS

Proverbs 1 in the SBT

Proverbs 1 in the SBT1E

Proverbs 1 in the SCHL

Proverbs 1 in the SNT

Proverbs 1 in the SUSU

Proverbs 1 in the SUSU2

Proverbs 1 in the SYNO

Proverbs 1 in the TBIAOTANT

Proverbs 1 in the TBT1E

Proverbs 1 in the TBT1E2

Proverbs 1 in the TFTIP

Proverbs 1 in the TFTU

Proverbs 1 in the TGNTATF3T

Proverbs 1 in the THAI

Proverbs 1 in the TNFD

Proverbs 1 in the TNT

Proverbs 1 in the TNTIK

Proverbs 1 in the TNTIL

Proverbs 1 in the TNTIN

Proverbs 1 in the TNTIP

Proverbs 1 in the TNTIZ

Proverbs 1 in the TOMA

Proverbs 1 in the TTENT

Proverbs 1 in the UBG

Proverbs 1 in the UGV

Proverbs 1 in the UGV2

Proverbs 1 in the UGV3

Proverbs 1 in the VBL

Proverbs 1 in the VDCC

Proverbs 1 in the YALU

Proverbs 1 in the YAPE

Proverbs 1 in the YBVTP

Proverbs 1 in the ZBP